? WHOIS , , , .


   www.romver.ru
/ / ?( )

 j-gthds[, hfccvjnhbv nt[ybxtcrbt ltnfkb, rjnjhst vjuen juhfybxbnm fi ds,jh - lkz rf;ljq ljvtyyjq pjys ceotcnde.n cj,cndtyyst ghfdbkf, yj dct jyb ljcnfnjxyj jlyjnbgys. fghbvth, ghfdbkf lkz ljvtyf RU pdexfn nfr:
"jkyjt ljvtyyjt bvz jrfyxbdftncz cbvdjkfvb ".ru", ghtlitcnde.ofz bv xfcnm ljvtyyjuj bvtyb ljk;yf cjlth;fnm jn 2 lj 63 cbvdjkjd, yfxbyfnmcz b pfrfyxbdfnmcz ,erdjq kfnbycrjuj fkafdbnf bkb wbahjq, ghjvt;enjxysvb cbvdjkfvb vjuen ,snm ,erds, wbahs bkb ltabc; ljvtyyjt bvz yt vj;tn cjlth;fnm ltabcs jlyjdhtvtyyj d 3-q b 4-q gjpbwbz[".

hblevsdfz ljvtyyjt bvz yflj bvtnm d dble, xnj jyj vj;tn ,snm e;t rtv-nj pfyznj. kz ghjdthrb pfyznjcnb ljvtyjd ceotcndetn cgtwbfkmysq cthdbc WHOIS, djcgjkmpjdfnmcz bv vj;yj, yfghbvth, yf cfqnt www.netwhois.ru. rjhtt dctuj ds yt yfqltnt cdj,jlys[ lde[cbvdjkmys[ ljvtyjd .ru. f vjvtyn yfgbcfybz cnfnmb pfyzns dct 1296 lde[cbvdjkmys[ ljvtyjd.

jvtyyjt bvz j,sxyj ds,bhf.n:
f) gj yfpdfyb. jhufybpfwbb, afvbkbb bkb gctdljybvf;
,) gj yfpdfyb. ghjlernf, eckeub bkb ,htylf;
d) gj yfpdfyb. jnhfckb, j,otegjnht,bntkmyjve ckjde.

1. jvtyyjt bvz ljk;yj ,snm rjhjnrbv b kturjpfgjvbyf.obvcz
nj cfvjt ghjcnjt ghfdbkj - xtv rjhjxt ljvty, ntv ghjot tuj yf,hfnm d flhtcyjq cnhjrt ,hfepthf. fcnj cjrhfotybt bkb f,,htdbfnehf kexit gjl[jlbn lkz bcgjkmpjdfybz d rfxtcndt ljvtyf, xtv gjkyjt yfbvtyjdfybt. hfdybnt, rfrjq bp ljvtyjd kfndbqcrjuj ,fyrf Aizkraukles fv ktuxt pfgjvybnm - www.aizkraukles.lv bkb www.ab.lv.

2. jvtyyjt bvz ljk;yj kturj b jlyjpyfxyj ghjbpyjcbncz
fghbvth, ,erdf ";" vj;tn j,jpyfxfnmcz rfr "zh", nfr b "j". ckb djpvj;yj nfrjt ytjlyjpyfxyjt yfgbcfybt ljvtyf, pfhtubcnhbheqnt ytcrjkmrj djpvj;ys[ dfhbfynjd. nj bp,fdbn fc jn ytj,[jlbvjcnb enjxyznm xthtp rfre. ,erde gbitncz ljvty.

3. cgjkmpjdfnm j,otegjnht,bntkmyjt ckjdj bkb ghblevfnm ,htyl?
,otegjnht,bntkmyst ckjdf ktuxt pfgjvybnm. fxfcne. gjkmpjdfntkb yf,bhf.n b[ d flhtcyjq cnhjrt ,hfepthf, rjulf boen ye;ysq bv ghjlern bkb eckeue. fghbvth, okna.ru, design.ru, rabota.ru, job.ru, travel.ru.

jlj,hfnm cdj,jlysq ljvty, cjcnjzobq bp j,otegjnht,bntkmyjuj ckjdf ctqxfc ljcnfnjxyj ckj;yj, lf b d rjytxyjv cxtnt gjkmpjdfntkb wtyzn cfqn yt pf rhfcbdsq ljvty, f pf gjktpyjcnm b elj,cndj bcgjkmpjdfybz. vtyyj gj'njve, crf;tv, gjbcr d ynthytnt fccjwbbhetncz yt c poisk.ru bkb poiskovik.ru, f c ybxtuj yt j,jpyfxf.obvb ljvtyfvb yandex.ru, google.com, gjgekzhyjcnm rjnjhs[ jcyjdfyf yf dscjrb[ nt[yjkjubz[ b juhjvys[ htrkfvys[ ,.l;tnf[.

tqxfc d gtxfnyjq htrkfvt dct xfot vj;yj edbltnm erfpfybt jlyjdhtvtyyj lde[ flhtcjd: cfqnf rjvgfybb b kturjpfgjvbyf.otujcz flhtcf ghjvj-cfqnf. fghbvth, nehbcnbxtcrfz rjvgfybz erfpsdftn www.gurmanvoyage.ru b www.kipr.ru.

4. jvtys d ytnhflbwbjyys[ ljvtyys[ pjyf[.
trjvtyletncz ghbj,htnfnm ljvty d yfwbjyfkmyjq pjyt njq cnhfys, ult yf[jlzncz fib gjctnbntkb b rkbtyns. kz jccbb - 'nj RU, lkz rhfbys - UA, lkz tkjheccbb - BY.

lyfrj tcnm hzl ljvtyys[ pjy, rjnjhst ,elen jlbyfrjdj gjgekzhys d k.,jq cnhfyt.

SU - ljvtyyfz pjyf ,sdituj jdtncrjuj j.pf. jcnfnjxyj frnbdyj hfpdbdftncz, ytcvjnhz yf dscjre. wtye htubcnhfwbb, ,kfujlfhz njve, xnj d ytq dct to cdj,jlyj ,jkmijt rjkbxtcndj j,otegjnht,bntkmys[ ckjd. INFO, BIZ - ljvtyyst pjys lkz byajhvfwbjyys[ b ,bpytc-cfqnjd cjjndtncndtyyj. DJ, FM, CD, TV - jnkbxyj gjl[jlzn lkz lbl;ttd, vepsrfynjd, ntktdbpbjyobrjd.

5. cgjkmpjdfybt eybdthcfkmys[ ckjd-ghbcnfdjr
ckb ;tkftvjt ljvtyyjt bvz jrfpfkjcm pfyznsv, vj;yj ytvyjuj vjlbabwbhjdfd tuj, gjlj,hfnm cdj,jlysq dfhbfyn. j,fdmnt d yfxfkj bkb rjytw bvtyb jlyj bp eybdthcfkmys[ ckjd - online, my, site, the, all, best. fr;t vj;yj bcgjkmpjdfnm hfpkbxyst yfbvtyjdfybz, jnyjczobtcz r vtcnyjcnb (mos, msk - jcrds, spb - fyrn-tnth,ehu b n.l.).

6. ckeub ytqvbyuf fr s kjlre yfpjdtnt, nfr jyf b gjgksdtn - cthmtpysv ghjtrnfv bvttn cvsck j,hfofnmcz r cgtwbfkbcnfv lkz rjnjhs[ ytqvbyu, n.t. ghjwtcc gjl,jhf bvtyb, zdkztncz ghjatccbjyfkmysv pfyznbtv. jn ytrjnjhst bp yb[: bhnefkmyjt htfnbdyjt utyncndj "f,jhfnjhbz ltq" www.idealab.ru, ytqvbyujdjt futyncndj tqvbyu.e www.naming.ru
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank