: ?


   www.romver.ru
/ / : ?( )

atdhfkt 2015 ujlf Google dp,eljhf;bk SEO-cjj,otcndj yjdjcnm. j uhzleotv fkujhbnvt, ghbpdfyyjv jxbcnbnm vj,bkmye. dslfxe jn cfqnjd, yt flfgnbhjdfyys[ gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf. 'njuj vjvtynf bcnjhbz c mobile-friendly cnfkf jlyjq bp rk.xtds[ ntv ujlf.

nj dhtvz rfr pfgflyst rjvgfybb yfgtht,jq ltkbkbcm ghjnbdjhtxbdsvb htpekmnfnfvb cdjb[ yf,k.ltybq pf yjdsv fkujhbnvjv, hjccbqcrbt futyncndf ,skb ,jktt jcnjhj;ys d cdjb[ jwtyrf[ b jnrfpsdfkb mobile-friendly fkujhbnve d cbkmyjv dkbzybb yf dslfxe.

gecnz ujl c njuj vjvtynf, rfr 'hb ki (Google) jabwbfkmyj gjlndthlbk byajhvfwb. j, jrjyxfntkmyjv pfgecrt mobile-friendly fkujhbnvf, vs htibkb dyjdm j,hfnbnmcz r ghtlcnfdbntkzv hjccbqcrb[ futyncnd, xnj,s epyfnm, xnj bpvtybkjcm xthtp ujl gjckt j,fqkutlljyf.

f djghjcs htlfrwbb dspdfkbcm jndtnbnm:

j,fqkutlljy d jccbb: xnj 'nj ,skj?

  • thutq brjyjhjd, herjdjlbntkm yfghfdktybz gjbcrjdjuj ghjldb;tybz Ingate Digital Agency
  • ktrctq rhsyybr, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh iSEO
  • ujhm ehrby, herjdjlbntkm jnltkf fyfkbnbrb gjbcrjds[ cbcntv Intelsib
  • yfnjkbq rfkmcrbq, cnfhibq vtytl;th jnltkf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz futyncndf i-Media
  • fvfpfy byle,ftd, dtleobq SEO-cgtwbfkbcn TRINET.Marketing
  • jvfy ktdwjd, utythfkmysq lbhtrnjh Optimism.ru
  • vbnhbq tdfkmytd, herjdjlbntkm ltgfhnfvtynf SEO b htrkfvs brctkm k.c

fcrjkmrj cbkmyj vj,bkmysq fkujhbnv pfnhjyek heccrjzpsxye. dslfxe Google pf ghjitlibq ujl?

thutq brjyjhjd, herjdjlbntkm yfghfdktybz gjbcrjdjuj ghjldb;tybz Ingate Digital Agency

fif ghfrnbrf gjrfpsdftn, xnj pyfxbntkmyjq gjnthb nhfabrf ghb jncencndbb vj,bkmyjq dthcbb yt yf,k.lftncz, rfr ytn b pyfxbntkmyjuj hjcnf nhfabrf yf cfqnf[ c vj,bkmyjq dthcbtq. lyfrj tckb cvjnhtnm yf rjydthcb., ,jktt pyfxbve. lkz yfc vtnhbre, ytflfgnbhjdfyyst gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf htcehcs pyfxbntkmyj ghjbuhsdf.n flfgnbdysv cfqnfv.

ktrctq rhsyybr, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh iSEO

kbzybt vj,bkmyjuj fkujhbnvf Google yf heccrjzpsxye. dslfxe gjrf jrfpfkjcm ytpyfxbntkmysv. j jlyjpyfxyj vj;yj ujdjhbnm j njv, xnj cjplfybt vj,bkmyjq dthcbb zdkztncz [jhjitq bydtcnbwbtq d ,eleott, [jnz ,s gjnjve, xnj ljkz vj,bkmyjuj nhfabrf b vj,bkmys[ rjydthcbq yterkjyyj hfcntn.

ujhm ehrby, herjdjlbntkm jnltkf fyfkbnbrb gjbcrjds[ cbcntv Intelsib

kbzybt vj,bkmyjuj fkujhbnvf yf dslfxe gjrf vj;yj yfpdfnm ltrjhfnbdysv: e xfcnb cfqnjd gjzdbkfcm ,bhjxrf lkz vj,bkmys[, gjzdbkbcm ytpyfxbntkmyst gthtcnfyjdrb d njg gj chfdytyb. c ltcrnjgyjq dthcbtq gjbcrf. ;blftncz vfqcrbq htkbp j,fqkutlljyf c ecbktybtv dkbzybz yf hfy;bhjdfybt, djpvj;yj, gj tuj bnjufv jyj cnfytn pfvtnytt.

yfnjkbq rfkmcrbq, cnfhibq vtytl;th jnltkf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz futyncndf i-Media

s rfr hfp ghjdjlbv bccktljdfybt gj 'njve yfghfdktyb.. hjdthztv, rfrbt yfb,jktt pyfxbvst afrnjhs dkbz.n yf dslfxe d heccrjv Google ctujlyz, gjrf ghjfyfkbpbhjdfkb jrjkj 350-nb cfqnjd. nj,hfys nt bp yb[, rjnjhst gjrfpfkb hjcn/gfltybt dblbvjcnb d gjbcrjdjq dslfxt Google jn 5%. p afrnjhjd hfy;bhjdfybz, gj rjnjhsv ghj[jlbkf ghjdthrf (dctuj b[ 7), yfkbxbt flfgnbdyjq (vj,bkmyjq) dthcbb yf[jlbkjcm yf dnjhjv vtcnt ‒ n.t. vs jwtybdftv tuj rfr jlby yfb,jktt pyfxbvs[ afrnjhjd, dtleob[ r hjcne gjpbwbq. jnz ds,jhrf yt,jkmifz, dct ;t vj;yj gjldtcnb ghtldfhbntkmysq bnju: yfkbxbt vj,bkmyjq dthcbb e;t ctujlyz jrfpsdftn joenbvjt dkbzybt yf dslfxe d heccrjzpsxyjv Google.

fvfpfy byle,ftd, dtleobq SEO-cgtwbfkbcn TRINET.Marketing

Mobile-friendly zdkztncz kbim 1 bp 200 afrnjhjd hfy;bhjdfybz, ghb 'njv Google pfzdbk, xnj cfqns, flfgnbhjdfyyst gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf, vjuen hfy;bhjdfnmcz dsit.

f ghfrnbrt vs yt pfvtnbkb cbkmys[ bpvtytybq (,jktt 15%) d njg 10, 'nj ujdjhbn j njv, xnj d ntreott dhtvz byajhvfwbz yf cnhfybwt df;ytt lkz gjbcrjdjq cbcntvs, xtv elj,cndj tt djcghbznbz.

jvfy ktdwjd, utythfkmysq lbhtrnjh Optimism.ru

j yfibv yf,k.ltybzv d njg 10 rfrb[-nj ukj,fkmys[ bpvtytybq yt ghjbpjikj. s pfvtnbkb ytrjnjhst gthtcnfyjdrb cfqnjd, gjzdbkbcm hfpkbxbz gj jnj,hf;ftvsv cfqnfv d ltcrnjgyjq b vj,bkmyjq dslfxt.

gbhfzcm yf 'nj, vj;yj ujdjhbnm j njv, xnj mobile-friendly jrfpsdftn gjkj;bntkmyjt dkbzybt, yj 'nj dkbzybt jxtym vfkj gj chfdytyb. c dkbzybtv lheub[ ,jktt dtcjvs[ afrnjhjd, nfrb[ rfr rjyntyn b ccskrb.

vbnhbq tdfkmytd, herjdjlbntkm ltgfhnfvtynf SEO b htrkfvs brctkm k.c

gthde. jxthtlm rjhhtrnyj ,eltn hfcce;lfnm d nthvbyf[ bpvtytybz xbckf gjrfpjd b gjbcrjdjuj nhfabrf lkz flfgnbhjdfyys[ gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf cfqnjd b ytn.

f;yj fyfkbpbhjdfnm lfyyst c gjghfdrjq yf j,obq hjcn ljkb vj,bkmys[ gjkmpjdfntktq pf gjcktlybt ldf rfktylfhys[ ujlf (lj ljkb gjhzlrf 55%, gj lfyysv LiveInternet).

fccvjnhbv rtqc d ntvfnbrt rjynfrnys[ kbyp b jgnbrb. f uhfabrt yb;t ghtlcnfdktyj chfdytybt lbyfvbrb gjbcrjdjuj nhfabrf pf 2015 b 2016 ujls, bvtyyj c vj,bkmys[ ecnhjqcnd b bvtyyj bp gjbcrjdjq cbcntvs Google. s vj;tv pfabrcbhjdfnm hjcn j,otuj ehjdyz vj,bkmyjuj gjbcrjdjuj nhfabrf, ,tp gthbjljd j,dfkf.

f;yj jnvtnbnm, xnj cfqn yt flfgnbhjdfy lkz ghjcvjnhf c vj,bkmys[ ecnhjqcnd (ghjcnj rjhhtrnyj jnj,hf;ftncz yf yb[ cdjtq j,otq dthcbtq). blyj, xnj j,fqkutlljy yt ghbitk, ytcvjnhz yf dct pfdthtybz ghtlcnfdbntktq Google ghjtrn gjkexftn jnkbxysq gjbcrjdsq nhfabr bp vj,bkmyjq dslfxb Google, rjnjhsq ybrfr yt bpvtybkcz gjckt dytlhtybz vj,bkmyjuj fkujhbnvf ghbvthyj ujl yfpfl.

j,fqkutlljy d jccbb: xnj 'nj ,skj?

bnjut: jkmibycndj 'rcgthnjd c[jlzncz dj vytybb, xnj pf ghjitlibq ujl vj,bkmysq fkujhbnv Google jrfpfk yf heccrjzpsxye. dslfxe vbybvfkmyjt dkbzybt. tv yt vtytt yt cnjbn jnrfpsdfnmcz jn cjplfybz mobile-friendly dthcbb cfqnf, nfr rfr vj,bkjghbujlyjcnm yfghzve. crfpsdftncz yf rjydthcbb b, dthjznyj, pyfxtybt 'njuj afrnjhf d gjbcrt d 2016 ujle ,eltn hfcnb.

fvtnbkb kb ds edtkbxtybt vj,bkmyjuj nhfabrf yf cfqns rkbtynjd?

thutq brjyjhjd, herjdjlbntkm yfghfdktybz gjbcrjdjuj ghjldb;tybz Ingate Digital Agency

jkz gjbcrjdjuj nhfabrf c vj,bkmys[ ecnhjqcnd hfcntn dvtcnt c hjcnjv felbnjhbb, bcgjkmpe.otq cvfhnajys rfr ecnhjqcndf lkz ds[jlf d ctnm. wtkjv cbnefwb. yfukzlyj bkk.cnhbhetn cthdbc LiveInternet (http://www.liveinternet.ru/stat/ru/oses.html?period=month), gj lfyysv rjnjhjuj ,jktt 50% nhfabrf ctujlyz ghb[jlbncz yf vj,bkmyst ecnhjqcndf.

ktrctq rhsyybr, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh iSEO

jkz vj,bkmyjuj nhfabrf yf cfqns rkbtynjd edtkbxbkfcm pf gjcktlybq ujl. ckb ujdjhbnm j rjyrhtnys[ wbahf[, nj nen dct pfdbcbn jn ntvfnbrb b vfcinf,f ghjtrnf, yj hfcrkfl ghbvthyj cktle.obq: yf yjdjcnys[ cfqnf[ hjcn cjcnfdbk lj 35%, yf rjhgjhfnbdys[ 510%, d bynthytn-vfufpbyf[ lj 40%. rfxtcndt ghbvthf yf uhfabrt ghtlcnfdktyf lbyfvbrf nhfabrf regjyyjuj cthdbcf (cktdf 2015 u., cghfdf 2014 u.):

iseo_mob.png

 

jcn vj,bkmyjuj nhfabrf ghjljk;ftncz b gj ctq ltym, yj 'nj yt cdzpfyj c fkujhbnvjv Google yfghzve.. fcntn rjkbxtcndj vj,bkmys[ ecnhjqcnd b k.ltq, gjkmpe.obvbcz bvb.

ujhm ehrby, herjdjlbntkm jnltkf fyfkbnbrb gjbcrjds[ cbcntv Intelsib

jkbxtcndj gjkmpjdfntktq, ghb[jlzob[ yf cfqns c vj,bkmys[ ecnhjqcnd yterkjyyj b pfvtnyj hfcntn. j cbcntvfv cnfnbcnbrb yfib[ rkbtynjd vj;yj ujdjhbnm j ghbhjcnt (d chfdytybb c lfyysvb ghjikjuj ujlf) jn 1015% lkz yt jgnbvbpbhjdfyys[ c vj,bkmyjq njxrb phtybz cfqnjd lj 5060% lkz cfqnjd c rfxtcndtyysvb vj,bkmysvb dthcbzvb bkb flfgnbdysv lbpfqyjv. fpybwf d nhfabrt, crjhtt dctuj, j,]zcyztncz yfkbxbtv d gjbcrjdjq dslfxt byajhvfwbjyys[ cjj,otybq j vj,bkjghbujlyjcnb htpekmnfnjd gjbcrf. e;yj jnvtnbnm gjzdktybt gjcntgtyyj yfhfcnf.otq ljkb ytnhflbwbjyys[ ecnhjqcnd (yfghbvth, SmartTV).

yfnjkbq rfkmcrbq, cnfhibq vtytl;th jnltkf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz futyncndf i-Media

jcnjzyyj dblbv hjcn vj,bkmyjuj nhfabrf e yfib[ rkbtynjd. cntcndtyyj, vyjujt pfdbcbn jn ntvfnbrb: ult-nj hjcn ,jktt pfvtnty, ult-nj vtytt. lyfrj pf gjcktlybq ujl, tckb ,hfnm chtly.. ntvgthfnehe gj ,jkmybwt, nhfabr c vj,bkmys[ eldjbkcz. t levf., xnj yf 'njv jcnfyjdbvcz. ththfcghtltktybt j,otuj nhfabrf d gjkmpe vj,bkmys[ nhtyl cktle.ob[ ytcrjkmrb[ ktn.

fvfpfy byle,ftd, dtleobq SEO-cgtwbfkbcn TRINET.Marketing

s pfvtxftv bp ujlf d ujl, xnj ghjbc[jlbn hjcn vj,bkmyjuj nhfabrf. hfpys[ ntvfnbrf[ 'nj ghjbc[jlbn gj-hfpyjve, d chtlytv jn 10 lj 40%. tkmpz crfpfnm, xnj ljkz vj,bkmyjuj nhfabrf dshjckf bvtyyj bp-pf fkujhbnvf Mobile-friendly, crjhtt hjcn ghjbc[jlbn pf cxtn hjcnf vj,bkmyjq felbnjhbb, k.lb dct ,jkmit gjkmpe.ncz yt njkmrj ltcrnjgjv, yj b cvfhnajyfvb, gkfyitnfvb b SmartTV.

jvfy ktdwjd, utythfkmysq lbhtrnjh Optimism.ru

jcn vj,bkmyjuj nhfabrf yf cfqns rkbtynjd ytbp,t;ty, yj d rjkbxtcndtyyjv dshf;tybb 'njn gjrfpfntkm cbkmyj pfdbcbn jn ntvfnbrb cfqnf. ckb ujdjhbnm d chtlytv, nj ljkz vj,bkmyjuj nhfabrf gj chfdytyb. c 2012 ujljv dshjckf ghbvthyj c 1015% lj 30%. 2015 ujle hjcn ,sk, yj jy ,sk yt nfrbv cnhtvbntkmysv rfr d ghjikst ujls.

vbnhbq tdfkmytd, herjdjlbntkm ltgfhnfvtynf SEO b htrkfvs brctkm k.c

dtkbxtybt cghjcf c vj,bkmys[ pfvtnyj njkmrj d vfcinf,t 2 ktn.

nj jcj,tyyj bynthtcyj SEO-cgtwbfkbcnfv b bynthytn-vfhrtnjkjufv, nfr 'nj ljkz rjvvthxtcrjuj cghjcf d lde[ gjbcrjds[ cbcntvf[ yltrc b Google b hfcghtltktybt vj,bkmyjq felbnjhbb gj lfyysv gjbcrjdbrfv.

. jukfcyj fyfkbnbrt rjvgfybb brctkm k.c, lkz yltrcf ljkz rjvvthxtcrjuj cghjcf c vj,bkmys[ cjcnfdkztn jrjkj 1617% jn j,otuj tuj xbckf, d nj dhtvz rfr lkz Google pyfxtybt ghtdsiftn 20%.

. hfabr c vj,bkmys[ ecnhjqcnd bp Google ghtdsiftn 5060% (rtqc jlyjuj bp yfib[ rkbtynjd yb;t). jdvtcnyj c j,obv hjcnjv gjkmpjdfntktq c gthtyjcys[ ecnhjqcnd lfyysq cbvgnjv yjcbn nhtdj;ysq [fhfrnth lkz rjvgfybb yltrc d wtkjv. cnftn djghjc elth;fybz kblthcndf d heytnt.

j,fqkutlljy d jccbb: xnj 'nj ,skj?

f ntreobq vjvtyn, ljkz gjkmpjdfntktq c vj,bkmys[ ecnhjqcnd yf ghjtrnf[ jxtym cbkmyj dfhmbhetncz d pfdbcbvjcnb jn ntvfnbrb b cjcnfdkztn jn 10 lj 50%.

bnjut: jnz 'rcgthns b jnvtxf.n hjcn ljkb vj,bkmyjuj nhfabrf yf cfqns rkbtynjd pf gjcktlybq ujl (1050% d pfdbcbvjcnb jn ntvfnbrb), jyb yt cgtifn cdzpsdfnm 'ne ntyltywb. c ltqcndbtv vj,bkmyjuj fkujhbnvf Google. rjhtt, yf hjcn vj,bkmyjuj nhfabrf dkbztn r edtkbxtyb. ljkb gjkmpjdfntktq vj,bkmyjuj bynthytnf d wtkjv.

rfrbvb nhelyjcnzvb ds cnjkryekbcm ghb gthtdjlt rkbtynjd yf vj,bkmyst/flfgnbdyst cfqns?

thutq brjyjhjd, herjdjlbntkm yfghfdktybz gjbcrjdjuj ghjldb;tybz Ingate Digital Agency

fr ghfdbkj, vtkrbq b chtlybq ,bpytc gjrf ytljcnfnjxyj frnbdyj dytlhztn mobile-friendly cfqns (ljkz rjnjhs[ ljcnbuftn gjhzlrf 35%). t dctulf gjkexftncz buhfnm yf jgtht;tybt, b cjplfybt vj,bkmyjq dthcbb ghjbc[jlbn njkmrj ghb ljcnb;tybb rhbnbxyjq njxrb: rjulf ljkz nhfabrf c nfrjuj nbgf ecnhjqcnd cnfyjdbncz ltqcndbntkmyj dtcjvjq b lfkmytqitt ghjvtlktybt xhtdfnj cyb;tybtv 'aatrnbdyjcnb.

ktrctq rhsyybr, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh iSEO

fcghjcnhfytyyfz ghj,ktvf ghb dthcnrt flfgnbdys[ cfqnjd le,kbhjdfybt rjyntynf dyenhb cnhfybws. thcnfkmobr ltkftn 2 ,kjrf c jlbyfrjdsv rjyntynjv: jlby lkz ltcrnjgf, lheujq lkz vj,bkmys[. jkmpjdfntkm dblbn njkmrj jlby bp ,kjrjd, f gjbcrjdbrb j,f. 'nj bv yt yhfdbncz.

ujhm ehrby, herjdjlbntkm jnltkf fyfkbnbrb gjbcrjds[ cbcntv Intelsib

ytlhtybt (ghbxtv ljcnfnjxyj ievyjt) vj,bkmys[ afrnjhjd d hfy;bhe.obt fkujhbnvs gjbcrjds[ cbcntv csuhfkj gjkj;bntkmye. hjkm d ghjwtcct e,t;ltybz rkbtynjd d ytj,[jlbvjcnb gtht[jlf r ,jktt flfgnbhjdfyysv r cjdhtvtyysv eckjdbzv cfqnfv. hj,ktvf, rjnjhe. cnjbn egjvzyenm, ljcnfnjxyj cnfhfz 'nj j,tcgtxtybt rhjcc-,hfepthyjcnb b rhjcc-gkfnajhvtyyjcnb dt,-cfqnf. hfcibhtybtv nbgjd ecnhjqcnd b ,hfepthjd jyf jgznm cnfyjdbncz frnefkmyjq.

yfnjkbq rfkmcrbq, cnfhibq vtytl;th jnltkf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz futyncndf i-Media

cyjdyfz ghj,ktvf 'nj juhfybxtybz ,.l;tnf b crtgcbc gj gjdjle vj,bkmyjuj nhfabrf, rjnjhsq gjhjq dcnhtxftncz e rkbtynjd. t dctulf rkbtyn vj;tn dsltkbnm jnltkmyst chtlcndf yf hfphf,jnre vj,bkmyjq dthcbb bkb cjplfybt flfgnbdyjuj lbpfqyf. cj;fktyb., lf;t wbahs b uhfabrb gjhjq yt vjuen bcghfdbnm cbnefwb.. ghbvthe, e rkbtynf vj,bkmysq nhfabr 'nj ,jktt 20% jn j,otuj (b gjcnjzyyj hfcntn), yj rjydthcbz gj ytve xenm kb yt d nhb hfpf vtymit, gjnjve xnj gjkmpjdfntkm 'ktvtynfhyj yt vj;tn cjdthibnm gjregre. hb 'njv cjplfybt vj,bkmyjq dthcbb gjcnjzyyj jnrkflsdftncz yf ,eleott.

fvfpfy byle,ftd, dtleobq SEO-cgtwbfkbcn TRINET.Marketing

ct yfib rkbtyns gjybvf.n, xnj flfgnfwbz gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf ye;yf, yj lfktrj yt dct ujnjds cltkfnm 'nj chfpe.

cyjdyjq nhelyjcnm. lkz rf;ljuj rkbtynf cnjbn ds,jh rfr kexit htfkbpjdfnm cfqn gjl vj,bkmye. felbnjhb.:

f) lfgnbdyfz dthcnrf

,) j,bkmyfz dthcbz cfqnf

d) byfvbxtcrbq lbpfqy (RESS)

hb dslfxt htrjvtylfwbq vs jnnfkrbdftvcz jn pflfx rkbtynf, nt[ybxtcrb[ djpvj;yjcntq cfqnf b abyfycjds[ dkj;tybq.

jvfy ktdwjd, utythfkmysq lbhtrnjh Optimism.ru

fvfz ,jkmifz nhelyjcnm 'nj jncencndbt gjybvfybz j ,tpeckjdyjq ytj,[jlbvjcnb nfrjuj ifuf rfr vj,bkbpfwbz cj,cndtyyjuj dt,-htcehcf. kz ,jkmibycndf rkbtynjd flfgnfwbz gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf 'nj ljgjkybntkmysq geyrn pfnhfn. vtyyj gj'njve dkfltkmws cfqnjd pfxfcne. jnrkflsdf.n ghbyznbt htitybz d ljkubq zobr.

szdbd 'nj eprjt vtcnj d djhjyrt ghjlf;, vs ghtljcnfdbkb rkbtyne djpvj;yjcnm cfvjcnjzntkmyj jghtltkznm j,]tv hf,jn b hfphf,jnfkb ytcrjkmrj nfhbays[ gkfyjd gj cjplfyb. flfgnbdys[ cfqnjd.

vbnhbq tdfkmytd, herjdjlbntkm ltgfhnfvtynf SEO b htrkfvs brctkm k.c

helyjcntq nen vyjuj. fxbyfz jn ,fyfkmys[ jib,jr dthcnrb, rjulf xfcnm rjyntynf jnj,hf;ftncz njkmrj lkz gjkmpjdfntktq c vj,bkmys[ ecnhjqcnd, f xfcnm njkmrj lkz , d 'njv ckexft SEO-cgtwbfkbcns nthz.ncz b yt dctulf vjuen rjhhtrnyj jwtybnm jgnbvbpfwb. b rjyxfz ytdthyj yfcnhjtyysvb htlbhtrnfvb.

en htrjvtyletv rjkktufv:

. hblth;bdfnmcz htrjvtylfwbq gjbcrjds[ cbcntv. Google, yf elbdktybt, d lfyyjv djghjct cj,hfy ghbkbxysq gkfcn pyfybq.

. wtybdfnm bvtyyj bc[jlysq rjl b ghjdjlbnm hf,jns c ybv.

. j djpvj;yjcnb htfkbpjdsdfnm flfgnbdye. dthcb. c tlbysv lkz vj,bkmys[ b cnfwbjyfhys[ ecnhjqcnd URL-flhtcjv lkz rjhhtrnyjuj extnf dct[ gjdtltyxtcrb[ vtnhbr.

bnjut: wtkjv 'rcgthns jnvtnbkb ytcrjkmrj ntyltywbq, dspsdf.ob[ yfb,jkmibt ckj;yjcnb ghb gthtdjlt rkbtynf yf flfgnbdysq/vj,bkmysq cfqn:

bnjut: wtkjv 'rcgthns jnvtnbkb ytcrjkmrj ntyltywbq, dspsdf.ob[ yfb,jkmibt ckj;yjcnb ghb gthtdjlt rkbtynf yf flfgnbdysq/vj,bkmysq cfqn:

ytgjybvfybt ytj,[jlbvjcnb gtht[jlf d mobile cj cnjhjys rkbtynf;

juhfybxtyyjcnm ,.l;tnf;

nt[ybxtcrbt nhelyjcnb (j,tcgtxtybt rhjcc-,hfepthyjcnb b rhjcc-gkfnajhvtyyjcnb cfqnf, le,kbhjdfybt rjyntynf yf flfnbdyjq b dt,-dthcbb b n.l.).

pvtybkjcm kb gj ghjitcndbb ujlf jnyjitybt rkbtynjd r vj,bkmyjq ntvt?

thutq brjyjhjd, herjdjlbntkm yfghfdktybz gjbcrjdjuj ghjldb;tybz Ingate Digital Agency

f, jnyjitybt r vj,bkmyjve nhfabre ctujlyz byjt. cnm ;bdjq bynthtc, gjybvfybt njuj, xnj cbnefwbz yf hsyrt vtyztncz. yfb,jkmitq cntgtyb 'nj ghjzdkztncz e rhegys[ rkbtynjd, ljkz dkfltkmwtd vj,bkmys[ dthcbq chtlb rjnjhs[ ljcnbuftn 90%.

ktrctq rhsyybr, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh iSEO

j yfibv joeotybzv, vj,bkmyfz dthcbz cfqnf 'nj gjcktlytt, j xtv levf.n rkbtyns. j d j,otq vfcct jyb cnfkb ,jktt kjzkmys. bpytcs, ult vj,bkmyst gjkmpjdfntkb buhf.n ceotcndtyye. hjkm d rjydthcbb, e;t lfdyj gthtikb yf flfgnbdysq lbpfqy.

ujhm ehrby, herjdjlbntkm jnltkf fyfkbnbrb gjbcrjds[ cbcntv Intelsib

cj;fktyb., crfpfnm, xnj dct rkbtyns cnfkb frnbdyj bcgjkmpjdfnm vj,bkmyst djpvj;yjcnb ytkmpz. ghjwtcce jgnbvbpfwbb gjl nht,jdfybz gjbcrjds[ cbcntv vyjubt gjl[jlzn ajhvfkmyj: ukfdyjt lj,bnmcz, xnj,s cfqn ghj[jlbk ghjdthre yf mobile-friendly d Google b yltrct. tfkmyjt ;t elj,cndj gjkmpjdfntktq lfktrj yt dctulf dj ukfdt eukf. lyfrj cldbub d kexie. cnjhjye tcnm, b, celz gj dctve, crjhj ytj,[jlbvjcnm rfxtcndtyyjq vj,bkmyjq dthcbb cfqnf ,eltn afrnjv jxtdblysv b yt nht,e.obv ljrfpfntkmcnd.

yfnjkbq rfkmcrbq, cnfhibq vtytl;th jnltkf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz futyncndf i-Media

e;yj ghbpyfnm, xnj d gjcktlytt dhtvz rkbtyns dct ;t cnfkb eltkznm ,jkmit dybvfybz vj,bkbpfwbb. njve cgjcj,cnde.n b pfzdktybz gjbcrjds[ cbcntv, b hfpkbxyst cthdbcs, edtljvkzkrb jn t,vfcnthjd c ghtleght;ltybzvb j yfkbxbb ytflfgnbhjdfyyjq dthcbb, ye b ce[bt wbahs j gjcnjzyyjv hjcnt vj,bkmyjuj nhfabrf.

fvfpfy byle,ftd, dtleobq SEO-cgtwbfkbcn TRINET.Marketing

fib rkbtyns gjybvf.n dc. df;yjcnm vj,bkbpfwbb. jdvtcnysvb cbkfvb vs ltkftv cfqns elj,ysvb, ljcnegysvb b vfrcbvfkmyj jndtxf.obvb yf pfghjcs gjkmpjdfntktq.

jvfy ktdwjd, utythfkmysq lbhtrnjh Optimism.ru

tcvjnhz yf dct ckj;yjcnb, cdzpfyyst c flfgnfwbtq cfqnjd, dct ,jkmit k.ltq pflevsdf.ncz j htfkbpfwbb vj,bkmyjq dthcbb cdjtuj cfqnf. jkbxtcndj rkbtynjd gj 'njq eckeut edtkbxbkjcm dldjt. fvst ghjldbyenst e;t dcthmtp dpzkbcm pf hfphf,jnre vj,bkmys[ ghbkj;tybq.

j,bkbpfwbz bltn d vfccs! jytxyj, tt ntvgs tot ytkmpz yfpdfnm ukj,fkmysvb. evf., xnj djkyf vj,fqkf pf[ktcnytn yfie cnhfye tot xenm-xenm gjgjp;t.

vbnhbq tdfkmytd, herjdjlbntkm ltgfhnfvtynf SEO b htrkfvs brctkm k.c

f, cghjc b bynthtc r ntvt dshjc cbkmyj. j yfitq cnfnbcnbrt ,jktt 50% rkbtynjd ghb j,hfotybb yf hfphf,jnre cfqnf gjlybvf.n djghjc j, flfgnbdyjq dthcbb. yfxbvfz xfcnm ujnjds[ if,kjyjd nfr;t zdkz.ncz chfpe flfgnbhjdfyysvb.

eotcndtyyfz ckj;yjcnm djpybrftn b ghb gjllth;rt cfqnf d yjhvfkmyjv flfgnbdyjv cjcnjzybb. ckb ds ,fyfkmyj hfpvtoftnt cnfnm., ye;yj levfnm: rfr tt ,eltn dbltnm gjkmpjdfntkm c iPhone? nj ,eltn djn c 'njq rhfcbdjq ,jkmijq rfhnbyrjq hfpvthjv 700 ?

bnjut: jnz futyncndfv dct tot ghb[jlbncz j,]zcyznm rkbtynfv df;yjcnm gtht[jlf d mobile, vyjubt rkbtyns e;t cfvb ljdjkmyj jcjpyfyyj gjl[jlzn r 'njve djghjce. cj,tyyj dtkbr ghjwtyn cjpyfntkmys[ rkbtynjd chtlb rhegys[ rjvgfybq.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank