: ?


   www.romver.ru
/ / : ?( )

j;fkeq, njkmrj ktybdsq jgnbvbpfnjh yt cksifk j gkfyf[ yltrcf yf yfxfkj 2014 ujlf jnvtybnm ccskjxyjt hfy;bhjdfybt. thdjyfxfkmyfz gfybrf b joeotybt ,tpsc[jlyjcnb ,scnhj cvtybkbcm gjybvfybtv, xnj lkz SEO 'nj dct ;t yt rjytw. yltrc b hfymit hfljdfk jgnbvbpfnjhjd fkujhbnvfvb b ytj;blfyysvb yjdjddtltybzvb, f jnhfckm ghjljk;fkf hfpdbdfnmcz. fr b ctqxfc gjhf cltkfnm uke,jrbq dslj[, gjckeifnm vytybz 'rcgthnjd b ghbqnb r dsdjle, xnj dct yt yfcnjkmrj gtccbvbcnbxyj, rfr rfpfkjcm ytcrjkmrj lytq yfpfl.

ktrcfylh fknsrjd, lbhtrnjh yfghfdktybz SEO cthdbcf Rookee:

"j vjtq jwtyrt rjywf cdtnf ;lfnm yt cnjbn. ctv, rnj rfr-nj hfp,bhftncz d bynthytn-vfhrtnbyut, gjyznyj, xtuj lj,bdftncz yltrc.

jghjc kbim d njv, rfr r 'njve jnyjcbnmcz j;yj, rjytxyj, ecnhjbnm gfybre, cyznm dct ccskrb b gjghj,jdfnm xnj-nj regbnm yf 'nb ltymub d bhtrnt, yj gjktpytt ,eltn:

 • cgjvybnm, crjkmrj hfp yltrc uhjpbkcz jnrk.xfnm ccskjxyjt.
 • jyznm, xnj lf;t d ckexft htfkbpfwbb dct[ euhjp ccskrb ,elen hf,jnfnm, n.r. d ajhvekt hfy;bhjdfybz tcnm juhjvyjt rjkbxtcndj afrnjhjd, pfdzpfyys[ yf ccskrf[. hb gjkyjv jnrfpt jn ccskjr d dslfxt gj rjvvthxtcrbv pfghjcfv ,elen cgkjiyst ljhdtb, b yltrc dct hfdyj dthytncz r rkfccbxtcrjq vjltkb hfy;bhjdfybz.
 • cjpyfnm, xnj yf jlyjv ccskjxyjv lj f e;t yt nfr ghjcnj ljt[fnm. tp nt[ybxtcrjq jgnbvbpfwbb, yfgbcfybz rfxtcndtyyjuj rjyntynf, fyfkbpf .pf,bkbnb b elj,yjq cnhernehs cfqnf gjkexfnm vyjuj rkbtynjd bp gjbcrf yt gjkexbncz.

thdbc Rookee gjcktljdfntkmyj hfpdbdfkcz dvtcnt c hsyrjv. fxfd rfr elj,ysq fdnjvfnbpbhjdfyysq bycnhevtyn gjregrb ccskjr, yf ntreobq vjvtyn jy ghtlcnfdkztn cj,jq cjdjregyjcnm bycnhevtynjd lkz fyfkbpf rjyntynf, tuj yfgbcfybz, felbnf nt[ybxtcrjuj cjcnjzybz cfqnf, n.t. dctuj njuj yf,jhf vth, rjnjhsq ctqxfc gjpdjkztn ecgtiyj ghbdjlbnm rkbtynjd. jktt njuj, crjhj vs fyjycbhetv tot jlby ghjlern, rjnjhsq j,]tlbybn dct yfib vyjujktnybt hfphf,jnrb d 'njq j,kfcnb".

thutq jrifhjd, ytpfdbcbvsq fyfkbnbr d j,kfcnb gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb:

"f vjq dpukzl, ybxtuj cnhfiyjuj yt ghjbpjqltn. trjnjhst jgnbvbpfnjhs gj-ght;ytve ,elen gsnfnmcz vfybgekbhjdfnm ccskrfvb b gj-ght;ytve cnfkrbdfnmcz c ghj,ktvfvb, rjulf jyb yt hf,jnf.n. heubvb ckjdfvb, ,jkmifz xfcnm ccskjr, hfpvtotyys[ yf cfqnf[, cgtwbfkmyj cjplfyys[ lkz ccskjxyjq vjytnbpfwbb, b lj 'njuj dhtvtyb yt lfdfkf 'aatrnf (f dsltkbnm jlyb jn lheub[ yt nfr ghjcnj), gj'njve, vyjujt vs yt gjnthztv. j nj, xnj yltrc ge,kbxyj pfzdkztn j gjlj,ys[ bpvtytybz[, gjvj;tn dkfltkmwfv ghjtrnjd bpvtybnm cnhfntub. b c'rjyjvbnm ,.l;tn yf cjvybntkmysq vfhrtnbyu, yfghfdbd tuj yf ,jktt ghfdbkmysq. SEO-cgtwbfkbcnfv ghbltncz ,jkmit j,hfofnm dybvfybt yf dyenhtyy.. jgnbvbpfwb., .pf,bkbnb b 'ktvtyns ljdthbz. fpdt 'nj gkj[j? t[, rnj [jxtn pf 100$ d b pfdnhf, ,eltn cnfyjdbnmcz vtymit. ltkj yt d njv, xnj hfymit ,skj djpvj;ty ,scnhsq ltitdsq , f d njv, xnj lj 'njuj vjvtynf 'nj rfpfkjcm htfkmysv (gj bythwbb c 2000-s[), yj gkfnajhvf b nht,jdfybz gjkmpjdfntktq vtyz.ncz, b vs yt vj;tv jcnfdfnmcz d ghjikjv. evf., xnj dct bpvtytybz r kexitve!"

ktrctq rhsyybr, bcgjkybntkmysq lbhtrnjh iSEO:

"fzdktybt ktrcfylhf fljdcrjuj dsukzlbn gjcgtiysv b ytj,levfyysv. jnz ,s gjnjve xnj yltrce e;t ctujlyz ybxtuj yt vtiftn dpznm b pf,kjrbhjdfnm cfqns, rjnjhst ghjlf.n ccskrb bkb bvt.n rfrjt-nj dkbzybt yf dslfxe. scnhj pfyjdj gjgjkybnm 'nb ,fps yt elfcncz, nfrjuj rjkbxtcndf dt,-vfcnthjd ghjcnj yt ceotcndetn.

j-dnjhs[, z ghjcnj yt ghtlcnfdkz., rfr ,eltn cnhjbnmcz dslfxf, tckb jnrk.xbnm ccskrb. jgecnbv, tcnm 500 cfqnjd, ghjlf.ob[ jlbyfrjdst njdfhs, cj c[j;bvb jgbcfybzvb, rjkbxtcndjv ghjcvfnhbdftvs[ cnhfybw, dhtvtytv yf cfqnt, jnrfpfvb b n.l. fr bp yb[ ds,hfnm ltcznm yfb,jktt htktdfynys[ pfghjce? tp ccskjr rjhhtrnyjt hfy;bhjdfybt ytdjpvj;yj.

yltrct e;t ghtlghbybvfkbcm gjgsnrb jnvtybnm ccskjxyjt hfy;bhjdfybt. hbdtkj 'nj r njve, xnj d dslfxt gj dscjrjxfcnjnysv pfghjcfv cnfkb gjzdkznmcz ljhdtb b lheujq vecjh. gjbcrjdbre ljdjkmyj ,scnhj ghbikjcm dthyenmcz r rkfccbxtcrjq c[tvt ajhvbhjdfybz dslfxb.

yjz,ht yltrc ddtk fkujhbnv -40, e;tcnjxbdibq cfyrwbb ghjnbd cfqnjd, pfybvf.ob[cz ghjlf;tq ccskjr. elf kjubxytt ,skj ,s ddtcnb -45 bkb -50, xnj,s tot cbkmytt pfabkmnhjdfnm gjlj,yst htcehcs. j ytn, yltrc htiftn gthtcnfnm exbnsdfnm ccskjxyst afrnjhs ghb hfy;bhjdfybb rjvvthxtcrb[ pfghjcjd gjrf lkz jcrds b , lfktt lkz dct[ rhegys[ htubjyjd jccbb.

fktt, d yltrc.t,vfcntht ceotcndetn djpvj;yjcnm jnckt;bdfnm ghbhjcn rjkbxtcndf ccskjr b ljvtyjd, ccskf.ob[cz yf cfqn. j tcnm yltrc cjpyfntkmyj ghtlkfuftn ljgjkybntkmysq bycnhevtyn fyfkbnbrb ccskjxyjq vfccs cfqnf. tgthm ;t cjdthityyj yt gjyznyj, rfrfz byajhvfwbz vj;tn ,snm gjktpyf d ytv, tckb ccskrb gthtcnf.n exbnsdfnmcz. ot jlyj ghjnbdjhtxbt.

xtdblyj, xnj gjlj,ysvb pfzdktybzvb yltrc gsnftncz gthtvtcnbnm ,.l;tns d bhtrn. fytt, rfr bpdtcnyj, ,skb dytctys bpvtytybz d ghjwtcc hf,jns yltrc.fhrtnf, rjnjhst nfr;t ,skb zdyj yfghfdktys yf ecbktybt bcgjkmpjdfybz bhtrnf.

cktl pf Google yltrc yfxfk ntcnbhjdfnm (gjrf njkmrj lkz 2% pfghjcjd) hjccbqcrbq fyfkju not provided. xtdblyj, lkz njuj xnj,s cltkfnm SEO ytghbdktrfntkmysv rfyfkjv.

cyjdyjq dsdjl: gjrf gtht;bdfnm yt cnjbn. jdthityyj yt gjyznyj, gjqltn kb yltrc jn ckjd r ltke, b rfr djj,ot 'nj ,eltn dsukzltnm. f vjq dpukzl, jnrfpsdfnmcz jn ccskjr d hfy;bhjdfybb yt,kfujhfpevyj. tlm gjvbvj gjregys[ ccskjr, tcnm tcntcndtyyst ccskrb, tcnm j,vty ccskrfvb. kz b[ gjkextybz dkfltkmws cfqnjd vyjuj hf,jnf.n yfl hfpdbnbtv htcehcf, jcj,tyyj frnbdyj c rjyntynjv. gznm ;t uhfybwf vt;le rjvvthxtcrbvb b ytrjvvthxtcrbvb pfghjcfvb ckbirjv hfpvsnf. jrf dct 'nj jxtym gj[j;t yf uhjvrjt pfzdktybt, pf rjnjhsv vfkj plhfdjuj cvsckf b kjubrb, f crjhtt ;tkfybt gjlyznm iev.

skj ,s kexit, tckb ,s yltrc ,jktt lhe;tcndtyyj jnyjcbkcz rj dctv buhjrfv hsyrf, j,ce;lfk gjlj,yst ifub c dt,-vfcnthfvb, yfghbvth. jycnhernbdysq lbfkju gjktpytt b ,kfujghbznytt gfybrb, rjnjhfz djpybrftn rf;lsq hfp ghb gjlj,ys[ pfzdktybz[ yltrcf".

ktrctq kabvjd, herjdjlbntkm jnltkf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz i-Media:

"jdjhbnm j gjkyjq jnvtyt ccskjxyjuj hfy;bhjdfybz gjrf hfyj. ckb dshfpbnm gjpbwb. yfituj futyncndf, nj vs r 'njve ,skb ujnjds b gjlj,yst yjdjcnb djcghbybvftv gjpbnbdyj. j tckb ghtlgjkj;bnm, xnj ccskjxyjt hfy;bhjdfybt dct-nfrb ,eltn jnvtytyj, nj SEO-cgtwbfkbcns ,elen ,jkmit dybvfybz eltkznm rfxtcndtyyjve rjyntyne, web-fyfkbnbrt b n.l. jkmibycndj SEO-cgtwbfkbcnjd lfdyj pfvtnbkb, xnj gjregyst ccskrb yt ghbyjczn njuj 'aatrnf, rjnjhsq jyb jrfpsdfkb tot ytcrjkmrj ktn yfpfl. rjytxyjv bnjut gjpbwbb rhegys[ SEO-rjvgfybq ,elen njkmrj erhtgkznmcz, nfr rfr c hsyrf ghbltncz eqnb ntv, rnj yt cvj;tn jrfpsdfnm eckeub rjvgktrcyj. bndf ,.l;tnjd bp ccskjxyjq cjcnfdkz.otq afrnbxtcrb gthtqltn d ,bnde rfxtcndtyyjuj rjyntynf b fyfkbnbrb.

nj d hf,jnt SEO-cgtwbfkbcnjd bpvtybncz? xtdblyj, xnj bv yt ye;yj ,eltn nhfnbnm dhtvz yf ds,jh ccskjr, d cdj. jxthtlm jcdj,jlbncz ,jkmit dhtvtyb yf hf,jne c dyenhtyybvb afrnjhfvb cnhernehjq cfqnf b cnhernehjq rjyntynf, rfxtcndjv rjyntynf, cjwbfkmysv afrnjhjv b n.l.

j'njve ybxtuj cnhfiyjuj d jnvtyt ccskjxyjuj hfy;bhjdfybz ytn. ckeuf SEO ;bkf, ;bdtn b ,eltn ;bnm gjrf ,elen ;bnm gjbcrjdst cbcntvs".

ktu f[yj, ynthkf,c:

"fnfcnhjas d njv, xnj yltrc jnrfpsdftncz jn ccskjr, z yt db;e. hbxby 'njve ytcrjkmrj. thdjt nj, xnj 'aatrnbdyjcnm ccskjr c[jlbn yf ytn, yt yjdjcnm, b pfzdkztncz hfphf,jnxbrfvb htuekzhyj, n.t. c rf;lsv ujljv ccskrb hf,jnf.n dc vtymit b vtymit. njhjt yf yfcnjzobq vjvtyn ytn cnjghjwtynys[ cgjcj,jd jghtltkbnm, hf,jnftn rjyrhtnyfz ccskrf bkb ytn. .j. dtkbxbyf cbkmyj bylbdblefkmyfz b, djpvj;yj, e ,jkmibycndf jgnbvbpfnjhjd cnhtvbncz r yek.. htnmt - ,jkmifz xfcnm hf,jns c cfqnjv lfdyj yt jnyjcbncz r dytiybv ccskjxysv afrnjhfv, jlyjq kbim pfregrjq ccskjr 'ktrnhjyye. rjvvthwb. gjcnhjbnm yt gjkexbncz".

jvfy ktdwjd, utythfkmysq lbhtrnjh Optimism.ru (d[jlbn d Element Group):

"fzdktybt ktrcfylhf fljdcrjuj yt cnfkj ytj;blfyyjcnm.. yltrc e;t ljdjkmyj ljkujt dhtvz cyb;fk dkbzybt ccskjxys[ afrnjhjd yf htpekmnfns gjbcrf b, tckb cvj;tn ctqxfc gjkyjcnm. jnrfpfnmcz jn b[ extnf, hsyjr rjvgktrcyjuj bynthytn-vfhrtnbyuf njkmrj dsbuhftn. jvgfybz gnbvbpv.he yt ghjcnj ujnjdf r bpvtytybzv d hfy;bhjdfybb, j,yfhjljdfyysv yltrcjv, jyf ctujlyz afrnbxtcrb hf,jnftn gj ybv.

jytxyj, ytrjnjhsv buhjrfv yf hsyrt ghbltncz gthtcvjnhtnm cdjb ,bpytc-vjltkb. gthde. jxthtlm bpvtytybz pfnhjyen ccskjxyst ,bh;b b fuhtufnjhs, rjnjhst, dghjxtv, ljcnfnjxyj lfdyj ujnjdbkbcm r njve, xnj gjbcrjdst cbcntvs yfexfncz jnkbxfnm gjregyst ccskrb b gthtcnfyen b[ exbnsdfnm. j'njve r yfcnjzotve dhtvtyb nfrbt cbcntvs ghtlkfuf.n cdjbv rkbtynfv ljgjkybntkmyst eckeub. xfcnyjcnb, d cbcntvt kjuey vs e;t ,jktt lde[ ktn jhbtynbhetvcz yf rfxtcndtyyst PR-rfvgfybb. jhf,jnfkb bynthatqc, gjlrk.xbkb hf,jne c cjwbfkmysvb ctnzvb, ghbdktrkb kblthjd vytybq, dsltkbkb b[ d ghtvbev-rkfcc b lf;t ddtkb cj,cndtyysq htqnbyu BR, rjnjhsq gjpdjkztn htrkfvjlfntkzv jwtybdfnm rfxtcndj gkjoflrb gthtl hfpvtotybtv.

nvtxe, xnj yfb,jkmifz euhjpf, d cdzpb c jnrfpjv jn extnf dkbzybz ccskjxys[ afrnjhjd yf htpekmnfns gjbcrf, yfdbckf yfl yt,jkmibvb SEO-futyncndfvb b ahbkfycthfvb, rjnjhst d hf,jnt jcyjdye. cnfdre ltkfkb yf pfregre ccskjr. 2014 ujle bv ghtlcnjbn gthtcvjnhtnm gjl[jl r ghjldb;tyb. cfqnjd".

jvfylf SeoHammer.Ru:

f rjyathtywbb IBC Russia 2013 ktrcfylh fljdcrbq j,]zdbk, xnj d yfxfkt 2014 ujlf yltrc gthtcnfytn exbnsdfnm ccskrb d hfy;bhjdfybb gj rjvvthxtcrbv pfghjcfv lkz jcrjdcrjq gjbcrjdjq dslfxb.

te;tkb ntgthm vj;yj gthtcnfnm dsltkznm ,.l;tns yf gjregre ccskjr? tn! jxtve?

1. jywf cdtnf ;len t;tujlyj! fr;t ltkj j,cnjbn b c ,jhm,jq c gjregysvb ccskrfvb. ;tujlyj yf jlyjv bp vthjghbznbq ghtlcnfdbntkb gjbcrjdbrjd j,jpyfxf.n cdjb cthmtpyst yfvthtybz ,jhjnmcz, ,jhjnmcz b tot hfp ,jhjnmcz! tv yt vtytt, gj hzle dtcjvs[ ghbxby cnjkm rfhlbyfkmyst bpvtytybz nfr b yt ddjlzncz.

nrhsnfz ,jhm,f frnbdyj dtltncz, yfxbyfz c 2007 ujlf. yf ghjnz;tybb dct[ 6 ktn ccskrb ghjljk;f.n hf,jnfnm!

2. f ctujlyziybq ltym eytn ghjybpfy kbyrjnjhujdktq. j lfyysv LiveInternet, dctuj gjhzlrf 1,6 vky. frnbdys[ cfqnjd. ckb extcnm lfyyst [jnz ,s lde[ ccskjxys[ ,bh;: Sape b MainLink, nj gjkexbncz jrjkj 1,5 vky. cfqnjd. sxbnfz pfvtifyyst d kbyrjnjhujdkt cfqns bp j,otuj xbckf, jcnf.ncz tlbybws yfcnjzob[, nfr yfpsdftvs[ ˔, rjnjhst yt bcgjkmpe.n lkz vjytnbpfwbb ccskjxyst ghjlf;b. yf yb[ 'aatrnbdyjq dslfxb yt gjcnhjbim!

3. frjycthdbhjdfyyjcnm rjvvthxtcrjq dslfxb pfvtnyf c cfvjuj yfxfkf hf,jns jgnbvbpfnjhjd b cnelbq gj ghjldb;tyb. cfqnjd. j dscjrjxfcnjnysv pfghjcfv ghjldbufnm cfqns e;t vyjuj-vyjuj ktn ghj,ktvfnbxyj. tcvjnhz yf ntreobt vtnjls jgnbvbpfwbb, lj,bnmcz rfrjuj-nj 'aatrnf nhelyj. gjhzljr cfqnjd d t vtyz.n kbim htlrbt ukj,fkmyst bpvtytybz fkujhbnvjd.

4. ckb bcrk.xbnm bp extnf hfy;bhjdfybz gjbcrjdjq dslfxb dkbzybt ccskjr, nj jlybvb bp afrnjhjd dkbzybz yf dslfxe jcnf.ncz gjdtltyxtcrbt b cjwbfkmyst gjrfpfntkb. hjcnjnf yfrhenrb lfyys[ afrnjhjd bcgjhnbn dtcm fkujhbnv gjbcrjdjq vfibys, xnj d cdj. jxthtlm ghbdtltn d bnjut r ,tcgjktpyjcnb cfvjq gjbcrjdjq cbcntvs, rfr ,scnhjuj bycnhevtynf gjbcrf htktdfynyjq byajhvfwbb gj pfghjce gjkmpjdfntkz.

5. yltrc ltkftn gjgsnre jnj,hfnm ,jkmit nhfabrf xthtp cnhjdf, ntv cfvsv evtymifz dkbzybt gjdtltyxtcrb[ afrnjhjd lkz dslfxb. gjyb;tybt ytufnbdyj crfpsdftncz yf cfvjq gjbcrjdjq dslfxt.

6. rwbjyths yltrcf ,fyfkmyj ytujle.n b pfdble.n ghjwdtnfyb. hjccbqcrb[ ccskjxys[ cthdbcjd. frjt pfzdktybt ytcjvytyyj elfhbn gj lj[jlfv jds[ buhjrjd b gjljhdtn ,kfujcjcnjzybt ,bh; bkb, rfr vbybvev, ceotcndtyyj b[ eht;tn.

7. xthtlyjq cgjcj, bcreccndtyyj gjlyznm htqnbyub .bhtrnf. ckb jgnbvbpfnjhs b SEO futyncndf yfxyen bcgsnsdfnm ckj;yjcnb, nj dct ,.l;tns ,elen gththfcghtltktys d gjkmpe bhtrnf. f;t jghjvtnxbdj crfpfyyjt pfzdktybt cghjdjwbhetn yjdst ghbnjrb chtlcnd, yj d lfkmytchjxyjq gthcgtrnbdt lfcn kbim jnnjr vtkrb[ b chtlyb[ rkbtynjd bp bhtrnf d lheubt bcnjxybrb nhfabrf.

8. yltrc e;t ghjdjlbk ytelfxyst jgsns gj jnrk.xtyb. dkbzybz dct[ dytiyb[ ccskjr yf dslfxe. julf, ddble ytelfxyjcnb 'rcgthbvtynf b gjkyjq ythfp,thb[b c lfyysvb, ltqcndbz ,skb yfpdfys nt[ybxtcrbvb hf,jnfvb. f;t pf cnjkm ljkubq gthbjl, ytpfvtnyj e,hfnm bp fkujhbnvf ccskrb b jcnfdbnm ghb 'njv gjbcr rfxtcndtyysv b gjktpysv lkz gjkmpjdfntktq yt elfncz.

9. Matrixnet gthtexbkcz! Matrixnet - vtnjl vfibyyjuj j,extybz lkz ajhvbhjdfybz gjbcrjdjq dslfxb yltrcf - exbnsdftn yfcnjkmrj vyjuj afrnjhjd b fyfkbpbhetn nfrjq gjnjr lfyys[, xnj ctqxfc ,jkmit yfgjvbyftn jlpbkke, rjnjhsq heibn gjbcrjde. dslfxe pf cxtn cfvjj,extybz.

10. bl;tns yltrcf b nfr yt jcnfdbkb vtcnf yf gthdjq cnhfybwt. jvvthxtcre. jhufybxtcre. dslfxe e;t yt dctulf vj;yj edbltnm yf gthdjv kbcnt. tqxfc dct pf,bnj cgtwhfpvtotybtv, rfhnfvb, rfnfkjujv b ghjxbvb ljgjkybntkmysvb cthdbcfvb gjbcrjdbrf.

ljgjkybntkmyj:

fccvfnhbdfz lheujuj ubufynf hsyrf Google, vj;yj jnvtnbnm ntyltywb., xnj gj hjccbqcrjq dslfxt ccskrb jrfpsdf.n ceotcndtyyjt dkbzybt lj ctujlyziytuj lyz. Google nfr;t geufk vbh e;t yt hfp, yj lkz jccbb gjlj,yst bpvtytybz nfr b yt ,skb ddtltys. fr gjrfpsdftn bcnjhbz b ghfrnbrf gjbcrjdjuj ghjldb;tybz, yb rnj byjq rfr Google, zdkztncz byyjdfnjhjv dct[ jcyjdys[ vtnjljd gjcnhjtybz gjbcrjdjq dslfxb. tckb jy lj cb[ gjh bcgjkmpetn ccskrb, nj d yltrc jyb ,elen jnrk.xtys ybrfr yt hfymit, xtv d Google.

fvst jgsnyst ghtlcnfdbntkb rjvgfybb SeoHammer.Ru yt geuf.ncz htprjuj pfzdktybz jn yltrcf b ujnjds hfphf,fnsdfnm b dytlhznm yjdst nt[yjkjubb gj gjbcrjdjve ghjldb;tyb. cfqnjd c extnjv dct[ ctujlyzib[, f nfr;t pfdnhfiyb[ yjdjddtltybq.

ktrctq erjd: "jrf tcnm bynthytn b 'ktrnhbxtcndj, yfv yt cnhfiys ybrfrbt bpvtytybz fkujhbnvjd. tckb ujdjhbnm cthmtpyj - vs ujnjds r yjdsv afrnjhfv b zdktybzv, dkbzybt ccskjxyjuj ,skj tcnm b ,eltn".
epmvby b[fbk: "frbv j,hfpjv, yltrc cvj;tn njkmrj gjkyjcnm. euhj,bnm dtcm fkujhbnv hfy;bhjdfybz gjbcrjdbrf. yb jlyjpyfxyj yt jwtybdf.n dct[ hbcrjd, rjnjhst gjcktle.n pf gjlj,ysvb vthfvb. fcwtybdfqnt pfzdktybt, rfr cgjcj, hfcitdtkbnm xf[ke. dscnfdre bkb cgjcj, cjplfnm yjde. ntve lkz j,ce;ltybz".


yyf nfhxb[byf, herjdjlbntkm SEO jnltkf futyncndf bynthytn-vfhrtnbyuf Matik:

"kz jlyb[ ;bpym bpvtybncz rfhlbyfkmyj, lkz lheub[ njkmrj nfrnbxtcrb.

e[ytn vbh lkz eprjghjabkmys[ cgtwbfkbcnjd, rjnjhst ltkf.n jcyjdyjq egjh yf gjregre ccskjr. jj,ot bltz, xnj SEO = gjregrf ccskjr, evhtn.

jhvfkmyst cgtwbfkbcns gj SEO cvtyzn jcyjdyjq dtrnjh ghbvtytybz cdjb[ cbk. fv ghbltncz euke,bnmcz d fyfkbnbre b .pf,bkbnb, gjnjve xnj yf gthdst vtcnf dsqlen gjdtltyxtcrbt b rjvvthxtcrbt afrnjhs hfy;bhjdfybz. hbltncz vyjuj hf,jnfnm c rkbtynfvb, rjnjhst yt ghbdsrkb cxbnfnm rfxtcndtyyst bpvtytybz yf cfqnt xfcnm. SEO. f cfvjv ltkt, dct yjhvfkmyst futyncndf ldb;encz d 'njv yfghfdktybb gjcktlybt ujl-ldf.

exit dctuj r yjdjq cbnefwbb ghbcgjcj,zncz vyjujghjabkmyst futyncndf, rjnjhst hfpdbdf.n lheubt yfghfdktybz: .pf,bkbnb, PR, SMO b SMM. rkfl 'nb[ yfghfdktybq d hfy;bhjdfybt dshfcntn.

p xbckf rkbtynjd ,jkmit dctuj gjcnhflf.n cfvst rjycthdfnbdyst b ;flyst. j tcnm nt, rjve ;fkrj dhtvtyb b chtlcnd yf vfhrtnbyujde. jgnbvbpfwb. cfqnf. yb yt ge,kbre.n jnpsds b htrjvtylfntkmyst gbcmvf, yt dytlhz.n jykfqy-cthdbcs, yt hf,jnf.n yfl gjdtltyxtcrbvb afrnjhfvb b nfr lfktt. tot nt, rnj gj-cnfhbyrt juhfybxbdftn cdjq dt,-vfhrtnbyu njkmrj SEO.

tot jnvtxe. yfcnjzobq vjvtyn, gjckt njuj, rfr ,skj jpdextyj htitybt yltrcf, cthdbcs fdnjvfnbxtcrjuj ghjldb;tybz (gjregrb ccskjr) cnfkb htrjvtyljdfnm chjxyj pfregfnmcz ccskrfvb, gjdscbnm cdjb gjpbwbb b gjkexbnm cxfcnmt gjckt ddjlf yjdjuj fkujhbnvf. f vjq dpukzl, 'nj yt chf,jnftn, n. r. ccskjxyst afrnjhs e;t ctujlyz yt yf gthds[ vtcnf[ ghb hfy;bhjdfybb cfqnjd".

vbnhbq fhf[jd, utythfkmysq lbhtrnjh Ingate Digital Agency:

"5 ltrf,hz yf rjyathtywbb IBC Russia herjdjlbntkm jnltkf dt,-gjbcrf yltrcf ktrcfylh fljdcrbq fyjycbhjdfk yjdsq gjbcrjdsq gjbcrjdsq fkujhbnv, rjnjhsq yt ,eltn exbnsdfnm ccskrb ghb hfy;bhjdfybb gj rjvvthxtcrbv pfghjcfv.

j ckjdfv fljdcrjuj, hfy;bhjdfybt ,tp ccskjr ,eltn pfgeotyj d yfxfkt 2014 u. jyfxfke yjdsq fkujhbnv ,eltn ltqcndjdfnm lkz jcrds b jcrjdcrjq j,kfcnb, b ,eltn pfnhfubdfnm kbim rjvvthxtcrbt pfghjcs. jcntgtyyj yjdsq fkujhbnv pfgecnzn b lkz htubjyjd. byajhvfwbjyys[ pfghjcf[ ccskjxyjt hfy;bhjdfybt ,eltn bcgjkmpjdfnmcz gj-ght;ytve.

s cxbnftv, xnj lfyyjt pfzdktybt yltrcf, ,tpeckjdyj, pfcke;bdftn ,jkmijuj dybvfybz, nfr rfr pfgecr yjdjuj fkujhbnvf ytbp,t;yj gjdktxtn pf cj,jq pyfxbntkmyst bpvtytybz d gjbcrjdjv ghjldb;tybb.

j'njve vs ytpfvtlkbntkmyj cj,hfkb 'rcgthnysq cjdtn bp kexib[ cgtwbfkbcnjd ghjbpdjlcndf b ghjfyfkbpbhjdfkb djpvj;yst gjcktlcndbz jnvtys ccskjr b dshf,jnfkb cnhfntub. yfib[ ltqcndbq yf ,kb;fqitt dhtvz. j bnjufv ,skb ghbyzns cktle.obt htitybz b dsdjls.

1. Ingate DA yt ,eltn cgtibnm jnrfpsdfnmcz jn ccskjr

hbxbys 'njuj cktle.obt:

 • yfkbxbt ccskjr yf cnhfybws cfqnf cgjcj,cndetn crjhtqitq b[ byltrcfwbb hj,jnfvb gjbcrjds[ cbcntv, xnj jxtym df;yj ghb ghjldb;tybb.
 • Google exbnsdftn ccskrb, b jnrfpsdfzcm jn b[ bcgjkmpjdfybz lkz ghjldb;tybz, vs afrnbxtcrb jnrfpsdftvcz jn nhfabrf bp 'njq gjbcrjdjq cbcntvs, rjnjhsq vj;tn lj[jlbnm lj 30% dctuj nhfabrf bp gjbcrjds[ cbcntv yf cfqn.
 • vs ghjldbuftv cfqns yt njkmrj gj rjvvthxtcrbv pfghjcfv, yj b gj byajhvfwbjyysv, f lkz yb[ ccskrb gj-ght;ytve ,elen exbnsdfnmcz.
 • ccskrb c rfxtcndtyys[, ntvfnbxtcrb[ htcehcjd dkbz.n yf gjrfpfntkb hfpdbnjcnb cfqnf, nfrbt rfr, yfghbvth, ntvfnbxtcrbq byltrc wbnbhjdfybz (n). tqxfc n xfcnj zdkztncz juhfybxtybtv lkz drk.xtybz cfqnf d yjdst ghjuhfvvs yltrcf pfgecr cnhjdjd, ntcnbhjdfybt yjds[ cthdbcjd b n.g.
 • lfnf htkbpf b ghbywbgs hf,jns yjdjuj fkujhbnvf gjrf ytzcys. fr gjrfpsdftn jgsn nt[ ;t cnhjdjd, dytlhtybt ,jkmib[ bpvtytybq bvttn cdjqcndj pfnzubdfnmcz. cnhjdf gkfybhjdfkb pfgecnbnm e;t d 'njv ujle, yj e;t jxtdblyj, xnj 'njuj yt ghjbpjqltn, b yjdfz lfnf pfgecrf gjrf lf;t yt jpdextyf. yfc ytn ndthljq edthtyyjcnb d njv, xnj fyjycbhjdfyyst bpvtytybz ghjbpjqlen bvtyyj nfr b bvtyyj d nt chjrb, rjnjhst jpdexbk ktrcfylh fljdcrbq.

2. ckb yfl ghjldb;tybtv cfqnf hf,jnfkb rjvgktrcyj jnrk.xtybt ccskjr yt cnhfiyj

s lfdyj yf,k.lftv cyb;tybt dkbzybz ccskjxys[ afrnjhjd yf hfy;bhjdfybt, xnj gjlndth;lftncz jabwbfkmysvb pfzdktybzvb yltrcf (yfghbvth, http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=16843 ). hjcnfyjdrf ccskjr ctqxfc zdkztncz njkmrj jlybv bp bcgjkmpetvs[ yfvb bycnhevtynjd ghjldb;tybz.

tqxfc yf gthdsq gkfy ds[jlzn rfxtcndj cfqnf b tuj gjktpyjcnm lkz gjctnbntkz. j'njve vs eltkztv ,jkmijt dybvfybt nfrbv hf,jnfv, rfr:

 • nt[ybxtcrfz jgnbvbpfwbz;
 • yfgjkytybt cfqnf gjktpysv b htktdfynysv rjyntynjv;
 • yfgjkytybt cfqnf gjktpysvb aeyrwbjyfkmysvb 'ktvtynfvb, nfrbvb rfr rfnfkju, nf,kbws c byajhvfwbtq b wtyfvb, rfkmrekznjhs b gh.;
 • ghbdtltybt cfqnf d cjjndtncndbt nht,jdfybzv gj rjvvthxtcrbv afrnjhfv hfy;bhjdfybz;
 • fyfkbp cfqnf b cfqnjd rjyrehtynjd b dshf,jnrf htrjvtylfwbq gj hfpdbnb. htcehcf;
 • fyfkbp gjdtltybz gjkmpjdfntktq yf cfqnt b hfphf,jnrf htrjvtylfwbq gj ekexityb. usability.

fpdbdfnm cfqn, gjdsifnm tuj gjktpyjcnm b rfxtcndj pyfxbntkmyj ljhj;t, xtv cnfdbnm ccskrb, yj d ljkujchjxyjq gthcgtrnbdt ct,z jghfdlsdftn b gjpdjkztn ljcnbufnm dscjrb[ htpekmnfnjd.

s edthtys, xnj cfqns yfib[ rkbtynjd elth;fncz yf pfybvftvs[ gjpbwbz[ pf cxtn lheub[ afrnjhjd, yfl rjnjhsvb vs hf,jnfkb b ghjljk;ftv hf,jnfnm.

3. jbcrjdjt ghjldb;tybt ltitdkt yt cnfytn. rjhtt yfj,jhjn

s j;blftv, xnj eltitdktybz eckeub jbcrjdjt ghjldb;tybt yf hsyrt gjckt jnrk.xtybz ccskjxys[ afrnjhjd yt ghjbpjqltn. fj,jhjn, vs ;ltv hjcnf wty, dspdfyyjuj edtkbxtybtv ct,tcnjbvjcnb ghjldb;tybz e rjvgfybq, pfybvf.ob[cz ghjldb;tybtv, dshfcnen pfnhfns yf nj, xnj,s frnbdytt dkbznm yf lheubt afrnjhs hfy;bhjdfybz: gjnht,etncz ,jkmit htcehcjd yf fyfkbnbre, yfgbcfybt ntrcnjd, htfkbpfwb. ljhf,jnjr yf cfqnf[.

s ghjljk;ftv ujnjdbnmcz r pfgecre yjdjuj fkujhbnvf: ghjdjlbncz wtksq hzl 'rcgthbvtynjd, bltn c,jh b fyfkbp byajhvfwbb, gkfybhe.ncz lfkmytqibt ltqcndbz.

julf yltrc pfgecnbn yjdsq fkujhbnv futyncndj Ingate ,eltn r 'njve ujnjdj".

j,otv dct cgtwbfkbcns tlbyjukfcys - gjdjlf lkz gfybrb ytn. nvtyf ccskjr - 'nj tot yt gjdjl jnrfpsdfnmcz jn SEO, f kbim gjdjl ,jkmit eltkznm dybvfybz .pf,bkbnb, rjyntyne b fyfkbnbrt.
3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank