- 2016


   www.romver.ru
/ / - 2016( )

gsn pfgflys[ rjkktu nhflbwbjyyj pflftn nhtyls b yf yfitv hsyrt bynthytn-vfhrtnbyuf. Promodo gjj,ofkbcm fcjv dfy lty tkmljv b kb dfhwtv j njv, yfl xtv cnjbn yfxfnm hf,jnfnm e;t ctujlyz, xnj,s yt ,skj vexbntkmyj ,jkmyj d bnjujdjv ujljdjv jnxtnt.

elf blnb bynthytn-vfhrtnbyue d 2016

fc dfy lty tkml jykfqy-vfhrtnjkju c ,jktt xtv 15-ktnybv jgsnjv. tleobq ljrkflxbr, cnhfntu b nhtyth d j,kfcnb bynthytn-vfhrtnbyuf. cyjdfntkm b dkfltktw Stateofdigital.com. fc ibhjrj bpdtcnty rfr 'rcgthn b kblth vytybq d bynthytn-vfhrtnbyut, cjwbfkmyjv vfhrtnbyut b gjbcrjdjv vfhrtnbyut. 2015 ujle jy ,sk yfuhf;lty tdhjgtqcrbv nbnekjv bxyjcnm ujlf d gjbcrjdjv vfhrtnbyut ("European Search Personality of the Year") pf hf,jne d bylecnhbb gjbcrf.

3 rk.xtds[ afrnjhf ecgt[f d gjbcrt d 2016 ujle

hb rk.xtds[ afrnjhf (bp vyj;tcndf ceotcnde.ob[), yf rjnjhs[ z ,s cjdtnjdfk cjchtljnjxbnmcz vfhrtnjkjufv   'nj:

1. jybvfybt wtktdjq felbnjhbb

exit gjybvfqnt, yf rjuj ds jhbtynbhetntcm. ,tlbntcm, xnj rjyntyn, rjnjhsq ds ghjbpdjlbnt lftn jndtns yf djghjcs, frnefkmyst lkz dfitq felbnjhbb. elmnt d ye;yjt dhtvz d ye;yjv vtcnt.

2. j,bkmyst nt[yjkjubb

ckb ds yt ujnjds r hf,jnt c vj,bkmysvb nt[yjkjubzvb ds e;t jgjplfkb. fi cfqn ljk;ty ,snm flfgnbhjdfy lkz vj,bkmys[ ecnhjqcnd, byfxt ds gjnhfnbnt dhtvz dgecne..

3. t[ybxtcrfz gjbcrjdfz jgnbvbpfwbz (SEO)

frjytw, nj, xtv xfcnj ghtyt,htuf.n b ytljjwtybdf.n: nt[ybxtcrfz gjbcrjdfz jgnbvbpfwbz. fi cfqn ljk;ty ,snm nt[ybxtcrb egjhzljxty, ds ljk;ys e,tlbnmcz, xnj lfyysq geyrn yt vtiftn htfkbpjdsdfnm dfie vfhrtnbyujde. cnhfntub.. hbdktrbnt rdfkbabwbhjdfyyjuj cgtwbfkbcnf gj b e,tlbntcm, xnj dfi cfqn hf,jnftn ukflrj.

3 rfyfkf jykfqy-vfhrtnbyuf, gjgekzhyjcnm rjnjhs[ ,eltn hfcnb d 2016 ujle

jbcrjdsq vfhrtnbyu jcnftncz df;ysv rfyfkjv ghjldb;tybz, cjwbfkmyst vtlbf nfr;t ,elen ghjljk;fnm hfcnb. htnbq rfyfk, rjnjhsq dctulf ytljjwtybdf.n email-vfhrtnbyu. f;yjq jcj,tyyjcnm. 2016 ujlf zdkztncz gthcjyfkbpfwbz lfyys[ rfyfkjd. jkmit yt frnefkmyj dtofnm, byajhvfwbz (b rjyntyn cjjndtncndtyyj) ljk;ys ,snm htktdfynys yt njkmrj lkz rjyrhtnyjq wtktdjq felbnjhbb, yj b lkz rf;ljuj rjyrhtnyjuj gjkmpjdfntkz.

nj rfcftncz cjwbfkmys[ gkfnajhv, yf hzle c ghbdsxysvb cjwbfkmysvb vtlbf, rfr, yfghbvth, Facebook, vs dblbv hjcn gjgekzhyjcnb nfrb[ gkfnajhv, rfr SnapChat. nj ujdjhbn j, bynthtct r ,jktt gthcjyfkbpbhjdfyysv rfyfkfv, f pyfxbn, ghbkj;tybz lkz j,vtyf cjj,otybzvb (Facebook Messenger, WhatsApp, SnapChat) bkb lheubv rjyntynjv (Instagram) ;ltn ,jkmijq ecgt[.

kb dfhw  lbhtrnjh gj vfhrtnbyue APAC (pbfncrj-b[jjrtfycrjuj htubjyf) d SurveyMonkey, rhegytqitq d vbht gkfnajhvt lkz jykfqy-jghjcjd

kb dfhw  lbhtrnjh gj vfhrtnbyue APAC (pbfncrj-b[jjrtfycrjuj htubjyf) d SurveyMonkey, rhegytqitq d vbht gkfnajhvt lkz jykfqy-jghjcjd. kb jndtxftn pf vfhrtnbyujde. cnhfntub. pbfncrj-b[jjrtfycrjuj htubjyf, f nfr;t herjdjlbn ukj,fkmyjq SEO-cnhfntubtq yf 17 zpsrf[. kb ghjatccbjyfk c ,jkmibv jgsnjv rfr d wbahjdjv, nfr b d nhflbwbjyyjv vfhrtnbyut. y ghjdtk cjnyb ecgtiys[ rfvgfybq, yfghfdktyys[ yf gjdsitybt gjpbwbq d jhufybxtcrjv gjbcrt rfr d , nfr b yf vt;leyfhjlyjv ehjdyt lkz ltcznrjd jykfqy-rjvgfybq.

3 rk.xtds[ afrnjhf ecgt[f d htqnbyut gjbcrjds[ cbcntv d 2016 ujle

1) fxtcndtyyst ccskrb

rjywt rjywjd Google ,eltn cnhtvbnmcz cltkfnm Penguin lbyfvbxysv, b cfqns, rjnjhst gjxbcnbkb cdjb cnhfybws [elfkbkb ytrfxtcndtyyst ccskrb] gjkexfn ,jktt dscjrjt vtcnj d gjbcrt, f cfqns rjnjhst yt cnfkb 'njuj ltkfnm gjybpzncz d gjbcrjdjq dslfxt. frjq ghjwtcc vuyjdtyyjuj djpyfuhf;ltybz b yfrfpfybz pfcnfdbn dct[ dtcnb ct,z kexit.

2) j,bkmyst nt[yjkjubb

fr rfr dct ,jkmit b ,jkmit gjkmpjdfntktq ctnb gthtvtof.ncz yf vj,bkmyst ecnhjqcndf, htif.ott pyfxtybt ,eltn bvtnm htqnbyu dfituj ,bpytcf d vj,bkmyjv gjbcrt. Google yfxbyftn jnlfdfnm ghtlgjxntybt uke,jrbv ccskrfv, gj'njve df;yj yt jncnfdfnm jn rjyrehtynjd.

3) jwbfkmyst vtlbf.

2016 ujl vj;tn cnfnm ujljv, rjulf gjbcr Facebook, cnfytn df;ysv bycnhevtynjv ghjldb;tybz. gnbvbpfwbz d cjwbfkmys[ ctnz[ lkz njuj, xnj,s ds hfy;bhjdfkbcm d Facebook, djpvj;yj, cnfytn ,jktt df;yjq, xtv hf,jnf gj jgnbvbpfwbb d Google.

tp.vbhez vytybz 'rcgthnjd b exbnsdfz ntreobt ntyltywbb, vs vj;tv dsltkbnm cktle.obt nhtyls d SEO / SEM yf 2016 ujl:

cyjdjq ghjldb;tybz cnfytn gthcjyfkbpfwbz

kfujlfhz gjzdktyb. cjwbfkmys[ vtlbf b ,jkmijuj rjkbxtcndf bycnhevtynjd lkz jghjcf rkbtynjd, b[ gjnht,yjcnb cnfyjdzncz ,jktt gjyznysvb lkz yfc, f byajhvfwb. j rkbtynf[ cnfyjdbncz ghjot cj,bhfnm. sbuhf.n nt rjvgfybb, rjnjhst ,elen bcgjkmpjdfnm eprjyfghfdktyysq nfhutnbyu b gthcjyfkbpbhjdfyyst cjj,otybz. fyyfz ntyltywbz ,eltn ghjljk;fnm hfcnb d rjyntrcnyjq htrkfvt (yfghbvth, d Facebook j,]zdktybz[), f nfr;t d rjyntyn-vfhrtnbyut b email-rfvgfybz[.

j,bkmyst nt[yjkjubb cnfyen jcyjdjgjkfuf.obvb

ghjikjv ujle ghtlcnfdbntkb Google cjj,obkb, xnj rjkbxtcndj gjbcrjds[ pfghjcjd Google c vj,bkmys[ ecnhjqcnd ghtdscbkj rjkbxtcndj pfghjcjd c ltcrnjgys[ ecnhjqcnd, dct ,jkmit b ,jkmit dpfbvjltqcndbz c ,htylfvb ghjbc[jlbn yf vj,bkmys[ ecnhjqcndf[. nj bpvtybn gjbcrjdsq vfhrtnbyu, vfhrtnbyu d cjwbfkmys[ vtlbf b cltkftn jcyjdysv yfghfdktybtv vj,bkmysq vfhrtnbyu. jrfpfntkmcndjv njuj, xnj bpvtytybz ytvbyetvs, vj;yj cxbnfnm dsgecr rjvgfybtq Google 21 fghtkz 2015 ujlf fkujhbnvf vj,bkmyjuj ghjldb;tybz, xnj gjlndth;lftn ytj,[jlbvjcnm jgnbvbpfwbb cfqnjd gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf. j lfyysv eMarketer, d 2016 ujle vbhjdjq ,.l;tn yf vj,bkmysq vfhrtnbyu ghtdscbn $ 100 vkhl b cjcnfdbn, nfrbv j,hfpjv, 50% jn dct[ hfc[jljd yf wbahjde. htrkfve.

elf blnb bynthytn-vfhrtnbyue d 2016

tcehc: eMarketer

hegytqifz cjwbfkmyfz ctnm Facebook, e;t gjkexftn kmdbye. ljk. cdjb[ lj[jljd jn vj,bkmys[ j,]zdktybq.

elf blnb bynthytn-vfhrtnbyue d 2016

tcehc: Fortune.com

fxtcndtyyfz SEO-jgnbvbpfwbz jcnfytncz df;ysv chtlcndjv ghjldb;tybz (kjrfkbpfwbz, nt[ybxtcrfz SEO-jgnbvbpfwbz, rfxtcndtyyst ccskrb)

jdtltybt gjkmpjdfntktq b .pf,bkbnb cfqnf ekexiftn gjbcrjde. gjpbwb., yj nt[ybxtcrjt SEO b j,hfnyst ccskrb gj-ght;ytve jcnf.ncz df;yjq xfcnm. hjcnf gjctoftvjcnb b gjpbwbq cfqnf. nj ljrfpfyj bccktljdfybzvb afrnjhjd hfy;bhjdfybz pf gjcktlybt ldf ujlf (2014, 2015) b yf htfkmyjv jgsnt dkfltkmwtd vfkjuj ,bpytcf, rjnjhst yfxbyf.n ghjlfdfnm cdjb njdfhs /eckeub d bynthytnt.

edtkbxtybtv rjkbxtcndf bynthytn-gjkmpjdfntktq cghjc yf htktdfynyjcnm, c jlyjq cnjhjys, b fkujhbnvs Google, ekexif.obt gjpbwbb d gjbcrjdjq dslfxt ghb bcgjkmpjdfybb ntujd vtcnjgjkj;tybz, c lheujq, ltkf.n jgnbvbpfwb. kjrfkmyjuj gjbcrf jlybv bp 'aatrnbdys[ cgjcj,jd ghtdpjqnb rjyrehtynjd.

Email-vfhrtnbyu ,eltn bcgjkmpjdfnmcz xfot

Email-vfhrtnbyu zdkztncz jlybv bp cfvs[ ytljjwtytyys[ vfhrtnbyujds[ rfyfkjd, b 2016 vj;tn cnfnm ujljv tuj hfcwdtnf. s xfcnj dblbv ghfrnbxtcrbt ghbvths, d rjnjhs[ email-ghjldb;tybt jrfpsdftncz yfb,jktt 'aatrnbdysv rfyfkjv dj vyjub[ vfhrtnbyujds[ rfvgfybz[, b 'nf xfcnm cgjcj,yf elth;bdfnm rkbtynf, f nfr;t ghbye;lfnm tuj r ltqcndb. d ytj,[jlbvjt dhtvz. j lfyysv bccktljdfybz eMarketer, ghbjhbntn 1 lkz vfhrtnjkjujd, bcgjkmpe.ob[ email-vfhrtnbyu ekexitybt ctuvtynfwbb b nfhutnbyuf, f wtkm 2 - bcgjkmpjdfybt lfyys[ d htfkmyjv dhtvtyb.

elf blnb bynthytn-vfhrtnbyue d 2016

tcehc: eMarketer

jwbfkmyst vtlbf ghjljk;fn vtyznm vfhrtnbyujdsq kfylifan

ghjc, ghjdtltyysq d 2015 ujle, d rjvgfybz[ tdthyjq vthbrb b tkbrj,hbnfybb gjrfpfk, xnj vfhrtnbyu d cjwbfkmys[ vtlbf jcyjdyfz nt[yjkjubz, d rjnjhe. jyb cj,bhf.ncz bydtcnbhjdfnm d 2016 ujle.

elf blnb bynthytn-vfhrtnbyue d 2016

tcehc: eMarketer

tujlyziytt j,otcndj, gthtyfcsotyyjt byajhvfwbtq, dct ,jktt crkjyztncz d cnjhjye dbltj b ghjxtuj uhfabxtcrjuj rjyntynf, f cjwbfkmyst vtlbf zdkz.ncz jcyjdysvb ldb;eobvb cbkfvb 'njq ntyltywbb. Facebook ecgtiyj 'rcgthbvtynbhetn c dbltjajhvfnfvb b cnfyjdbncz cthmtpysv buhjrjv yf 'njv hsyrt; YouTube jcnftncz d cnfnect kblthf gj rjkbxtcnde jykfqy-ghjcvjnhjd dbltj b 3 chtlb yfb,jktt gjctoftvs[ cfqnjd d bynthytnt.

kfujlfhz ,jufnsv dbpefkmysv djpvj;yjcnzv b bynthfrnbdyjcnb, nfrbt gkfnajhvs, rfr Instagram, Pinterest, Snapchat, gj ghjuyjpfv ,elen hfcnb d gjgekzhyjcnb. jndtn vfhrtnjkjub cjchtljnjxfn ,jkmit htrkfvys[ ecbkbq yf cjwbfkmys[ vtlbf b bpvtyzn ghbywbg hfcghtltktybz htrkfvyjuj ,.l;tnf.

elf blnb bynthytn-vfhrtnbyue d 2016

tcehc: eMarketer

jkmit dctuj 'nj rfcftncz Instagram. kfujlfhz dscjrjq crjhjcnb dpfbvjltqcndbz c j,]zdktybzvb yf lfyyjq gkfnajhvt b ibhjrjq ljcnegyjcnb Instagram j,]zdktybq lkz htrkfvjlfntktq d 2015 ujle, Instagram, jxtdblyj, cbkmyj dshfcntn r 2017 ujle.

kfnajhvs gjnjrjdjuj dtofybz, nfrbt rfr Blab, egjvzyensq fc dfy lty tkljv, nfr;t htrjvtyletncz ghbyznm dj dybvfybt. cj,tyyj tckb ds ltkftnt dt,byfhs lkz B2B-ctuvtynf. frbt gkfnajhvs, rfr Blab, vjuen cnfnm cktle.obv bycnhevtynjv dpfbvjltqcndbz c gjntywbfkmysvb gjregfntkzvb b gjcnhjtybz kjzkmyjuj r dfitve ,htyle cjj,otcndf.

2016 ,eltn [jhjibv ujljv lkz nt[ bynthytn-ghjtrnjd, rjnjhst cktle.n ghfdbkfv gjbcrjds[ cbcntv b bcrhtyyt [jnzn kexit gjyznm cdjb[ rkbtynjd, xnj,s jcnfdfnmcz htktdfynysvb b jnghfdkznm bv gthcjyfkbpbhjdfyyst cjj,otybz. jwbfkmyst gkfnajhvs ,elen buhfnm df;ye. hjkm d 'njv ghjwtcct ,kfujlfhz bynthfrnbdyjcnb b ,jufnsv dbpefkmysv djpvj;yjcnzv, f nfr;t cgjcj,yjcnb cksifnm felbnjhb. b yfcnhfbdfnm eprjyfghfdktyysq nfhutnbyu d htrkfvys[ rfvgfybz[.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank