Patriot Act, 11 2001 , .


   www.romver.ru
/ /( )

uhfybxbdfnm ghfdf cdjb[ uhf;lfy jlyj bp k.,bvs[ pfyznbq vyjub[ ujcelfhcnd. s c dfvb rfr hfp gtht;bdftv nfrjq gthbjl, cdzpfyysq c nfr yfpsdftvjq ,jhm,jq c 'rcnhtvbpvjv. djn d gbr ghbitkcz yf 2001 ujl, b ,sk cdzpfy cj pyfvtybnsv nthfrnjv 9/11. vtyyj gjckt ytuj fvthbrfycrbt pfrjyjlfntkb cnfkb ecbktyyj pfrhexbdfnm ufqrb, pfghtofz dct, xnj vj;yj :-(.

ctqxfc jyb yfxfkb hfp,bhfnmcz, yfcrjkmrj pfrjyysvb ,skb nfrbt pfghtns, b vyjuj kb lhjd yfkjvfkb pfrjyjlfntkb ghb b[ ddtltybb. fr xnj e yfc gjzdbkfcm dtkbrjktgyfz djpvj;yjcnm ytvyjuj gjexbnmcz yf b[ jib,rf[. ghjxtv, 'nf cnfnmz ghzvjuj jnyjitybz r nthhjhbpve c 'rcnhtvbpvjv bvtnm yt ,eltn, htxm gjqltn j gfhfkktkz[ d nhfrnjdrt gjyznbz nfqys cdzpb.

fcrb-ije bp-pf hfcgtxfnrb

nfr, cjdctv ytlfdyj cel ;yjuj jrheuf fvthbrfycrjuj infnf m.-jhr ghbpyfk ytrjycnbnewbjyyjq xfcnm nfr yfpsdftvjuj Patriot Act, njuj cfvjuj pfrjyf, rjnjhsq ,sk ghbyzn dcrjht gjckt nthfrnf. jyrhtnyj fvthbrfycrjq jycnbnewbb ghjnbdjhtxfn nt tuj gjkj;tybz, rjnjhst rfcf.ncz gjhzlrf gjkextybz ghfdjj[hfybntkmysvb jhufyfvb rjyabltywbfkmyjq byajhvfwbb j uhf;lfyf[: b[ ntktajyys[ gthtujdjhf[, ,fyrjdcrb[ drkflf[, b ghjxb[ gjlhj,yjcnz[ kbxyjq ;bpyb.

jukfcyj Patriot Act, ljgecrftncz tt gjkextybt ,tp celt,yjuj htitybz, yf jcyjdfybb nfr yfpsdftvs[ bcmv yfwbjyfkmyjq ,tpjgfcyjcnb, jyb ;t National Security Letters. nj ljrevtyn, ghb gjkextybb rjnjhjuj jhufybpfwbz j,zpfyf ,scnhtymrj hfccrfpfnm gjkbwbb nj, xnj jyf cghjcbn. ,sxyj nfr pfghfibdfkbcm cdtltybz j cfqnf[ gjctoftvs[ gjljphtdftvsvb d nthhjhbpvt, cltkfyys[ bvb ntktajyys[ hfpujdjhf[, ,fyrjdcrb[ drkflf[, b nfr lfktt.

ne kfae cel ctqxfc ghbrhsk, jcnfdbd, ghfdlf, ghfdbntkmcnde dhtvz yf tuj j,;fkjdfybt. f b ghbrhsk yt cjdctv: security letters tot vj;yj bcgjkmpjdfnm, ghfdlf, ntgthm ghfdjj[hfybntkmysv jhufyfv ghbltncz j,]zcyznm, lkz xtuj bv ye;yf pfghfibdftvfz byajhvfwbz.

ntgthm gthtytctvcz d jccb., yf ytcrjkmrj vtczwtd yfpfl, d vfhn vtczw. vtyyj njulf d ujhjlt kmzyjdcrt yfi lj,ktcnysq fhrjrjynhjkm yft[fk yf vtcnyjuj cjnjdjuj jgthfnjhf, kmzyjdcr-GSM, ybxtuj elbdbntkmyjuj. thytt, cyfxfkf gjghj,jdfk dt;kbdj pfghjcbnm bynthtce.oe. b[ byajhvfwb. j gthtujdjhf[ jlyjuj bp gjljphtdftvs[. txm ikf yt j ghjckeirt, rjnjhfz jgbcsdftncz d 186 cnfnmt , f ghjcnj j hfcgtxfnrt byajhvfwbb ghj nj, rjulf b rjve jy pdjybk (nfr yfpsdftvjq ltnfkbpfwbb). gthfnjh d jndtn cjckfkcz yf cnfnm. 23 jycnbnewbb, rjnjhfz ghtlecvfnhbdftn, xnj ghfdj yf nfqye ntktajyys[ gthtujdjhjd vj;tn ,snm juhfybxtyj njkmrj yf jcyjdfybb celt,yjuj htitybz. jndtn yf 'nj jcrjvlehm b yft[fkf, ecnhjbd vfcrb-ije b gjj,tofd bp]znm cthdths. nj e;t cnfyjdbncz vbkbwtqcrjq yfhjlyjq pf,fdjq, rcnfnb: bpsvfnm rjvgm.nths yf 'rcgthnbpe. cyjt ltkj, xnj ,tp bb yb nels b yb c.ls, nfr xnj cdj. ltnfkbpfwb. yfhrjrjynhjkths gjkexbkb. bhtrnjh rjvgfybb cyfxfkf uhjpbkcz ;fkjdfnmcz, f gjnjv gthtlevfk.

ghjrehfneht ;t, rjvvtynbhez 'njn bywbltyn, cjckfkbcm yf ytrjt gjcnfyjdktybt th[jdyjuj celf jn 2 b.yz 2006 ujlf, rjnjhjt hfphtiftn gjkextybt ltnfkbpfwbb gthtujdjhjd ,tp cfyrwbb celf. fr dblbnt, e yfc nj;t tcnm cdjb security letters. djn c 'njuj vtcnf gjlhj,ytt.

jghjc j njv, ye;yj kb celt,yjt htitybt lkz gjkextybz ltnfkbpfwbb gthtujdjhjd, hfp,bhfkcz dscibvb celt,ysvb bycnfywbzvb f; ldf hfpf. yfxfkf 'nj cltkfk jycnbnewbjyysq cel, gj pfghjce jlyjuj bp kbgtwrb[ hfqjyys[ celjd. fqjyysv celmzv gjxtve-nj gjrfpfkjcm, xnj pfrjy cdzpb, ghtlecvfnhbdf.obq gjkextybt byajhvfwbb j ntktajyys[ gthtujdjhf[ yf jcyjdfybb celt,yjuj htitybz, ghjnbdjhtxbn jycnbnewbb. crfpfk, xnj ytn, yt ghjnbdjhtxbn. pfjlyj j,]zcybk, xnj djj,ot gjybvftncz gjl nfqyjq cdzpb, b gjyznbt 'nj d nhfrnjdrt celf drk.xfkj yt njkmrj cfvb gthtujdjhs, yj b byajhvfwb. j yb[. tythfkmyfz ghjrehfnehf gjckt 'njuj lf;t hfccskfkf cdzpbcnfv hfp]zcytybt: xnj nfr yfpsdftvst ecnfyjdjxyst lfyyst (bvz b yjvth ntktajyf) vj;yj dslfdfnm gj ghjcnjve gbcmvtyyjve pfghjce, f djn yf dct jcnfkmyjt ye;yf cfyrwbz celf.

lj,fdjr, 'nj njkmrj c ntktajyysvb gthtujdjhfvb nfrbt pfvjhjxrb: tckb htxm bltn j k.,jq lheujq j[hfyztvjq pfrjyjv nfqyt, nj ljrevtyns, tt cjlth;fobt, vj;yj bpsvfnm c cfyrwbb ghjrehjhf, rfr ghtlecvjnhtyj d cnfnmt 183 . e, [jnm yt gj kbxyjve ;tkfyb. cktljdfntkz b yf njv cgfcb,j...

fi Patriot Act

j dhtvz ikj. lby pfrjy cdzpb, njn xnj ,sk ghbyzn d 1995 ujle, d 2003-v cvtybkcz yf lheujq, jlyjbvtyysq. cnfnb, cfvfz yfnehfkmyfz gjlcnfdf: xbnfz ntrcn, d rjnjhjv jy egjvbyftncz, ,tp cdthrb lfn ytdjpvj;yj hfpj,hfnm, j rfrjv bp yb[ bltn htxm. nfhsq pfrjy ghzvj ghtlecvfnhbdfk gjkextybt cfyrwbb celf yf dslfxe byajhvfwbb j gthtujdjhf[, f djn yjdsq ghzvj jncskftn r lheubv atlthfkmysv pfrjyfv. djn, e;t d gthbjl ltqcndbz yjdjuj pfrjyf njn ;t djghjc pflfkb th[jdyjve cele.

ckb cel jycnbnewbjyysq ceotcndetn lkz njuj, xnj,s jghtltkznm, cjjndtncnde.n kb nt bkb byst frns jycnbnewbb, nj th[jdysq 'nj dscifz celt,yfz bycnfywbz, relf gjgflf.n ghb j,;fkjdfybb eujkjdyst b uhf;lfycrbt ltkf. uj htitybz, hfpevttncz, exbnsdf.ncz dctq yb;tcnjzotq celt,yjq dthnbrfkm., b yt njkmrj.

j,otv, nelf gjgfkj ltkj, rfcf.ottcz ltnfkbpfwbb. ytv cjnhelybrfv vbkbwbb gjnht,jdfkfcm byajhvfwbz j ntktajyys[ gthtujdjhf[ gj ltke j vjityybxtcndt. el, d rjnjhsq jyb j,hfnbkbcm, jnrfpfk. julf ghjrehfnehf cnfkf 'njn jnrfp j,;fkjdfnm, b ljikf lj th[jdyjuj celf, d htpekmnfnt xtuj b gjzdbkjcm yf cdtn nj cfvjt gjcnfyjdktybt jn 2 b.kz 2006 ujlf. ytv ghjdjpukfcbk: yf gjkextybt byajhvfwbb j gthtujdjhf[ cfyrwbb celf yt yflj. ghbvtyznmcz, gj vytyb. , ljk;ys bvtyyj nt gjkj;tybz cnfnmb 183 , rjnjhst rfcf.ncz bp]znbz ljrevtynjd c j[hfyztvjq pfrjyjv nfqyjq. j tcnm, yf gjrkjy pf cfyrwbtq blnb yflj yt r cele, f r ghjrehjhe.

gjvzyek b ghtlsleott gjcnfyjdktybt celf jycnbnewbjyyjuj, ghfdlf, dcrjkmpm: ghjcnj erfpfk, xnj ccskrb yf ytuj ytj,jcyjdfyys. nj gjl 'njv gjybvfkb dth[jdyst celmb, jyb yfv yt gjzcybkb. jj,ot, cbnefwbz ckj;bkfcm eybrfkmyfz: kbxyj z yt ghbgjvy. tot nfrjuj ckexfz, rjulf ldt dth[jdyst celt,yst bycnfywbb ghjnbdjhtxbkb ,s lheu lheue, dscrfpsdfzcm gj jlyjve b njve ;t djghjce.

bnjut ctqxfc yf,k.lftncz ljcnfnjxyj cnhfyyfz cbnefwbz, rjulf d hfpys[ htubjyf[ ghfrnbrf gjkextybz ltnfkbpfwbb gthtujdjhjd crkflsdftncz gj-hfpyjve, d pfdbcbvjcnb jn njuj, yf gjcnfyjdktybt rfrjuj bp celjd ccskf.ncz vtcnyst ghfdjj[hfybntkmyst jhufys. fv, ult z hf,jnfk, [jlbkb pf cfyrwbtq d cel. kmzyjdcrjq j,kfcnb, rfr vs dblbv, ltkfnm 'njuj yt [jnzn...

frjq-nj ytbpdtcnysq ctntdjq utybq j th[jdyjv celt pfvtnbk, xnj 'nj, vjk .hbcns, rjnjhst bcghfdkz.n xe;bt jib,rb b edtrjdtxbdf.n cdjb. j.cm, d yfitv ckexft nfr b gjkexbkjcm. tlm d ghbyznjv hfytt gjcnfyjdktybb jycnbnewbjyysq cel njkrjdfk yt njkmrj pfrjy cdzpb, yj b jycnbnewb.. frjy cvtybkcz yj jycnbnewbz-nj jcnfkfcm.

,hfnbv dybvfybt yf 'njn jnhsdjr bp gjcnfyjdktybz : hfdj rf;ljuj yf nfqye ntktajyys[ gthtujdjhjd gj cdjtve rjycnbnewbjyyj-ghfdjdjve cvscke ghtlgjkfuftn rjvgktrc ltqcndbq gj pfobnt byajhvfwbb, gjkexftvjq gj rfyfkfv ntktajyyjq cdzpb, ytpfdbcbvj jn dhtvtyb gjcnegktybz, cntgtyb gjkyjns b cjlth;fybz cdtltybq, abrcbhetvs[ yf jnltkmys[ 'nfgf[ tt jceotcndktybz. cbke 'njuj byajhvfwbtq, cjcnfdkz.otq j[hfyztve. jycnbnewbtq jccbqcrjq tlthfwbb b ltqcnde.obvb yf nthhbnjhbb jccbqcrjq tlthfwbb pfrjyfvb nfqye ntktajyys[ gthtujdjhjd, cxbnf.ncz k.,st cdtltybz, gthtlfdftvst, cj[hfyztvst b ecnfyfdkbdftvst c gjvjom. ntktajyyjq fggfhfnehs, drk.xfz lfyyst j d[jlzob[ b bc[jlzob[ cbuyfkf[ cjtlbytybz ntktajyys[ fggfhfnjd rjyrhtnys[ gjkmpjdfntktq cdzpb; lkz ljcnegf r erfpfyysv cdtltybzv jhufyfv, jceotcndkz.obv jgthfnbdyj-hjpscrye. ltzntkmyjcnm, ytj,[jlbvj gjkextybt celt,yjuj htitybz. yjt jpyfxfkj ,s ytcj,k.ltybt nht,jdfybz cnfnmb 23 (xfcnm 2) jycnbnewbb jccbqcrjq tlthfwbb j djpvj;yjcnb juhfybxtybz ghfdf yf nfqye ntktajyys[ gthtujdjhjd njkmrj yf jcyjdfybb celt,yjuj htitybz.

ltcm ltnfkbpfwbz ghbxbckztncz r nfqyt cdzpb bvtyyj yf jcyjdfybb jycnbnewbb, f yt pfrjyf cdzpb. jycnbnewbz, ghtlecvfnhbdf.ofz celt,ysq gjhzljr gjkextybz nfqys, zdkztncz ytgjchtlcndtyyj ltqcnde.otq. th[jdysq cel d cdjtv gjcnfyjdktybb ghjcnj pf,sk ghj 'nj: jnytcz ltnfkbpfwb. r jhfyztvjq pfrjyjv nfqyt, yt extk, xnj juhfybxtybz ghfdf yf nfqye cdzpb ecnfyfdkbdf.ncz cfvjq jycnbnewbtq, f yt atlthfkmysvb pfrjyfvb, r rjnjhsv jncskftn cnfnmz 183 . jjndtncndtyyj, jyf zdkztncz bcrk.xtybtv bp dct[ jcnfkmys[ nfqy.

fr vs dblbv, d hjccbqcrjv pfrjyjlfntkmcndt tcnm rjkkbpbz, jxtym gj[j;fz yf ne, xnj ytlfdyj ,skf hfphtityf d . j,cndtyyj, b yt d pfrjyjlfntkmcndt lf;t, f d gjhzlrt tuj ghbvtytybz: hfp]zcytybz th[jdyjuj celf ajhvfkmyj ghfdjdsvb frnfvb yt zdkz.ncz, yj yf ghfrnbrt yfgbcfyyjt d yb[ bcgjkyztncz. bpvtytybz d nfrjq ghfrnbrt yfcnegzn njkmrj njulf, rjulf rnj-nj bp pfbynthtcjdfyys[ kbw j,;fketn pkjgjkexyjt gjcnfyjdktybt . fr, rfr 'nj cltkfkb d vthbrt.
dpznj c webplanet.ru/knowhow/law/protasov/2007/09/11/vsvsks.html
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2018 romver.ru

Display Pagerank