Google 2012


   www.romver.ru
/ / Google 2012( )

fr bpdtcnyj, Google jxtym k.,bn 'rcgthbvtynbhjdfnm c bynthatqcjv cnhfybws gjbcrjdjq dslfxb. f rjyathtywbb Google Tech Talk cjnhelybr rjvgfybb fk fhbfy (Hal Varian) pfzdbk, xnj j,sxysq gjkmpjdfntkm, pf[jlz yf cnhfybwe gjbcrjdbrf, vj;tn dbltnm lj l.;bys ntcnjd. tv yt vtytt, lfktrj yt dct 'rcgthbvtyns Google ddjlbn d rfxtcndt gjcnjzyys[ bpvtytybq. nfr, rfrbv ;t bpvtytybzv gjldthukfcm dslfxf Google d 'njv ujle? frbt ntcnbhjdfybz nfr b yt cnfkb htfkmyjcnm.? rfr yf bpvtytybz jnhtfubhjdfkb gjkmpjdfntkb?

Search Plus Your World

zydfht 2012 Google ghtlcnfdbk gjkmpjdfntkzv gthcjyfkbpbhjdfyye. dslfxe cvtcm j,sxys[ gjbcrjds[ htpekmnfnjd, rfhnbyjr b cjwbfkmys[ 'ktvtynjd. pyfxfkmyj aeyrwbz fuhtccbdyj ghjldbufkf htpekmnfns bp Google+ yfl jcnfkmysvb, rjnjhst gjhjq ,skb ujhfplj htktdfynytt, jlyfrj d ntxtybt ujlf 'nf yfcnjqxbdjcnm ytvyjuj jckf,kf.

ckb gjcvjnhtnm yf lfyyst Topsy, vj;yj pfvtnbnm, xnj pfgecr thcjyfkbpbhjdfyyjq dslfxb yt yfitk ntgkjuj jrkbrf e gjkmpjdfntktq: d gthbjl c zydfhz gj atdhfkm rjkbxtcndj ytufnbdys[ dscrfpsdfybq pyfxbntkmyj ghtdjc[jlbkj j,]tv gjkj;bntkmys[ jnpsdjd. lyfrj pfntv gjkmpjdfntkb cvzuxbkbcm: kb,j jyb ghbdsrkb r bpvtytyb., kb,j ghjcnj jnrk.xbkb aeyrwb.. 

hfa yfybq

vft Google j,]zdbk j pfgecrt hfaf yfybq, rjnjhsq jy jgbcfk, rfr gthdsq ifu r gjbcre ,eleotuj. jdfz aeyrwbz gjpdjkbkf Google jnj,hf;fnm d dslfxt gjvbvj cnfylfhnys[ ccskjr, ghzvst jndtns yf djghjcs gjkmpjdfntktq, rhfnre. cghfdre j, j,]trnt pfghjcf, byajhvfwb. j cdzpfyys[ c ybv afrnf[. t[ybxtcrb hfa yfybq Google ghtlcnfdkztn cj,jq ctvfynbxtcre. dt,-ctnre vt;le hfpkbxysvb ceoyjcnzvb: kbxyjcnzvb, cj,snbzvb, cathfvb ;bpyb, dtofvb, rfntujhbzvb. yajhvfwbjyyjq ,fpjq lkz Knowledge Graph cke;bn wtksq gthtxtym bcnjxybrjd: jnrhsnfz ctvfynbxtcrfz ,fpf lfyys[ Freebase, brbgtlbz, ,jhybr jnrhsns[ lfyys[ gj vbhe b n.l.

tfrwbz gjkmpjdfntktq yf yjdjddtltybt ,skf ,jktt xtv gjpbnbdyjq. fr gjrfpsdf.n lfyyst cthdbcf Topsy, gjkmpjdfntkb gj ljcnjbycnde jwtybkb djpvj;yjcnm gjkexbnm ,scnhsq jndtn yf cdjq pfghjc.

thtvtotybt ktdjuj vty.

rcgthbvtynbhjdfnm c vtcnjgjkj;tybtv ktdjuj gjbcrjdjuj vty. Google yfxfk tot d b.yt. yjz,ht 2012 gjbcrjdbr jabwbfkmyj gthtvtcnbk vty. c yfcnhjqrfvb gjbcrjds[ htpekmnfnjd bp ktdjq xfcnb cnhfybws d tt dth[y.. xfcnm. fvb ;t htpekmnfns cvtcnbkbcm ytvyjuj dktdj, xnj lfkj ghjcnhfycndj lkz jnj,hf;tybz htpekmnfnjd hfaf pyfybq (Knowledge Graph). j pfzdktyb. Googe, nfrjt yjdjddtltybt gjpdjkbn gjkmpjdfntkzv ,scnhtt yf[jlbnm jndtns gj pfghjcfv.

ynthtcyj, xnj ghb fyfkbpt htfrwbb gjkmpjdfntktq yf lfyyjt yjdjddtltybt yt ,skj dszdktyj yb gjkj;bntkmyjq, yb ytufnbdyjq zhrj dshf;tyyjq htfrwbb. skj dblyj, xnj gjkmpjdfntkb pfvtnbkb yjdjddtltybt, yj jyj b[ yt cbkmyj dpdjkyjdfkj.

tcnbhjdfybz, rjnjhst yt ,skb ddtltys

Google ghjdjlbn ,jktt 500 'rcgthbvtynjd d ujl, d njv xbckt b c jajhvktybtv SERP. 'njv ujle gjbcrjdbr frnbdyj ntcnbhjdfk yt,jkmibt bpvtytybz d bynthatqct dslfxb:

- ccskrf rnbdyj j,ce;lftncz yf Google+, yf;fd yf rjnjhe., ghzvj d htpekmnfnf[ gjbcrf vj;yj gjcvjnhtnm rjvvtynfhbb r gjcne, jcnfdktyyst d cjwbfkmyjq ctnb.

- jajhvktybt Sitelinks: b[ cnfkj d ytcrjkmrj hfp ,jkmit, b jyb hfpuhfybxbkbcm gj rfntujhbzv.

- ntcnbhjdfybt vtymituj rjkbxtcndf htpekmnfnjd d dslfxt: gjkmpjdfntkb pfvtxfkb, xnj gj ytrjnjhsv pfghjcfv gjbcrjdbr gjrfpsdftn SERP bp ctvb bkb lf;t xtnsht[ htpekmnfnjd.

- byntuhfwbz gjbcrf b gjxns - cghfdf jn dslfxb gjkmpjdfntk. gjrfpsdf.ncz tuj gmail-gbcmvf, rjnjhst htktdfynys tuj gjbcrjdjve pfghjce (tckb jy pfkjubyty).


sdjl

ckb chfdybnm dytiybq dbl SERP Google d yfxfkt ujlf b ctqxfc, ytdjjhe;tyysv dpukzljv dblyj, yfcrjkmrj cthmtpyj bpvtybkfcm dslfxf:lyfrj gjvjukb kb jyf gjkmpjdfntkzv ,scnhtt yf[jlbnm jndtns yf cdjb djghjcs? kb gjbcrjdbr kbim gthtuhe;ftn dslfxe gjlj,ysvb yjdjddtltybzvb? , 'njv vs cghjcbkb dfyf tkrjdybrjdf, lbhtrnjhf gj hfpdbnb. i-Media:

yltrc b Google lfdyj ghjdjlzn gjkbnbre ge,kbrfwbb ujnjds[ jndtnjd d gjbcrjdjq dslfxt. yltrc yfpsdftn nbgs nfrb[ jndtnjd rjkleyobrfvb. fr ,skb dytlhtys ujnjdst jndtns yf djghjcs ghj ghjuyjp gjujls, hfcgbcfybz rbyjntfnhjd, gthtdjl dfk.n, gthtdjl vth lkbyys b dtcf b n.l. nj ltkftncz lkz njuj, xnj,s gjkmpjdfntkm yt ltkfk kbiyb[ rkbrjd. j ujnjdsq jndtn yt dctulf vj;yj ghtljcnfdbnm gjkmpjdfntk.. fcnj jndtn yflj enjxyznm, yj dct hfdyj vj;yj gjvjxm gjkmpjdfntk. cltkfnm 'nj enjxytybt ,scnhj, ,tp gtht[jljd yf lheubt cnhfybws.

tgthm yfdth[e hfcgjkfuftncz ljgjkybntkmyjt vty.. nj gjpdjkztn gjkmpjdfntk. yt gjkmpjdfnmcz kbiybq hfp ghjrhenrjq cnhfybws b lftn djpvj;yjcnb gjkmpjdfntkzv ,scnhj abkmnhjdfnm htpekmnfns gjbcrf ,tp gtht[jlf yf ljgjkybntkmyst cnhfybws. fghbvth, vj;yj juhfybxbnm htpekmnfns gjbcrf njkmrj yjdjcnzvb pf gjcktlybt 24 xfcf.

hfa pyfybq xfot dctuj ghtljcnfdkztn gjkmpjdfntk. ujnjdsq jndtn gj hzle djghjcjd. Google gsnftncz euflfnm nfrbt djghjcs gjkmpjdfntktq b gjlujnjdbnm rhfnrbq jndtn. wbnbhjdfybb cnfnmb 'ywbrkjgtlbb ytn ybxtuj yjdjuj, jlyfrj Google yt ghjcnj xnj-nj wbnbhetn, jy gjl,bhftn cdzpfyyst j,]trns, b lftn ccskrb yf yb[, gjl,bhftn bkk.cnhfwbb cdzpfyys[ j,]trnjd. fghbvth, lkz extyjuj 'nj vj;tn ,snm vtcnj hj;ltybz b cvthnb, eybdthcbntn, ult jy ghtgjlfdfk b cltkfk cdjb jnrhsnbz, tuj rjkktub, extybrb b yfexyst jggjytyns. f, gjkmpjdfntkm yt j,jqltncz nen jlybv rkbrjv, yj jy gjnhfnbn vtymit dhtvtyb yf gjbcr cdzpfyys[ j,]trnjd.

thjznyj, xfcnm byajhvfwbjyys[ cfqnjd kbibnmcz nhfabrf bp-pf gjlj,ys[ yjdjddtltybq, f xfcnm (cdzpfyyst j,]trns), yfj,jhjn, ghbj,htntn ljgjkybntkmysq nhfabr. jdfz dslfxf Google yt rf;tncz yfv gthtuhe;tyyjq".
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank