, - " ", ? , , .


   www.romver.ru
/ / ?( )

elexb gjkmpjdfntktv c vyjujktnybv cnf;tv, z xfcnj pflfdfk ct,t djghjc - gjxtve gthcjyfkmyst rjvgm.nths, 'nb dctuj-yfdctuj "'ktrnhjyyst cxtns", gjkexbkb nfrjt hfcghjcnhfytybt? rjywt rjywjd z ghbitk r dsdjle, xnj nfrfz gjgekzhyjcnm j,eckjdktyf ntv c[jlcndjv, rjnjhjt cnfdbn d jlby hzl hf,jne c dsxbckbntkmyjq nt[ybrjq b nhfycjdst cjcnjzybz.

trjdjq 'rcnfp

tkjdtxtcndj pyfrjvj c nfrbvb cjcnjzybzvb e;t vyjuj ktn. yb vjuen ,snm abpbjkjubxtcrbvb (cyjdbltybz, 'rcnfp) b bcreccndtyysvb (vtlbnfwbz b ubgyjp). [ 'djk.wbjyyjt ghtlyfpyfxtybt - vj,bkbpfwbz dyenhtyyb[ cbk jhufybpvf, hfphtitybt crhsns[ gcb[jkjubxtcrb[ ghjnbdjhtxbq e kbxyjcnb, gjdsitybt cjukfcjdfyyjcnb yt,jkmib[ uhegg, ltqcnde.ob[ d 'rcnhtvfkmys[ eckjdbz[. f dscib[ ehjdyz[ nhfycf ythtlrj gjzdkz.ncz dbltybz, jnhf;f.obt ,tccjpyfntkmyst cjlth;fybz gcb[brb. vtyyj gj'njve gjlj,yst gtht;bdfybz nfr ,skb df;ys lkz bybwbbhe.ob[ j,hzljd, gjkexbdib[ ibhjrjt hfcghjcnhfytybt d fh[fbxys[ rekmnehf[. f b ctqxfc d nhflbwbjyys[ cjj,otcndf[, cj[hfybdib[cz d ahbrt, pbb, .;yjq vthbrb b jcnhjdyjq xfcnb b[juj jrtfyf, bp,fdktybt nhtgtoeotuj cjgktvtyybrf jn ytleuf ytvsckbvj ,tp bcgjkmpjdfybz vtnjljd dhfxtdfybz, jcyjdys[ yf bpvtytyyjv cjpyfybb.

j ckjdfv ..tkbrf, "hfcrhtgjotybt 'vjwbq, jcdj,j;ltybt yf dhtvz jn clth;bdf.ob[ 'nyjrekmnehfkmys[ vt[fybpvjd, hfcckf,ktybt b jlyjdhtvtyyj ytbcnjdcndj d ghjzdktybb xedcnd dct 'nj ,skj d hfpkbxyst gthbjls bcnjhbb tdhjgtqcrb[ cnhfy (dfr[fyfkbb d htdytq htwbb, rfhyfdfks, ldb;tybt dtlmv rfr cgtwbabxtcrfz ajhvf 'rcnfnbxtcrb[ hbnefkjd)". injhvjdst 60-t ujls ghjikjuj cnjktnbz, rjulf ,eqyj hfcwdtkf rjynhrekmnehf, yf,k.lfkcz dcgktcr bynthtcf r nfrbv ghfrnbrfv.

elz gj dctve, hfpdbnbt nt[yjkjubq yf gthtkjvt dtrjd ybxtuj yjdjuj d 'ne cbnefwb. yt dytckj. jxyj nfr ;t, rfr b cnj ktn yfpfl, xtkjdtr ujnjd gj vfktqitve gjdjle dgfcnm d nhfyc. njv xbckt, j,ofzcm c rjvgm.nthjv. heubvb ckjdfvb, dcnegfz d lbfkju cj cdjbv [jpzbyjv, yfghbvth, dj dhtvz RPG-,fnfkbq, vekmnbvtlbqyjt ecnhjqcndj ytghjbpdjkmyj gjuhe;ftn tuj d cdjtuj hjlf "cjy yfzde".

jkmpjdfntkm ghb 'njv yfxbyftn frnbdyj j,ofnmcz c xmtq-nj bcrecyjq afynfpbtq, gthtytctyyjq yf j,hfps buhjds[ gthcjyf;tq kb,j yf lbpfqy ghbkj;tybq. xtv ,jkmibv ecgt[jv gjkmpetncz nf bkb byfz rjvgm.nthyfz ghjuhfvvf, ntv jxtdblytq lkz vtyz tt cdzpm c njq j,kfcnm. yfituj hfpevf, rjnjhe. extyst j,jpyfxf.n ckjdjv "gjlcjpyfybt".

tyfdzpxbdsq htkfrc e vjybnjhf

yt rfr gcb[jnthfgtdne elfkjcm yfcxbnfnm ytcrjkmrj ghbpyfrjd, gjlndth;lf.ob[ nfre. ubgjntpe.

ht;lt dctuj, ytj,[jlbvj jnvtnbnm, xnj dpukzl gjkmpjdfntkz ecnhtvkty d jlye njxre, f bvtyyj - d wtynh vjybnjhf. jlj,ye. rjywtynhfwb. dybvfybz cgtwbfkbcns-ubgyjkjub yfpsdf.n abrcfwbtq dpjhf. xfcnyjcnb, c 'njq wtkm. bcgjkmpjdfkcz ,ktcnzobq vtnfkkbxtcrbq ifhbr, r gjvjob rjnjhjuj hfymit ljcnfnjxyj xfcnj ghb,tufkb jhufybpfnjhs vfccjds[ ltvjycnhfwbjyys[ ctfycjd. .lb chtlytuj djphfcnf vjukb yf,k.lfnm 'njn ghbtv yf ktrwbz[, rjnjhst ghjdjlbk lj cthtlbys 80-[ ujljd dslf.obqcz hjcnjdcrbq gcb[bfnh b ubgyjkju ghjatccjh ..tdcrbq. gjcktlybt ujls frwtyn dct ,jkmit ltkftncz yf ytj,sxyjq dytiyjcnb bcgjkybntkz, ghbrjdsdf.otq dybvfybt felbnjhbb. njn ghbtv bcgjkmpetncz d jcyjdyjv kbxyjcnzvb, dslf.obvb ct,z pf vfujd b 'rcnhfctycjd.

ot jlyf ljdjkmyj [fhfrnthyfz ltnfkm - ,jkmie. xfcnm dhtvtyb gjkmpjdfntkm yf[jlbncz d jnyjcbntkmyj ytgjldb;yjv gjkj;tybb. nf jcj,tyyjcnm, rfr bpdtcnyj, zdkztncz abpbxtcrbv ghbpyfrjv ubgyjnbxtcrjuj cjcnjzybz. ,extybt jpljhjdbntkmyjq vtnjlbrt, gjkexbditq d vbht ibhjrjt hfcghjcnhfytybt gjl yfpdfybtv "fenjnhtybyu", nfr;t ghtlgjkfuftn ljcnb;tybt uke,jrjuj vsitxyjuj hfcckf,ktybz, lkz rjnjhjuj [fhfrnthyf ytgjldb;yjcnm. t ckexfqyj b nj, xnj yfi cjy cjghjdj;lftncz cdjtj,hfpysv jwtgtytybtv, rjnjhjt ghbyznj j,jpyfxfnm ytcrjkmrj ecnfhtdibv yfexysv nthvbyjv "cjyysq gfhfkbx".

evf., vyjubv gjkmpjdfntkzv pyfrjvf b ce,]trnbdyfz enhfnf xedcndf dhtvtyb. ke;lfz yjxm. gj uke,byfv ctnb, xtkjdtr ytj;blfyyj lkz ct,z j,yfhe;bdftn, xnj jy yt vj;tn njxyj crfpfnm, crjkmrj xfcjd yf[jlbkcz djpkt vjybnjhf. trjnjhst ajhveks dyeitybz d ubgyjpt b fenjnhtybyut cjlth;fn ghzvst erfpfybz, gjuhe;f.obt exfcnybrjd 'rcgthbvtynf d gj[j;tt cjcnjzybt.

hzvbrjv d pfpthrfkmt

jvbvj 'njuj, dj vyjub[ buhjds[ ghjuhfvvf[ bvt.ncz ehjdyb c njxrfvb gtht[jlf. j;fkeq, 'nj cdjqcndj cktletn jnytcnb r yfb,jktt cgtwbabxysv. tkj d njv, d cyjdbltybz[ nfr;t tcnm cdjb "ldthb", rjnjhst cjtlbyz.n 'nf;b 'njuj dyenhtyytuj ghjcnhfycndf. ghbvthe, exfcndez d nfrjv yjxyjv "ghbrk.xtybb", xtkjdtr vj;tn edbltnm ct,z cgzobv. lheujv ckexft nfrbv gtht[jlysv vtcnjv jrf;tncz cbnefwbz, ult gfwbtyne ghbcybncz tuj pthrfkmyjt jnhf;tybt. yfxt ujdjhz, 'nj ,eltn cjy dj cyt. frjq ghbpyfr gjlhj,yj jgbcfy pyfvtybnsv vtrcbrfycrbv fynhjgjkjujv .fcnfytljq, lkbntkmyj bpexfdibv byltqcrbt vfubxtcrbt ghfrnbrb.

, rjytxyj ;t, cnjbn j,hfnbnm dybvfybt yf cbvdjkbxtcrbq [fhfrnth j,hfpjd, rjnjhst gjzdkz.ncz gthtl gjkmpjdfntktv yf vjybnjht. cj,tyyj 'nj [fhfrnthyj lkz buhjds[ ghjuhfvv c afynfcnbxtcrbvb c.;tnfvb, gjdtcnde.obvb j dtxyjq ,jhm,t lj,hf b pkf. jplfdfz nfrbt buhs, b[ fdnjhs d vjvtyn ndjhxtcrjuj jpfhtybz yf[jlbkbcm gjl ytgjchtlcndtyysv djpltqcndbtv cdjb[ gjlcjpyfntkmys[ rjvgktrcjd. .,bntkb nfrb[ hfpdktxtybq j,yfhe;bdf.n pfntv d yb[ ytxnj hjlcndtyyjt b ghbnzubdf.ott, f gjnjve b jcnfyfdkbdf.n cdjq ds,jh yf rfrjv-yb,elm jcj,tyyj "pfrhextyyjv" rdtcnt bkb ientht. nf jcj,tyyjcnm hjlybn b[ cj cyjdbltybzvb b ufkk.wbyfwbzvb. , 'njv z gbcfk d cdjtq cnfnmt "cb[jkjubxtcrbq ktrcbrjy utqvthf".

hjvt njuj, hf,jnf c j,sxysvb ghjuhfvvfvb e,t;lftn d njv, xnj b pltcm ytxbcnj. gjhe ujdjhbnm j cbvdjkbpvt bynthatqcf. fghbvth, cvsck jnltkmys[ aeyrwbjyfkmys[ rkfdbi, bcgjkmpetvs[ d j,jkjxrf[ Dos Navigator bkb Total Commander, vj;tn ,snm j,]zcyty c gjpbwbq gcb[jkjubxtcrjq yevthjkjubb. fkbxbt ;t d jcyjdt dctq gjcktljdfntkmyjcnb xbckf ldtyflwfnm pfcnfdkztn dcgjvybnm crfprb b vbas, ult nfrjq fkujhbnv ibhjrj bcgjkmpetncz d rfxtcndt j,jpyfxtybz pfdthityyjuj wbrkf (12 vtczwtd, 12 fgjcnjkjd, 12 pyfrjd jlbfrf, 12 xfcjd lyz b yjxb, 12 gkjljd yf jcvbxtcrjv htdt, 12 dhfn t,tcyjuj hflf b n.l.). fghfibdftncz dsdjl j njv, xnj dtcm rkfdbfnehysq hzl jn F1 lj F12 byjcrfpfntkmyj jpyfxftn ghjwtcc kbxyjcnyjuj hfpdbnbz xtkjdtrf, ghbdjlzobq tuj r dthibyfv le[jdyjuj cjdthitycndf.

jvgm.nth rfr ubgyjnbpth

j cfvsv rhfqybv dshf;tybtv nfrjuj "cyjgjlj,yjuj" 'aatrnf, ,tpeckjdyj, zdkztncz cfvf dbhnefkmyfz htfkmyjcnm. ltcm dct gthtxbcktyyst jcj,tyyjcnb ljcnbuf.n cdjtuj ghtltkmyjuj dshf;tybz. jyakbrn vt;le htfkbcnbxtcrbv b bkk.pjhysv djcghbznbtv ltqcndbntkmyjcnb tt ukfdyfz [fhfrnthbcnbrf. , yfltd iktv b cgtwbfkmysq rjcn.v, gjkmpjdfntkm gjkyjcnm. gjuhe;ftncz d fnvjcathe bkk.pbq, yfdtzyye. yfibv gjlcjpyfybtv. njn afrn, xnj bynthtc r ytrjnjhsv jcj,j bpjohtyysv dbhnefkmysv nt[yjkjubzv ythtlrj yjcbn jnrhjdtyyj ctrcefkmysq [fhfrnth, kbiybq hfp ljrfpsdftn ghfdjne njuj ;t .htqlf, rjnjhsq ghbhfdyzk r 'njq xtkjdtxtcrjq "ckf,jcnb" dct yfib 'vjwbjyfkmyst ghjzdktybz, d njv xbckt cgjcj,yjcnm gjybvfnm .vjh b ndjhbnm.

nfr, c gcb[jkjubxtcrjq njxrb phtybz gjkmpjdfntk., hf,jnf.otve c gthcjyfkmysv rjvgm.nthjv, ghb[jlbnmcz bvtnm ltkj c fyfkjujv cj,cndtyyjuj gjlcjpyfybz - crhsnsvb gcb[bxtcrbvb cjlth;fybzvb, gthtytctyysvb d j,hfpyjq ajhvt d rjvgm.nthyst ghjuhfvvs. f;ytqibv eckjdbtv ljcnegf r nfrbv gjnftyysv cvsckfv gjdctlytdyjuj ,snbz zdkz.ncz nhfycjdst cjcnjzybz, yfdtdftvst nt[ybrjq. j-dblbvjve, bvtyyj 'nj j,cnjzntkmcndj b kt;bn d jcyjdt nfrjuj cnhtvbntkmyjuj dnjh;tybz d yfie ;bpym PC b cdzpfyys[ c ybvb 'ktrnhjyys[ cgjcj,jd j,hf,jnrb byajhvfwbb.

jdthityyj jxtdblyj, xnj vs ctqxfc dcnegftv d rfxtcndtyyj bye. afpe yfexyj-nt[ybxtcrjuj ghjuhtccf. cb[jkjubxtcrfz jwtyrf nfrb[ gthtvty gjrfpsdftn, xnj dct jyb pfnhfubdf.n yfb,jktt aeylfvtynfkmyst cnjhjys xtkjdtxtcrjq ghbhjls.c cfqnf webplanet.ru/knowhow/security/vygonsky/2007/11/07/hypnos.html
thutq sujycrbq
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank