, seo- .


   www.romver.ru
/ / SEO-( )

julf vs ,thvcz pf j,ce;ltybt c rkbtynjv njyrjcntq b eckjdbq hf,jns yfl ghjldb;tybtv tuj ghjtrnf d ynthytnt, gthdjcntgtyyj vs ljk;ys ghjdtcnb gjlhj,ytqibq fyfkbp (felbn) cfvjuj cfqnf.

xtym xfcnj yfv gjgflf.ncz nfrbt ghjtrns, rjulf ,tp ghjdtltybz cjjndtncnde.otuj fyfkbpf (felbnf) cfqnf vs yt vj;tv jukfcbnm lf;t cnjbvjcnb yfib[ eckeu.

sitcrfpfyyjt j,]zcyztncz nhtvz ghbxbyfvb:

1. f;lsq dt,-cfqn eybrfkty.
2. s gjyznbz yt bvttv, c xtv ,eltv bvtnm ltkj, gjdth[yjcnyj ukzyed yf cfqn pfrfpxbrf.
3. fvjt df;yjt vs nhfnbv ,jkmijt rjkbxtcndj dhtvtyb yf ghjdtltybt nofntkmyjuj b ljcrjyfkmyjuj fyfkbpf (felbnf) cfqnf, n.r. 'nj - jxtym df;ysq ghjwtcc, bp rjnjhjuj dgjcktlcndbb crkflsdftncz gkfy jgnbvbpfwbb (SEO) cfqnf.

hfnrjt cjlth;fybt cnfnmb:

1. nj ljk;ty drk.xfnm d ct,z fyfkbp (felbn) cfqnf
2. nj yt ljk;ty drk.xfnm d ct,z fyfkbp (felbn) cfqnf
3. ycnhevtyns lkz cfvjcnjzntkmyjuj fyfkbpf (felbnf) cfqnf

jytxyj ;t, dsitcrfpfyyjt vyjq lfktrj yt yjdj, yj vtyz elbdkztn nj, xnj dct, nfr yfpsdftvst, cgtwbfkbcns gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO) yt ghjdjlzn cjjndtncnde.otuj fyfkbpf (felbnf), dthjznyj, djj,ot yt pyfz j tuj ceotcndjdfybb. o jlyf dtom, elbdkz.ofz vtyz cyjdf b cyjdf - 'nj bcgjkmpjdfybt ӻ SEO ghjcnjq cnhfybws cj cnfnbcnbrjq d rfxtcndt htpekmnfnf ghjdtlyyjuj fyfkbpf (felbnf) cfqnf.

'njq cnfnmt z cj,bhf.cm gjltkbnmcz c dfvb ytcrjkmrbvb ghjatccbjyfkmysvb ctrhtnfvb, hfcrhsdf.obvb jcyjdyst cjcnfdkz.obt ghjwtccf fyfkbpf (felbnf) cfqnf.

j cgthdf vyt [jntkjcm ,s gjrfpfnm dfv ghbvth gjlj,yjuj fyfkbpf cfqnf yf ghbvtht jlyjq SEO-rjvgfybb.

fdfqnt gjcvjnhbv ghfdlt d ukfpf - yt ceotcndetn ybrfrjq djkit,yjq ajhveks gj jgnbvbpfwbb cfqnjd (SEO) lkz gjbcrjds[ cbcntv; f,cjk.nyj ybrfrb[ ctrhtnys[ rjv,byfwbq gj gjgflfyb. d jg gjbcrjdbrjd. eotcnde.n njkmrj aeylfvtynfkmyst fcgtrns gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO). wtkm. cjrhfotybz ecbkbq yf ghjdtltybb fyfkbpf (felbnf) cfqnjd, z ghjdtkf cj,cndtyyjt bccktljdfybt b gj bcntxtybb ytcrjkmrb[ vtczwtd j,j,obkf gjkextyyst htpekmnfns. b;t z ghbdj;e ytrjnjhst bp yb[.

nj ljk;ty drk.xfnm d ct,z fyfkbp (felbn) cfqnf

1) nfnbcnbxtcrbt lfyyst. cyjdyjq egjh d ghjwtcct fyfkbpf (felbnf) cfqnf ltkftncz yf ghjdtltybt bccktljdfybq. tpekmnfnfvb 'nb[ bccktljdfybq zdkz.ncz rfr hfp cnfnbcnbxtcrbt lfyyst. elf d[jlbn yt njkmrj nf byajhvfwbz, rjnjhe. ghtljcnfdkztn dfi gfrtn c,jhf cnfnbcnbrb, yj b lheufz byajhvfwbz, r rjnjhjq e dfc ytn ljcnegf, yfghbvth, rfr xfcnj ghtlcnfdbntkb dfitq wtktdjq felbnjhbb pfghfibdf.n nj bkb byjt cgtwbabxtcrjt rk.xtdjt ckjdj, xnj b rfr ltkf.n dfib rjyrehtyns b n.l.
gtwbfkbcn gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO) vj;tn ghtljcnfdbnm dfv ,tphfpvthyst jnxns b lfyyst, edbltd rjnjhst, ds ,eltnt gjnhzctys edbltyysvb wbahfvb. fr;t cgtwbfkbcn gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO) vju ,s dsgjkybnm fyfkbp (felbn) cfqnf d dblt rhfnrjuj j,pjhf cj cnfnbcnbxtcrbvb lfyysvb d ghbkj;tybz[ bkb jnxnf[.

2) jzcytybt nthvbyjkjubb. s vj;tnt pfrjyxbnm ghjwtcc fyfkbpf (felbnf) cfqnf, bnjujv rjnjhjuj vj;tn cke;bnm juhjvyjt rjkbxtcndj lfyys[, jnxnjd, yj tckb ds yt cvj;tnt ybxtuj bp 'njuj j,]zcybnm, nj uhji dfv wtyf. trjnjhst SEO-rjvgfybb ghtljcnfdkz.n htpekmnfns cdjtq hf,jns yfl fyfkbpjv cfqnf d ,evf;yjv dblt, f pfntv ghtlkfuf.n ,tcgkfnyst rjycekmnfwbb, d hfvrf[ rjnjhs[ jyb gjlhj,ytqibv j,hfpjv gjzcyzn dct ytgjyznyst dfv vjvtyns. nj jnkbxyjt htitybt lkz nt[, rnj yt lfn ybrfrb[ gjzcytybq d ghtljcnfdkztvs[ rkbtyne jnxnf[.

3) szdktybt vfrcbvfkmyj cjjndtncnde.ob[ cfqne d wtkjv b rf;ljq tuj cnhfybwt d jnltkmyjcnb rk.xtds[ ckjd b rk.xtds[ ahfp. ytyfdb;e j,obt rk.xtdst ckjdf. j ,jkmit dctuj z ytyfdb;e nt[ cgtwbfkbcnjd gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO), rjnjhst htrjvtyle.n b[ bcgjkmpjdfnm ghb rf;ljv elj,yjv ckexft. cntcndtyyj, crfpfyyjt vyjq xenm hfytt cghfdtlkbdj lkz hzljds[ cfqnjd, yj yb d rjtv ckexft yt lkz gjgekzhytqib[ gjhnfkjd. hjot ujdjhz, hzljdjq cfqn yt rjyrehtyn gjgekzhytqitve gjhnfke d gjbcrjdjq dslfxt gj j,obv rk.xtdsv ckjdfv bkb ahfpfv. fxtcndtyyj dsgjkytyysq fyfkbp (felbn) cfqnf dszdkztn nt rk.xtdst ckjdf b rk.xtdst ahfps, rjnjhst vfrcbvfkmyj njxyj cjjndtncnde.n cfqne d wtkjv b rf;ljq tuj cnhfybwt d jnltkmyjcnb. vtyyj gjl 'nb rk.xtdst ckjdf b rk.xtdst ahfps cktletn jgnbvbpbhjdfnm rf;le. bp cnhfybw cfqnf.

4) rhbyijns (cybvrb 'rhfyf) bkb lheubt gjlndth;ltybz. ckb ds gjkexftnt htpekmnfns dsgjkytyyjuj fyfkbpf cfqnf c htrjvtylfwbzvb bkb ghjwtynysvb jnyjitybzvb, gkjnyjcnm rk.xtds[ ckjd bkb rfre. ,s nj yb ,skj lheue. cnfnbcnbre ,tp yfukzlys[ gjlndth;ltybq, ljrfpfntkmcnd, nj dgjkyt dthjznyj, xnj ghtljcnfdkz.obq dfv htpekmnfns dsgjkytyyjuj fyfkbpf xtkjdtr ,hfk 'nb wbahs c gjnjkrf, gjcrjkmre 'nj ljk;yj ,snm d jnxnt. j,hjcjdtcnyj b rfxtcndtyyj dsgjkytyysq fyfkbp (felbn) ghtljcnfdbn dfitve dybvfyb. dct ytj,[jlbvst cnfnbcnbxtcrbt lfyyst c yfukzlysv b[ gjlndth;ltybtv.

5) tnfkmyjt bpkj;tybt gjkextyys[ lfyys[. tljcnfnjxyj ghtljcnfdbnm dfv njkmrj gjdth[yjcnyst lfyyst, rjnjhst ds vj;tnt gjkexbnm cfvb. fv ye;yj ghjdtcnb uke,jrjt bccktljdfybt cfqnf. yv ds ljk;ys edbltnm cbvekzwb. hf,jns gjbcrjdjq vfibys (nj, rfr gjbcrjdfz vfibyf dblbn cfqn, gjgfd yf ytuj), ,bnst (ythf,jnf.obt) ccskrb, cnhernehe cfqnf, ljcnegyjcnm gfytkb yfdbufwbb lkz gjbcrjds[ hj,jnjd, rfrbt cnhfybws b crjkmrj dctuj cnhfybw ,skj ghjbyltrcbhjdfyj, rjulf d gjcktlybq hfp gjbcrjdsq hj,jn pf[jlbk yf dfi cfqn b n.l.

6) treott gjkj;tybt d gjbcrjdjq dslfxt gjbcrjds[ vfiby (SERP). yt enjxyz., d -10 bkb -40 htpekmnfnjd d[jlbn dfi cfqn, n.r. 'nj wtkbrjv b gjkyjcnm. pfdbcbn jn ghjvjenthf. obnt rjvgfyb. bkb xtkjdtrf, rjnjhst bvt.n bkb vjuen gjkexbnm ljcneg r 500 - 1000 bkb ,jktt htpekmnfnfv (gjpbwbq cfqnjd) d jcyjdys[ gjbcrjds[ vfibyf[.

7) trjvtylfwbb gj cfqne. ckb gkfnbnt pf dsgjkytybt fyfkbpf cfqnf, ds ljk;ys evtnm dyjcbnm bpvtytybz d hfpkbxyst tuj 'ktvtyns d cjjndtncndbb c htpekmnfnfvb dsgjkytyyjuj fyfkbpf. jckt pfdthitybz hf,jn yfl fyfkbpjv dfituj cfqnf SEO-cgtwbfkbcn ,eltn j;blfnm jn dfc ghtlkj;tybz j lfkmytqitv cjnhelybxtcndt. j 'njq ghbxbyt jy yt [jxtn hfcrhsdfnm dfv dct cdjb ghjatccbjyfkmyst ctrhtns b gkfys, rjnjhst e ytuj tcnm ghbvtybntkmyj r dfitve cfqne. j dc ;t jy j,zpfy bycnhernbhjdfnm dfc d [jlt hf,jns. ckb ;t SEO-cgtwbfkbcn jrfpsdftn to b rjycekmnfwbb, nj 'nj djj,ot pfvtxfntkmyj!

dct 'nj cnjbn ltytu.

nj yt ljk;ty drk.xfnm d ct,z fyfkbp (felbn) cfqnf

1) yjuj htrkfvs rjvgfybb d ghtljcnfdkztvs[ rkbtyne jnxnf[. gtwbfkbcn gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb [jxtn, xnj,s dsgjkytyysq bv fyfkbp (felbn) gjcke;bk lkz dfc gjdjljv r lfkmytqitve cjnhelybxtcnde c ybv. j tckb dsgjkytyysq fyfkbp yfgbxrfy cgjycjhcrbvb ccskrfvb bkb juhjvysv rjkbxtcndjv htrkfvys[ vfnthbfkjd rjvgfybb, nj dfv cktletn, djpvj;yj, gthtcvjnhtnm cdjq ds,jh rjvgfybb bkb cgtwbfkbcnf. fghbvth, jlby rkbtyn gjrfpfk vyt fyfkbp (felbn) cfqnf, dsgjkytyysq jlyjq SEO-rjvgfybtq.
tcvjnhz yf nj, xnj fyfkbp ,sk dsgjkyty ,tcgkfnyj, jy cjcnjzk ghb,kbpbntkmyj bp xtnsh[ cnhfybw; bp yb[ njkmrj gjkcnhfybws ,skj jndtltyj gjl cfv, nfr yfpsdftvsq, fyfkbp (felbn). njve ;t, jy ,sk yfcnjkmrj j,obv, xnj 'nj vj;yj yfpdfnm bcrk.xbntkmyj ,tcgjktpysv gthtdjljv ,evfub, f htpekmnfns cfvjuj 'njuj fyfkbpf ghbvtybnm ,erdfkmyj r rf;ljve cfqne d bynthytnt. cnfkmyst nhb c gjkjdbyjq cnhfybws ,skb gjcdzotys cfvjq rjvgfybb. fvj cj,jq hfpevttncz,xnj lkz rkbtynf 'nj gjcke;bkj ukfdyjq ghbxbyjq r hfphsde lfkmytqib[ gthtujdjhjd c 'njq rjvgfybtq.

2) tcjjndtncnde.obt cnfnbcnbxtcrbt lfyyst. f gthdsq dpukzl 'nj vj;tn gjrfpfnmcz f,cehlysv, yj gjpdjkmnt vyt j,]zcybnm, xnj z bvt. d dble. ujdjh. j nfrjq cbnefwbb, rjulf cgtwbfkbcn gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO) ghtljcnfdkztn dfv fyfkbp (felbn) yt dfituj cfqnf, f cfqnf dfituj rjyrehtynf.
ckb 'nb lfyyst yt gjvjuen dfv gjyznm, rfr ekexibnm gjkj;tybt cdjtuj cfqnf d htpekmnfnf[ gjbcrjdjq dslfxb (SERP) bkb ekexibnm cfv cfqn d wtkjv, nj gjlj,ysq fyfkbp yt ye;ty.

3) nxns, yt bvt.obt yfukzlyjuj gjlndth;ltybz. s yfdthyzrf e;t pyftnt j, 'njv, f nfr;t vjukb dbltnm ghbvths ytrjnjhs[ dfib[ rjkktu - SEO-rjvgfybq, ghtljcnfdkz.ob[ cdjbv rkbtynfv -10 htpekmnfnjd gjbcrjdjq dslfxb (SERP) ,tp rfrjuj-kb,j gjlndth;ltybz 'nb[ lfyys[. s dctulf ljk;ys ,snm ujnjds ghtljcnfdbnm yfukzlyst ljrfpfntkmcndf lkz gjlndth;ltybz erfpfyys[ d jnxnt lfyys[. rhbyijns jnkbxyjt dbpefkmyjt chtlcndj gjlndth;ltybz, yj jyb yt vjuen dvtofnm ,jkmijt rjkbxtcndj lfyys[. jktt njuj, tckb dfv cjj,ofn, xnj cfqn gflftn d gjbcrjdjq dslfxt gjbcrjds[ vfiby (SERP) gj njq bkb byjq ghbxbyt, nj ghjldbuf.ofz tuj SEO-rjvgfybz ljk;yf ytpfvtlkbntkmyj dytcnb zcyjcnm jnyjcbntkmyj lfyyjuj gfltybz, f cjjndtncndtyyj ghtljcnfdbnm yjdst gjlndth;ltybz ghtljcnfdkztvs[ fv lfyys[.

4) hjuyjps yf ,eleott. ,cjk.nyj ybrnj yt vj;tn ghtlcrfpfnm, xnj gjbcrjdst vfibys ,elen bkb yt ,elen vtyznm d cdjb[ fkujhbnvf[, cjjndtncndtyyj, yb jlyf SEO-rjvgfybz d vbht yt vj;tn ghjuyjpbhjdfnm hfcgjkj;tybt dfituj cfqnf d yb[. nj jxtym ytghbznysq b ,jkmyjq djghjc, gjnjve xnj jy ytgjchtlcndtyyj cdzpfy c ybitq, d rjnjhjq rjvgfybb ufhfynbhe.n htpekmnfn gjgflfybz d jghtltkyysq gjbcrjds[ vfiby. dbltkf ,tcxbcktyyjt rjkbxtcndj SEO-rjvgfybq, ufhfynbhe.ob[ gjgflfybt ghjldbuftvjuj cfqnf d -10 bkb ;t djdct yf 1 vtcnj d gjbcrjds[ vfibyf[.
tlfdyj z ltkfkf fyfkbp cfqnf cdjtve ,eleotve rkbtyne - vfktymrjq rjvgfybb, jnrhsnjq ldevz ghjuhfvvbcnfvb, bvt.obvb ghtdjc[jlysq gj rhfcjnt nehbcnbxtcrbq cfqn. j cnfnbcnbrt, bylecnhbz nehbpvf pfybvftn 2 vtcnj gj gjgekzhyjcnb chtlb gjkmpjdfntktq bynthytnf. nj dhtvz rfr vjb rkbtyns yfckf;lfkbcm htpekmnfnfvb dsgjkytyyjuj vyjq fyfkbpf, vs gsnfkbcm ljujdjhbnmcz ytgjchtlcndtyyj j lfkmytqitv cjnhelybxtcndt, yj ,skb ytrjnjhst nhelyjcnb. hbxbyjq 'nb[ nhelyjcntq ,skj nj, xnj jyb [jntkb, xnj,s b[ cfqn ufhfynbhjdfyyj ,sk yf gthds[ cnhjrf[ d gjbcrjdjq dslfxt gjbcrjds[ vfiby (SERP) gj j,obv rk.xtdsv ckjdfv.
jxtym jcnjhj;yf c gjlj,ysvb ghtlkj;tybzvb, gjnjve xnj z vjue ufhfynbhjdfnm jghtltktyyjt edtkbxtybt ghjwtynf nhfabrf bkb hfcgjkj;tybt d gjbcrjdjq dslfxt gjbcrjds[ vfiby (SERP), htrjvtyljdfnm cjjndtncnde.obt rk.xtdst ckjdf lkz jghtltkyys[ cnhfybw cfqnf bkb ghtlkj;bnm kexibq rjyntyn, f jyb [jnzn gkfnbnm pf nj, gj rfrbv rk.xtdsv ckjdfv b[ cfqn gjgfln d -10 Google; ghbxv ,skb ds,hfys cnjkm j,obt rk.xtdst ckjdf, xnj rjyrehtywbz gj ybv ghjcnj ytvsckbvfz.
fvj cj,jq hfpevttncz, xnj z jnrfpfkfcm ghtljcnfdkznm nht,etvst bvb ufhfynbb, b z edthtyf, xnj, c nt[ gjh rfr z ,jkmit yb ckjdf j yb[ yt cksifkf, jyb yfikb lheujuj cgtwbfkbcnf. nj [jhjij, gjnjve xnj z ybrjbv j,hfpjv yt vjue ghjuyjpbhjdfnm -10 htpekmnfnjd lkz cnjkm j,ob[ rk.xtds[ ckjd. brnj yt vj;tn. flb ltytu z yt cj,bhf.cm hbcrjdfnm cdjtq htgenfwbtq! yj njuj yt cnjbn.

5) ,obt lfyyst, jncencndbt rjyrhtnbrb. f;lsq cfqn cnjkm ;t eybrfkty, rfr b xtkjdtr tuj cjplfdibq. f;lsq SEO-fyfkbp cfqnf njxyj nfr ;t, rfr b rf;lsq SEO-ghjtrn ljk;ty ,snm jhbtynbhjdfy b ghbcgjcj,kty r cgtwbabxtcrbv ye;lfv rjyrhtnyjq rjvgfybb. hbvthfvb j,ob[ lfyys[ vj;tn cke;bnm cktle.ott j 'njve rk.xtdjve ckjde dfituj cfqnf ytn d -10 gjbcrjdjq vfibys.

ycnhevtyns lkz cfvjcnjzntkmyjuj fyfkbpf (felbnf) cfqnf


xtym nhelyj ghtlcnfdbnm ct,t, rfr vj;yj cj,cndtyyjhexyj djgkjnbnm d htfkmyjcnm dct dsitjgbcfyyst ltqcndbz, jcj,tyyj tckb ds dc k.,bnt ltkfnm cfvb. frnbxtcrb, ,skj ,s cvtiyj gsnfnmcz cltkfnm ytrjnjhst bp 'nb[ ltqcndbq, rfr, yfghbvth, jghtltktybt gjpbwbb cfqnf d gjbcrjdjq dslfxt gjbcrjdjq vfibys (SERP) dhexye.. j'njve SEO-cgtwbfkbcns d cdjtq hf,jnt bcgjkmpe.n hfpkbxyst bycnhevtyns crhbgns bkb ghjuhfvvs. f;yj jnvtnbnm, xnj kmdbyfz ljkz 'nb[ bycnhevtynjd yf[jlbncz d cdj,jlyjv ljcnegt.
fv nfr;t gjyflj,bncz [jhjifz ghjuhfvvf lkz c,jhf cnfnbcnbrb. jkmibycndj [jcnthjd e;t bvt.n ghtlecnfyjdktyye. b ,tcgkfnye. ghjuhfvve nfrjuj gkfyf, yfghbvth, rfr AWStats, Analog, bkb Webalizer. cnm ytcrjkmrj geyrnjd, rjnjhst ds ljk;ys dbltnm d dfitq cnfnbcnbrt lkz njuj, xnj,s jyf ghbyjcbkf gjkmpe. s ljk;ys pyfnm ,jkmit, xtv, crjkmrj [bnjd ,skj yf jlyjq bp dt,-cnhfybw. fv ytj,[jlbvj pyfnm rjkbxtcndj [jcnjd, [bnjd, cnhfybws d[jlf b ds[jlf b vyjujt lheujt.
fr;t lkz gjkextybz ljcnegf r ,jkmitve rjkbxtcnde htpekmnfnjd gjbcrjdjq dslfxb (SERP) gjbcrjdjq vfibys Google dfv ghblncz cgthdf gjkexbnm ,tcgkfnysq API key. jkexbnm ,tcgkfnysq API key ds cvj;tnt gj 'njq ccskrt. o dfv gjyflj,bncz bycnhevtyn, gjpdjkz.obq cvjnhtnm gjpbwb. cfqnf d gjbcrjdjq dslfxt (SERP) jcyjdys[ gjbcrjds[ vfiby.

fv ytj,[jlbvj ,eltn ghjdthbnm hf,jnjcgjcj,yjcnm gfytkb yfdbufwbb cfqnf, ubgthccskjr, f nfr;t ghjdthbnm cfqn yf lhe;tcndtyyjcnm c gjbcrjdsvb hj,jnfvb. ckb gjbcrjdsq hj,jn yt cvj;tn ghjbyltrcbhjdfnm cfqn, j,zpfntkmyj dszcybnt ghbxbye 'njuj. jbobnt ytj,[jlbvst gkfnyst bkb ,tcgkfnyst bycnhevtyns, rjnjhst gjvjuen t dszcybnm. s nfr;t ghtlkfuftv ytcrjkmrj gjlj,ys[ bycnhevtynjd yf yfitv cj,cndtyyjv cfqnt FirstClass-SEO.com (xnj,s gjkexbnm ljcneg r 'nbv bycnhevtynfv, ytj,[jlbvj cgthdf pfkjubybnmcz).

fvsq gthdsq ifu d ghjwtcct gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb cfqnf (SEO) fyfkbp (felbn) cfqnf; jy nfr;t gjktpty d ntxtybt dctuj ghjwtccf gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb (SEO). tp ghjdtltybz cjjndtncnde.otuj fyfkbpf cfqnf dfv ybrjulf yt ghtecgtnm. ckb [jnbnt ghjdtcnb fyfkbp cfqnf cfvjcnjzntkmyj, lthpfqnt. yjulf SEO-fyfkbp kexitt, xnj ds rjulf-kb,j ltkfkb lkz cdjtuj cfqnf, gjnjve xnj ybrnj yt pyftn dfi cfqn kexit dfc cfvb[. ckb yt vj;tnt ghjdtcnb felbn cfvjcnjzntkmyj, ds vj;tnt yfqnb SEO-rjvgfyb., ghtljcnfdkz.oe. 'ne eckeue ,tcgkfnyj. j, crjhtt dctuj, lkz gjkextybz htfkmyj cnjzob[ htpekmnfnjd dfv ghblncz pfgkfnbnm pf 'ne eckeue.

hjcnj jnkbxyfz cnfnmz jn ;tyybath fkkbdfy fccblfq thtdjl gjl htl. ctdjkjlf jpkjdf ,  lbhtrnjhf WEB-tgfhnfvtynf ""
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank