www.romver.ru
/ /( )

, 28 cty  jdjcnb. tgfhnfvtyn byajhvfwbjyys[ nt[yjkjubq jcrds j,]zdbk j gjbcrt hfphf,jnxbrf bynthytn-gkjoflrb lkz j,otcndtyyjuj j,ce;ltybz pfrjyjghjtrnjd ghfdbntkmcndf ujhjlf, cktletn bp pfzdrb, hfpvtotyyjq yf gjhnfkt ujcpfregjr.

fxfkmyfz (vfrcbvfkmyfz) wtyf rjynhfrnf cjcnfdkztn 5 vbkkbjyjd he,ktq.

bcntvf ghtlyfpyfxtyf lkz j,tcgtxtybz djpvj;yjcntq jhufybpfwbb lbfkjuf vt;le jhufyfvb bcgjkybntkmyjq dkfcnb jcrds b uhf;lfyfvb gj djghjcfv, cdzpfyysv c hfccvjnhtybtv b ghbyznbtv yjds[ pfrjyjghjtrnjd. bcntvf ljk;yf j,tcgtxbdfnm djpvj;yjcnm htfkbpfwbb uhf;lfyfvb ghfdf yf cdj,jle ckjdf b ljcneg r byajhvfwbb j pfrjyjghjtrnf[,  ujdjhbncz d ljrevtynt.

jukfcyj ghjtrnyjq ljrevtynfwbb, jcyjdysvb wtkzvb cjplfybz cfqnf pyfxfncz edtkbxtybt jnrhsnjcnb b ghjphfxyjcnb ltzntkmyjcnb cnjkbxys[ jhufyjd dkfcnb, ghtljcnfdktybt uhf;lfyfv djpvj;yjcnb dscrfpfnm cdjt vytybt gj gjdjle yjds[ pfrjyjghjtrnjd, f nfr;t yfkf;bdfybt j,hfnyjq cdzpb b extn vytybq uhf;lfy ghb hf,jnt yfl ghjtrnfvb yjds[ pfrjyjd.

fr jnvtxftncz d vfnthbfkt, r jrjyxfyb. hfphf,jnrb ghjtrnf yf gjhnfkt ljk;ys ghjqnb j,ce;ltybz gznb pfrjyjghjtrnjd b pfhtubcnhbhjdfnmcz 500 'rcgthnjd. hjvt njuj, yf gjhnfkt nfr;t ljk;ys ,snm hfphf,jnfys, d xfcnyjcnb, gjlcbcntvs ghjcs, ,ce;ltybt, frjyjghjtrns, ykfqy-rjyathtywbb b ,jhrf pfrjyjghjtrnf, ghtlyfpyfxtyyfz lkz ajhvbhjdfybz ntrcnf pfrjyjghjtrnf bp gjkmpjdfntkmcrb[ htlfrwbq.

f,jns ljk;ys ,snm dsgjkytys yt gjplytt 31 ltrf,hz 2012 ujlf.

fzdrb yf exfcnbt d ntyltht ghbybvf.ncz lj 30 jrnz,hz, gjldtltybt bnjujd rjyrehcf yfpyfxtyj yf 1 yjz,hz 2012 ujlf.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank