: , .


   www.romver.ru
/ / ,( )

jhev dtkbrjt bpj,htntybt! y dsgjkyztn jxtym df;yst pflfxb d ;bpyb k.,juj dt,-cfqnf edtkbxbdftn tuj gjgekzhyjcnm, f nfr;t crjkfxbdftn djrheu ytuj, nfr yfpsdftvsq, rke, gj bynthtcfv, cdjtj,hfpyjt cjj,otcndj tlbyjvsiktyybrjd.
lfyyjq cnfnmt z yt cnfdbk cdjtq wtkm. jgbcfnm cfv ghjwtcc ecnfyjdrb ajhevf yf dfi cfqn, lkz 'njuj ceotcndetn cgtwbfkbpbhjdfyyfz ljrevtynfwbz. ;t d 'njq ge,kbrfwbb [jxe erfpfnm yf hzl j,zpfntkmys[ eckjdbq, dsgjkyzz rjnjhst, ds cvj;tnt cjplfnm gjbcnbyt ecgtiysq ajhev.
fvjt bynthtcyjt, xnj cjplfyysq gj dctv ghfdbkfv ajhev ytghtvtyyj ghbytctn dfv ljgjkybntkmye. dsujle, rfr njkmrj bv j,pfdtlntcm.

hfnrjt cjlth;fybt cnfnmb:
1. 5 ljgjkybntkmys[ ghtbveotcnd, gjkexftvs[ jn uhfvjnyj jhufybpjdfyyjuj ajhevf
2. frnjh ecgt[f 1 - jhev. blth ajhevf
3. frnjh ecgt[f 2 - ,tcgtxtybt ajhevf wtktdsv nhfabrjv

b;t gjlhj,ytt j, 'nb[ ghtbveotcndf[:

1. jkextybt ytj,[jlbvs[ cdtltybq. xtym df;yjt ghtbveotcndj. enm tuj pfrk.xftncz d njv, xnj ajhev gjpdjkbn dfv dctulf ,snm d rehct njuj, d xv ye;lftncz dfif felbnjhbz, gj rfrjve ghtlvtne e yt byajhvfwbjyysq ujkjl, j xv levf.n b rfr cvjnhzn yf dtob ghtlcnfdbntkb wtktdjq felbnjhbb cfqnf b n.l.
2. htljcnfdktybt dfibv gjctnbntkzv joeotybz ,tpjgfcyjcnb, yflt;yjcnb. kfujlfhz gjzdktyb. yjds[ cjj,otybq yf ajhevt yf htuekzhyjq jcyjdt, gjctnbntkb xedcnde.n, xnj ajhev ;bd b pljhjd. nj jxtym df;yj.
3. scjrfz rjyrehtynjcgjcj,yjcnm. fqn c pfvtxfntkmysv byajhvfnbdysv ajhevjv, flvbybcnhbhetvsq b vjlthbhbhetvsq rjvgtntynysvb, jnrhsnsvb lkz j,ce;ltybz b gjvjob lheubv gjkmpjdfntkzv vjlthfnjhfvb b flvbybcnhfnjhfvb, zdkz.obqcz ljvjv lkz gjcnjzyys[ frnbdys[ gjkmpjdfntktq, d dscitq cntgtyb rjyrehtynjcgjcj,ty.
4. dtkbxtybt hjcnf nhfabrf. dtkbxtybt hjcnf nhfabrf ghjbc[jlbn pf cxn nt[ gjkmpjdfntktq, rjnjhst yf htuekzhyjq jcyjdt djpdhfof.ncz yf ajhev c wtkm. ghjxbnfnm b jndtnbnm yf yjdst cjj,otybz, rjnjhst ,skb jcnfdktys d b[ jncencndbt yf ajhevt.
5. kexitybt gjpbwbq ghb hfy;bhjdfybb d gjbcrjds[ vfibyf[. jbcrjdst vfibys pfvtnzn rfr djphjcie. dyenhtyy.. ccskjxye. gjgekzhyjcnm htcehcf, nfr b yjdsq rjyntyn, yfgbcfyysq gjkmpjdfntkzvb, cjjndtncnde.obq ntvfnbrt dfituj htcehcf, xnj gjkj;bntkmyj crf;tncz yf hfy;bhjdfybb cfqnf.

t, e rjuj e;t tcnm ecgtiysq ajhev, ghjikb nz;ksq genm tuj cnfyjdktybz, pyf.n, xnj 'nj ytkturfz pflfxf, lf;t tckb ds bvttnt cgkjxyye. djrheu cfqnf felbnjhb., ghtlcnfdbntkb rjnjhjq yf htuekzhyjq jcyjdt gjctof.n dfi cfqn, xbnf.n hfccskre, cnfnmb, jnxns b n.l.

frnjh ecgt[f 1 jhev. blth ajhevf

fr c nhflbwbjyysvb (jakfqyjdsvb) cjj,otcndfvb, dbhnefkmyst (jykfqyjdst) cjj,otcndf cvjuen ecgtiyj hfpdbdfnmcz njkmrj njulf, rjulf bvttncz kblth (kblths), rjnjhsq ujnjd dpznm bybwbfnbde d cdjb herb. jdctv yt j,zpfntkmyj, xnj,s kblth ,sk, xnj yfpsdftncz, jabwbfkmysv.

fcnjzobq kblth ljk;ty ,snm d cbkf[ ghbdktxm gjntywbfkmys[, ceotcnde.ob[ xktyjd cjj,otcndf (ajhevf) r frnbdyjve j,otyb. b j,ce;ltyb. hfpkbxys[ djghjcjd. fr ;t 'njuj lj,bdftncz ecgtiysq kblth - ukfdysv j,hfpjv, ghtljcnfdkzz xktyfv cjj,otcndf (ajhevf) ytj,[jlbvsq rjyntyn, byajhvfwb., cgjcj,ye. eljdktndjhbnm b[ byajhvfwbjyysq ujkjl, dvtcnt c ntv gjrfpsdfz cdj. pf,jne j yb[. y ltkftn 'nj yf htuekzhyjq jcyjdt, lfdfz gjyznm rf;ljve xktye ajhevf, xnj jy tuj jxtym wtybn, gsnftncz gjvjxm tve dctvb gjcbkmysvb cgjcj,fvb. kz njuj, xnj,s vfrcbvfkmyj 'aatrnbdyj ljytcnb byajhvfwb. lj rf;ljuj xktyf ajhevf, f dvtcnt c ntv b vjnbdbhjdfnm, ghbvtyz.ncz hfpkbxyst nt[ybrb rjgbhfqnbyuf.

frnjh ecgt[f 2 ,tcgtxtybt ajhevf wtktdsv nhfabrjv

frbv ,s [jhjibv yb ,sk kblth, yj tckb jy ,eltn ;bnm jlby yf ybrjve ytbpdtcnyjv jcnhjdt, ybrfrjuj cjj,otcndf jy yt cvj;tn gjcnhjbnm gj jghtltktyb.. y jlby, djrheu ytuj ybrjuj p rjuj jy ,eltn 'nj cjj,otcndj cnhjbnm?
fgjvybnt! thtl ntv, rfr jnrhsdfnm b ltkfnm ecgtiysv ajhev, dfv yt ljcnfnjxyj j,kflfnm rfxtcndfvb ytgjlhf;ftvjuj kblthf, gthdj-yfgthdj ytj,[jlbvj cgkjnbnm djrheu cdjtuj cfqnf wtktde. felbnjhb..
ckb dfi cfqn njkmrj d crjhjv dhtvtyb lt,.nbhetn d bynthytnt, nj vj;tnt lkz yfxfkf jgjdtcnbnm gj e-mail cdjb[ lheptq, xktyjd ctvmb, rjkktu gj hf,jnt. fr;t gjcnfhfqntcm yfqnb tlbyjvsiktyybrjd, rjnjhst c eljdjkmcndbtv ghbcjtlbyzncz r dfitve ajheve, yfghbvth, dkfltkmwtd hjlcndtyys[ cfqnjd. frnbxtcrb, jyb vjukb ,s lf;t gjhtrjvtyljdfnm felbnjhbb cdjb[ cfqnjd dfi ajhev!
trjvtyle. dfv htuekzhyj gbcfnm cnfnmb b ge,kbrjdfnm yf dfitv, f nfr;t, gj djpvj;yjcnb, yf lheub[ ntvfnbxtcrb[ htcehcf[. t pf,elmnt d fdnjhcrjv ,kjrt gjckt cnfnmb kb,j d cfvjq cnfnmt erfpfnm yf djpvj;yjcnm t j,ce;ltybz yf ajhevt b ghbkj;bnm cjjndtncnde.oe. ccskre. gjkyt dthjznyj, xnj ntvf, gjlybvftvfz d rfrjq-kb,j bp dfib[ cnfntq, zdkztncz ujhzxtq, cjjndtncndtyyj, ghjxbnfdibt t k.lb pf[jnzn t j,celbnm. en e; dfi ajhev jrf;tncz rfr ytkmpz rcnfnb!
nfhnjdsq ghbnjr gjctnbntktq vj;yj gjcntgtyyj yfhfobdfnm, ghb eckjdbb njuj, xnj ds ,eltnt exbnsdfnm dct pfvtxfybz b gj;tkfybz exfcnybrjd ajhevf. ,otbpdtcnysv b yt gjldthuftvsv cjvytyb. zdkztncz njn afrn, xnj rf;lsq xtkjdtr eybrfkty, yj rfrbt-nj xthns e hzlf k.ltq gjdnjhz.ncz.

j'njve felbnjhb. ajhevf vj;yj hfpltkbnm yf 2 uheggs:

1. rnbdyst exfcnybrb ajhevf. yb ghbybvf.n frnbdyjt exfcnbt d ;bpyb ajhevf: jndtxf.n yf djghjcs, cjplf.n yjdst ntvs
2. fccbdyst exfcnybrb ajhevf. yb bcrk.xbntkmyj xbnf.n tuj cjlth;bvjt. fr;t tcnm b lheubt uheggs gjkmpjdfntktq, rjnjhs[ ds ljk;ys ,eltnt dszdbnm b cltkfnm ght,sdfybz yf ajhevt lkz yb[ rjvajhnysv. fxtv 'nj yflj?
htvz jn dhtvtyb, bcgjkmpez hfpkbxyst cgjcj,s cdzpb, yfv nht,etncz dsqnb yf cdzpm c ghtlcnfdbntkzvb jghtltkyyjq uheggs gjkmpjdfntktq ajhevf. jgecnbv, xnj yfv ye;yj cdzpfnmcz c ghtlcnfdbntkzvb gfccbdyjq uheggs gjkmpjdfntktq, c wtkm. ghtdhfotybz b[ d frnbdys[, cnbvekbhez b[ ;tkfybt yfgbcfnm gthdjt cjj,otybt, f nfr;t gjllth;bdfnm lbcreccbb yf htuekzhyjq jcyjdt. nj gjpdjkbn gfccbdysv exfcnybrfv gjcntgtyyj dkbnmcz d rjkktrnbd frnbdys[ gjkmpjdfntktq ajhevf.
frjytw, tckb ds e;t bvttnt cdjq dt,-cfqn b hfcibhztnt tuj c gjvjom. ajhevf, nj yfcnjzntkmyj htrjvtyle. jgjdtcnbnm j, 'njv dfie felbnjhb., hfpvtcnbd yf ukfdyjq cnhfybwt cfqnf b d hfccskrt byajhvfwb. j, jnrhsnbb ajhevf.
jnjr pfbynthtcjdfyys[ d cfvjv yfxfkt ,eltn gjbcnbyt hfle.obv ukfp! t jlby hfp ajhev gjhfpbn dfc wfhzotq yf yv frnbdyjcnm.. fv gjrf;tncz, xnj dc bln rfr yflj, yj 'nj njkmrj gjyfxfke. crjht, rjulf djkyf 'ynepbfpvf xktyjd ajhevf cgfln, ajhev yfxyn pfnb[fnm. nj jnhfpbncz rfr yf gjctoftvjcnb ajhevf, nfr b yf tuj yfgjkyztvjcnb.

jrf dfi ajhev ,eltn yf[jlbnmcz, xnj yfpsdftncz, d cfvjv cjre, ghbcvjnhbntcm r tuj exfcnybrfv b dszdbnt bp dct[ ytcrjkmrj cfvs[ frnbdys[ b, j,ujdjhbd c ybvb ytj,[jlbvst eckjdbz, ghbcdjqnt bv ghfdf vjlthfnjhjd ajhevf. kfccbxtcrbv ghbvthjv vj;tn cke;bnm ghbcdjtybt ghfd vjlthfnjhf cfvjve frnbdyjve, jndtncndtyyjve, rjvgtntynyjve, vjnbdbhjdfyyjve xktye ajhevf.

jlthfnjhs d jcyjdyjq cdjtq vfcct hf,jnf.n yt pf ltymub, yj, d nj ;t dhtvz, dpfvty ltymufv jyb vjuen ghbj,htcnb relf ,jktt wtyyst b ytj,[jlbvst yfdsrb b jgsn. lby bp cgjcj,jd jn,kfujlfhbnm vjlthfnjhf cjcnjbn d njv, xnj,s d hfvrf[ ajhevf dscrfpfnm ge,kbxyj ,kfujlfhyjcnm d tuj flhtc. nj jrf;tn jxtym cbkmyjt vjnbdbhe.ott dkbzybt yf ytuj b gjpdjkbn tve djpj,yjdbnm hf,jne yfl ekexitybtv ajhevf c to ,jkmibv 'ynepbfpvjv.
,hfotybt c ghjcm,jq r ltqcnde.obv gjkmpjdfntkzv ajhevf ghbukfcbnm b[ lheptq b rjkktu lfcn [jhjibt htpekmnfns.
nbvekbhjdfybt felbnjhbb c gjvjom. hfpkbxys[ rjyrehcjd, gjjohtybq, yfghfdktyyjt yf edtkbxtybt t frnbdyjcnb yf ajhevt, nfr;t ljrfpfkj cdj. 'aatrnbdyjcnm!
o jlybv 'aatrnbdysv cgjcj,jv cjplfybz gjdsityyjq frnbdyjcnb yf ajhevt zdkztncz tuj ghtldfhbntkmyfz jgnbvbpfwbz:

1. s ljk;ys nfr jpfukfdbnm ukfdyst rfntujhbb ajhevf, xnj,s jyb ,skb eybrfkmysvb, f nfr;t xnrj b zcyj jnhf;fkb ntve, rjnjhfz d lfyyjq rfntujhbb ajhevf j,ce;lftncz.
2. cgjkmpeqnt cdjb pyfybz b yfdsrb d gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO) lkz jgnbvbpfwbb yfpdfybq, jgbcfybq, pfujkjdrjd, ntrcnjd b dyenhtyyb[ ccskjr cjj,otybq ajhevf.
3. jdscmnt ccskjxye. gjgekzhyjcnm ntv ajhevf, lj,fdbd rf;le. b[ yb[ d ntvfnbxtcrbq rfnfkju, ghtlkj;bnt hfpvtcnbnm ccskrb yf ntvs ajhevf yf cfqnf[ cdjb[ gfhnyhjd, f nfr;t ccskfqntcm yf jghtltkyyst ntvs ajhevf d cdjb[ ge,kbrfwbz[.
lyf;ls ecnfyjdktyysq b yfcnhjtyysq ajhev d lfkmytqitv cnfytn jnybvfnm e dfc xeljdboyjt rjkbxtcndj dhtvtyb.
j'njve crjywtynhbheqntcm yf dsgjkytybb nh[ df;ytqib[ eckjdbq, djgkjnbd rjnjhst d htfkmyjcnm, ds gjkexbnt bltfkmysq ajhev:

1. fkbxbt kblthf (kblthjd) ajhevf
2. fkbxbt cgkjxyyjq djrheu cfqnf wtktdjq felbnjhbb
3. ,tcgtxtybt ajhevf wtktdsvb b bynthtce.obvbcz gjctnbntkzvb yf htuekzhyjq jcyjdt.

wtkjv, ecgtiysq ajhev lf;t vj;tn cnfnm tlbycndtyysv b jcyjdysv bcnjxybrjv dfituj lj[jlf, nfrbv j,hfpjv, dhtvz, pfnhfxtyyjt yf cjplfybt b gjllth;fybt nfrjuj ajhevf, ytpfvtlkbntkmyj ct,z jregbn!

thtdjl gjl htl. ctdjkjlf jpkjdf , lbhtrnjhf WEB-tgfhnfvtynf ""
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank