- , Web 2.0-. , 50% Facebook / myspace.


   www.romver.ru
/ / Web 2.0( )

jvgfybb ghjljk;f.n juhfybxbdfnm bynthytn-frnbdyjcnm cdjb[ cjnhelybrjd, yt j,[jlz dybvfybtv b gjgekzhyst Web 2.0-cfqns. fr, jrjkj 50% abhv ,kjrbhe.n ljcneg r Facebook b/bkb MySpace. jnbdfwbtq lkz nfrb[ ltqcndbq d gthde. jxthtlm zdkztncz ,tcgjrjqcndj j ,tpjgfcyjcnb ctnb rjvgfybb. rcgthns cxbnf.n, xnj lkz 'njuj ytn ybrfrb[ jcyjdfybq.

jvgfybz Barracuda Networks, hfphf,jnxbr htitybq e-mail b dt,-,tpjgfcyjcnb, jge,kbrjdfkf bccktljdfybt njuj, rfr rjvgfybb juhfybxbdf.n bynthytn-frnbdyjcnm cjnhelybrjd, chtlb gjkmpjdfntktq Barracuda Web Filter. jvbvj nhflbwbjyyj ceotcndjdfdib[ b hfymit juhfybxtybq, ,kjrbhjdrf rjcyekfcm b nfrb[ gjgekzhys[ Web 2.0-cfqnjd, rfr MySpace b Facebook. fr dszcybkjcm, 50,2% rjvgfybq ,kjrbhe.n rfr vbybvev jlby bp 'nb[ gjhnfkjd, njkmrj MySpace - 24,6%, njkmrj Facebook - 6,3%, j,f cfqnf - 19,3%.

cyjdysvb ghbxbyfvb, rjnjhst erfpsdf.n herjdjlbntkb rjvgfybq d rfxtcndt vjnbdfwbb lkz ecnfyjdrb juhfybxtybq, zdkztncz pf,jnf j ,tpjgfcyjcnb rjhgjhfnbdyjq ctnb, cyb;tybt hbcrf gjgflfybz d ytt dbhecjd b spyware (70%). f dnjhjv vtcnt cnjbn ,tcgjrjqcndj pf ghjlernbdyjcnm hf,jns cjnhelybrjd (52%), yf nhtnmtv - ghj,ktvs ljgjkybntkmyjq yfuheprb yf ctnm (36%).

rcgthns cxbnf.n ,kjrbhjdre Web 2.0-cfqnjd c wtkm. edtkbxbnm ,tpjgfcyjcnm ctnb ytwtktcjj,hfpyjq. fvbkm abpjd, cnfhibq nt[ybxtcrbq rjycekmnfyn Symantec d jccbb b , ujdjhbn, xnj yt cnfk ,s ghjdjlbnm gfhfkktkb vt;le pfobnjq jn dhtljyjcys[ ghjuhfvv b nt[yjkjubzvb, yf rjnjhs[ gjcnhjtys cfqns: vjtq njxrb phtybz, ,kjrbhjdrf ljcnegf yf egjvzyenst cfqns c nfrjq vjnbdfwbtq zdkztncz yflevfyyjq. lfyyjq cbnefwbb djghjc hfcnhfns cjnhelybrfvb jgkfxbdftvjuj hf,jnjlfntktv dhtvtyb yf kbxyjt j,otybt, yt bvt.ott jnyjitybz r hf,jnt, abpjde rf;tncz ,jktt htfkmysv.

nj ;t rfcftncz yfuheprb yf rjhgjhfnbdye. ctnm, 'rcgthn jnvtxftn, xnj, [jnm jyf ckturf b djphfcnftn, 'nj yjhvfkmyjt zdktybt b r ytve yflj ,snm ujnjdsv: jnjr ytj,[jlbvjq lkz hf,jns byajhvfwbb yterkjyyj hfcntn. yahfcnhernehf ctntq nj;t yt ljk;yf cnjznm yf vtcnt, b d ghbywbgt, nfr jyj b tcnm, dj dct[ rjvgfybz[ jyf hfpdbdftncz, f pyfxbn, j,tcgtxbdftn ,jkmie. crjhjcnm b ghjgecrye. cgjcj,yjcnm. gj'njve yjdst nt[yjkjubb - 'nj yt jnhbwfntkmyjt zdktybt, f gjkj;bntkmyjt.

jnhelybrjd rjvgfybq kbif.n Web 2.0-cfqnjd, gj vytyb. 'rcgthnjd, ytcghfdtlkbdj
jnhelybrjd rjvgfybq kbif.n Web 2.0-cfqnjd, gj vytyb. 'rcgthnjd, ytcghfdtlkbdj

flbv thtytw, 'rcgthn gj CNews Analytics, nfr;t cxbnftn, xnj fhuevtynfwbz pfghtnf bcgjkmpjdfybz hzljdsvb cjnhelybrfvb ICQ, cjwbfkmys[ ctntq b n.g. ntv, xnj cthmtpyj gjdsif.ncz hbcrb rfr dytiytq, nfr b dyenhtyytq , ytcthmtpyf: ckb herjdjlcndj abhvs gj;fktkj ltytu yf cjjndtncnde.obt chtlcndf pfobns nhfabrf gthcjyfkf b juhfybxbkj tuj, nj jyj ljk;yj pyfnm b nj, xnj jlyjq bp cjdhtvtyys[ ntyltywbq cnfkj ghjbpdjlcndj flhtcyjuj pkjdhtlyjuj rjlf. vfccjdsvb dbhecysvb fnfrfvb, f nfr;t c entxrfvb lfyys[ ghjbpdjlbntkb chtlcnd ,kfujgjkexyj cghfdkz.ncz. ,jhm,t c tlbybxysvb 'rptvgkzhfvb pkjdhtljd, yfwtktyys[ yf njg-vtytl;vtyn, jyb vjuen jrfpfnmcz ,tccbkmysvb, yfgjvbyftn fyfkbnbr: fr xnj gjregfnm pfobnyjt dct hfdyj ghbltncz. ,jhjnmcz c gjnthzvb hf,jxtuj dhtvtyb cjnhelybrfvb, yf vjq dpukzl, kexit vthfvb vjnbdfwbb b nheljdjq lbcwbgkbys.

bnfkbq fvk.r, dtleobq dbhecysq fyfkbnbr f,jhfnjhbb fcgthcrjuj, pfzdbk, xnj pfobofnm jn nhjzycrb[ b dbhecys[ ghjuhfvv, ,kjrbhez ljcneg r gjgekzhysv Web 2.0-cfqnfv, - 'nj dscnhtk bp geirb gj djhj,mzv: vjue gjyznm wtkm juhfybxtybz ljcnegf r cfqnfv kbim rfr bpjkbhjdfybt cjnhelybrf jn htcehcjd, jndktrf.ob[ tuj jn hf,jns b jnybvf.ob[ tuj dhtvz. j lf;t 'nj, gj vytyb. fvk.rf, frnefkmyj kbim d jhufybpfwbz[ cj ckf,sv vtytl;thcrbv pdtyjv. yfuheprt ;t yf ctnm, cxbnftn 'rcgthn, ujdjhbnm vj;yj kbim njulf, rjulf cjnhelybr yfxbyftn bcgjkmpjdfnm htcehcs dhjlt YouTube bkb Google Video, d rjnjhs[ bcgjkmpetncz vtlbfrjyntyn, b 'nj nht,etn pyfxbntkmys[ pfnhfn nhfabrf. j, cyjdf gjlxthrbdftn fvk.r, ghb hfpevyjv vtytl;vtynt vj;yj ,tp dvtifntkmcndf cj cnjhjys nt[yjkjubq ecnfyjdbnm kbvbn yf bcgjkmpjdfybt ctnb: cnfyfdkbdfnm ;tcnrjt juhfybxtybt gj bynthytn-nhfabre yt zdkztncz kexibv htitybtv, gjnjve rfr ytbpdtcnyj, rjulf e cjnhelybrf pfrjyxbncz nhfabr b yfcrjkmrj ytj,[jlbv tve ,eltn bynthytn lkz hf,jns d 'njn vjvtyn. dpznj c www.cnews.ru/news/top/index.shtml

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank