. ( , , , Google Yandex)


   www.romver.ru
/ / .( )

yfkbp dfitq cnhfybws.

(jgnbvbpfwbz dfitq cnhfybws gjl pfghjcs jcyjdys[ gjbcrjds[ vfiby, gjhn, fv,kth, Google b Yandex)

yfkbp cnhfybw zdkztncz jlybv bp rk.xtds[ cjcnfdkz;ob[, lkz lfkmytqitq jgnbvbpfwbb dfituj cfqnf. jkmpezcm htpekmnfnfvb fyfkbpf, ds vj;tnt cfvb jgnbvbpbhjdfnm cdjq cfqn gjl gjbcrjdst vfibys bkb j,hfnbnmcz rj vyt. hb fyfkbpt heccrjzpsxys[ cnhfybw bcgjkmpetncz fkujhbnv vjhajkjubxtcruj fyfkbpf ntrcnf, hfphf,jnfyysq ylhttv jdfktyrj, b bcgjkmpetvsq nfrbvb gjbcrjdsvb cbcntvfvb, rfr gjhn, fv,kth, tnf. hb 'njv ghjuhfvvf fyfkbpbhetn dct ckjdf, yfqltyyst yf cnhfybwf[ b gsnftncz cjcnfdbnm b[ ktvvs, nj tcnm cdtcnb dct ajhvs jlyjuj ckjdf d jlye uhegge (ktvve). fr, yfghbvth, ckjdf "lbpfqyf", "lbpfqyjdjd", "lbpfqye", "lbpfqyfvb", ,elen cdtltys d jlye ktvve "lbpfqy", b cjjndtncndtyyj lfyyst gj xfcnjnt, pfvtnyjcnb b dtce rk.xtds[ ckjd yf cnhfybwt ,elen jnkbxfnmcz jn lfyys[ ghb fyfkbpt ,tp extnf vjhajkjubb. hjvt 'njuj, d jnxtnt gj fyfkbpe cnhfybws ds edblbnt byajhvfwb. rfr gj j,otq cnfnbcnbrt ntkf cnhfybws, nfr b gj jnltkmysv 'ktvtynfv - pfujkjdrfv H1 - H6, vtnf-ntufv, bpj,hf;tybzv, ntrcnfv ccskjr.

gjkextyyjv nxtnt ljcnegyf cktle.ofz byajhvfwbz:

 • ,ofz byajhvfwbz byajhvfwbz j cfqnt, hfpvtht cnhfybws, lfnt gjcktlytq vjlbabrfwbb, b j nbgt utythbhetvjuj jnxtnf
 • ,ofz byajhvfwbz j htcehct byajhvfwbz j dct[ 'ktvtynf[, rjnjhst gjntywbfkmyj vjuen cjplfnm jgnbvbpfwbjyyst ghj,ktvs, yfghbvth, yfkbxbt ajhv, ytgjchtlcndtyys[ gjdnjhjd rk.xtdjuj ckjdf, bcgjkmpjdfybt crhbgnjd, ahtqvjd b ytdblbvjuj ntrcnf, rjnjhsq vj;tn ,snm hfccvjnhty gjbcrjdjq vfibyjq rfr cgfv
 • ,ofz byajhvfwbz j, 'ktvtynf[ htcehcf vtnf byajhvfwbz j htcehct (yfpdfybt TITLE, jgbcfybt b rk.xtdst ckjdf)
 • gbcjr bpj,hf;tybq, yfqltyys[ yf cnhfybwt c cjgencnde.obvb fkmnthyfnbdysvb jgbcfybzvb
 • vekzwbz gjbcrjdjq vfibys gjrfpsdftn rfr ,eltn jnj,hf;fnmcz dfif cnhfybwf d htpekmnfnf[ gjbcrf gjbcrjdsq vfibys
 • fb,jktt xfcnj egjnht,kztvst ckjdf j,ofz byajhvfwbz j ckjdf[ b rjv,byfwbz[ ckjd, rjnjhst yfb,jktt xfcnj bcgjkmpe.ncz d ntrcnt cnhfybws.
  • hb vjhajkjubxtcrjv fyfkbpt cnhfybws gj yltrce bkb fv,kthe cnhernehf jnxtnf gj yfb,jktt xfcnj egjnht,kztvsv ckjdfv dsukzlbn cktle.obv j,hfpjv: ghbdjlbncz cnfnbcnbrf gj ktvvt (jcyjdyjq ajhvt yfqltyyjuj ckjdf), b yb;t ghbdjlbncz cnfnbcnbrf gj dctv ckjdjajhvfv, ghbyflkt;fobv lfyyjq ktvvt d jnltkmyjcnb.
 • tnfkmysq jnxtn j, bcgjkmpjdfys[ rk.xtds[ ckjdf[ ltnfkbpbhjdfyyfz b cnfnbcnbxtcrfz byajhvfwbz j, bcgjkmpjdfybb rk.xtds[ ckjd d yfb,jktt rhbnbxtcrb[ 'ktvtynf[ dfitq cnhfybws. yajhvfwbz gj 'ktvtynfv ghbdjlbncz d cktle.otv ajhvfnt:
  • jkbxtcndj pyfrjd d 'ktvtynt
  • jkbxtcndj ckjd d 'ktvtynt
  • yajhvfwbz j yfkbxbt cnjg-ckjd d 'ktvtynt
  • yajhvfwbz j yfkbxbt ytgjchtlcndtyys[ gjdnjhjd rk.xtdjuj ckjdf d 'ktvtynt, rjnjhst vjuen ,snm hfccvjnhtys gjbcrjdjq vfibyjq rfr cgfv
  • fcnjnf rk.xtdjuj ckjdf d 'ktvtynt (d % jnyjitybb)
  • fvtnyjcnm rk.xtdjuj ckjdf d 'ktvtynt (d % jnyjitybb)
  • tc rk.xtdjuj ckjdf d 'ktvtynt (d % jnyjitybb)
  • pf,bkbnb rfxtcndj

jckt fyfkbpf ntkf jlyjq cnhfybws ds vj;tnt ghjcvjnhtnm ntrcn, rkbryed gj ccskrt, ghtldfhbntkmyj yfqlz tt d j,otv cgbcrt.

cgjkmpez 'njn jnxtn ds vj;tnt jghtltkbnm ukfdyst jgnbvbpfwbjyyst ghj,ktvs dfituj cfqnf, b cktljdfntkmyj, htibnm b[. jkysq fyfkbp ds vj;tnt pfrfpfnm gjpdjybd gj ntk (812) 9701796 bkb yfgbcfd gbcmvj yf e-mail. tyf gjkyjuj fyfkbpf cjcnfdkztn 400 yandex ltytu b drk.xftn d ct,z fyfkbp rf;ljq cnhfybws cfqnf erfpfyyjq dfvb. ,ott rjkbxtcndj cnhfybw (URL), fyfkbpbhetvjt pf 400 yandex ltytu cjcnfdkztn 40 iner.

kz fyfkbpf dfv ytj,[jlbvj pfgjkybnm ajhve, d ntxtybb 48 xfcjd gjckt tt gjkextybz, yf cfqnt gjzdbncz jnxtn j pfghfibdftvjq dfvb cnhfybwt. yfkbp ghjbpdjlbncz 1 hfp lkz 1 ljvtyf d pjyf[ com, net, org, ru, spb.ru. fqns yf[jlzobtcz d lheub[ pjyf[ gjlkt;fn njkmrj gkfnyjve fyfkbpe, wtyf cjcnfdkztn 10 yandex ltytu.
fqns hfpvtotyyst yf ,tcgkfnyjv [jcnbyut ( narod.ru, chat.ru, b nfr lfktt, cfqns 3 ehjdyz, cfqns yt bvt.obt zhrj dshf;tyyjq cgtwbfkbpfwbb), f nfr ;t cfqns ( mail.ru google.com yandex.ru artlebedev.ru b nfr lfktt) gjlkt;fn j,hf,jnrt njkmrj yf gkfnyjq jcyjdt, ytyjhvfnbdyfz ktrcbrf nj;t.
 
ckb d ntxtybb 48 xfcjd yf cfqnt gjzdbncz jnxtnf j pfghfibdftvjq dfvb cnhfybwt , nj ghbxbyf vj;tn ,snm njkmrj d ytdsgjkytybb nht,jdfybq erfpfyys[ dsit, kb,j d xfcnbxyjv jncencndbb byajhvfwbb. s vj;tnt tot hfp pfgjkybnm ajhve bkb j,hfnbnmcz c djghjcjv gj rjjhlbyfnfv erfpfyysv dybpe lfyyjq cnhfybws.
 
kjdf (d rf;ljq uhfat dgbibnt njkmrj gj 1 ckjde bkb ckjdjcjxtnfyb.)


dfi e-mail:
lhtc cnhfybws

kfnysq fyfkbp ds vj;tnt ghjbpdtcnb pltcm, gthtxbckbd cevve xthtp yandex ltymub

he,ktq yltrc.tymufvb
yf cxn 41001162714802 (yfkbp cnhfybw cfqnf)

 

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank