. , . . 19,3% 16,8% , Liveinternet.


   www.romver.ru
/ /( )

jlyjv bp ukfdys[ heytnjdcrb[ gjhnfkjd
,eltn gjkyjcnm. pfvtyy njg-vtytl;vtyn.

ujhm ivfyjd, 1 atdhfkz 2007 ujlf bp jghjcf eytn-2007: xnj ,eltn?

hbyf javfy xthtp vtczw gjckt cdjtuj e[jlf c gjcnf utythfkmyjuj lbhtrnjhf "fv,kthf" ecnhjbkf "jndfkmye.". djpltv vthjghbznbz cnfk ,kfujndjhbntkmysq ferwbjy-hfcghjlf;f dtotq bp ,sdituj jabcf hbys. , 'njv hfccrfpfkf d cdjtv ,kjut cjnhelybwf rjvgfybb jyz jrjkjdf, rjnjhjq ljcnfkbcm njhith b itcnm ,jrfkjd. htpekmnfnt ferwbjyf elfkjcm cj,hfnm dyeibntkmye. cevve.

jcktlybt gjkujlf lkz fv,kthf ,skb ytkturbvb. fkj njuj, xnj ghb[jlbkjcm gjcnjzyyj ghjdjlbnm rflhjdst gthtcnfyjdrb. fr tot b gjgsnrb cyjdf pfyznm kblbhe.obt gjpbwbb yt edtyxfkbcm ecgt[jv. jkbxtcndj gjkmpjdfntktq fv,kthf egfkj c 19,3% d vfhnt 'njuj ujlf lj 16,8% d ctynz,ht, gj cnfnbcnbrt Liveinternet. j tcnm gjnthb 2,5%.

fl "fv,kthjv" ye;yj hf,jnfnm, b vs ,eltv hf,jnfnm , - crfpfk faf'km rjgjd, utythfkmysq lbhtrnjh "hja-tlbf" d bynthdm. bplfntkmcnde jvvthcfyn] d rjywt yjz,hz 2006 ujlf. tczwtv hfytt [jklbyu hja-tlbf ghbj,htk 48,8% frwbq rjvgfybb fv,kth tlbf. dj. hf,jne yfl fv,kthjv, faf'km rjgjd yfxfk ghfrnbxtcrb chfpe. ;t xthtp ytcrjkmrj vtczwtd gjckt gjukjotybz bp fv,kth tlbf yfxfkb e[jlbnm ghtlcnfdbntkb cnfhjq udfhlbb. flhjdst bpvtytybz d fv,ktht yfxfkbcm c edjkmytybz hbys javfy c gjcnf utythfkmyjuj lbhtrnjhf rjvgfybb fv,kth tlbf.

htlcrfpfvec yfcnhflfk

itk
jk;yjcnm
fpyfxty
faf'km rjgjd (10.2007) tythfkmysq lbhtrnjh [jklbyuf "hja-tlbf" kbz jkjdmtdf
ylhtq sgkzyjdcrbq (10.2007) erjdjlbntkm htqnbyuf Top100 fv,kthf. ktrcfylh jhjnrjd
ktrctq fljyjd (10.2007) erjdjlbntkm Rambler-ICQ b buhjds[ hfpltkjd "fv,kthf" b hzlf lheub[ ghjtrnjd fhmz bnztdf
vbnhbq j;ftd (10.2007) tythfkmysq lbhtrnjh htrkfvyjuj futyncndf "yltrc 20" b[fbk abvjd
tybc fkbyby (05.2007) tythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb "fv,kth ynthytn jklbyu" fhr gpevth
;tqvc fkkbyc (03.2007) byfycjdsq lbhtrnjh fv,kth tlbf hneh rjgmzy
hbyf javfy (03.2007) tythfkmysq lbhtrnjh fv,kth tlbf fhr gpevth


nj ,sk

faf'km rjgjd ,sk utythfkmysv lbhtrnjhjv [jklbyuf hja-tlbf c 2004. y pfrk.xfk cltkre j ghbj,htntybb [jklbyujv fv,kthf. n ytuj dgthdst ghjpdexfkf yjdfz cnhfntubz hfpdbnbz gjhnfkf: jrf vs gkfybhetv hfpdbdfnm tuj rfr bynthytn-,bpytc d xbcnjv dblt . n ytuj, gjujdfhbdf.n, bc[jlbkj htitybt j vfcinf,ys[ xbcnrf[ fv,kthf. j cdjtuj gjcnf utythfkmyjuj lbhtrnjhf hja-tlbf rjgjd gjitk dsit cnfk b.j. utythfkmyjuj lbhtrnjhf vfnthbycrjq lkz [jklbyuf ̻ - ajylf bydtcnbwbjyyjuj ydtcn.

hbyf javfy ghbikf d fv,kth nhb ujlf yfpfl. t jcyjdysv ljcnb;tybtv yfpsdf.ncz gthdbxyjt ge,kbxyjt hfpvtotybt frwbq yf jyljycrjq ,bh;t. ghbxbyf[ e[jlf yb jyf, yb ,kbprbt r ytq k.lb yt hfcghjcnhfyz.ncz. j celz gj njve, xnj hbyf e[jlbkf vzurj (rjxez c jlyjq ljk;yjcnb yf lheue.), hfccnfdfybt ,skj gjk.,jdysv.

tythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb "fv,kth ynthytn jklbyu" tybc fkbyby ysyt nhelbncz yf ,kfuj wtynhf fencjhcbyuf Data Fort, d[jlzotuj d cjcnfd IBS. jnz jy ,jktt lheub[ ,sk gjkjy jgnbvbpvf gjckt ghjlf;b fv,kthf. bynthdm. SEONEWS tybc fkbyby pfzdkzk, xnj d fv,ktht yt gkfybhetncz rfrb[-nj pyfxbntkmys[ dytgkfyjds[ rflhjds[ gthtcnfyjdjr b frwbjyths [jnzn cj[hfybnm hf,jnf.obq vtytl;vtyn. j ckjdfv tybcf, eitk jy gj cdjtq bybwbfnbdt: fv,kth gthtcnfk hfpdbdfnmcz rfr vtlbqysq [jklbyu cj cdjbv bynthytn gjhnfkjv, ntktrfyfkjv, ghtccjq, f yfj,jhjn, cajrecbhjdfkcz njkmrj yf bynthytn-cthdbct. yt cnfkj ntcyj d fv,ktht.

vbnhbq j;ftd, djpukfdkzk htrkfvyjt futyncndj "yltrc 20". ot ktnjv d gkfyf[ fhrf gpevthf ghtlgjkfufkjcm, xnj vbnhbq j;ftd, rfr b ght;lt, ,eltn herjdjlbnm 'nbv gjlhfpltktybtv. j d yfxfkt jrnz,hz vbnhbq j;ftd gjrbyek fv,kth. fnfkmz f[utlfyjdf, lbhtrnjh gj cdzpzv c j,otcndtyyjcnm. "fv,kthf" nfr j,]zcybkf e[jl jlyjuj bp cfvs[ cnfhs[ cjnhelybrjd: " rjvgfybb ghjdjlbncz htjhufybpfwbz cbcntvs ghjlf;, b gthtl yltrc 20 cnfdzncz yjdst cthmtpyst fuhtccbdyst wtkb, rjnjhst gjnht,e.n ghbywbgbfkmyj yjds[ gjl[jljd r hf,jnt. vtyyj gj'njve herjdjlcndjv ,skj ghbyznj htitybt ghbukfcbnm d yltrc 20 lheujuj utythfkmyjuj lbhtrnjhf".

ylhtq sgkzyjdcrbq vyjuj ktn kbxyj pfybvfkcz vjlthbhjdfybtv rfnfkjuf fv,kth jh100 b ,jhm,jq c yfrhenrfvb d ytv. j pf gjcktlybt ujls d jh100 yt ghjbpjikj ybrfrjuj ceotcndtyyjuj hfpdbnbz - tckb yt cxbnfnm, rjytxyj, jnrhsnbt gfhjxrb yjds[ hfpltkjd. xtdblyj, xnj bp,fdkznmcz jn ytuj yt [jntkb. tpfljkuj lj e[jlf ylhtz sgkzyjdcrjuj, Top 100 ,sk gthtdtlty d gjlxbytybt herjdjlbntk. uheggs jgthfwbjyyjq b eghfdktyxtcrjq jnxnyjcnb ktrcfylhe jhjnrjde. blbvj, fv,kth gjcxbnfk kexibv dfhbfynjv ktrcfylhf jhjnrjdf, b ktrctq sgkzyjdcrbq ytlfdyj gjrbyek rjvgfyb.. fv,kth - 'nj rfr ,jktpym bv yflj gtht,jktnm , - ghjrjvvtynbhjdfk cdjq e[jl ylhtq.

j[j;fz cbnefwbz b c ktrcttv fljyjdsv, ,sdibv herjdjlbntktv hzlf ghjtrnjd, relf d[jlbkb Rambler-ICQ b buhjdst hfpltks "fv,kthf". tnjv Rambler-ICQ gthtdtkb gjl herjdjlcndj lheujuj jnltkf. abwbfkmyj ktrctq fljyjd ctqxfc eitk d jngecr, dhtvtyyj tuj j,zpfyyjcnb ,eltn bcgjkyznm fhmz bnztdf, herjdjlbntkm ghjtrnjd Rambler Vision b Rambler Audio.

b rnj tcnm

ckb ds dybvfntkmyj cktlbnt pf gjcktlybvb yjdjcnzvb fv,kthf, nj, yfdthyj, pfvtnbkb, xnj k.lb bp rjvgfybb yt njkmrj e[jlzn, yj b ghb[jlzn yjdst. k.,jq rjvgfybb, jcj,tyyj rhegyjq, gthbjlbxtcrb ghjbc[jlbn hjnfwbz rflhjd, - ujdjhbn fhufhbnf epbyf, lbhtrnjh gj gthcjyfke uheggs rjvgfybq Rambler Media. - ckb gjcvjnhtnm yf yfie cnfnbcnbre, nj ghjwtyn ntrextcnb gthcjyfkf vs jwtybdftv rfr pljhjdsq jy yt ghtdsiftn 15 % d ujl. hjwtcc rfhmthyjuj ghjldb;tybz dyenhb fv,kthf bltn, yfhzle c 'nbv nfkfynkbdst b fv,bwbjpyst cjnhelybrb boen yjdst lkz ct,z djpvj;yjcnb d lheub[ rjvgfybz[. nj f,cjk.nyj yjhvfkmysq ghjwtcc, exbnsdfz nj, xnj d yfitq vjkjljq b hfpdbdf.otqcz jnhfckb ,erdfkmyj rf;lsq ltym gjzdkz.ncz yjdst ghtlkj;tybz b djpvj;yjcnb. fib cgtwbfkbcns wtyzncz yf hsyrt, b vs hfls, xnj ujnjdbv nfrjq gthcjyfk.

tqcndbntkmyj, 15% ntrextcnb gthcjyfkf d ujl yt nfr e; b vyjuj. j d cdtnt gjcktlyb[ gthtcnfyjdjr, rjulf gjvtyzkcz gjxnb dtcm rflhjdsq cjcnfd dth[eirb fv,kthf, 'nb 15% eitlib[ - gjxnb dtcm njg-vtytl;vtyn rjvgfybb. bpvtytybz 'nb, dblbvj, yt ckexfqys. yfpyfxtybtv yjdjuj vtytl;vtynf rjvgfybz, dblbvj, cj,bhftncz dthyenm ct,t kblbhe.obt gjpbwbb d heytnt.
htib bp xtkjdtxtcrb[ htcehcjd hfv,kthjdws pfrhsdfkb gj-hfpyjve. hbukfifz cgtwbfkbcnjd bpdyt, gthtcnfdkzz cjnhelybrjd dyenhb rjvgfybb b bp vfnthbycrjuj hja tlbf

fr, fhr gpevth ghbitk yt jnrelf-yb,elm. bp pfgflyjq rjvgfybb, c[j;tq gj ,bpytce - Yahoo, ult jy c b.kz 2001 gj ltrf,hm 2003 jy zdkzkcz eghfdkz.obv lbhtrnjhjv b dbwt-ghtpbltynjv tdhjgjgtqcrjuj jabcf Yahoo!. 2005 ujlf gpevth zdkztncz xktyjv jdtnf bhtrnjhjd Rambler Media.

Yahoo fhr gpevth pfybvfkcz hfpdbnbtv rjvgfybb, d xfcnyjcnb, cthdbcyjq cjcnfdkz.otq. fr cjj,oftn fv,kth, fhr gpevth - rdfkbabwbhjdfyysq abyfycbcn, bvttn cntgtym MBA. gjkyt kjubxyj ghtlgjkj;bnm, xnj c ghb[jljv gpevthf yf gjcn utythfkmyjuj lbhtrnjhf fv,kth tlbf, rjvgfybz hfccxbnsdftn yf cdjt dnjhjt hj;ltybt. fhr gpevth ghjuyjpbhetn jhufybxtcrbq hjcn dshexrb rjvgfybb gj bnjufv 2007 ujlf yf 44-57% lj $44-48 vky., f c extnjv njuj, xnj ghb gpevtht fv,kth cnfk vf;jhbnfhysv frwbjythjv "tueyf", dshexrf vj;tn cjcnfdbnm $58-64 vky

hneh rjgmzy gthtitk yf hf,jne d Rambler Media bp uheggs rjvgfybq bynthhf, ult jy pfybvfkcz abyfycfvb yf gjcne dbwt-ghtpbltynf. cyjdyfz pflfxf hnehf rjgmzyf, bc[jlz bp tuj cj,cndtyys[ dscrfpsdfybq, 'nj jwtyrf 'rjyjvbxtcrjq wtktpjj,hfpyjcnb pfgecrf, hfphf,jnrb, ghbj,htntybz b ghjx. yjds[ ghjtrnjd. y, gj[j;t, cj cdjtq pflfxtq cghfdkztncz.

b[fbk abvjd c ytlfdytuj dhtvtyb pfybvftn gjcn utythfkmyjuj lbhtrnjhf htrkfvyjuj futyncndf yltrc 20. y jrjyxbk jcrjdcrbq by;tythyj-abpbxtcrbq bycnbnen gj cgtwbfkmyjcnb zlthyfz abpbrf. j ghb[jlf d fv,kth b[fbk hf,jnfk d rjvgfybb , jlyjv bp rhegytqib[ ctkkthjd yfhe;yjq htrkfvs d jccbb. b[fbk abvjd ghbitk d d 1991 ujle b ecgtiyj nhelbkcz dyfxfkt d rfxtcndt rjvvthxtcrjuj lbhtrnjhf, pfntv pfvtcnbntkz tythfkmyjuj lbhtrnjhf b gthdjuj pfvtcnbntkz tythfkmyjuj lbhtrnjhf. f dhtvz tuj hf,jns j,]tv j,jhjnjd rjvgfybb edtkbxbkcz d 15 hfp. j[j;t, fv,kth [jxtn nfrjuj hjcnf j,]tvjd j,jhjnf b e ct,z.

kbz jkjdmtdf gjlyzkfcm yf jlye cnegtymre jn gthdjuj pfvf lj utythfkmyjuj lbhtrnjhf "hja-vtlbf". nj yfpyfxtybt ghjcnj jabwbfkmyj jajhvbkj ceotcde.ott gjkj;tybt dtotq. "gthfwbjyyjq ltzntkmyjcnm. z b nfr herjdjlbkf c vjvtynf ghb[jlf d rjvgfyb. d atdhfkt 2007 ujlf, - ujdjhbn kbz. - tqxfc jcyjdyst ghbj,htntybz e;t cltkfys, b ntgthm frnbds hja-tlbf ye;lf.ncz d byntuhfwbb.

ktrcfylh jhjnrjd ghjcnj dpzk gjl ct,z jlyj bp yfghfdktybq, f bvtyyj fv,kth Top 100.

yyf yfvtycrfz lj fv,kthf nhb ujlf ghjhf,jnfkf utythfkmysv lbhtrnjhjv rjvgfybb 2 tlbf. [jklbyut jyf ,eltn jndtxfnm pf rjycjkblfwb. b ajhvbhjdfybt ghb,skb, d njv xbckt, jn ghjlf; htrkfvs rjvgfybzvb yltrc 20 b tuey . fhr gpevth cnfdbn pflfxfvb yys ajhvbhjdfybt ghjatccbjyfkmyjq rjvfyls, cgjcj,yjq 'aatrnbdyj hf,jnfnm yfl dsgjkytybtv dsiterfpfyys[ wtktq. yyf gjlxbyztncz ytgjchtlcndtyyj fhre gpevthe.

fr jnvtxftn fhr gpevth d cdjtv gbcmvt hfv,kthjdwfv, yjdfz lkz fv,kthf gjpbwbz ntcyj dpfbvjltqcndez c herjdjlcndjv rjvgfybb, cjplfdfnm yjdst dsujlyst gfhnyhcndf lkz edtkbxtybz gjkmpjdfntkmcrjq felbnjhbb b j,tcgtxtybz hjcnf ghjlf; htrkfvs d bynthytnt.lybvb bp gjcktlyb[ cnfhbxrjd d fv,kth tlbf gjrf jcnfkbcm hrflbq jhtqybc, djpukfdkz.obq uhegge gjbcrf b kbz bylth. yf djpukfdkztn bplfntkmcre. uhegge, relf d[jlbn Lenta.ru, Ferra.ru, Doktor.ru b Mama.ru. nf uheggf, gj bltt fhrf, ljk;yf cjplfdfnm "jhbubyfkmysq rjyntyn".

tyz.ncz rflhs, vtyztncz rjvgfybz

ct 'nb hjrbhjdrb d rjvgfybb jnhfpbkbcm yf fv,ktht ytrjnjhsvb bpvtytybzvb d gjbcrt b cthdbcf[. f gthdsq dpukzl, lbyfvbrf pfgecrf yjds[ cthdbcjd b ghb,fv,fcjd r e;t ceotcnde.obv, pf ujl e fv,kthf yt djphjckf, rfr ,skj, nfr b jcnfkjcm - ghbvthyj gj ldt yjdbyrb d vtczw.

tczw
pvtytybz
ghtkm fv,kth- ghtrhfnbk cdjt dtofybt d htubjyf[. hbxbyf pfrhsnbz ytbynthtcyfz lkz htrkfvjlfntkz felbnjhbz.
fq f Rambler Vision jnrhskcz wbrk byajhvfwbjyyj-hfpdktrfntkmys[ ghjuhfvv "16[9", ult ge,kbre.ncz dbltjc.;tns j vepsrfkmys[ b kbnthfnehys[ ghtvmthf[ hjccbqcrjuj ije-,bpytcf.
.ym fgecr cjdvtcnyjuj ghjtrnf c , rjnjhsq ghtljcnfdkztn dctv f,jytynfv 'njuj jgthfnjhf b gjkmpjdfntkzv gjxnjdjq cke;,s fv,kthf djpvj;yjcnm ,tcgkfnyj gjkexfnm SMS-cjj,otybz, edtljvkz.obt b[ j ghb[jlt yjds[ 'ktrnhjyys[ gbctv. rfvgfybz rjvveybrfwbjyys[ cthdbcjd gjl yfpdfybtv bh ntcty. rfvgfybb ,skb ghtlcnfdktys gznm cthdbcjd fv,kthf: ''fv,kth-kfytnf'', Rambler Vision, ''fv,kth-jnj'', ''fv,kth-elbj'' b ''fv,kth-jxnf''.
.km ,]tlbytybt c jxnjq jccbb b jlfr. htpekmnfnt gjkmpjdfntkb gjkexbkb djpvj;yjcnm gtxfnfnm ajnjuhfabb c fv,kth jnj xthtp bynthytn b gjkexfnm ajnrb gj gjxnt. jregrf 25% frwbq tueyf. htpekmnfnt xtuj fv,kth cnfk dkfltkmwtv rjynhjkmyjuj gfrtnf frwbq cthdbcf rjyntrcnyjq htrkfvs.
duecn yfxfkf fduecnf gjbcrjdbr ghjdjlbn 3 ljcnfnjxyj cbkmys[ fgltqnf. jzdbkjcm ytcrjkmrj yjdbyjr d hfpltkt fv,kth-uhs.
tynz,hm cgbcjr hfpltkjd d htqnbyut-rkfccbabrfnjht jg-100 lj,fdktys yjdst: tycrbq rke,, jujlf, yfrjvcndf, tgjpyfyyjt. tcrjkmrj hfpltkjd elfktys. nrhsn yjdsq hfpltk fv,kth-elbj, ult gjkmpjdfntkb vjuen pfuhe;fnm cdjq cj,cndtyysq gjlrfcn b pfgbcsdfnm tuj. fr;t gjbcrjdbr pfgecnbk vj,bkmye. dthcb. cdjtuj cfqnf.
rnz,hm fgeotyf yjdfz buheirb d fv,kth-uhf[.

j;yj jnvtnbnm, xnj gjckt cvtys herjdjlcndf fv,kth cdjb cbks yfghfdbk bvtyyj yf cdj. hfpdktrfntkmye. xfcnm. ltcm dblyj dkbzybt jgsnf fhrf gpevthf, hfpdbdfdituj cthdbcye. cjcnfdkz.oe. tdhjgtqcrjuj Yahoo. lyfrj b d gjbcrt yfrjytw cnfkj pfvtnyj rfrjt-nj itdtktybt. blbvj, bv frnbdyj pfyzkcz hrflbq jhtqybc, djpukfdbdibq uhegge gjbcrf d b.yt 'njuj ujlf.

thcbb


rcgthns endth;lf.n, xnj jvjkj;tybt rjvgfybb dgjkyt pfrjyjvthyj. j ckjdfv ghtcc-ctrhtnfhz byfv kflbckfdf jxtnrjdf, gjlj,yjt zdktybt yjhvfkmyj lkz rhegyjuj b lbyfvbxyj hfpdbdf.otujcz ,bpytcf. tv ,jktt xnj d cfvjv vtlbf-,bpytct ghbcencndetn ecnjqxbdsq ltabwbn ghjatccbjyfkmys[ vtytl;thjd, xnj dtltn r ljcnfnjxyj dscjrjq ntrexrt rflhjd.
eotcndetn vytybt, xnj fv,kth ghjdjlbn xbcnre vtytl;vtynf c wtkm. cjrhfotybz cdjb[ lj[jljd. jcyjdyjq cdjtq vfcct herjdjlbnm ghjtrnfvb jcnf.ncz ,sdibt vkflibt vtytl;ths. j[j;fz cbnefwbz e;t ,skf d 'gj[e ivfyjdcrjuj gepshz. eitk bp fv,kthf, gjnjve xnj nfv d jxthtlyjq hfp cvtybkjcm yfxfkmcndj, jgznm yfxfkb ghblevsdfnm cnhfntub. c yekz, yjdst dkfltkmws ghbdtkb cdjb[ k.ltq, - hfccrfpsdftn ujhm ivfyjd gj gjdjle cdjtuj e[jlf d 2001 ujle bp fv,kthf.

j vytyb. brjkfz bn.ibyf, lbhtrnjhf gj bydtcnbwbzv dtyxehyjuj ajylf ABRT, fv,kth gsnftncz dthyenm ct,t ght;ybt gjpbwbb. ct rflhjdst gthtcnfyjdrb ltkf.ncz d wtkz[ rjyrehtywbb c kblthjv heytnf yltrcjv.

jyrehtywbz pltcm vj;tn ,snm d nht[ yfghfdktybz[:
- gjbcr,
- rjyntrcnyfz htrkfvf,
- cthdbcs.

ct gjcktlybt bpvtytybz fv,kthf ujdjhzn d gjkmpe 'njq ntjhbb.

jbcr. tcrjkmrj fgltqnjd d fduecnt pfcnfdbkb jgnbvbpfnjhjd pfujdjhbnm j fv,ktht. jckt pfnbimz d ctynz,ht gjbcrjdbr cyjdf yfxfk jn;bufnm. frbv-nj j,hfpjv ytcbkmysq fgltqn, bpvtybdibq dslfxe yf 40% ,16 jrnz,hz cevtk ljcnfdbnm jgnbvbpfnjhfv vfcce eljdjkmcndbz. j rjvvthxtcrbv pfghjcfv d njg dsikb rjvvthxtcrbt b cbkmyj ghjldbuftvst htcehcs.

tpekmnfnjv fgltqnf cnfkb ytldecvscktyyst yfvtrb jgnbvpbfnjhjd yf nj, xnj fv,kth cyjdf pfdjtdsdftn hsyjr. tv ,jktt xnj yf ajyt lj,hjuj fv,kthf, dcnhz[bdf.otuj dslfxe nfr, xnj rjvvthxtcrbt pfghjcs ktpen ddth[, yltrc c gthbjlbxtcrjq jnvtyjq xtuj-nj df;yjuj lkz jgnbvbpfnjhjd dsukzlbn pksv.

jyntrcnyfz htrkfvf. ltcm nj;t dct ljdjkmyj ghjphfxyj. jkmrj 'nbv ktnjv fv,kth pfrhsk cltkre j ghbj,htntybb 25% frwbq tueyf. nf cltkrf edtkbxbkf ljk. cj,cndtyyjcnb fv,kth tlbf d tueyt lj 50,1 %. lyjdhtvtyyj c 'njuj vjvtynf tuey cnfk rjycjkblbhjdfyysv gjlhfpltktybtv fv,kthf. nj ghbj,htntybt jnhf;ftn cnhfntubxtcrbt gkfys fv,kth tlbf ecbkbnm cdjb gjpbwbb yf hjccbqcrjv hsyrt rjyntrcnyjq htrkfvs, - ujdjhbn fhr gpevth, utythfkmysq lbhtrnjh fv,kth tlbf, gjlndth;lfz dthcb. j rjyrehtynyjq ,jhm,t c yltrcjv. hjvt njuj, ytlfdyj d fv,kth jg 100 gjzdbkfcm htrkfvf tueyf.

thdbcs. ghbywbgt, fv,kth b lj cvtys herjdjlcndf ljdjkmyj frnbdyj pfybvfkcz cdjbvb cthdbcfvb. j, yfghbvth, jg 100 gjbcrjdbrf yt vtyzkcz e;t ytcrjkmrj ktn. 'njq jctym. rjvgfybz j,]zdbkf j, ytrjnjhs[ bpvtytybz[ d htqnbyut-rkfccbabrfnjht. j,fdbkjcm ytcrjkmrj hfpltkjd, ytcrjkmrj j,]tlbybkjcm.

tnjv rjvgfybz yfxfkf frnbdyj fyjycbhjdfnm gjzdktybt yjds[ buh d hfpltkt fv,kth-uhs. b.yt rjvgfybz fyjycbhjdfkf yjde. eckeue, ghtljcnfdkztve. cjdvtcnyj c jlfr b jxnjq jccbb. ckeue, rjnjhe. e;t ecgtkb cltkfnm Mail.ru b Google, yj yt yltrc. pltcm vj;yj ujdjhbnm j ytrjnjhjv jnhsdt dgthtl jn kblthf heytnf. ot jlyj jgtht;tybt kblthf fv,kth cltkfk d 2005 ujle, pfgecnbd cdj. cjwbfkmye. ctnm kfytnf fv,kth. yltrc nj;t pfdtk cdj. cjwbfkre, b yt jlye, cyfxfkf regbd jq heu, f gjnjv cltkfd .he, yj njkmrj ldevz ujlfvb gjp;t.

frbv j,hfpjv, fv,kth yfghfdbk cdjb ecbkbz yf dct nt jnhfckb gjbcrjdjq cbcntvs, rjnjhst ,skb ytljcnfnjxyj e ytuj hfpdbns gj chfdytyb. c yltrcjv. fv,kth cbkmyj frnbdbpbhjdfkcz d catht gjbcrf. gnbvbpfnjhs ujdjhzn j cbkmys[ bpvtytybz[ fkujhbnvf: fv,kth ghb,kb;ftncz r zyltrcjdcrjve fkujhbnve.

f hsyrt rjyntrcnyjq htrkfvs fv,kth nfr;t ghjzdbk frnbdyjcnm. nyjcbntkmyj cdjb[ gkfyjd yf rjyntrcnye. htrkfve nfr crfpfk fhr gpevth: nj ghbj,htntybt jnhf;ftn cnhfntubxtcrbt gkfys fv,kth tlbf ecbkbnm cdjb gjpbwbb yf hjccbqcrjv hsyrt rjyntrcnyjq htrkfvs . nj pfzdktybt gjkyjcnm. gjlndth;lftn dthcb. j rjyrehtywbb c yltrcjv.

j ckjdfv brjkfz bn.ibyf, cktle.obq ifu, rjnjhjq cnjbn ;lfnm jn fv,kthf 'nj hfpdbnbt tuj cthdbcf Price.ru. jrf gjkmpjdfnmcz cthdbcjv vjuen njkmrj k.lb, njxyj pyf.obt, xnj jyb boen. hjvt njuj, cthdbc gjrf yt ghtlyfpyfxty lkz vfccjdjuj bcgjkmpjdfybz jcyjdyjq egjh cltkfy yf rjvgm.nthye. nt[ybre, chtlcndf cdzpb b ajnj, dbltj, felbj. cnfkmyst rfntujhbb, nfrbt rfr njdfhs lkz ltntq bkb vt,tkm, d Price.ru ghbcencnde.n, yj yfqnb nfv xnj-nj cnjzott ckj;yj.

'nj tot yt dct?

vjtq njxrb phtybz, e fv,kthf celm,f nfrfz - gj,snm ytvyjuj gthdsv, f gjnjv dct dhtvz ,ekns[fnmcz yf djkyf[. hjcnj yt gjdtpkj. ht,tyrf ,skb cyfxfkf [jhjibt hjlbntkb, jy jrjyxbk yfxfkmyst rkfccs yf jnkbxyj, yj gjnjv ccjhs, crfylfks, hfpdjl, ltkt;rf, vsnfhcndf, hfp,jhrb, ht,tyjr pf,jktk, dsktxbkcz, jgznm pf,jktk, yf ext,e ytn yb dhtvtyb, yb cbk, ybrnj yt pfybvftncz bv - ujdjhbn j,j dct[ ltqcndbz[ fv,kthf jycnfynby joegrby, fyfkbnbr ltgfhnfvtynf bynthytn-vfhrtnbyuf rjvgfybb "ivfyjd b fhnyhs".

jlndth;ltybtv ckjd jycnfynbyf joegrbyf cke;bn ghbxbyf e[jlf ytrjnjhs[ cnfhbxrjd fv,kthf. ylhtq sgkzyjdcrbq, yfghbvth, ujdjhbn, xnj jcyjdyjq ghbxbyjq e[jlf cnfkj gjcnjzyyfz cvtyf herjdjlcndf. cj;fktyb., r 'njve dhtvtyb ckj;bkjcm j,cnfyjdrf, ghb rjnjhjq 'aatrnbdyj dsgjkyznm cdj. aeyrwb. herjdjlbntkz ghjtrnf z yt vju. jcnfnjxyj crfpfnm, xnj pf xtnsht vtczwf e vtyz cvtybkjcm nhb herjdjlbntkz b lkz rf;ljuj gbcfkcz gkfy hfpdbnbz htqnbyuf, - endth;lftn jy. t[ybxtcrfz hfphf,jnrf ,skf dsytctyf d lheujq jnltk, gj'njve dkbznm yf ytt e ylhtz yt ,skj ybrfrb[ djpvj;yjcntq. ct ikj r njve, xnj jgznm gjdnjhzkfcm cbnefwbz, rjnjhfz ,skf ghb ght;ytv herjdjlcndt. gsnfkcz j,]zcybnm 'nj herjdjlcnde, yj, eds, yt ,sk ecksify.

jcnjzyyfz cvtyf herjdjlcndf d rjvgfybb ujdjhbn j njv, xnj fv,kth gsnftncz bpvtybnm cdjt ysytiytt gjkj;tybt yf hsyrt. tckb rflhjdst gkzcrb dyenhb rjvgfybb ghbdjlzn r ytufnbdyjve jnyjityb. tt ,sdib[ cjnhelybrjd, nj jgnbvbpfnjhcrbt rjvgfybb c ytnthgtybtv ;len htpekmnfnjd dct[ 'nb[ bpvtytybq.

tyz, rfr bycfqlthf hsyrf bynthytn-nt[yjkjubq, 'nj yt vj;tn yt hfljdfnm. cnftncz njkmrj gjyfltznmcz, xnj rflhjdst gthtcnfyjdrb gjvjuen dthyenm cnfhtqitve jgthfnjhe bynthytn-hsyrf jccbb hjkm kblthf gj wtkjve hzle yfghfdktybq. , rjytxyj, gj;tkfnm njg-vtytl;vtyne [jklbyuf gjgenyjuj dtnhf b ctvm aenjd gjl rbktv , - ujdjhbn b[fbk etd, xkty jdtnf bhtrnjhjd jhgjhfwbb .

elz gj njve, xnj jcyjdyst rflhjdst gthtcnfyjdrb (yt cxbnfz dtctyytq cvtys dkfcnb) ,skb d jrnz,ht, 'nj tot yt dct bpvtytybz, rjnjhst ;len fv,kth d ,eleotv. fcrjkmrj cbnefwbz cj cvtyjq dkfcnb fv,kthf 2007 yfgjvbyftn 2001 ujl gjrf;tn dhtvz. julf fv,kth egfk c gmtltcnfkf kblthf. tqxfc cyjdf [jxtn nelf pf,hfnmcz.

yyf t,tltdf ,  htlfrnjh SEONEWS seonews.ru/article/.publication/436/
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank