:


   www.romver.ru
/ / :( )

Google

hb,kb;f.obt ghfplybrb dsyelbkb Google jnkj;bnm ljkuj;lfyysq fgltqn byudbyf lj cktle.otuj ujlf. fnj lheujq fgltqn, ghfdlf, yt ghbpyfyysq rjvgfybtq, ,tcgjrjbn dt,vfcnthjd gjcktlybt gfhe ytltkm. xtym venyfz bcnjhbz ghj Phantom 3.

fr;t yf 'njq ytltkt bp gjbcrf ghjgfkf yfcnhjqrf vtcnjgjkj;tybz, f ;jy .kkth htrjvtyljdfk bcgjkmpjdfnm rel=canonical yf AMP-cnhfybwf[.

j 'nj j dt,vfcnthf[. kz gjkmpjdfntktq Google lj,fdbk djpvj;yjcnm cj[hfyznm bpj,hf;tybz bp gjbcrf gj rfhnbyrfv d jnltkmyst rjkktrwbb b yfxfk ntcnbhjdfnm yjdsq rfkmrekznjh hfcxtnf gkfnt;tq pf fdnjrhtlbn.

tvyjuj j df;yjv: j,pjh yjdjcntq ghjitlitq ytltkb

ghjljk;fz ytlfdy.. bybwbfnbde c AMP, Google yfexbk ghbkj;tybt Chrome lkz Android gj-hfpyjve gjluhe;fnm rjyntyn d pfdbcbvjcnb jn crjhjcnb cjtlbytybz.

Google AdWords ,skb pfgeotys ldf yjds[ ajhvfnf lkz ecnfyjdrb ghbkj;tybq. lby bp yb[ gjpdjkztn ntcnbhjdfnm buhjdst ghbkj;tybz gthtl pfuheprjq, f lheujq ghtlkfuftn HTML5-,fyyths c hfcibhtyysvb yfcnhjqrfvb.

tvyjuj j df;yjv: j,pjh yjdjcntq ghjitlitq ytltkb

yltrc

yltrc ghjljk;ftn jnvfkxbdfnmcz. f 'ne ytltk. vs gjkexbkb njkmrj hfccrfp kfnjyf erbyf j njv, ult yltrc ,thtn byajhvfwb. lkz cybggtnjd, b epyfkb j cjplfybb dbhnefkmyjq rkfdbfnehs lkz iPhone.

tvyjuj j df;yjv: j,pjh yjdjcntq ghjitlitq ytltkb

tot ghj hsyjr

jvfylf yltrc.fhrtnf ghjdtkf bccktljdfybt hjccbqcrjq hjpybxyjq njhujdkb b dszcybkf, xnj 90% hjccbzy cjdthif.n gjregrb d jntxtcndtyys[ bynthytn-vfufpbyf[. fr xnj hjccbqcrjve ecommerce ,snm, ytcvjnhz yf rhbpbc. Mail.Ru Group pfgecnbkb j,hfpjdfntkmyst rehcs lkz IT-cgtwbfkbcnjd. erhfbycrbq cthdbc Prodvigator gjkexbk jn bydtcnjhjd 250 000 $ yf jcdjtybt pfgflys[ hsyrjd (b 'nj d eckjdbz[ rhbpbcf).

ukfdyfz yjdjcnm ytltkb cnfhnjdfk gjcktlybq 'nfg htqnbyuf pdtcnyjcnm ,htylf SEO-rjvgfybq 2015. rcgthns e;t gjkexbkb cgbcjr yjvbyfynjd b ujnjds dsytcnb cdjq dthlbrn. jdctv crjhj ;ltv htpekmnfns!

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank