-. -? - , , , .


   www.romver.ru
/ /( )

jn vs b cnfkb cxfcnkbdsv gfhnythjv jlyjq bp jykfqy-fgntr. nj ;t ntgthm ltkfnm-nj? flj dtlm rfr-nj nf,ktnrb ghjlfdfnm, b ;tkfntkmyj gj,jkt, xnj,s [dfnbkj b yf ghj;bnmt, b d pfufiybr jnkj;bnm vj;yj ,skj. j'njve [jxe gjltkbnmcz ytrjnjhsvb djpvj;ysvb cgjcj,fvb pfhf,jnrf:

1. thmtpysq ,tksq ghjtrn

tkftv ,jkmijq vtlbwbycrbq gjhnfk cj dcnhjtyysvb aeyrwbzvb dt, 2.0 (cjwbfkmyfz ctnm, ajhev b n.l.) ghjldbuftv tuj frnbdyj, b ghbvthyj xthtp ujl cnf,bkmyfz ghb,skm d hfpvtht ytcrjkmrb[ ltcznrjd $k yfv j,tcgtxtyf. j djn d xtv pfudjplrf-nj: cnjbvjcnm cthmtpyjuj ,tkjuj cnfhnfgf cjcnfdkztn nj;t nsczxb ptktys[ fvthbrfycrb[ he,ktq. tn e yfc nfrb[ ltytu? tn
yfxbn, 'njn dfhbfyn yfv gjrf yt gjljqltn. nkj;bv tuj yf gjnjv. jn pfvfnthttv, yfexbvcz fvthbrjcfv dbfuhe rjhj,rfvb ghjlfdfnm, njulf b
2. jregrf nhfabrf.

uhfz c gjregysv nhfabrjv, ytrjnjhst jcj,j eikst heccrbt vfcnthf evelhz.ncz lj,sdfnm lj 15 nsczx pfdtnys[ $ d vtczw. fujhtkbcm ukfprb - djn b gjujdjhbv j, 'njv cgjcj,t.
nfr, e yfc bvttncz ljcneg d flvbyre gfhnythcrjq ghjuhfvvs, crf;tv, kfdvtl. f[jlbv b cvjnhbv yf ,jufnsq fccjhnbvtyn, c rjnjhsv yfv ghtlcnjbn hf,jnfnm. en e yfc b ghtgfhfns jn j;bhtybz, rjnjhst nfr k.,zn reifnm njkcnst fvthbrfycrbt uhbyuj, b jn fkkthubb, d j,otv, vyjuj-vyjuj dczrb[ gbkpjd, rjnjhst yfv yflj gjgsnfnmcz ghjlfnm, xnj,s pfhf,jnfnm ct,t yf recjr [kt,f. ghjlfdfnm vs, d lfyyjv ckexft, ,eltv [bnhj, vs ,eltv bcrfnm nt[, rjve 'nb ghtgfhfns ye;ys, b ghtlkfufnm ghbj,htcnb b[ e yfc. fr ;t yfv jghtltkbnm, rjve 'nb ghtgfhfns ltqcndbntkmyj ye;ys, b rfr yfqnb 'nb[ cnjkm ;tkfyys[ gjnht,bntktq c njkcnsvb rjitkmrfvb. fdthyjt, dctv bpdtcnyj, xnj gjbcr ye;ys[ dtotq d ctnb bynthytn jceotcndkztncz ghb gjvjob rk.xtds[ ckjd (lfktt rk.xtdbrb). fif pflfxf jnj,hfnm nt rk.xtdbrb, c gjvjom. rjnjhs[ fvthbrjcs boen ye;yst bv nf,ktnrb. thdjt ckjdj, rjnjhjt ghb[jlbn yf ev, - 'nj regbnm, yf fvthbrfycrjv yfhtxbb jyj gbitncz buy. gjkyt kjubxyj ghtlgjkj;bnm, xnj njn xtkjdtr, rjnjhsq [jxtn xnj-nj regbnm, yfgbitn bvtyyj 'nj ckjdj. djn r 'njve ckjde vs ghb,fdbv yfpdfybt ghtgfhfnf bp yfitq gfhnythrb. vtyz gjkexbkjcm buy cheap viagra/levitra/cialis.
hfpe [jxe ghtleghtlbnm, xnj jlyjdhtvtyyj c 'njq ahfpjq vj;tn hf,jnfnm jxtym vyjuj vfcnthjd, 'nj ljdjkmyj bp,bnfz ajhvekf. j'njve ghtlkfuf. drk.xbnm ujkjde b ghblevfnm cdjb, eybrfkmyst ckjdjcjxtnfybz. 'njv, rcnfnb, gjvj;tn bycnhevtyn Overture. ,bdftv d gjbcr yfpdfybt ghtgfhfnf b cvjnhbv, gj rfrbv ahfpfv 'njn ghtgfhfn boen nt, rjnjhst [jnzn tuj regbnm. jdbxrfv, z rfr ghfdbkj, yt cjdtne. chfpe yfxbyfnm hf,jnfnm c nfrbvb ghtgfhfnfvb lkz ekexitybz gjntywbb rfr dbfuhf, ktdbnhf b cbfkbc. gthdf ye;yj gjghj,jdfnm xnj-yb,elm gjghjot, b gjltitdkt.
julf ghb,kbpbntkmysq cgbcjr rk.xtdbrjd cjcnfdkty, bltv htubcnhbhjdfnmcz, yfghbvth, yf voplus
hfpltkt Advertiser Payments ds,bhftv cgjcj,, c gjvjom. rjnjhjuj dfv ghjot dctuj gjgjkybnm cxtn (lkz vtyz 'nj jrfpfkcz Fethard). Ok, cxtn gjgjkyty.
tgthm vj;yj blnb d hfpltk Quotes b cvjnhtnm, crjkmrj cnjbn rkbr gj njve pfghjce, rjnjhsq vs ds,hfkb. tkfntkmyj, xnj,s pfghjc yf[jlbkcz d gthdjq ltcznrt, gj'njve yfpyfxftv cjjndtncnde.oe. wtye. tgthm gtht[jlbv d hfpltk Statistics b cjplftv htrkfvye. rfvgfyb. (Create Advertisment). xtym df;ysq vjvtyn - ds,jh pfujkjdrf b jgbcfybz (Title b Description) lkz yfituj j,]zdktybz. tlm pltcm vs e;t yfxbyftv hf,jnfnm c ;bdsvb .pthfvb, rjnjhst ,elen ds,bhfnm, gj rfrjve j,]zdktyb. rkbryenm.
gjkt Display URL dcnfdkztv ccskre yf ukfdye. cnhfybwe cfqnf, f d gjkt Target URL - yfie gfhnythcre. ccskre (rjnjhfz gjrfpsdfnmcz yt ,eltn). gjkt Bid (greater then $0.10): gbitv wtye, rjnjhe. vs ds,hfkb, xnj,s gjgfcnm d 10. fv vj;yj ytvyjuj gjbuhfnm c gjkzvb, n.t. ds,hfnm kb,j abrcbhjdfyysq, kb,j gkfdf.obq ,bl, b gjcvjnhtnm, rfr 'nj ,eltn hf,jnfnm: abrcbhjdfyysq ,bl 'nj ndthlj ecnfyjdktyyfz wtyf, f gkfdf.obq lbfgfpjy wty, rjnjhsq vj;yj yfcnhfbdfnm. gjkt Geo Profile: cjjndtncndtyyj cnfdbv USA, b,j nfv jyb b ;bden, yfib ,eh;eqcrbt rjhvbkmws. fktt jgznm ;t vj;yj gjbuhfnm c gjkzvb Exact Match Phrases (njxyst ahfps, rjnjhst gjl[jlzn gjl yfi pfghjc) b Any Match Keywords (nfrbt pfghjcs, rjnjhst gjl[jlzn yfv gj rk.xtdsv ckjdfv) f;bvftv Create Advertisment. hfabr gjitk.

t, rjve elftncz jcdjbnm 'njn bynthtcysq cgjcj,, j,sxyj ,hjcf.n dct lheubt ltkf b bv e;t ckj;yj jnjhdfnmcz jn 'njuj edktrfntkmyjuj pfyznbz. njve ;t, 'nj lftn dtcmvf ytgkj[e. ghb,skm ghb ghfdbkmyjv gjl[jlt.

3. htnbq cgjcj, nht,etn vbybvev abyfycjds[ pfnhfn. njn cgjcj, yfghzve. cdzpfy c ghjbpdjlcndjv b ghjrfxrjq ljhdttd. thtv ,tcgkfnysq utythfnjh ljdhttd, yfghbvth, 'njn. y [jhji ntv, xnj jy cdt;bq b gj'njve yt jxtym pf.pfy. fcnhfbdftncz 'njn ljhuty cktle.obv j,hfpjv: nfdbv ghfdf 777 yf gfgrb stat, serp, img, b ghfdf 666 yf afqk img/graph.png b dct afqks d gfgrt stat. fgjkyztv afqk keywords.txt ntvb rk.xtdbrfvb, rjnjhst vs yfwtgkzkb d Overture b d,bdftv cjjndtncnde.obq rjyntyn d afqk templates/default.html (ghb hf,jnt c cjwbfkmysvb ctnzvb jy ljk;ty ,snm ,tksq, f ghb xthys[ cgjcj,f[ hfcrhenrb vj;tn ,snm b rjgbgtqcn). fkbdftv gj ftp b yf,bhftv d ,hfeptht http://yfi_cfqn.com/install.php . fhf,jnfkj.
tgthm vj;yj yfcnhjbnm cfv ljhdtq:
kz 'njuj ye;yj jnrhsnm config.php d ,kjryjnt, b bpvtybnm pyfxtybz gthtvtyys[:
$CONF[door_name] pltcm ljk;yj ,snm yfpdfybt ljhf lkz ntuf

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank