SEO,


   www.romver.ru
/ / SEO,( )

xthtlyst yjdjujlybt rfybreks gjpflb. jrf dct ghfplyjdfkb, d catht gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb ghjbpjikj ytcrjkmrj cj,snbq, j rjnjhs[ vs ghtlkfuftv dfv epyfnm.

Google Russia ljcnbu vfrcbvevf gj rjkbxtcnde gjbcrjds[ pfghjcjd

jkbxtcndj gjbcrjds[ pfghjcjd d hjccbqcrjv ctuvtynt Google r rjywe yjdjujlyb[ rfybrek cjcnfdbkj 33,6%. j chfdytyb. c fyfkjubxysv gthbjljv pf 2014 ujl lfyysq gjrfpfntkm ,sk hfdty 32,1%. jcn j,eckjdkty gjnthtq 1,2% pfghjcjd yltrcjv. nvtxftncz nfr;t, xnj lkz ghjljk;bntkmys[ ghfplybrjd gfltybt rjkbxtcndf pfghjcjd d yltrct nhflbwbjyyj, nfr rfr vyjubt gjkmpjdfntkb bcgjkmpe.n hjccbqcrbq gjbcrjdbr c rjvgm.nthjd yf hf,jnt. jjndtncndtyyj yltrc vj;tn dthyenm xfcnm enthzyyjq ljkb d jcnfdibtcz hf,jxbt lyb zydfhz.

o jlyf ghbxbyf hjcnf Google  edtkbxtybt ljkb pfghjcjd c vj,bkmys[ ufl;tnjd yf gkfnajhvt Android, yf rjnjhs[ gjbcrjdfz cbcntvf Google ecnfyjdktyf gj evjkxfyb..

j lfyysv Liveinternet.ru, ljkz Android d eytnt dgthdst ghtdscbkf 40%. fr cjj,oftn Roem.ru, gj cjcnjzyb. yf 11 zydfhz 2015 ujlf, xbckj hfplfdftvs[ yltrcjv gtht[jljd cjcnfdbkj 58%, f ljkz gjkmpjdfntktq Android egfkf lj 39%.

Google AdWords gthtyjcbn jnxn gj j[dfne b xfcnjnt gjrfpjd yf drkflre fvgfybb

trkfvysq cthdbc Google AdWords gthtvtcnbk jnxtn gj j[dfne b xfcnjnt gjrfpjd j,]zdktybq lkz vtlbqys[ rfvgfybq bp drkflrb scnhfz cnfnbcnbrf (Dimensions) yf drkflre fvgfybb (Campaign).

fyyst j, j[dfnt b xfcnjnt gjvjuf.n epyfnm rjkbxtcndj k.ltq, edbltdib[ vtlbqyst j,]zdktybz pf rjyrhtnysq ghjvt;enjr dhtvtyb b rjkbxtcndj ghjcvjnhjd. nb vtnhbrb ntgthm vj;yj ghjcvjnhtnm pf k.,jq dhtvtyyjq lbfgfpjy, xnj zdkztncz to jlybv yjdjddtltybtv cthdbcf rjyntrcnyjq htrkfvs.

pvtytybz d rjkbxtcndt gjbcrjd d Google

 yjz,ht-ltrf,ht 2014 ujlf ukj,fkmyjt rjkbxtcndj gjbcrjd d Google cjrhfnbkjcm c 77.3% lj 75.2%. fyyst ghbdtltys fyfkbnbxtcrbv futyncndjv StatCounter. j vytyb. fyfkbnbrjd futyncndf, yt,jkmijt gfltybt dspdfyj ntv, xnj bvtyyj d rjywt yjz,hz 2014 gjbcrjdbr Yahoo! pfvtybk Google d rfxtcndt gjbcrjdjq cbcntvs gj evjkxfyb. d ,hfepthf[ Firefox d .

lyfrj djkyjdfnmcz Google yt cnjbn. jvgfybz RKG ghjdtkf bccktljdfybt b dszcybkf, xnj vyjubt fvthbrfycrbt gjkmpjdfntkb ,hfepthf Firefox 34 gthtrk.xf.ncz c Yahoo j,hfnyj yf Google, rfr yf gjbcrjde. cbcntve gj evjkxfyb.. frbt dsdjls ,skb cltkfys yf jcyjdt fyfkbpf ljkb gkfnys[ rkbrjd bp dslfxb Yahoo! d Mozilla Firefox. j ckjdfv fyfkbnbrjd, 10 ltrf,hz 2014 ujlf ljkz Yahoo! yf fvthbrfycrjv hsyrt ljcnbukf vfrcbvfkmyjq jnvtnrb d 43%.  yfcnjzott dhtvz rjkbxtcndj rkbrjd bp dslfxb Yahoo d Mozilla cjcnfdkztn jrjkj 36%, ghb 'njv ghjuyjpbhetncz lfkmytqitt gjyb;tybt ljkb.

Google dytlhztn gjrfpfntkm dblbvjcnb lkz vtlbqyjq b YouTube htrkfvs

 2015 ujle Google yfxytn ghtljcnfdkznm jnxtnyjcnm gj dblbvjcnb (viewability) dbltjhtrkfvs gjkmpjdfntkzv DoubleClick b DoubleClick Ad Exchange, f nfr;t bp,hfyysv htrkfvjlfntkzv YouTube. frjt pfzdktybt ghtlcnfdbntkb rjvgfybb cltkfkb yf t;leyfhjlyjq dscnfdrt gjnht,bntkmcrjq 'ktrnhjybrb d fc-tufct.

jde. jgwb. gkfybhetncz cjdthitycndjdfnm.  'njv ujle jyf ,eltn ljgjkytyf:

  • nfhutnbhjdfybtv dblbvs[ gjrfpjd d DoubleClick,
  • jnxtnjv j cksibvjcnb dbltjhtrkfvs (yf rfrjq ehjdtym dsdtlty pder dbltjgktthf),
  • jnxtnjv j, j,otv rjkbxtcndt dhtvtyb, d ntxtybt rjnjhjuj j,]zdktybt ,skj dblbvsv (afrn ghbcencndbz, gj vtymitq vtht 50% dbltjj,]zdktybz yf 'rhfyt d ntxtybt yt vtytt lde[ ctreyl).

 gkfys Google d[jlbn pfgecr nfrjq djpvj;yjcnb, rfr ghbj,htntybt bcrk.xbntkmyj dblbvs[ gjrfpjd dbltj d rjyntrcnyj-vtlbqyjq ctnb gjbcrjdbrf.

Google pfgecnbk ckjdfhyst rfhnjxrb lkz cbyjybvjd b fynjybvjd d dslfxt

Google lj,fdbk ckjdfhyst rfhnjxrb lkz cbyjybvjd b fynjybvjd d fyukjzpsxye. dslfxe.

jbcr gj pfghjce [work synonym] ghtlgjkfuftn drk.xtybt d htpekmnfns dslfxb cgbcrf cbyjybvjd lkz rf;ljuj pyfxtybz ckjdf:

synonim.jpg

jbcr gj pfghjce [work antonyms] ghtlgjkfuftn drk.xtybt d htpekmnfns dslfxb cgbcrf fynjybvjd lkz rf;ljuj pyfxtybz ckjdf:

antonym.jpg

hb rkbrt yf pyfxjr hfpdthyenm dybpe rfhnjxrb, vj;yj edbltnm ljgjkybntkmye. byajhvfwb. gj erfpfyyjve ckjde, d njv xbckt tuj 'nbvjkjub. b xfcnjne egjnht,ktybz d hfpyjt dhtvz.

 heccrjzpsxyjq dslfxt yjdsq aeyrwbjyfk gjrf jncencndetn.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank