ERP- - , .


   www.romver.ru
/ / ERP-( )

ERP-cbcntvs: d gjvjom herjdjlbntk. ghtlghbznbz

ktrcfylhf yfnei
"IT Manager"itm.finestreet.ru,

tujlyz jcyjdysv eckjdbtv cnf,bkmyjuj aeyrwbjybhjdfybz rjvgfybb yf hsyrt cnfyjdbncz cjdthitycndjdfybt ghjwtleh jhufybpfwbjyyj-'rjyjvbxtcrjuj eghfdktybz. xfcnyjcnb, hfphf,jnrf ,jktt 'aatrnbdys[ cbcntv eghfdktybz rfcftncz b caths IT.

jkmibycndj gjkmpjdfntktq ghtlcnfdkztn byajhvfwbjyyst cbcntvs ghtlghbznbz rfr ytrbt gjvtotybz, lj jnrfpf yfgjkytyyst rjvgm.nthfvb. [jnz zlhj byajhvfwbjyyjq byahfcnhernehs bvttn ytxnj j,ott c lfyysv ghtlgjkj;tybtv, tt cthlwtv zdkztncz yt dsxbckbntkmyfz nt[ybrf, f ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt. f ,fpt cjdhtvtyys[ rjvgm.nthys[ nt[yjkjubq cjplfyj gjrjktybt cbcntv eghfdktybz, bvtyetvjt ERP (Enterprise Resource Planning - gkfybhjdfybt htcehcjd ghtlghbznbz, nj tcnm cbcntvs eghfdktybz htcehcfvb). frbt cbcntvs ghtljcnfdkz.n djpvj;yjcnm hf,jnfnm yf byntuhbhjdfyyjv byajhvfwbjyyjv gjkt vyj;tcnde elfktyys[ gjkmpjdfntktq, xnj j,tcgtxbdftn vfrcbvfkmysq 'aatrn ghb eghfdktybb rhegysvb ghjbpdjlcndfvb b rjhgjhfwbzvb. jljyfxfkmybrjv hsyrf ERP-cbcntv cnfkf ytvtwrfz rjvgfybz SAP AG c ghjlernjv R/3. xbcke ;t yfb,jktt pyfxbntkmys[ ghtlcnfdbntktq hsyrf vj;yj jnytcnb abhvs PeopleSoft, Oracle, Baan b J.D. Edwards. j d jccbb lkz evtymitybz pfnhfn vyjubt rjvgfybb cnhjzn cbcntvs yf MySQL.

ltz nfrb[ cbcntv cjcnjbn d njv, xnj 'ktvtyns , ghtlyfpyfxtyyst lkz gjllth;rb hfpys[ aeyrwbq ghtlghbznbz, ljk;ys ytghthsdyj dpfbvjltqcndjdfnm vt;le cj,jq. j cenb, ERP-cbcntvf gsnftncz djcghjbpdtcnb ,bpytc-ghjwtccs d ghjuhfvvyjv j,tcgtxtybb b cjghjdj;lfnm rf;ljt ltqcndbt njuj bkb byjuj cjnhelybrf.

,sxyj ERP cnhjzncz gj ghbywbge vjlekmyjq fh[bntrnehs. fghbvth, abyfycjdst ghbkj;tybz Oracle j,]tlbytys d gfrtn Oracle Financials, rjnjhsq drk.xftn cktle.obt vjlekb: ukfdyfz rybuf, hfcxtns c rhtlbnjhfvb (Accounts Payables - AP), hfcxtns c lt,bnjhfvb (Account Receivables - AR), jcyjdyst chtlcndf (Fixed Assets - FA), ghtj,hfpjdfntkm ghjdjljr (Globsl Accounting Engine - AX). rkfls (Inventory - INV) b eghfdktybt pfregrfvb (Purchasing - PO) nfr;t j,eckjdkbdf.n ghjdjlrb d ukfdyjq rybut, jlyfrj rfr cfvjcnjzntkmyst xfcnb d[jlzn d gfrtn ghjbpdjlcndf b kjubcnbrb.

yntuhfwbz fdnjvfnbpbhjdfyys[ cbcntv eghfdktybz ghtlghbznbtv lj cb[ gjh zdkztncz jlybv bp yfb,jktt hbcrjdfyys[ ifujd, yf rjnjhst herjdjlcndj htiftncz djdct yt bp-pf ghtrkjytybz gthtl vjueotcndjv dscjrb[ nt[yjkjubq, f d cbke ;bpytyyjq ytj,[jlbvjcnb. ht;lt dctuj, ytkmpz jncnfnm j rjyrehtynjd, f pyfxbn, ye;ys yjdst cgjcj,s j,tcgtxtybz ghjphfxyjcnb abyfycjds[ gjnjrjd b rjynhjkz yfl nt[yjkjubxtcrbvb ,bpytc-ghjwtccfvb. jcktlybt ntyltywbb hsyrf nj;t ytkmpz jcnfdkznm ,tp dybvfybz, f xnj,s j,hfnbnm ct,t yf gjkmpe k.,st bpvtytybz, nht,etncz ghjdtcnb [jnz ,s vbybvfkmye. pfvtye vfhrtnbyujdjq cnhfntubb rjvgfybb, xnj ytdjpvj;yj ,tp ghbdktxtybz IT.

htlb hjccbqcrb[ rjvgfybq ghtdfkbhe.n htitybz nbgf dct-d-jlyjv, rjnjhst jxtym xfcnj yt jghfdlsdf.n ct,z, nfr rfr vjuen hf,jnfnm c jxtym juhfybxtyysv rheujv pflfx. fxfcne. d ytelfxf[ dbyzn rjycekmnfynjd, ghtlkfuf.ob[ ,jktt ckj;yst b, cktljdfntkmyj, ljhjubt htitybz, xtv nht,etn ghtlghbznbt. lyfrj dbyf gjlj,ys[ cgtwbfkbcnjd yt cnjkm dtkbrf, rfr rf;tncz - dtlm xfot dctuj ghtlcnfdbntkb ghtlghbznbz cfvb ghjczn bvtyyj ERP-cbcntve, yt pflevsdfzcm j njv, xnj ghjot b hfpevytt djcgjkmpjdfnmcz lheubvb chtlcndfvb.

f lfyyjv 'nfgt hfpdbnbz caths ,bpytcf, gjyznbt ERP pyfxbntkmyj hfcibhbkjcm. fpevttncz, htxm yt bltn j rk.xtds[ bpvtytybz[, gjcrjkmre cbcntvs dct nfr ;t gkfybhe.n hfcghtltktybt htcehcjd, jlyfrj 'njq j,kfcnm. ghbvtytybz yt juhfybxbdf.ncz. fghbvth, d jlyjv bp ckjdfhtq ghbdjlbncz cktle.ott jghtltktybt: f,jh byntuhbhjdfyys[ ghbkj;tybq, gjpdjkz.ob[ cjplfnm tlbye. chtle lkz fdnjvfnbpfwbb gkfybhjdfybz, extnf, rjynhjkz b fyfkbpf dct[ jcyjdys[ ,bpytc-jgthfwbq ghtlghbznbz, rfr nj ghjbpdjlcndj, abyfycs, cyf,;tybt, c,sn, [hfytybt, nt[ybxtcrjt j,cke;bdfybt b n. l.. j,cndtyyj, r 'njve gthtxy. vj;yj lj,fdbnm htfkbpjdfyyst d hzlt ERP-cbcntv SSM (gjllth;re eghfdktybz c,snjv b cthdbcjv), SCM (eghfdktybt wtgjxrfvb gjcnfdjr), PDM (lfyyst j ghjlerwbb), f byjulf b CRM (cnhfntubb jnyjitybq c rkbtynfvb). pyfxfkmyj dct 'nb aeyrwbb yt dgbcsdfkbcm d rjywtgwb. ERP, rjnjhst ,skb kbim jlybv bp nfrb[ ;t rkfccjd, jlyfrj ntyltywbz r vyjujaeyrwbjyfkmyjcnb byajhvfwbjyys[ cbcntv gjcntgtyyj yf,bhftn j,jhjns. j tcnm gjkexftncz, xnj d jnltkmys[ ckexfz[ ytcjjndtncndbt j,]tvf hf,jns b bcgjkmpetvs[ cbcntv fccjwbbhetncz c dshf;tybtv xnj ckbirjv - nj yt plhfdj.

ERP-cbcntvs gjpdjkz.n htibnm cktle.obt pflfxb:

 • jhufybpjdfnm 'aatrnbdyjt gkfybhjdfybt dctq abyfycjdjq b [jpzqcndtyyjq ltzntkmyjcnb;
 • gjdscbnm ljdthbt bydtcnjhjd gentv ajhvbhjdfybz vfrcbvfkmyjq ghjphfxyjcnb ,bpytcf;
 • cybpbnm hbcrb b edtkbxbnm ghb,skm pf cxtn jgthfnbdyjuj ghbyznbz htitybq b b[ njxyjcnb, bynebnbdyjcnb cbcntvs eghfdktybz, hfpuhfybxtybz ljcnegf r byajhvfwbb d cjjndtncndbb c ljk;yjcnzvb cjnhelybrjd, b htfkbpfwbb aeyrwbq tt ,tpjgfcyjcnb;
 • cjrhfnbnm rjkbxtcndtyysq fcgtrn gjnthm hf,jxtuj dhtvtyb pf cxtn bcrk.xtybz le,kbhjdfybz lfyys[ hfpysvb cke;,fvb b jhufybpfwbb ,tcghtgzncndtyyjuj j,vtyf lfyysvb vt;le jnltkfvb rjvgfybb.

ybabwbhjdfyyfz ghbhjlf ERP ghtljcnfdkztn pyfxbntkmyst ghtbveotcndf, drk.xfz evtymitybt rjkbxtcndf jib,jr, ,jkmie. crjhjcnm b 'aatrnbdyjcnm ljcnegf r byajhvfwbb. cdj. jxthtlm, rjhhtrnyj jhufybpjdfyysq ljcneg gjvj;tn herjdjlbntkzv ,scnhj jhbtynbhjdfnmcz d k.,jq cbnefwbb, bvt.otq vtcnj yf ghtlghbznbb, b gjdscbnm dthjznyjcnm ghbyznbz ghfdbkmyjuj htitybz pf cxtn jgthfnbdyjuj byajhvbhjdfybz j ghj,ktvt b tt njxyjuj jghtltktybz.

j gjzdktybz gjlj,ys[ cbcntv rjvgfybb [hfybkb dc. ytj,[jlbve. byajhvfwb. d hfvrf[ jnltkmys[, jndtxf.ob[ pf ytt, jnltkjd. xfot dctuj e rf;ljuj jnltkf ,sk cdjq nt[ybxtcrbq gfhr, ghbpdfyysq eghfdkznm byajhvfwbjyysvb gjnjrfvb. j'njve lfyyst ytjlyjrhfnyj le,kbhjdfkbcm d ghtltkf[ rjvgfybb, ghbxtv pfxfcne. yt exbnsdfz gjcktlyb[ j,yjdktybq. hjvt njuj, ytrjnjhfz xfcnm lfyys[ [hfybkfcm bcrk.xbntkmyj d ,evf;yjv dblt, xnj ytufnbdyj crfpsdfkjcm yf ljcnegt r ybv. fr, tckb rkbtyn [jntk dszcybnm, rfr ldb;tncz tuj pfrfp, nj pdjybk vtytl;the. tytl;th cvjnhtk, rfrjve bp gjlhfpltktybq yfghfdkty pfrfp. fntv pdjybk d 'nj gjlhfpltktybt, ult epyfdfk, rnj pf pfrfp jndtxftn, gjnjv cktljdfk pdjyjr jndtncndtyyjve kbwe. gjzdktybtv rjkktrnbdyjq ,fps lfyys[ dct cnfkj yfvyjuj ghjot: ntgthm, tlbyj;ls pfqlz d cbcntve, vj;yj gjkexbnm dc. ye;ye. byajhvfwb..

pyfxfkmyj ERP cjplfdfkbcm lkz j,cke;bdfybz byajhvfwbjyys[ gjnht,yjcntq ghjbpdjlcndtyys[ ghtlghbznbq. j dhtvtytv cathf b[ ghbvtytybz hfcibhbkfcm pf cxtn bcgjkmpjdfybz d plhfdjj[hfytybb, abyfycjds[ eckeuf[, ctrnjht gjnht,bntkmcrb[ njdfhjd b n. l. jktt njuj, tckb hfytt ERP-cbcntvs aeyrwbjybhjdfkb njkmrj yf vjoys[ dsxbckbntkmys[ wtynhf[ rkfccf vtqyahtqvjd, nj ntgthm jyb ecgtiyj aeyrwbjybhe.n d hfvrf[ rkbtyn-cthdthys[ cbcntv b drk.xf.n yf gjhzljr ,jkmit aeyrwbq b djpvj;yjcntq.

jgecnbv, ghtlghbznbt ghbyzkj htitybt j ytj,[jlbvjcnb dytlhtybz ERP-cbcntvs, ghtldfhbntkmyj jghtltkbd, xnj tuj cnhernehf r fdnjvfnbpfwbb gjkyjcnm. ujnjdf. yntuhfwbz njuj bkb byjuj ghjlernf yt phz jwtybdftncz rfr yjdsq 'nfg hfpdbnbz - byajhvfnbpfwbz chjlyb 'djk.wbb, f gjnjve abyfycjdst djpvj;yjcnb tt ghjdtltybz cnfyjdzncz lfktrj yt gjcktlybv afrnjhjv. j lf;t tckb ytj,[jlbvst ajyls yfqltys, afrnbxtcrbq ,.l;tn ghjtrnf vj;tn cjcnfdbnm jn 150 lj 200% pfgkfybhjdfyyjuj, b r 'njve nfr;t yflj ,snm ujnjdsv.

ckb ghtlghbznb. gjdtpkj b jyj d cjcnjzybb dsltkbnm yf ghjtrn dldjt ,jkmit chtlcnd, nj d lfkmytqitv tve ytj,[jlbvj gjlujnjdbnmcz r ukj,fkmyjve htajhvbhjdfyb. yf dct[ ehjdyz[. thtlrj ghb dytlhtybb ERP-cbcntvs dsgecr ghjlerwbb gj ght;ytq nt[yjkjubb cnfyjdbncz ytdjpvj;ysv, f gjnjve ghb[jlbncz bcrfnm yjdst vtnjls hf,jns. njve ;t jgthfnbdyjuj j,yjdktybz gjnht,e.n b ,bpytc-ghjwtccs, f 'nj nbnfybxtcrfz hf,jnf, pfxfcne. yfvyjuj ,jktt ckj;yfz, yt;tkb htjhufybpfwbz.

nfylfhnysq ghjwtcc dytlhtybz ERP-cbcntvs cjcnjbn bp cktle.ob[ 'nfgjd:

 1. fphf,jnrf cnhfntubq fdnjvfnbpfwbb.
 2. yfkbp ltzntkmyjcnb ghtlghbznbz.
 3. tjhufybpfwbz ltzntkmyjcnb.
 4. s,jh cbcntvs.
 5. ytlhtybt cbcntvs.
 6. cgjkmpjdfybt ('rcgkefnfwbz + cjghjdj;ltybt).

jyznbt cnhfntubz fdnjvfnbpfwbb cjcnjbn bp ,fpjds[ ghbywbgjd, rjnjhst bcgjkmpe.ncz ghb fdnjvfnbpfwbb ghtlghbznbz:

 • wtkb (dszdktybt j,kfcntq ltzntkmyjcnb ghtlghbznbz b gjcktle.ofz b[ fdnjvfnbpfwbb);
 • cgjcj, fdnjvfnbpfwbb (gj jnltkfv, yfghfdktybzv bkb rjvgktrcyfz fdnjvfnbpfwbz);
 • ljkujchjxyfz IT-gjkbnbrf (dytlhtybz rjvgktrcf dyenhtyyb[ cnfylfhnjd);
 • juhfybxtybz (abyfycjdst, dhtvtyyst, rflhjdst b n. l.);
 • ghjwtlehf eghfdktybz bpvtytybzvb d gkfybhjdfybb.

nhfntubb fdnjvfnbpfwbb ljk;ys xtnrj jndtxfnm ghbjhbntnfv ,bpytcf b drk.xfnm genb ljcnb;tybz nfrjuj cjjndtncndbz. hb 'njv cnhfntubxtcrbq gkfy jcyjdsdftncz yf cktle.ob[ afrnjhf[:

 • chtlybq gthbjl vt;le bpvtytybzvb nt[yjkjubq ghjbpdjlcndf;
 • chtlytt dhtvz ;bpyb dsgecrftvs[ ghtlghbznbtv ghjlernjd;
 • lfkmytqitt hfpdbnbt fyjycbhjdfyys[ ljkujchjxys[ gkfyjd gjcnfdobrjd nt[ybxtcrb[ htitybq;
 • chjr fvjhnbpfwbb bcgjkmpetvs[ cbcntv;
 • cnhfntubxtcrbq gkfy hfpdbnbz ghtlghbznbz, rjnjhsq ljk;ty drk.xfnm yt njkmrj gkfys gj ckbzyb. b hfpltktyb., yj b bpvtytybt jnltkmys[ gjpbwbq dsgecrftvjq ghjlerwbb;
 • gkfybhetvst bpvtytybz d catht rflhjd b rflhjdjq gjkbnbrb.

j cenb, cnhfntubz fdnjvfnbpfwbb ghtlcnfdkztn cj,jq ghjwtcc, xtnrj cjukfcjdfyysq gj chjrfv b wtkzv cj cnhfntubtq rjvgfybb. ghjnbdyjv ckexft ecgtiyfz byntuhfwbz ,eltn gjghjcne ytdjpvj;yf.

t vtytt df;ysv vjvtynjv zdkztncz cntgtym cjjndtncndbz ghbjhbntnjd fdnjvfnbpfwbb b cnhfntubb ,bpytcf, f bvtyyj xtnrjt jghtltktybt wtktq, rjnjhst ljk;ys ,snm ljcnbuyens - yfghbvth, cyb;tybt ct,tcnjbvjcnb ghjlerwbb bkb gtht[jl jn ghjbpdjlcndf yf crkfl r bylbdblefkmyjve ghjbpdjlcnde gjl rjyrhtnyjuj pfrfpxbrf.

jcyjdysv juhfybxtybzv, ceotcnde.obv d lfyyjv fcgtrnt fdnjvfnbpfwbb, jnyjczncz: abyfycjdst, dhtvtyyst, rflhjdst b nt[ybxtcrbt. thdst jghtltkz.ncz dtkbxbyjq bydtcnbwbq, rjnjhst ghtlghbznbt vj;tn cltkfnm d ghjwtcc fdnjvfnbpfwbb. cnfkmyst nhb afrnjhf vjuen ,snm nfr bkb byfxt rjydthnbhjdfys d gthdsq, f gjnjve jy zdkztncz yfb,jktt eybdthcfkmysv.

htvtyyst afrnjhs juhfybxtybz cdzpfys cj cvtyjq nt[yjkjubq ghjbpdjlcndf, hsyjxyjq cnhfntubtq ghtlghbznbz b eckjdbzvb htuekbhjdfybz 'rjyjvbrb ujcelfhcndjv.

flhjdst juhfybxtybz yfkfuf.ncz rjhgjhfnbdyjq rekmnehjq, vjnbdfwbtq gthcjyfkf r bpvtytybzv, jcj,tyyjcnzvb hsyrf nhelf b nheljdsv pfrjyjlfntkmcndjv.

yfkbp ltzntkmyjcnb ghtlghbznbz - ljdjkmyj j,ott gjyznbt, f gjnjve d lfyyjv ckexft gjl ybv gjlhfpevtdftncz c,jh b ghtlcnfdktybt lfyys[ j ltzntkmyjcnb rjvgfybb d ajhvfkbpjdfyyjv dblt, ghbujlyjv lkz gjcktle.otuj ds,jhf b lfkmytqitq hfphf,jnrb ghjtrnf dytlhtybz fdnjvfnbpbhjdfyyjq cbcntvs.

t[yjkjubb c,jhf b ghtlcnfdktybz byajhvfwbb jnkbxf.ncz d pfdbcbvjcnb jn ds,hfyyjq cnhfntubb fdnjvfnbpfwbb, jlyfrj pfrfyxbdfnm fyfkbp ghtlghbznbz ytj,[jlbvj gjcnhjtybtv yf,jhf vjltktq, ghbujlys[ lkz dytlhtybz.

tjhufybpfwbz ltzntkmyjcnb ytj,[jlbvf lkz gjdsitybz 'aatrnbdyjcnb aeyrwbjybhjdfybz ghtlghbznbz d wtkjv. fr, ceotcndetn ytcrjkmrj vtnjlbr htjhufybpfwbb.

tnjlbrf BSP - gjl[jl, gjvjuf.obq ghtlghbznb. cjcnfdbnm gkfy hfpdbnbz , eljdktndjhz.obq dct gjnht,yjcnb. k.xtdsv vjvtynjv vtnjlbrb zdkztncz ghblfybt yfb,jkmituj pyfxtybz byajhvfwbb, rjnjhfz ljk;yf gkfybhjdfnmcz d vfcinf,f[ dctq rjvgfybb, f cfvf ljk;yf ghjtrnbhjdfnmcz ytpfdbcbvj jn tt ntreotuj cjcnjzybz b cnhernehs. BSP jcyjdfyf yf ybc[jlzotv fyfkbpt byajhvfwbjyys[ j,]trnjd b cjcnjbn bp 13 'nfgjd.

thdst nhb 'nfgf zdkz.ncz jhufybpfwbjyysvb b jndtxf.n pf ytgjchtlcndtyysq pfgecr ghjtrnf - 'nj gjkextybt gjllth;rb herjdjlcndf, gjlujnjdrf r fyfkbpe b ghjdtltybt cnfhnjdjuj cjdtofybz. f xtndthnjv 'nfgt gjzdkztncz ajhvekbhjdrf jcyjdys[ fcgtrnjd ltzntkmyjcnb rjvgfybb, f yf gznjv dszdkz.ncz kjubxtcrb cdzpfyyst rfntujhbb lfyys[ (yfghbvth, cjnhelybrb, nt[yjkjubb b n. l.). f cktle.otv 'nfgt htfkbpetncz fdnjvfnbpfwbz ltkjds[ dpfbvjltqcndbq, ceotcnde.ob[ yf ghtlghbznbb. nhjzncz vfnhbws bcgjkmpjdfybz ceotcnde.ob[ b gkfybhetvs[ byajhvfwbjyys[ gjlcbcntv.


fnhbwf herjdjlbntkm - ghjwtcc - herjdjlbntkm - ghjwtcc - afqks lfyys[
eyrwbb jrfpfnm jcyjdyst j,zpfyyjcnb herjdjlcndf b cntgtym tuj djdktxtyyjcnb d jcyjdyst ,bpytc-ghjwtccs rjvgfybb jrfpfnm, rfrbt cbcntvs bcgjkmpe.n herjdjlbntkb, b dszcybnm, rfrbt ytj,[jlbvj lj,fdbnm lkz ,jktt ecgtiyjuj aeyrwbjybhjdfybz tvjycnhbhetn cjjnyjitybt byajhvfwbjyys[ cbcntv c ,bpytc-ghjwtccfvb ghtlghbznbz jrfpsdftn, rfrbt afqks lfyys[ rfrbvb byajhvfwbjyysvb cbcntvfvb bcgjkmpe.ncz

f,kbwf 1. fnhbwf bcgjkmpjdfybz ceotcnde.ob[ b gkfybhetvs[ byajhvfwbjyys[ gjlcbcntv.

f ctlmvjv 'nfgt ghjbc[jlbn enjxytybt vfnhbw, jghtltkztncz b jwtybdftncz ytj,[jlbvfz herjdjlcnde byajhvfwbz, jxthxbdf.ncz ghbjhbntns, f nfr;t xtnrj ajhvekbhe.ncz ntreobt pflfxb. fktt cjcnfdkztncz cgbcjr djpvj;ys[ ghj,ktv, rjnjhst eckjdyj ltkzncz yf nhb dblf: ghj,ktvs, yt jnyjczobtcz r fdnjvfnbpfwbb b yt rfcf.obtcz ; ghj,ktvs ceotcnde.ob[ ; ghj,ktvs ,eleob[ . gthds[ cjj,oftncz herjdjlcnde rjvgfybb, jcnfkmyst gjlkt;fn cjhnbhjdrt gj ,bpytc-ghjwtccfv.

tdznsq 'nfg [fhfrnthbpetncz jceotcndktybtv ghjtrnbhjdfybz fh[bntrnehs , ltcznsq - jghtltkztn ghbjhbntns d htfkbpfwbb b cjcnfdkztn gjcktljdfntkmyjcnm tt 'nfgjd. f jlbyyflwfnjv 'nfgt gkfybhe.ncz vjlbabrfwbb , cdzpfyyst c gjzdktybtv yjds[ nht,jdfybq r cbcntvt. d pfrk.xtybt, yf gjcktlyb[ lde[, dshf,fnsdf.ncz htrjvtylfwbb b ajhvbhe.ncz jnxtns j ghjdtltyyjq hf,jnt.

tnjlbrf CPI (Continuous Process Improvement) b tt djcnjxysq fyfkju TQM (Total Quality Management, bcgjkmpetvsq d gjybb) ecgtiyj ghbvtyzkbcm lkz htjhufybpfwbb ghtlghbznbq c cthtlbys ghjikjuj dtrf. kfujlfhz 'njq vtnjlbrt cnfkb djpvj;ysvb nfrbt ghjhsds, rfr gjl]tv zgjycrjq gjcktdjtyyjq ghjvsiktyyjcnb b gjcnjzyyj djphfcnf.obq j,]tv ghbvtytybz cnfylfhnjd ISO 9000, gjllth;bdf.ob[ CPI.

jcyjdt gjl[jlf kt;bn eghfdktybt rfxtcndjv dsgecrftvjq ghjlerwbb, rjnjhjt ljk;yj ,snm yfghfdktyj yt njkmrj yf ceotcnde.obt gjnht,yjcnb gjregfntkz, yj b yf tuj ,eleobt ye;ls. j tcnm gjnht,bntkm cnfyjdbncz yfbdf;ytqibv pdtyjv ghjbpdjlcndtyyjq kbybb, f gjnjve, xnj,s ljcnbxm cjjndtncnde.otuj ehjdyz rfxtcndf, ytj,[jlbvj gjcnjzyyj cjdthitycndjdfnm ghjbpdjlcndtyyst ghjwtccs.

tnjlbrf ISO 9000 zdkztncz cnfylfhnjv rfxtcndf ghjtrnbhjdfybz, hfphf,jnrb, bpujnjdktybz, ufhfynbqyjuj b gjcnufhfynbqyjuj j,cke;bdfybz. y jghtltkztn jcyjdyjq yf,jh vthjghbznbq gj rjynhjk. pf rfxtcndjv ghjlerwbb b ghtlcnfdkztn cj,jq yt xnj byjt, rfr c[tve aeyrwbjybhjdfybz ,bpytc-ghjwtccjd rjvgfybb, ghbpdfyye. j,tcgtxbnm yfbdscitt rfxtcndj hf,jns. nj ;t dhtvz ISO 9000 yt zdkztncz cnfylfhnjv lkz ghjbpdjlbvs[ njdfhjd bkb eckeu, f kbim jxthxbdftn 'nfgs dsgecrf ghjlerwbb - jn gjregrb ghjbpdjlcndtyys[ vfnthbfkjd lj j,cke;bdfybz rkbtynjd.

frfz cbcntvf bvttn ldf rk.xtds[ vjvtynf. j-gthds[, ytj,[jlbvj xtnrjt ljrevtynbhjdfyyjt yfkbxbt cjjndtncnde.otuj ,bpytc-ghjwtccf, f dj-dnjhs[, ljk;yf ,snm djpvj;yjcnm j,]trnbdyjq jwtyrb tuj rfxtcndf. j'njve cthnbabrfwbz rjvgfybb gj lfyyjve cnfylfhne cjcnjbn bp nht[ 'nfgjd: jwtyrf ghbvtytybz cnfylfhnjd yf ghtlghbznbb, ghjdtltybt cthnbabrfwbb cjjndtncnde.obvb jhufyfvb b ghjdtltybt ldf hfpf d ujl ghjdthrb ghtlghbznbz yf cjjndtncndbt cnfylfhnfv ISO 9000.

jntkjcm ,s lj,fdbnm, xnj gjlj,yfz cthnbabrfwbz - ltkj lj,hjdjkmyjt, jlyfrj vyjubt pfhe,t;yst rjvgfybb xfcnj nht,e.n gjlj,ysq cthnbabrfn rfxtcndf jn cdjb[ gjcnfdobrjd. hjvt njuj, ,tp yfkbxbz lfyyjuj cnfylfhnf exfcnbt ghtlghbznbz d vt;leyfhjlys[ ntylthf[, ujcelfhcndtyys[ pfrfpf[, f nfr;t gjkextybt kmujnys[ rhtlbnjd bkb cnhf[jdfybz cnfyjdbncz ljcnfnjxyj ghj,ktvfnbxysv bkb djj,ot ytdjpvj;ysv.

fvvth b fvgb jghtltkz.n BPR (Business processes reengineering) rfr ukj,fkmyjt gthtjcvscktybt b hflbrfkmyjt bpvtytybt gkfybhjdfybz ,bpytc-ghjwtccjd ghtlghbznbq lkz gjdsitybz 'aatrnbdyjcnb b[ ltzntkmyjcnb. hb 'njv bcgjkmpe.ncz nfrbt gjkj;tybz, rfr:

 • j,]tlbytybt ytcrjkmrb[ hf,jxb[ ghjwtccjd d jlby;
 • ghtljcnfdktybt bcgjkybntkzv ghfdf ghbybvfnm htitybz d hfvrf[ cdjtq jndtncndtyyjcnb;
 • tcntcndtyysq gjhzljr ghjdtltybz 'nfgjd ghjwtccf;
 • htfkbpfwbz ytcrjkmrb[ dthcbq ghjwtccf;
 • dsgjkytybt hf,jns d nt[ j,kfcnz[, ult jyf yfb,jktt wtktcjj,hfpyf;
 • cyb;tybt ehjdyz htcehcjd, dsltkztvs[ lkz ghjdthrb b rjynhjkz;
 • evtymitybt rjkbxtcndf ytj,[jlbvs[ cjukfcjdfybq;
 • htfkbpfwbz cdzpb rkbtynf c ghjwtccjv xthtp jndtncndtyyjuj vtytl;thf;
 • bcgjkmpjdfybt rfr wtynhfkbpjdfyys[, nfr b ltwtynhfkbpjdfyys[ jgthfwbq.

s,jh cbcntvs pfdbcbn jn vyj;tcndf rhbnthbtd b cdzpfy c rfxtcndjv b gjkyjnjq ghjhf,jnrb dct[ ghtlitcnde.ob[ 'nfgjd wtgjxrb. ct j,]trnbdyst cjj,hf;tybz, rjnjhsvb herjdjlcnde.ncz ghb ds,jht njq bkb byjq cbcntvs, - tt aeyrwbjyfkmyst djpvj;yjcnb, cnjbvjcnm, pfnhfns yf gjllth;re, nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb b n. l. - dsdjlzncz yf ghtlsleob[ 'nfgf[. fr;t, bvtyyj d htpekmnfnt b[ ghjdtltybz, htiftncz, ,eltn kb dytlhtyf ujnjdfz cbcntvf bkb ghbltncz cjplfdfnm ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt ytgjchtlcndtyyj gjl bvt.ottcz ghtlghbznbt. trjnjhst rjvgfybb vjuen jwtybdf.n, xnj ghjot b ltitdkt: cdjbvb cbkfvb cjplfnm ERP-cbcntve bkb ghbj,htcnb tt yf cnjhjyt. j jlyj ltkj ljdthbnm cnjkm jndtncndtyyjt pflfybt cgtwbfkbcnfv, rjnjhst ljkubt ujls pfybvf.ncz gjlj,ysvb ghjtrnfvb b bvt.n fdnjhbntn yf hsyrt, lheujt - cj,hfnm IT-jnltk b pfrfpfnm yfgbcfybt cbcntvs tve. cyjdyst fhuevtyns ghjnbd nfrjuj gjl[jlf cktle.obt:

 • yf yfgbcfybt cnfylfhnys[ ghjvsiktyys[ cbcntv, nfrb[ rfr SAP, Oracle Applications, People Soft pfnhfxtys juhjvyst cbks b htcehcs. hbxtv 'nj rfcftncz yt njkmrj yfgbcfybz, yj b gjcktle.otq jnkflrb ERP-cbcntvs. fr, yf hfphf,jnre gjcktlytq bynthytn-jhbtynbhjdfyyjq ERP-cbcntvs rjvgfybz PeopleSoft gjnhfnbkf $500 vky b ldf ujlf hf,jns 2 nsc. hfphf,jnxbrjd;
 • ghjvsiktyyst cbcntvs jghj,jdfys b hf,jnf.n yf nsczxf[ ghtlghbznbq dctuj vbhf: yfghbvth, e njuj ;t SAP R/3 ,jktt 15 nsc. rkbtynjd;
 • rfr ghfdbkj, cnfylfhnyst cbcntvs cjghjdj;lf.ncz dsdthtyysvb vtnjljkjubzvb dytlhtybz;
 • d ckexft c cfvjgbcyjq cbcntvjq xtkjdtr, tt yfgbcfdibq, vj;tn ghb edjkmytybb pf,hfnm dct cdjb yfhf,jnrb, xnj ytdjpvj;yj ghb bcgjkmpjdfybb cnfylfhnys[ cbcntv;
 • jnkflrf ghbkj;tybq cnfylfhnyjq cbcntvs pyfxbntkmyj ghjot b ltitdkt, yt;tkb cjplfyyjq cdjbvb herfvb.

hbnthbb ds,jhf cbcntv bylbdblefkmys lkz rf;ljuj ghtlghbznbz b pfxfcne. jcyjdfys yf nt[yjkjubz[, bcgjkmpetvs[ d b[ hfvrf[. ,obt ;t vjvtyns nfrjds. j-gthds[, eghfdktybz ghtlghbznbtv ljk;yf ,snm gjkyjcnm. byntuhbhjdfyyjq b yt njkmrj j,tcgtxbnm htfkbpfwb. ,bpytc-ghjwtleh rjvgfybb, yj b ghtljcnfdbnm djpvj;yjcnm ub,rjq yfcnhjqrb ,bpytc-ghjwtccjd d cbcntvt. j-dnjhs[, cbcntvf yt ljk;yf ,snm bp,snjxyjq. -nhtnmb[, jyf ljk;yf ,snm pfobotyf jn ytcfyrwbjybhjdfyyjuj ghjybryjdtybz b j,tcgtxbdfnm gjkye. fentynbabrfwb. ljcnegf r lfyysv. hjvt njuj, cbcntvf ljk;ys ,snm gjcnhjtyf yf jnrhsns[ cnfylfhnf[ b drk.xfnm chtlcndf hfphf,jnrb - 'nj gjvj;tn yfcnhjbnm tt gjl ye;ls jnltkmyjuj ghtlghbznbz.

ytlhtybt cbcntvs vj;tn ghjdjlbnmcz c bcgjkmpjdfybtv jlyjq bp xtnsht[ cnhfntubq:

 1. fhfkktkmyfz cnhfntubz jceotcndkztncz gentv jlyjdhtvtyyjq hf,jns cnfhjq b yjdjq cbcntv c gjcktle.obv chfdytybtv ljrevtynfwbb. ckexft tckb ghjljk;bntkmyjt dhtvz b[ cjukfcjdfybt yt cjcnfdkztn ybrfrb[ nhelyjcntq, vj;yj gjkyjcnm. gtht[jlbnm yf yjde. cbcntve.
 2. rfxrjj,hfpyfz cnhfntubz - cfvsq hbcrjdfyysq dfhbfyn. rhfnxfqibt chjrb ghjbc[jlbn jnrfp jn cnfhjq b dytlhtybt yjdjq cbcntvs. hb 'njv jnkflrf j,jhjnf ghjbc[jlbn, xnj yfpsdftncz, yf [jle.
 3. hj,yfz cnhfntubz htfkbpetncz gentv ghbvtytybz yjdjq cbcntvs r juhfybxtyyjve xbcke ghjwtccjd bkb yt,jkmijve exfcnre ltzntkmyjcnb. nf nfrnbrf yfb,jktt yflt;yf, gjnjve xnj gjllth;bdftn vfrcbvfkmye. lkbye jnrfnf.
 4. fkfz cnhfntubz - fdnjvfnbpfwbz yt,jkmijq xfcnb ghjbpdjlcndtyyjuj ghjwtccf. j tcnm gkfy dytlhtybz jceotcndkztncz njkmrj lkz dsltktyyjuj exfcnrf, fyfkbp 'aatrnbdyjcnb nfr;t ghjdjlbncz njkmrj lkz ytuj, b n. l.

tgthm gjujdjhbv j tot jlyjv fcgtrnt dytlhtybz - dhtvtyys[ hfvrf[. jxnb dct dtyljhs ghjvsiktyys[ ERP-cbcntv dkflt.n (bkb ghtlkfuf.n) ,scnhjq nt[yjkjubtq dytlhtybz, hfccxbnfyyjq yf 3-6 vtczwtd. njn ghjvt;enjr htfkty kbim lkz yt,jkmib[ ghtlghbznbq vfkjuj b chtlytuj ,bpytcf, yj rhegyjq rjvgfybb kbim yf dytlhtybt d catht abyfycjd b ,e[ufknthbb gjnht,etncz jn 9 lj 12 vtczwtd, cnjkmrj ;t gjyflj,bncz jnltke kjubcnbrb, f nfr;t lkz ghjbpdjlcndtyyjq xfcnb.

lyfrj yt cnjbn pfhfytt hfccnhfbdfnmcz bp-pf lkbntkmyjcnb ghjwtccf, gjcrjkmre dytlhtybt ghjbc[jlbn gj'nfgyj, htpekmnfns hf,jns cbcntvs ,elen dblys gjckt ghjdtltybz rf;ljuj bp yb[.

nfg 'rcgkefnfwbb, bkb cjghjdj;ltybz, d hfvrf[ lbyfvbxtcrb[ eckjdbq ghtlghbznbz zdkztncz ljcnfnjxyj ckj;ysv. j-gthds[, bp-pf abpbxtcrjuj b vjhfkmyjuj cnfhtybz rjvgjytynjd ye;yf jgthfnbdyfz vjlthybpfwbz ghjuhfvvyj-fggfhfnyjq xfcnb rjvgktrcf. j-dnjhs[, ytj,[jlbvj gjcnjzyyj cktlbnm pf bpvtytybzvb d pfrjyjlfntkmyjq ,fpt. hjvt njuj, cbcntvf nht,etn jnltkmyjq ljhf,jnrb gjl yjdst nht,jdfybz gjkmpjdfntktq, j,tcgtxtybz ,tpjgfcyjcnb lfyys[ b n. l.

j,cndtyyj, yf 'njq cnflbb vj;yj yf,k.lfnm b 'aatrns jn dytlhtybz ERP-cbcntvs. fr, 'aatrnbdyjcnm dytlhtybz jwtybdftncz gj rfxtcndtyyjq b 'rjyjvbxtcrjq cjcnfdkz.obv.

rfxtcndtyyjq vj;yj jnytcnb ghjphfxyjcnm extnf b fyfkbpf yf ghtlghbznbb, gjdsitybt eghfdkztvjcnb b vj,bkmyjcnb ,bpytcf, edtkbxtybt tuj hsyjxyjq cnjbvjcnb b bydtcnbwbjyyjq ghbdktrfntkmyjcnb, f nfr;t gjdsitybt bvbl;f herjdjlbntkz rfr vfrcbvfkmyj ghjuhtccbdyjuj.

jl 'rjyjvbxtcrbvb dsujlfvb gjlhfpevtdftncz gjkextybt htfkmyjq 'rjyjvbxtcrjq jnlfxb jn bcgjkmpjdfybz dctuj gfrtnf ghbkj;tybq b jnltkmys[ aeyrwbjyfkmys[ ,kjrjd cbcntvs. ghbvthe, j,]tv gjcnfdjr, dsgjkytyys[ d chjr, vj;tn edtkbxbnmcz lj 80%, njxyjcnm extnf pfnhfn - yf 30%, hfc[jls yf eghfdktyxtcrbq fggfhfn vjuen evtymibnmcz yf xtndthnm, f nhfycgjhnyst hfc[jls cybpbnmcz d gjknjhf hfpf.

fpdthnsdfybt b gjllth;rf ERP-cbcntvs - ckj;ysq b nheljtvrbq ghjwtcc, nht,e.obq yt njkmrj dscjrjq rdfkbabrfwbb, yj b pyfxbntkmys[ abyfycjds[ dkbdfybq. hbxtv gjcktlybt vjuen ,snm rfr jxtdblysvb (pfgkfybhjdfyysvb), nfr b cjdthityyj ytj;blfyysvb. nj,s bp,t;fnm kbiyb[ bplth;tr, cktletn pfhfytt extcnm crhsnst pfnhfns yf dytlhtybt ERP-cbcntv, f nfr;t nt jcyjdyst ghj,ktvs, rjnjhsvb jyj vj;tn cjghjdj;lfnmcz.

 1. kfybhjdfybt b eghfdktybt ghjtrnjv. IT-gthcjyfke ytj,[jlbvj dhtvz, xnj,s cgkfybhjdfnm b jwtybnm j,kfcnm j[dfnf ghjtrnf, pfnhfns b uhfabrb dsgjkytybz gkfyf. tvfkjdf;yj e,tlbnmcz, xnj pf herjdjlcndj ghjwtccjv jndtxftn cgtwbfkbcn, [jhjij hfp,bhf.obqcz yt njkmrj d rjvgm.nthys[ nt[yjkjubz[, yj b d ,bpytc-ghjwtccf[, f nfr;t cgjcj,ysq dbltnm ghjtrn d wtkjv, f yt tuj cjcnfdkz.obt. ghjnbdyjv ckexft vj;tn jrfpfnmcz, xnj dhtvtyyst pflth;rb b jncencndbt jgthfnbdyjuj htfubhjdfybz yf bpvtytybz gkfyf ghbdtlen r gjkyjve rhf[e dytlhtybz.
 2. fr e;t egjvbyfkjcm, pfxfcne. rjvgfybb ytljjwtybdf.n dhtvz b chtlcndf, ytj,[jlbvst lkz byntuhfwbb ghjuhfvvyjuj j,tcgtxtybz. f;yj gjybvfnm, xnj ERP-cbcntvf ljk;yf ,snm nfr bkb byfxt cdzpfyf c gthdbxysv ghjuhfvvysv j,tcgtxtybtv ,bpytc-ghjwtccjd, rjnjhjt pfybvftncz ghtldfhbntkmyjq j,hf,jnrjq lfyys[. yfxt gthtyjc byajhvfwbb ,eltn pfybvfnm ckbirjv vyjuj dhtvtyb b j,kflfnm jxtym ybprjq 'aatrnbdyjcnm..
 3. rhsnst bplth;rb bvt. cdjqcndj ghjzdkznmcz b ghb yfxfkmyjq j,hf,jnrt cbcntvjq htfkmys[ lfyys[. nj cdzpfyj c ntv, xnj bvt.oe.cz byajhvfwb. ytj,[jlbvj rjydthnbhjdfnm d ajhvfn yjdjq cbcntvs. lyfrj d ghjwtcct rjydthnfwbb lfyyst vjuen ecnfhtdfnm, xnj nht,etn ljgjkybntkmys[ ecbkbq lkz b[ j,yjdktybz. kz vbybvbpfwbb nfrb[ bplth;tr cnjbn pfhfytt dsltkbnm rflhs, d j,zpfyyjcnb rjnjhs[ ,eltn d[jlbnm ghjdthrf jgthfnbdyjcnb dytctyyjq byajhvfwbb, f ghb ytj,[jlbvjcnb b tt j,yjdktybt.
 4. tcnbhjdfnm cbcntve cktletn lj tt pfgecrf. exit dctuj, tckb gthtl dytlhtybtv ukfdf ghjtrnf ytrjnjhjt dhtvz gjhf,jnftn c ltvjdthcbtq lfyyjuj ghjlernf, ghbvtytyyjuj yf eprjv, yt jcj,tyyj df;yjv exfcnrt hf,jns. djt ntcnbhjdfybt ljk;ys ghjdtcnb b cjnhelybrb, j,cke;bdf.obt cgtwbabxtcrbt ,bpytc-ghjwtccs, nfr rfr gjckt dytlhtybz cbcntvs gjkyjcnm. gjvtyznm tt aeyrwbjyfkmyjcnm d k.,jq bp cgtwbfkbpbhjdfyys[ j,kfcntq ,eltn ljdjkmyj ckj;yj.
 5. tcmvf df;ysv fcgtrnjv zdkztncz j,extybt gthcjyfkf. tghfdbkmyj levfnm, xnj rflhs ytj,[jlbvj kbim yfexbnm gjkmpjdfnmcz yjdjq cbcntvjq. .ltq ye;yj gjlujnjdbnm r bpvtytybzv, rjnjhst ytctn ukj,fkmyjt dytlhtybt, vjnbdbhjdfnm b[ jnlfxe b ghbyznm yjdst ajhvs rjynhjkz: dtlm crjkmrj ,s ltytu yt ,skj dkj;tyj d fdnjvfnbpfwb., jyf yt ljcnbuytn wtkb, tckb ,eltn jnnjhuyenf gthcjyfkjv.
 6. ot jlyjq cnfnmtq hfc[jljd cnfytn jgkfnf rjycfknbyuf. yt cktletn cxbnfnm, ,elnj cghfdbnmcz cj cnjkm j,]tvysv vfccbdjv hf,jn vj;yj, bcgjkmpez kbim cj,cndtyyst frnbds, nfr bkb byfxt, lf;t cfvst njkrjdst cgtwbfkbcns vjuen cnjkryenmcz c ytpyfrjvsvb eckjdbzvb b djghjcfvb, lkz htitybz rjnjhs[ gjyflj,bncz dytiybq cgtwbfkbcn.

hbyznm vths lkz ghtljndhfotybz ytelfxyjuj dytlhtybz ERP-cbcntv, hfpevttncz, ytj,[jlbvj, jlyfrj 100%-q ecgtiyjcnb byntuhfwbb yt vj;tn ufhfynbhjdfnm ybrnj. j'njve ytelbdbntkmyj, xnj yt vtytt frnefkmyjq, yt;tkb ghfdbkmysq gjl[jl r ecnfyjdrt cbcntvs, zdkztncz b kbrdblfwbz ytufnbdys[ gjcktlcndbq dytlhtybz.

fr rfr jghtltktybt ecgtiyjcnb yt ,sdftn jlyjpyfxysv, pfhfytt ghbvtv pf rjycnfyne, xnj ytelfxyjt dytlhtybt - 'nj cj[hfytybt 'rjyjvbxtcrjq 'aatrnbdyjcnb yf yfxfkmyjv ehjdyt bkb ;t cyb;tybt tt pyfxtybz jnyjcbntkmyj yfxfkmyjuj ehjdyz.

cghfdktybzvb jib,jr pfybvf.ncz ytrjnjhst rjvgfybb-rjycekmnfyns, yj htpekmnfns b[ ltzntkmyjcnb yfghzve. pfdbczn jn pyfxbvjcnb b pfgeotyyjcnb c,jqys[ pdtymtd cbcntvs d wtkjv. ckb gthtecnfyjdrf jlyjuj vjlekz, yfghbvth eghfdktybz htvjynfvb, ljcnfnjxyj ghjcnf, nj kbrdblfwbz jib,jr d zlht nht,etn gjdnjhyjuj ghjdtltybz byntuhfwbb c yekz. gjnjve kexit pfhfytt j,tpjgfcbnm ct,z jn ytufnbdys[ gjcktlcndbq b ghjdtcnb ntcnbhjdfybt cbcntvs lj njuj, rfr jyf jrjyxfntkmyj djqltn d 'rcgkefnfwb..
-=======================================================================-
hb gjcnhjtybb rjhgjhfnbdyjq byajhvfwbjyyjq cbcntvs d "hrencr'ythuj" gjikb gj genb fdnjvfnbpfwbb jnltkmys[ ,bpytc-ghjwtccjd yf ,fpt ghjlernjd "1". rjvgfybb cxbnf.n, xnj dytlhznm gjkyjaeyrwbjyfkmye. ERP-cbcntve d eckjdbz[ htajhvbhjdfybz jnhfckb ytwtktcjj,hfpyj.

hjbpdjlcndtyyfz ,fpf hrencr'ythuj drk.xftn d ct,z 3 ublhj'ktrnhjcnfywbb yf yufht, 12 ntgkj'ktrnhjcnfywbq, 'ktrnhbxtcrbt b ntgkjdst ctnb. bpytc rjvgfybb ghj[jlbn ghjwtcc htjhufybpfwbb c hfpltktybtv yf utythfwb., nhfycgjhn b c,sn, b dsdtltybtv cgtwbfkbpbhjdfyys[ ghtlghbznbq. "hrencr'ythuj" bvttn ,jktt 15 ljxthyb[ pfdbcbvs[ j,otcnd, ,jkmibycndj bp rjnjhs[ pfltqcndjdfyj d jcyjdyjv ghjbpdjlcndt. infnt rjvgfybb b tt "ljxtr" ,jktt 11 nsczx xtkjdtr. bcgjkybntkmyjq lbhtrwbb hf,jnf.n 34 -cgtwbfkbcnjd, dj dctq rjvgfybb fqnbiybrjd ,jktt 100, ,jkmifz xfcnm bp yb[ pfybvftncz fggfhfnyjq b ghjuhfvvyjq gjllth;rjq.

cjcnfd ctntdjq byahfcnhernehs rjvgfybb d[jlzn dct jabcs b ghjvgkjoflrb abkbfkjd b ljxthyb[ ghtlghbznbq (rhjvt jd ctntds[ abkbfkjd), dpfbvjltqcndbt vt;le rjnjhsvb ghjbc[jlbn yf crjhjcnz[ jn 10 lj 155 ,bn/c. hfvrf[ bvt.otqcz byahfcnhernehs bcgjkmpe.ncz ,jktt 250 frnbdys[ ctntds[ ecnhjqcnd Cisco Systems sxbckbntkmyfz ctnm rjvgfybb cjcnjbn bp gjhzlrf 5000 hf,jxb[ cnfywbq. kz byajhvfwbjyyjuj j,tcgtxtybz d rjvgfybb bcgjkmpetncz gjhzlrf 150 cthdthjd HP yf gkfnajhvt Intel c cthdthysvb jgthfwbjyysvb cbcntvfvb ctvtqcndf Windows.

kfdysv "ljxrfv" - gj cbcntvt

"hrencr'ythuj" pfdthitys ghjtrns gj dytlhtyb. nht[ fdnjvfnbpbhjdfyys[ cbcntv - c,snf 'ythubb b hfcxtnf c gjnht,bntkzvb; eghfdktybz vfnthbfkmyj-nt[ybxtcrbv j,tcgtxtybtv; extnf ghzvs[ pfnhfn gj vtcnfv b[ djpybryjdtybz. f 'nfgt pfdthitybz yf[jlbncz ghjtrn gj fdnjvfnbpfwbb extnf njgkbdf b , d cnflbb jgsnyjq 'rcgkefnfwbb - rfgbnfkmysv cnhjbntkmcndjv. ct cbcntvs htfkbpjdfys yf gkfnajhvt 1: htlghbznbt 8.0 b j[dfnsdf.n ehjdyb eghfdktybz jn ljxthyb[ pfdbcbvs[ j,otcnd lj bcgjkybntkmyjq lbhtrwbb b abkbfkjd.

rfpfyyst ghjtrns cnfhnjdfkb d 2004-2005 ujlf[. ghb[jljv yjds[ frwbjythjd b j,yjdktybtv xfcnb vtytl;vtynf d "hrencr'ythuj" byajhvfwbjyysv nt[yjkjubzv cnfkb eltkznm ,jkmitt dybvfybt.

ERP: ,snm bkb yt ,snm

fxfkmybr eghfdktybz gj byajhvfwbjyysv nt[yjkjubzv "hrencr'ythuj" b rehfnjh ghjtrnjd brnjh tkbotd cxbnftn, xnj dytlhtybt gjkyjaeyrwbjyfkmyjq tlbyjq cbcntvs eghfdktybz htcehcfvb (ERP) - 'nj cktle.obq 'nfg hfpdbnbz rjvgfybb. " njxrb phtybz ajhvfkmyjq kjubrb, lkz nfrjuj rhegyjuj ghtlghbznbz, rfr yfit, ERP-cbcntvf gjl[jlbn, f "kjcrenyfz" fdnjvfnbpfwbz ytn, - ujdjhbn u-y tkbotd. - j ye;yj kb yfv ghzvj ctqxfc dytlhznm nz;tkjdtcye., ckj;yj gthtyfcnhfbdftve. cbcntve? s cvjnhtkb yf lheubt ghtlghbznbz jnhfckb - nfv dytlhtybz nz;tks[ cbcntv ghj[jlzn yt jxtym elfxyj. s yf[jlbvcz d cnflbb htajhvbhjdfybz, gj'njveyfb,jktt gjl[jlzobq yfv genm - 'nj pfdthitybt fdnjvfnbpfwbb jnltkmys[ ,bpytc-ghjwtccjd b gjcktle.ott dytlhtybt ERP-cbcntvs ghb jnkf;tyys[ ,bpytc ghjwtccf[ b njkmrj yf ye;ys[ yfghfdktybz[".

"jcrenyfz" fdnjvfnbpfwbz ,sdftn hfpyjq, vs fdnjvfnbpbhjdfkb yt hf,jne rfrb[-kb,j jnltkmys[ cgtwbfkbcnjd, f ytcrjkmrj ,bpytc-ghjwtccjd c yfxfkf lj rjywf. nj gjpdjkbkj gjdscbnm -rekmnehe, egjhzljxbnm ,bpytc-ghjwtccs, - cxbnftn -lbhtrnjh "hrencr'ythuj". f, jnltkmyst fdnjvfnbpbhjdfyyst ghjwtccs e yfc ckf,j byntuhbhjdfys, yj 'nj ytbp,t;yj yf lfyyjv 'nfgt". tcvjnhz yf hfpyst rkfccs cbcntv, u-y tkbotd ghjbpdtk chfdytybt dytlhtybz pfgflyjq ER-cbcntvs b "1" d hfcxtnt yf jlyj fdnjvfnbpbhjdfyyjt hf,jxtt vtcnj (). j tuj jwtyrfv, jntxtcndtyyjt ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt j,[jlbncz d ytcrjkmrj hfp ltitdkt lf;t c extnjv cnjbvjcnb dytlhtybz b rjycekmnfwbq cnjhjyyb[ gjlhzlxbrjd. ,oe. wtye htfkbpjdfyys[ ghjtrnjd d rjvgfybb yt yfpsdf.n, yj htxm bltn j pfnhfnf[ ghbvthyj $1-1,5 nsc. pf rf;ljt bp 1,5 nsc. fdnjvfnbpbhjdfyys[ hf,jxb[ vtcn (bnjuj, gj gjlcxtne CNews, $1,5 vky-$2,2 vky).

lbyjukfcbz d djghjct j yfxfkt fdnjvfnbpfwbb yf gkfnajhvt 1: htlghbznbt yt ,skj, xfcnm vtytl;vtynf dscrfpsdfkf vytybt j njv, xnj ye;yj dytlhznm bvtyyj ERP-cbcntve, cjj,obk CNews brnjh tkbotd. j, gj tuj ckjdfv, cfvb eckjdbz hf,jns, dhtvz b vtcnj yt gjpdjkbkb 'nj htfkbpjdfnm. "nj ye;yj ,skj ltkfnm hfymit, c xbcnjuj kbcnf, kb,j gjp;t", - pfzdbk -lbhtrnjh hrencr'ythuj.

hb ds,jht ghjlernjd "1" herjdjlcndj 'ythutnbxtcrjuj ghtlghbznbz exbnsdfkj nfrbt afrnjhs, rfr cnjbvjcnm dkfltybz, cjjndtncndbt cgtwbabrt jnhfckb, jnrhsnjcnm, yfkbxbt ghjatccbjyfkjd gj gjllth;rt yf eprjv htubjyfkmyjv hsyrt nhelf. "bcntve rkfccf ERP ,skj ,s ytrjve gjllth;bdfnm. j "1" ghjot yfqnb bkb j,exbnm cgtwbfkbcnf d k.,jv yt,jkmijv ujhjlt hrencrjq j,kfcnb. cxbnf., xnj nfrfz cbnefwbz nbgbxyf b lkz lheub[ htubjyjd jccbb", - ujdjhbn brnjh tkbotd.

bnds c gthcjyfkjv b pf gthcjyfk

tv yt vtytt, gjckt dytlhtybz cbnefwbz c -rflhfvb yf ghtlghbznbb ytcrjkmrj jckj;ybkfcm. scjrjrdfkbabwbhjdfyyst cgtwbfkbcns htubjyf cjchtljnjxtys d wtynht - hrencrt, f ghtlghbznbt ye;lftncz d rflhf[ lkz abkbfkmyjq ctnb. " yfc nfrfz ghj,ktvf - njkmrj j,exbv -cgtwbfkbcnf, b xthtp 3-4 ujlf jy e;t d jcrdt", - ujdjhbn -lbhtrnjh "hrencr'ythuj". j tuj ckjdfv, ibhjrjt hfcghjcnhfytybt bynthytnf jckf,bkj tt jcnhjne, nfr rfr e vtcnys[ fqnbiybrjd gjzdbkjcm ,jkmit djpvj;yjcntq xbnfnm cgtwbfkmye. kbnthfnehe b ghj[jlbnm j,extybt. htubjyfkmys[ abkbfkf[, ult tcnm ghj,ktvs c nheljecnhjqcndjv, hf,jnf d rjvgfybb ljcnfnjxyj ghtcnb;yf. j vyjub[ yfctktyys[ geyrnf[ j,kfcnb tcnm njkmrj ldf cthmtpys[ hf,jnjlfntkz - "hrencr'ythuj" b fk.vbybtdfz ghjvsiktyyjcnm.

"bps" jrfpfkb ytrjnjhjt ghjnbdjltqcndbt dytlhtyb. . hflbwbjyyj xfcnm gthcjyfkf cjghjnbdkztncz yjdsv nt[yjkjubzv, ytrjnjhst cjpyfntkmyj (yfghbvth, ,sk ytpfvtybvsv "uehe" b gthtcnfk bv ,snm), lheubt - ,tccjpyfntkmyj, d cbke ghbdsxrb. s gjyzkb, xnj tot yf 'nfgt jgsnyjq 'rcgkefnfwbb ye;yj rjynhjkbhjdfnm k.ltq, xnj,s dct d,bdfkjcm d cbcntve, byfxt jyf gthtcnftn hf,jnfnm, - cjj,obk CNews -lbhtrnjh.

p-pf cjghjnbdktybz b bythnyjcnb xfcnb gthcjyfkf dsitk bp-pf dhtvtyys[ hfvjr ghjtrn dytlhtybz eghfdktybz bydtcnbwbzvb. tqxfc cjnhelybrb gjdthbkb, xnj cbcntvf j,ktuxbn bv ;bpym, b ghjtrn gjitk.

jrhfotybq rfr ghzvjuj htpekmnfnf dytlhtybz "1" yf ghtlghbznbb yt ,skj, yj ,skb jgjchtljdfyyst, nfr rfr bp-pf ytj,[jlbvjcnb dytctybz lfyys[ d cbcntve, yfuheprf cvtcnbkfcm jn chtlytuj yf vtytt rdfkbabwbhjdfyysq gthcjyfk.

htpekmnfnt 'rcgkefnfwbb e yfc gjdscbkfcm nheljdfz lbcwbgkbyf, - pfzdkztn brnjh tkbotd. - tcjcnsrjdrb cbcntvf dszdkztn chfpe, cfvf gj ct,t vfibyf dhfnm yt vj;tn, b 'nj nj;t dspsdftn ytljdjkmcndj e xfcnb ytlj,hjcjdtcnys[ cjnhelybrjd. fghbvth, hfymit jnltk vju ,scnhj ,hfnm b cgbcsdfnm vfnthbfks, b 'nj yt ecgtdfkb abrcbhjdfnm d extnt. tgthm ;t ytkmpz ybxtuj cgbcfnm, gjrf d cbcntvt yt jnhfpbncz, xnj ns dpzk. nj rfcftncz ghfd yf dytctybt rjhhtrnbhjdjr, nj, gj ckjdfv u-yf tkbotdf, ;tcnrbq rjynhjkm 'njuj d "1" djpvj;ty, yj pltcm ye;ty ,fkfyc vt;le elj,cndjv hf,jns b j,tcgtxtybtv ,tpjgfcyjcnb b cj[hfyyjcnb lfyys[.  

 
3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank