SEO, SEO-. SEO-Study.ru SEO- ,


   www.romver.ru
/ / SEO-( )


ktrctq rjdktd,  herjdjlbntkm ghjtrnf SEO-Study.ru p hfpltkf gjktn afynfpbb

tlfdyj yfnjkryekcz yf ,jkmijt rjkbxtcndj jnpsdjd j hf,jnt SEO-rke,f. skb vytybz gjkj;bntkmyst, ,skb ytqnhfkmyst, ye b tcntcndtyyj, ,skb b zdyj jnhbwfntkmyst. bnfz ytufnbdyst jnpsds, z dctulf pflf.cm jlybvb b ntvb ;t djghjcfvb: f rfr ,s z jhufybpjdfk 'nj ltkj, xnj ,s bpvtybk, xnj ,s lj,fdbk. fpvsiktybz yf lfyye. ntve ghbdtkb vtyz (ytn, yt r cevfcitcndb.) - r yfgbcfyb. lfyyjuj 'cct.

yfxfkf z [jntk ,s jghtltkbnmcz c cfvbv gjyznbtv rke,. nj yfv crf;tn gj 'njve gjdjle jkmifz cjdtncrfz 'ywbrkjgtlbz? ke, 'nj j,otcndtyyfz jhufybpfwbz, lj,hjdjkmyj j,]tlbyz.ofz uheggs k.ltq d wtkz[ j,otybz, cdzpfyyjuj c gjkbnbxtcrbvb, yfexysvb, [elj;tcndtyysvb, cgjhnbdysvb b lh. bynthtcfvb, f nfr;t lkz cjdvtcnyjuj jnls[f.

frbv j,hfpjv, tckb 'nj jghtltktybt gthtytcnb yf yfie jnhfckm, nj gjkexbv, xnj SEO-rke, 'nj uheggf k.ltq, lj,hjdjkmyj j,]tlbyz.ob[cz d wtkz[ j,otybz yf ntvs, cdzpfyyst c bynthytn-vfhrtnbyujv, f nfr;t lkz cjdvtcnyjuj jnls[f.

bxyj e vtyz bynthtc j,otybz ds[jlbn pf hfvrb heytnf.

fghbvth, z pyf. jlye zgjycre. ytanzye. rjvgfyb. - JCCP (Japan Cooperation Center Petroleum), z hfccrf;e j ytq yb;t, jyb nj;t bvt.n cdjq rke,, yj tuj wtkm yt j,extybt cdjb[ xktyjd xtve-kb,j, n.r. dct xktys rke,f bpyfxfkmyj ghjatccbjyfks. uj wtkm d vt;leyfhjlyjv j,vtyt jgsnjv c rjkktufvb bp lheub[ cnhfy. j'njve d cdjb[ afynfpbz[ z yt pfwbrkbdf.cm yf kjrfkmys[ wtkz[ rke,f, e; tckb afynfpbhjdfnm, nj ltkfnm 'nj ukj,fkmyj.

levf., nhelyj yt pfvtnbnm, xnj heytn-vfhrtnbyu hfpdbdftncz gj njq ;t cgbhfkb, xnj b bynthytn-vfhrtnbyu ytcrjkmrj ktn yfpfl. dnjvfnbxtcrfz htubcnhfwbz d gjbcrjds[ cbcntvf[, ,jhm,f c kbyr-athvfvb b lheubv gjbcrjdsv cgfvjv, juhfybxtybt gj ghjdthrt ,'rkbyrjd b ddtltybt Webmaster tools, hfpdbnbt rjyntrcnyjq htrkfvs, dt,-fyfkbnbrb - dct 'nj z e;t ult-nj dbltk. nj yfc ;ltn? nj ;t, xnj ytlfdyj ,skj e yb[ ,jhm,f c vbyb-ctnzvb (e yfc b[ xfot yfpsdf.n ctnzvb cfntkkbnjd), ddtltybt ljgjkybntkmys[ abkmnhjd, edtkbxtybt ljkb rjyntrcnyjq htrkfvs, gjzdktybt ytpfdbcbvs[ cbcntv rkbrahjlf lkz cbcntv, fdnjvfnbpfwbz eghfdktybz PPC-rfvgfybzvb.

vtyyj gj'njve, ujdjhz j SEO rke,t, z ,s yt pfvsrfkcz yf heytn-rke,t, f ghtlkj;bk ,s ds[jlbnm yf vbhjdjq ehjdtym bynthytn-rke,f. evf., dctv ,skj ,s bynthtcyj gjctofnm vt;leyfhjlyst dscnfdrb b rjyathtywbb, j,ofnmcz c ghtlcnfdbntkzvb , htlfrnjhfvb SEM ;ehyfkjd, ,kjuthfvb-vfybvtqrthfvb b lheubvb bynthtcysvb k.lmvb yfitq ghjatccbb. tlm bvtz pyfrjvcndf c byjcnhfyysvb rjkktufvb, ujhfplj ghjot gjgfcnm yf vfcnth-rkfccs d rfxtcndt dscnegf.otuj bkb jrfpfnmcz c ljrkfljv yf SES, BMA b lheub[ rjyathtywbz[.

hjvt njuj, vyjubv ,skj ,s bynthtcyj gjctofnm jabcs hfpkbxys[ rjvgfybq, hf,jnf.ob[ d catht bynthytn-vfhrtnbyuf. erjdjlbntkzv ,eltn gjktpyj gthtyznm jgsn eghfdktybz, hf,jns c gthcjyfkjv, hfcghtltktybz pflfx b dshf,jnrb cnhfntubb hf,jns c rkbtynjv. t[ybxtcrbv cgtwbfkbcnfv yjdsq jgsn b pyfybz cdjb[ rjkktu, vfcnth-rkfccs, ghjuhfvvs gjdsitybz rdfkbabrfwbb. tlm yt ctrhtn, xnj c hjcnjv 'rjyjvbrb k.,jq ,bpytc hfcibhztncz, yt njkmrj kjrfkmyj, yj b ds[jlbn yf cjdthityyj lheujq yjdsq ehjdtym. ntxtcndtyyst rhegyst b chtlybt rjvgfybb pfxfcne. pfrfpsdf.n ghjldb;tybt fyukjzpsxys[ cfqnjd d pfgflys[ gjbcrjds[ cbcntvf[. fgflyst rhegyst b chtlybt abhvs ds[jlzn yf hjccbqcrbq hsyjr b pfrfpsdf.n ghjldb;tybt d heytnt. tkmpz c,hfcsdfnm cj cxtnjd b pfgflyst SEO rjvgfybb, c rjnjhsvb vj;yj hf,jnfnm yf ce,gjlhzlt. fr yt rhenb, yj d jccbb ghjldb;tybt cfqnjd bkb eghfdktybt htrkfvysvb rfvgfybzvb dct ;t ltitdkt. e; rfr hfpdbns d ytrjnjhs[ cnhfyf[ heccrjujdjhzobt j,obys, j, 'njv b ujdjhbnm yt cnjbn.

f gthdsq dpukzl 'nj rf;tncz yt htfkbcnbxysv, yj tckb gjljqnb r 'njve cthmtpytt, hfccvjnhtnm hfpkbxyst dfhbfyns cjnhelybxtcndf, nj 'nb gtccbvbcnbxyst yfcnhjtybz ,scnhj ghjgflf.n.

ghbvthe, vjq [jhjibq pyfrjvsq lbhtrnjh jlyjq hjccbqcrjq rjycfknbyujdjq rjvgfybb d j,kfcnb ytantgththf,jnrb, yt nfr lfdyj hfccrfpfk, rfr tuj ghbukfcbkb d zgjycrbq rke, (njn cfvsq ghb JCCP), ult jy j,ofkcz b j,vtybdfkcz jgsnjv cj cdjbvb rjkktufvb c hfpys[ rjywjd cdtnf. [ ghbukfcbkb d gjyb. dvtcnt c 23-vz ghtlcnfdbntkzvb hfpys[ cnhfy vbhf, jn jccbb lj fnfhf, buthbb, trcbrb b lh. ytantlj,sdf.ob[ cnhfy. [ djpbkb yf zgjycrbt ytantgththf,fnsdf.obt pfdjls, d jabcs nhfycgjhnys[ rjvgfybq, hfccrfpfkb b gjrfpfkb, rfr hf,jnf.n cjdhtvtyyst , lf;t cdjpbkb yf ukfdysq pfdjl Toyota. vsck d njv, xnj d gjybb ytn cdjtq ytanb, b jyb boen rjynfrns lkz ,jktt 'aatrnbdyjuj bvgjhnf ytanb. thyekcz jy xthtp vtczw c ytcrjkmrbvb [jhjibvb rjynhfrnfvb d j,kfcnb rjycfknbyuf.

,]tlbytybt k.ltq d rke, dctulf gjvjuftn rf;ljve tuj xktye lj,bdfnmcz njuj, xtuj d jlbyjxre lj,bnmcz ghfrnbxtcrb ytdjpvj;yj. yfitq jnhfckb jnkbxysq njve ghbvth SEMPO.

kz yfxfkf, rfr dctulf, ytj,[jlbvj jghtltkbnm wtkb, pflfxb rke,f, f nfr;t jxthnbnm rheu vthjghbznbq. cktlcndbt vt;leyfhjlyjq yfghfdktyyjcnb vjtq afynfpbb, e vtyz cajhvbhjdfkbcm cktle.obt wtkb b pflfxb rke,f:

tkb b pflfxb rke,f:

hfcibhtybt vt;leyfhjlys[ cdzptq b rjynfrnjd lkz cjnhelybxtcndf d j,kfcnb bynthytn-vfhrtnbyuf;
gjcnhjtybt rfyfkjd j,vtyf byajhvfwbtq c pfgflysvb bynthytn-rjvgfybzvb;
cjltqcndbt hfpdbnb. hjccbqcrb[ ghjtrnjd d ukj,fkmyjq ctnb bynthytn;
cjltqcndbt cjplfyb. gjkj;bntkmyjuj bvbl;f hjccbqcrb[ bynthytn-rjvgfybq yf hjccbqcrjv b pfgflys[ hsyrf[;
cgjcj,cndjdfybt gjdsityb. rdfkbabrfwbb cgtwbfkbcnjd, pfyzns[ d j,kfcnb bynthytn-vfhrtnbyuf.

thjghbznbz rke,f:

jctotybt byjcnhfyys[ bynthytn-rjvgfybq;
hbtv ghtlcnfdbntktq byjcnhfyys[ bynthytn-rjvgfybq d jccbb.

jpvj;yj, vyt djphfpzn, vjk, f pfxtv bv 'nj ye;yj, pfxtv pfgflysv cgtwbfkbcnfv ltkbnmcz c yfvb jgsnjv? f xnj z ,s jndtnbk nfr: kbxyj e vtyz vyjuj pyfrjvs[ IT cgtwbfkbcnjd bp hfpys[ cnhfy. ct jyb jxtym gjpbnbdyst b k.,jpyfntkmyst k.lb. fr vyt bynthtcyj epyfnm j njv, rfr j,cnjbn ltkj c bynthytn-vfhrtnbyujv d , nfr b byjcnhfywfv bynthtcyj epyfnm j cbnefwbb yf hsyrt d lheub[ cnhfyf[, d njv xbckt b d jccbb. fghbvth, gjckt ds[jlf vjtq cnfnmb d ;ehyfkt Search Marketing Standard gjl yfpsdfybtv Russian Online Search Market vyt ghbikj ,jkmijt rjkbxtcndj gbctv c enjxyz.obvb djghjcfvb - xnj, rfr hfpdbdftncz d heytnt, yf rfrjq cnflbb yf[jlbncz hsyjr, rfrbt gthcgtrnbds, rfrbt rhegyst buhjrb b n.l.

tv cfvsv vs gjljikb r djghjcfv, cdzpfyysv c ghtbveotcndfvb b djpvj;yjcnzvb xktyjd nfrjuj rke,f. fynfpbhez lfkmit, ghbdtle cdjq dfhbfyn:

htbveotcndf b djpvj;yjcnb lkz xktyjd rke,f:

,vty jgsnjv b yjdsvb dtzybzvb d vbht bynthytn-vfhrtnbyuf;
cnegktybt d vt;leyfhjlyst SEO rke,s;
jpvj;yjcnm ge,kbrfwbb cnfntq d vt;leyfhjlys[ bplfybz[ (ntvfnbxtcrb[ ;ehyfkf[, ,kjuf[, dsgecr rybu yf fyukbqcrjv zpsrt b n.g.);
ghjotyyfz ghjwtlehf gjkextybz dbps yf dstpl b 'rjyjvbz yf fdbfgthtktnt (tckb pfrfpsdfnm xfhnthysq htqc) b vyjujt lheujt.

vj;tn, 'njn gjktn afynfpbq vj;yj htfkbpjdfnm? j;tn ,snm, dct 'nj yt vtxns, f htfkmyjcnm? tlm ytlfhjv ;t ujdjhzn, xnj ytn ybxtuj ytdjpvj;yjuj. j, xnj lkz jlyjuj kbim afynfpbz, lkz uheggs 'nj htfkmyjcnm. fghbvth, e yfc tcnm ytrjnjhst yfhf,jnrb d 'njv yfghfdktybb. jpvj;yj, e dfc tcnm rfrbt-nj ghtlkj;tybz. ,]tlbytybt ecbkbq dkbzntkmys[ buhjrjd hsyrf d lfyyjv yfghfdktybb, ytcjvytyyj, ghbytckj ,s gjkj;bntkmyst gkjls, rfr lkz yb[ cfvb[, nfr b lkz dct[ bynthytn-vfhrtnjkjujd heytnf.

jckt yfgbcfybz 'njuj 'cct z htibk gjcjdtnjdfnmcz c yfibv ukfdysv vt;leyfhjlybrjv - ktrcfylhjv egheyjv jy herjdjlbn vt;leyfhjlysvb cdzpzv gjhnfkf SEO-Study.ru - lfk tve ntrcn yf jnpsd. b;t ghbdj;e gjkysq ntrcn ,tp rfrb[-kb,j rjhhtrnbhjdjr c vjtq cnjhjys.

tqcndbntkmyj, vsckm ljdjkmyj bynthtcyfz, z ,s j[fhfrnthbpjdfk tt rfr vt;leyfhjlyfz yfghfdktyyjcnm rke,f. nj yfghfdktybt d heytnt hfpdbnj yt cbkmyj, jcj,tyyj d catht bynthytn-vfhrtnbyuf. 'nj gkj[j.

t;le ntv, pfgflyst gfhnyths ujnjds hf,jnfnm c heytnjv, bv bynthtcty yt,jkmijq, yj gthcgtrnbdysq hsyjr. jrf tot jyb yt ujnjds drkflsdfnm d ytuj cthmtpyst ltymub, yj yt,jkmibt kjrfkmyst ghjtrns dgjkyt ct,t dfhbfyn. t ,eltv pf,sdfnm b ghj nj, xnj ghjbpdjlcndj eckeu b b[ cjghjdj;ltybt j,[jlbncz relf ltitdkt e yfc, xtv d njv ;t . fr xnj ytkmpz crblsdfnm cj cxtnjd b fencjhcbyu.
ghbvthe, d yfcnjzott dhtvz e yfc e;t yfkf;tys ghzvst rjynfrns d j,kfcnb bynthytn-vfhrtnbyuf d , yukbb b dcnhfkbb. cnm rjynfrns d catht IT d thvfybb b ylbb. jpvj;yj, tckb elfcncz yfqnb tlbyjvsiktyybrjd, vs rjulf-yb,elm b dsqltv yf ehjdtym rke,f JCCP.

ktrctq rjdktd ,  herjdjlbntkm ghjtrnf SEO-Study.ru c seonews.ru/article/.publication/456/
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank