www.romver.ru
/ /( )

nj nfrjt jhjktd b rfr jy 'djk.wbjybhjdfk bp fkt[f?

kujhbnv jhjktd kjubxtcrjt ghjljk;tybt fkt[f, yj c hzljv ceotcndtyys[ jcj,tyyjcntq.

pdtcnyj, xnj gjbcr jghtltkztn ntvfnbre. tkjdtr, rfr ghfdbkj, yt jnlftn ct,t jnxtnf j vt[fybpvf[, rjnjhst pfltqcndjdfys d frnt jghtltktybz ntvs cjj,otybz. fghbvth, pfdjlz htxm j ghtlvtnt d rfrjv-kb,j rjyntrcnt, vs vj;tv yt yfpsdfnm tuj ghzvj, f jgbcsdfnm c gjvjom. ghbpyfrjd.

fr, yfghbvth, ecksifd e ytuj ytgkj[jq j,]trnbd, pthrfkrf kexit, xtv ,tppthrfkrf, dbljbcrfntkm d 'njq vjltkb yt ye;ty, [jhjitt ajrecyjt hfccnjzybt, vs gjybvftv, j xtv bltn htxm, [jnz ckjdj ajnjfggfhfn ghjbpytctyj yt ,skj.

s yt gjybvftv, rfr 'nj hf,jnftn d ujkjdt xtkjdtrf. j lkz jhufybpfwbb byajhvfnbdyjuj b gjktpyjuj gjbcrf, jxtym df;yj xtnrj ghtlcnfdkznm 'nb ghjwtccs. rkfccbxtcrjv gjybvfybb 'nj hf,jnftn nfr. (bc.1)

nj nfrjt fkujhbnv jhjktd b rfr jy hf,jnftn

bc. 1. hbvth jghtltktybz ntvfnbrb gjbcrjdsvb cbcntvfvb

htlcnfdbv nht[vthyjt ghjcnhfycndj, d rjnjhjv ceotcndetn nhb dtrnjhf, cjjndtncnde.obt ckjdfv vsnm, jryj b hfvf. jpmvtv ghjcntymrjt irjkmyjt ghtlkj;tybt: fvf vskf hfve. gjkyt jxtdblyj, xnj bvttncz ytrjnjhjt cjjndtncndbt vt;le dtrnjhjv ntvfnbrb b ckjdfvb vfvf, vsnm b hfvf d 'njq ahfpt.

nj xhtpdsxfqyj eghjotyyjt ghtlcnfdktybt, rfr hf,jnftn vt[fybpv jghtltktybz ntvfnbrb. bvtyyj bp-pf cdjtq ghjcnjns jyj bvttn hzl ceotcndtyys[ juhfybxtybq, jlybv bp rjnjhs[ zdkztncz:

jkmijt rjkbxtcndj ckjd d heccrjv zpsrt jrjkj 1 000 000.

hbxtv 'nj, tckb dpznm njkmrj j,otegjnht,bntkmyst ckjdf b ghtldfhbntkmyj ktvfnbpbhjdfnm b[ ghbdtcnb r yfxfkmyjq ckjdjajhvt. nj j,]zcyztn ytdscjre. crjhjcnm dsxbcktybq. kz nht[vthyjuj ghjcnhfycndf yf hbc.1 gjcxbnfnm dtrnjh ntvfnbrb kturj, yj lkz ghjcnhfycndf d vbkkbjy bpvthtybq e;t ljcnfnjxyj nz;tkj ghjbpdtcnb chfdytybt vt;le dtrnjhfvb.

j'njve djpybrkf ytj,[jlbvjcnm hfphf,jnrb vtnjljd c;fnbz vfnhbws. f ctujlyziybq ltym d SEO jcyjdysvb zdkz.ncz ldf:

 • LSI,
 • ;fnbt ytqhjctnzvb.

ytljcnfnrfv LSI jnyjczn:

 • tj,[jlbvjcnm pfhfytt pyfnm rjkbxtcndj djpvj;ys[ ntvfnbr.
 • tdjpvj;yjcnm bpvtyznm gjkexbdittcz c;fnbt, lj,fdkznm r ytve yjdst lfyyst, yfghbvth, j ghtlgjxntybz[ gjkmpjdfntktq.
 • jpvj;yjcnm jgthbhjdfnm njkmrj uheggfvb, f yt gfhfvb pfghjc-ljrevtyn, rjnjhst ghtlcnfdkz.n yfb,jkmibq bynthtc c njxrb phtybz hfy;bhjdfybz.

tqhjctnb kbitys 'nb[ ytljcnfnrjd. jvbvj c;fnbz hfpvthyjcnb vfnhbws, jyb j,kflf.n jxtym df;ysv ghtbveotcndjv djpvj;yjcnm. chfdybdfnm hfpyst dtkbxbys:

 • fghjc-pfghjc.
 • fghjc-pfujkjdjr (rfr ltkfkjcm d fkt[t).
 • fghjc-ljrevtyn (rfr ltkftncz d jhjktdt).

f;ysv ghbywbgbfkmysv jnkbxbtv dct[ cfvjj,exf.ob[cz fkujhbnvjd, b d njv xbckt ytqhjctntq, zdkztncz djpvj;yjcnm htibnm pflfxe d ,eleotv, rjnjhe. vs yt pyftv, rfr htibnm, yf lfyysq vjvtyn. s lftv ytqhjctnb yt cnhjuj jghtltktyye. ghjuhfvve, vs lftv tq j,kfcnm, yf rjnjhjq jyf ljk;yf ,eltn yfexbnmcz j,exf.oe. ds,jhre.

tqhjctnb cjcnjzn bp ytqhjyjd cgtwbfkmys[ fkujhbnvjd, rjnjhst dsgjkyz.n jlyj ghjcnjt ltqcndbt ,then d[jlyst lfyyst b crkflsdf.n b[. ,extybt ytqhjyjd ghjbc[jlbn pf cxtn bpvtytybz cdzptq vt;le ybvb.

h[bntrnehf ytqhjctnb ghtlgjkfuftn yfkbxbt:

 • [jlyjuj ckjz, relf gjcnegf.n lfyyst.
 • hjvt;enjxyjuj (crhsnjuj) ckjz, ult ghjbc[jlzn dsxbcktybz.
 • s[jlyjuj ckjz, jnrelf vs lfyyst gjkexftv.

nj nfrjt fkujhbnv jhjktd b rfr jy hf,jnftn

bc. 2. h[bntrnehf ytqhjctnb

tqhjctnm evttn jxtym [jhjij c;bvfnm hfpvthyjcnm dtrnjhyjuj ghjcnhfycndf. bkkbjy ckjd jyf dgjkyt cgjcj,yf c;fnm ,tp gjnthb rfxtcndf lj cnf.

fr hf,jnf.n fkujhbnvs jghtltktybz htktdfynyjcnb ,tp rk.xtds[ ckjd?

jpmvtv ckjdjcjxtnfybt rjhjdf uekztn. gthbhjdfnm d gjbcrt vj;yj hfpkbxysvb dfhbfynfvb:

 • erdtyysvb 3-uhfvvfvb: rjh, jhj, hjd, jdf .
 • kjdfvb: rjhjdf, uekztn
 • buhfvvfvb: rjhjdf uekztn.

kujhbnv jhjktd jgthbhetn chfpe dctvb nhtvz geyrnfvb, exbncz yf gjkmpjdfntkmcrb[ lfyys[ b cjplftn gfhs dtrnjhjd, rjnjhst gjnjv chfdybdftn: dtrnjh pfghjc c dtrnjhjv ljrevtyn.

'njuj vjvtynf yfxbyftncz SEO-vbajkjubz. ckb gjbcr yt jgthbhetn nfrbv gjyznbtv, rfr rk.xtdjt ckjdj, gjxtve d t yt ghbcencnde.n cfqns, d rjnjhs[ rk.xtds[ ckjd yt cjlth;bncz?

ct jxtym ghjcnj. gjbcrt ceotcndetn bthfh[bz hfy;bhjdfybz. jbcr yt ghbvtyztn jlye b ne ;t ajhveke rj dctv ljrevtynfv. yfxfkf jy ghbvtyztn ghjcnj ajhveke rj dctv ljrevtynfv, gjnjv ghbvtyztn ajhveke gjckj;ytt, xnj,s ds,hfnm 100150 ljrevtynjd, gjnjv ds,bhftn bp, ljgecnbv, cnf 10.

fvst gthdst 'nfgs hfy;bhjdfybz yfpsdfkbcm hfymit ghj[j;ltybtv rdjhevf, rjulf jn,bhf.ncz ljrevtyns, rjnjhst d ghbywbgt vjuen jndtnbnm yf pflfdftvsq djghjc bp vyjub[ vbkkbjyjd bkb lf;t vbkkbfhljd rfylblfnjd. yf lfyyjv 'nfgt fkujhbnv jhjktd . j tcnm jy yt vj;tn jnj,hfnm htktdfynysq ljrevtyn, tckb d ytv yt cjlth;bncz rk.xtds[ ckjd. j'njve nt ljrevtyns, rjnjhst ghbcencnde.n d t, nfr bkb byfxt ,elen cjlth;fnm rfrbt-nj rk.xtdbrb, ljcnfnjxyst lkz ghj[j;ltybz rdjhevf. nj cfvjt j,zpfntkmyjt ;tcnrjt eckjdbt.

j'njve, rjulf ds gsnftntcm fyfkbpbhjdfnm dslfxe, yt yflj gsnfnmcz bcrfnm cfqns ,tp rk.xtds[ ckjd. s b[, crjhtt dctuj, yt yfqltnt, f tckb b yfqltnt, nj yf 'njn cfqn ,eltn dtcnb ccskrf c fyrjhjv, cjlth;fobv rk.x.

fr exbnsdf.ncz ghtlgjxntybz gjkmpjdfntktq?

nfylfhnyfz htrjvtylfwbz: hjljk;fqnt hfpdbdfnm cfqn lkz gjkmpjdfntktq d cjjndtncndbb c yfibvb htrjvtylfwbzvb, b cj dhtvtytv jy cvj;tn ,snm ghtlcnfdkty d gjbcrt yf ,jktt dscjrb[ gjpbwbz[ , tckb ds gsnftntcm hfpdbdfnm htcehc ,tp jhbtynfwbb yf gjbcrjde. jgnbvbpfwb..

kj;yjcnb, cdzpfyyst c extnjv ghtlgjxntybq gjkmpjdfntktq

 • tn lfnfctnf gjkmpjdfntkmcrb[ ltqcndbq.
 • tn fctccjhcrb[ jwtyjr yf htktdfynyjcnm pfghjcjd, c gjvjom. rjnjhs[ gjbcr j,exftn cdj. ytqhjctnm.

j yt dct nfr gkj[j! cnm b gfhf ghbznys[ vjvtynjd:

 • cnm dslfxf yltrcf, bp rjnjhjq vj;yj gjkexbnm cbuyfks ntvfnbxyjcnb.
 • tn ;tcnrb[ juhfybxtybq gj dhtvtyb, dfv yt ye;yj erkflsdfnmcz d ;tcnrbt dhtvtyyst hfvrb, rfr gjbcrjdsv cbcntvfv.

fv ye;yj bp gjbcrjdjq dslfxb dpznm ljrevtyns b gjghj,jdfnm jgthtnmcz yf nj, rfr 'nb ljrevtyns jnhfy;bhjdfys, (yj yt ckbirjv cbkmyj, gjnjve xnj cbuyfk jhjktdf yf lfyysq vjvtyn ljcnfnjxyj ckf,sq) b gjgsnfnmcz ghtlcnfdbnm b[ d gjyznyjv lkz xtkjdtrf dblt.

.lzv nhelyj jgthbhjdfnm ,erdtyysvb nhbuhfvvfvb b jnltkmyj dpznsvb ckjdfvb, dshdfyysvb bp rjyntrcnf, ye;yj ltkfnm vbybvev ,buhfvvs. j lfyysq ghjwtcc vj;yj fdnjvfnbpbhjdfnm, yfghbvth, c gjvjom. bycnhevtynf rdfhtkm.

nj nfrjt fkujhbnv jhjktd b rfr jy hf,jnftn

bc. 3. t[ybxtcrbt dtrnjhf yf jcyjdt fkujhbnvf rdfhtkb

y hfp,bhftn ckjdf ljrevtynf dybp lj cjnjuj, wtgkztn ljgjkybntkmyst ljrevtyns bp rjkktrwbb, rjnjhst gj[j;b gj cdjtve ckjdfhyjve cjcnfde, dtltn extn vt;ckjdys[ hfccnjzybq. htpekmnfnt gjkexftncz ljcnfnjxyj [jhjibq ntvfnbxtcrbq dtrnjh. cgjkmpjdfnm vj;yj hfpyst bycnhevtyns, df;yj ghjdjlbnm 'ne hf,jne, nfr rfr c yfhfcnfybtv dkbzybz jhjktdf, gj vjtq jwtyrt, 'nj ,eltn c[j;bv gj pyfxbvjcnb afrnjhjv hfy;bhjdfybz dvtcnt c d[j;ltybtv rk.xtds[ ckjd.

nj nfrjt fkujhbnv jhjktd b rfr jy hf,jnftn

bc. 4. fpvtnrf ljrevtynf yf vtlbfyye. ntvfnbxyjcnm ckjdf

f hbc. 4 gjrfpfyf hfpvtnrf ljrevtynf yf nfr yfpsdftve. vtlbfyye. ntvfnbxyjcnm ckjdf. kz rf;ljuj jnltkmyjuj ckjdf ,skf ghjcxbnfyf ntvfnbxyjcnm dtrnjhjd pfghjcf (n.t. lkz rf;ljuj pfghjcf ,sk cjcnfdkty ntvfnbxtcrbq dtrnjh), gjcxbnfyf htktdfynyjcnm rf;ljuj jnltkmyjuj ckjdf b ghtlcnfdktyf d dblt uhfabrf, nj tcnm yfcrjkmrj 'njn gjrfpfntkm pfdbcbn jn gjpbwbq. rfpfkjcm, xnj pfdbcbvjcnm tcnm, b yfb,jktt zhrj jyf dshf;tyf d 10. f ghtltkfvb pfdtnyjq ltcznrb tt ghfrnbxtcrb ytn. hbxtv yfb,jktt pfvtnyj 'nj zdktybt dshf;tyj chtlb byajhvfwbjyys[ pfghjcjd.

nj cktletn pfgjvybnm?

 • hj nthvby LSI vj;yj pf,snm.
 • k.xtdbrb dct hfdyj ye;ys. tp yb[ ntrcn ,fyfkmyj yt ghjqltn ,fpjdst 'nfgs hfy;bhjdfybz.
 • LSI ntvfnbxyst ckjdf nj;t ye;ys. [ dkbzybt gj vtht cjdthitycndjdfybz fkujhbnvf ,eltn edtkbxbdfnmcz.
 • hjwtcc gjkextybz b rjynhjkz egjnht,ktybz ntvfnbxys[ ckjd ye;yj dcnhjbnm d ghjwtcc yfhfdyt c rk.xfvb.

fr ,snm c ntrcnfvb d eckjdbz[ jhjktdf b fltyf

flty bynthtcty ntv, xnj jy exbnsdftn chfpe ytcrjkmrj gjrfpfntktq b yt jgbhftncz bcrk.xbntkmyj yf rjkbxtcndj d[j;ltybq, hfcxtn cgfvyjcnb b n.l. y hf,jnftn cjdjregyj. j'njve fyfkbpbhez ntrcns rjyrehtynjd, rjnjhst j,juyfkb dfc d dslfxt, ye;yj exbnsdfnm yt njkmrj rk.xb b rjkbxtcndj b[ d[j;ltybq, yj b rfr vbybvev cgfvyjcnm, ntvfnbxyjcnm b byltrc elj,jxbnftvjcnb ntrcnf.

jl cgfvyjcnm. gjlhfpevtdftncz yt rjkbxtcndj rk.xtq, rjnjhst nfv bcgjkmpe.ncz, f cfv [fhfrnth ntrcnf. yltrc elj,jxbnftvjcnb cktletn bcgjkmpjdfnm d flfgnbhjdfyyjv dblt lkz heccrjzpsxys[ ntrcnjd. j dhfub [jhjituj ntrcnf d ghbywbgt j,obt lkz hfpys[ zpsrjd htlrbt vfkjpyfrjvst ckjdf, lkbyyst ghtlkj;tybz.

t cktletn ltkfnm ntrcn bcrk.xbntkmyj bp ntvfnbxys[ ckjd ,tp j,otq ktrcbrb. jghjc d b[ ljcnfnjxyjv rjkbxtcndt. hjdthbnm ntrcnf yf gthtbp,snjr rk.xtq b b[ cbyjybvjd ljcnfnjxyj ghjcnj. e;yj elfkbnm b[ bp ntrcnf b ghjxbnfnm htpekmnfn, tckb dfv gj-ght;ytve gjyznyj, j xtv bltn htxm ntrcn [jhjibq. e;yj gjvybnm, xnj jwtyrf ntvfnbxyjcnb e dct[ cthdbcjd zdkztncz ce,]trnbdyjq b yt rjgbhetn gjbcr, nfr rfr yt hfcgjkfuftn ljcnfnjxysvb lfyysvb.

jlhj,yj ghj hf,jne d eckjdbz[ jhjkdf b fkt[f z ,ele hfccrfpsdfnm yf cdjtv vfcnth-rkfcct hjldb;tybt cfqnf eckeu 79 jrnz,hz d jcrdt. cyjdyfz gjdtcnrf vthjghbznbz 'nj ghjldb;tybt cfqnjd eckeu. fcnth-rkfcc lkz nt[, rnj ghjldbuftn cdjb eckeub d gjbcrjds[ cbcntvf[, yfghbvth, pfrfp nfrcb, pfrfp 'dfrefnjhjd, vtlbwbycrbt eckeub, cnjvfnjkjubz, nehfutyncndf b n.l.

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank