www.romver.ru
/ /( )

'njq cnfnmt vs ghjfyfkbpbhetv gjdtltybt gjkmpjdfntktq yf yjdjv cfqnt .hj bhjujdf - b djcgjkmpetvcz vs lkz 'njuj dt,dbpjhjv cthdbcf yltrc.tnhbrf

tlfdyj vs pfgecnbkb yfi yjdsq cfqn. cntcndtyyj, vs fyfkbpbhetv cnfnbcnbre gjctotybq, bcnjxybrb nhfabrf b njve gjlj,yjt. lyfrj yt vtytt df;ye., f gjlxfc b ,jktt gjktpye. byajhvfwb. ghb jwtyrt cbkmys[ b ckf,s[ cnjhjy .pf,bkbnb cfqnf ghtljcnfdkztn fyfkbp gjdtltybz gjkmpjdfntktq, vfhihenjd gthtldb;tybz jn yfxfkf ctccbb lj tt pfdthitybz.

'njq cnfnmt vs ghjfyfkbpbhetv gjdtltybt gjkmpjdfntktq yf yjdjv cfqnt .hj bhjujdf - b djcgjkmpetvcz vs lkz 'njuj dt,dbpjhjv cthdbcf yltrc.tnhbrf. thdbc dtcmvf elj,ty ntv, xnj gjpdjkztn gjcvjnhtnm ctccb. gjkmpjdfntkz tuj ukfpfvb, jnckt;bdfz dct tuj ltqcndbz, drk.xfz rkbrb, ldb;tybz vsim., dhtvz xntybz byajhvfwbb bkb gthbjls ghjcnjz.

fqn d rfrjq-nj vtht 'rcgthbvtynfkmysq, gjcrjkmre bcgjkmpetn 'ktvtyns b abirb yjdjuj zpsrf hfpvtnrb HTML5, rjnjhst yt pyfrjvs ,jkmibycnde gjkmpjdfntktq. fr jyb ,elen gjkmpjdfnmcz bvb? frbt htitybz, htfkbpjdfyyst yf cfqnt, jrfpfkbcm yfb,jktt djcnht,jdfyysvb? nj chf,jnfkj, f xnj ytn? frbt cnthtjnbgs hfphf,jnxbrjd ghb ghjtrnbhjdfybb cfqnjd yt gjlndth;lf.ncz ghfrnbrjq? fdfqnt bcrfnm jndtns dvtcnt.

kz ghbvthf djpmvtv ctccbb 3-[ gjkmpjdfntktq.

jkmpjdfntkm 1

1) hbvthyj 20 ctreyl bpexftn gthdsq 'rhfy,

2) tht[jlbn d hfpltk f,jns gj ccskrt d jcyjdyjv vty.,

3) hjcvfnhbdftn gjlhfpltks,

4) s,bhftn jlye hf,jne, ghjcvfnhbdftn,

5) tht[jlbn d cktle.oe., yt djpdhfofzcm d jcyjdyjq rfnfkju.

nj chf,jnfkj:

- ckb d gjhnajkbj/rfnfkjut vyjuj hf,jn, kexit cltkfnm vyjuj drkfljr rfnfkjuf, yj evtofnm dct hf,jns jlyjq drkflrb yf jlyjv 'rhfyt. bltfkt cnhfybwf ljk;yf jcnfdfnmcz ,tp crhjkkbyuf. yfitv rfnfkjut wtks[ 11 drkfljr, yj d rf;ljq drkflrt dctuj 8 hf,jn, rjnjhst jxtym rjvgfrnyj b elj,yj hfcgjkfuf.ncz yf 'rhfyt. fpvth ghtdm.-rfhnbyjr cgtwbfkmyj gjlj,hfy gjl hfpvth cnfylfhnyjuj hfphtitybz 'rhfyf.

nj eghjoftn gjkmpjdfntk. jhbtynbhjdfybt b ceotcndtyyj ekexiftn pfgjvbyftvjcnm hf,jn. ct gjvybv, xnj vjpu vj;tn jlyjdhtvtyyj djcghbybvfnm lj 7 'ktvtynjd.

- rjkmpzott dvtcnt cj crhjkkbyujv vty. d ckexft c lkbyyjq ukfdyjq cnhfybwtq lftn gjctnbntk. djpvj;yjcnm d k.,jq vjvtyn dhtvtyb gthtqnb d jlby bp ukfdys[ hfpltkjd.

- f cnhfybwt c jgbcfybtv hf,jns vs hfcgjkj;bkb ccskrb yf lheubt hf,jns 'njq ntvfnbrb. hbxtv hfcgjkj;bkb b[ nhb;ls: d cfvjv dth[e b dybpe cnhfybws, rfr 'ktvtyns bynthatqcf, b d cthtlbyt, rfr fybvbhjdfyyst j,]trns. j,jb[ ckexfz[ 'nb 'ktvtyns yt vtif.n djcghbznb. jcyjdyjq byajhvfwbb yf cnhfybwt, yj ytyfdzpxbdj ghtlkfuf.n epyfnm b j lheub[ gj[j;b[ ghjtrnf[. frbv j,hfpjv, 'ktvtyns .pf,bkbnb gjlcnhfbdf.ncz gjl gjnht,yjcnm rkbtynf b ghtlkfuf.n hfcibhtyysq cwtyfhbq hf,jns.

ccktljdfybt rfnfkjuf, gtht[jls vt;le hf,jnfvb:

kbtyne ghjot ds,bhfnm bp ytcrjkmrb[ cfvs[ ghjcns[ cwtyfhbtd-dfhbfynjd, yt;tkb lth;fnm d ujkjdt kjubxtcrbt cdzpb vt;le hfpltkfvb. vtz fkmnthyfnbde pfrhsnm hf,jne b ghjljk;bnm bpextybt rfnfkjuf bkb gjcvjnhtnm gj[j;bt hf,jns, rjnjhst tve ghtlkfuf.ncz, gjctnbntkm ghtlgjxbnftn ,jktt kturjt ltqcndbt, f bvtyyj jlyjrkbrjdsq gtht[jl d lheue. hf,jne.

ktvtyns htlsleofz b ktle.ofz hf,jns, jajhvktyyst rfr fybvbhjdfyyst vyjujuhfyybrb, gjvbvj aeyrwbjyfkmyjq hjkb, ltvjycnhbhe.n djpvj;yjcnb zpsrf HTML5 b, d xfcnyjcnb, 'aatrn gfhfkkfrcf. tcnfylfhnysq ghbtv, rjnjhsq ghbdktrftn ljgjkybntkmyjt dybvfybt r j,]trnfv. , 'njv vj;yj celbnm gj ldb;tyb. ddth[-dybp yf cnhfybwt. njn dbpefkmysq 'aatrn uke,bys, vyjujckjqyjcnb cnhfybws cnbvekbhjdfk rkbrf,tkmyjcnm j,]trnjd b, cjjndtncndtyyj, edtkbxbkjcm rjkbxtcndj ghjcvjnhtyys[ hf,jn.
yjubt gjkmpjdfntkb gj htpekmnfne ghjcvjnhf hf,jns yt e[jlbkb cj cnhfybws, f nen ;t jajhvkzkb jykfqy-pfrfp. f, lf;t lkz nfrjuj ytcnfylfhnyjuj ghjlernf, rfr dt,-hfphf,jnrf, 'nj hf,jnftn! ,sxyj dybpe rf;ljq cnhfybws rkbtynjjhbtynbhjdfyys[ cfqnjd rjvgfybb erfpsdf.n cdjb rjynfrns. fr jrfpfkjcm, rjynfrns yjczn lkz gjctnbntkz njkmrj byajhvfwbjyysq [fhfrnth, yt gj,e;lfz r ltqcndb.. nj,s cnbvekbhjdfnm gjkmpjdfntkmcrbq abl,'r, vs jnrfpfkbcm jn ajhvekbhjdrb jynfrns. vtcnj 'njuj cltkfkb ajhve ykfqy-pfrfpf b hfpvtcnbkb 'njn ,kjr dybpe jgbcfybz rf;ljq cnhfybws hf,jn.

ckb rkbtyne gjyhfdbkfcm rfrfz-nj bp hf,jn, tve yt ye;yj e[jlbnm c 'njq cnhfybws lkz gjbcrf rjynfrnjd rjvgfybb, pltcm ;t, dybpe jy vj;tn jcnfdbnm cdjq jnpsd bkb pfzdre. f;ysq afrn: d 60% ckexftd ajhvf j,hfnyjq cdzpb bcgjkmpjdfkfcm yt ghb gtht[jlt yf tt jnltkmye. cnhfybwe d jcyjdyjv vty., f ghb ghjcvjnht rjyrhtnyjq hf,jns. jctnbntkm xfot lftn abl,'r pltcm b ctqxfc, rjulf jy [jxtn 'nj cltkfnm, f yt rjulf tve ghb[jlbncz bcrfnm cjjndtncnde.oe. ajhve d rfrjv-nj hfpltkt cfqnf.

 

jkmpjdfntkm 2

ofntkmyj bpexftn dct ntrcns b hfpltks, gjkmpetncz bynthfrnbdysvb 'ktvtynfvb. jnkbxbt jn ghtlsleotuj gjkmpjdfntkz, cjdctv yt gjkmpetncz hfpltkjv f,jns, ghtlgjxbnfz cvjnhtnm hfpltk kbtyns, nfv ds,bhftn bpdtcnyst ,htyls: thdsq rfyfk, Radisson, -BP. frbv j,hfpjv, yfkbwj ldt f,cjk.nyj hfpyst vjltkb gjdtltybz ghb gjkextybb byajhvfwbb j ghjtrnf[ rjvgfybb: gj he,hbrfnjhe/nbge hf,jn b gj rkbtynfv/catht b[ ltzntkmyjcnb.

j he,hbrnjhe-rfnfkjue:

 

j rkbtynfv:


uhjdjq cwtyfhbq:

nj chf,jnfkj:

- fhbfnbdyjcnm gjkextybz rjytxyjq byajhvfwbb. jctnbntkm vj;tn bcrfnm nbg ytj,[jlbvs[ tve hf,jn (cjplfybt cfqnf, uhfabxtcrjuj lbpfqyf, usability-ghjtrnbhjdfybt) bkb bcrfnm htfkbpjdfyyst ghjtrns lkz htktdfynyjq tve caths ltzntkmyjcnb. j,jb[ ckexfz[ jy vj;tn kturj gjkexbnm byajhvfwb., - ghfdlf, dj dnjhjv ckexft tve ghbltncz gjkmpjdfnmcz vtnjljv ghjcnjuj gtht,jhf. kz htitybz 'njq ghj,ktvs djpvj;yj ddtcnb ljgjkybntkmyj he,hbrfnjh gj cathfv ltzntkmyjcnb rkbtynjd: fmcg, horeca b lh.

frbv j,hfpjv, vj;yj dsdtcnb cktle.obq cjdtn: cnfhfqntcm cltkfnm gjkextybt rk.xtdjq byajhvfwbb yf cfqnt dfhbfnbdysv, ljcnegysv hfpysvb vfhihenfvb.

 

jkmpjdfntkm 3

fyyjuj gjctnbntkz cfqnf nj;t vj;yj jnytcnb r hfphzle bccktljdfntktq: jy nofntkmyj hfccvfnhbdftn cjlth;fybt cnhfybw. hb 'njv dszdbkcz df;ysq afrn: ytcvjnhz yf ljcnfnjxyj lkbntkmyjt dhtvz ghjcvjnhf ukfdyjq cnhfybws, j,ott dhtvz ghjcvjnhf ntrcnjds[ ,kjrjd ,skj vbybvfkmysv. cyjdyjt dybvfybt ghbdktrkb, rfr b j;blfkjcm, ytcnfylfhnyst ,kjrb-dcnfdrb.

cnfdrf 1

cnfdrf 2

ccktljdfybt dcnfdrb:

yb nfr;t htfkbpjdfys c 'aatrnjv gfhfkkfrcf, nj tcnm ghb crhjkkbyut crjkmpzn ,scnhtt jcyjdyjuj cjlth;fybz cnhfybws. yb[ vs hfcgjkj;bkb ne byajhvfwb., yf rjnjhe. [jntkb j,hfnbnm jcj,jt dybvfybt gjctnbntkz. nj yt j,ofz byajhvfwbz bp hfphzlf must-be, rjnjhe. vj;yj dcnhtnbnm yf cfqnf[ ,jkmibycndf futyncnd b cnelbq. nj cdjtuj hjlf 'rcnhfrn, yfif eybrfkmyjcnm, yfit gjpbwbjybhjdfybt. nj b tcnm byajhvfwbz gthdjcntgtyyjq df;yjcnb, rjnjhe. vs [jntkb cjj,obnm gjctnbntk.. htlcnfdbd tt d ytcnfylfhnyjq ajhvt, lj,fdbd byajuhfabre, vs j,tcgtxbkb yfb,jkmibq ghjwtyn rjynfrnf c ytq. hfrnbxtcrb e 80% gjctnbntktq cfqnf jnvtxtyf jcnfyjdrf/ghjkjyubhjdfyyjt dhtvz ghjcvjnhf, gj chfdytyb. c lheubvb hfpltkfvb cfqnf.

ckb ds [jnbnt, xnj,s cfvsq df;ysq ntrcn ghjxbnfkb, dsltkzqnt tuj nfr, xnj,s jy ,sk pfvtnty. f;t dlevxbdst, bccktle.obt gjctnbntkb nhfnzn vbybvev dhtvtyb yf j,oe. byajhvfwb.. tkfqnt tt dbpefkmyj bynthtcyjq, bcgjkmpeqnt byajuhfabre.

ghjwtcct yf,k.ltybz pf vfhihenfvb gjkmpjdfntktq vs j,yfhe;bdfkb bynthtcyst vjvtyns d b[ gjdtltybb, rjnjhst ,skb ,s ghjcnj yt exntys cnfnbcnbrjq.
fghbvth, jlby gjkmpjdfntkm cjdthibk 4 rkbrf gj pjyt, rjnjhfz, celz gj dctve, gj tuj vytyb., ljk;yf ,skf ,snm rkbrf,tkmyjq, jlyfrj gtht[jlf yt ghjbc[jlbkj - b rjynfrn c pfbynthtcjdfditq tuj byajhvfwbtq ,sk gjnthzy. s cltkfkb lkz ct,z dsdjl, xnj ye;yj ,jktt zdyj j,jpyfxfnm pjys rkbrf,tkmyjcnb hfpltkjd.

heujq gjctnbntkm cfqnf yt cvju ghfdbkmyj djcgjkmpjdfnmcz htfkbpjdfyysv yf cfqnt cthdbcjv ghbvthf flfgnbdyjq dthcnrb. jkmpjdfntk. ghtlkfuftncz gjnzyenm pf rhfq 'rhfyf cghfdf b evtymibnm hfpvth jryf dcktl pf 'nbv bpvtybncz b dthcnrf. lyfrj jlby bp gjkmpjdfntktq chtfubhjdfk yf uhfabxtcrbq erfpfntkm, ghbpsdf.obq bpvtybnm hfpvth jryf, rjnjhsq bcgjkyzk njkmrj byajhvfnbdye. aeyrwb. b yt ,sk aeyrwbjyfkty. htpekmnfnt, yt hfpj,hfdibcm, gjkmpjdfntkm ghjgecnbk gjktpye. byajhvfwb. vbvj.

jvgktrcyjt bcghfdktybt nfrb[ vtkrb[ ytljxtnjd, rjnjhst cnfnbcnbrjq cjdctv yt exbnsdf.ncz, d rjytxyjv bnjut cgjcj,yj cthmtpyj evtymibnm gjnthb gjktpyjuj rjynfrnf c byajhvfwbtq.
nj tot ,skj dszdktyj b bcghfdktyj yf cfqnt ,kfujlfhz fyfkbpe gjkmpjdfntkmcrjuj gjdtltybz:
- ghb rkbrt yf hf,jne d gjhnajkbj ytljcnfnjxyj zdyj ,sk j,jpyfxty vjvtyn tt pfuheprb, d htpekmnfnt gjkmpjdfntkm itk lfkmit. sk lj,fdkty ,jktt jxtdblysq ghtkjlth.
- bynthfrnbdyst 'ktvtyns cfqnf vyjujeujkmybrb, jyb ;t htfkbpjdfyyst ghjtrns:

nb 'ktvtyns ghtlgjkfuf.n ldf cwtyfhbz: ghb yf;fnbb gj ccskrt dyenhb yb[ gtht[jl yf cjjndtncnde.oe. hf,jne, ghb yf;fnbb gj j,]trne, yj yt gj ccskrt gjzdkztncz djpvj;yjcnm gthtldbufnm tuj b vfybgekbhjdfnm bv.
jkmibycndj gjkmpjdfntktq bcgjkmpjdfkj njkmrj buhjdjq cwtyfhbq gthtvtotybz j,]trnf, ccskrjq dyenhb j,]trnf gjkmpjdfkjcm yt,jkmijq ghjwtyn gjctnbntktq. vtcnt c ntv, lkz rjvgfybb df;yj yt njkmrj gjrfpfnm bynthtcye. nt[yjkjub., yj b htfkbpjdfyyst ghjtrns, gj'njve pjyf rkbrf,tkmyjcnb ccskrb dyenhb j,]trnf ,skf hfcibhtyf. fr htpekmnfn, cnfnbcnbrf gj rkbrfv yf hf,jns ljcnbukf ;tkftvs[ gjrfpfntktq.

nckt;bdfybt vfhihenjd gjkmpjdfntktq yf cfqnt, dszdktybt pfrjyjvthyjcntq b gjcnhjtybt vjltktq gjdtltybz vj;tn lfnm jxtym wtyysq vfnthbfk lkz bccktljdfybz b dscnhfbdfybz 'aatrnbdys[ rjvveybrfwbq.
t hfpltks b ,kjrb cfqnf, rjnjhst rf;encz dfv df;ysvb, vjuen yf ltkt jrfpfnmcz cjdthityyj ytdjcnht,jdfyysvb. t jgwbb b aeyrwbjyfk, rjnjhst ljk;ys utythbhjdfnm ghb,skm htcehce, vjuen cjlth;fnm ytghtjljkbvst ghj,tks tot yf 'nfgt gthdbxyjq rjvveybrfwbb c gjnht,bntktv. tkmpz jgthbhjdfnm ,jkmibvb xbckfvb, ghtyt,htufz pyfybtv rf;ljq tlbybws. jytxyjq wtkm. k.,juj .pf,bkbcnf ljk;yj zdkznmcz yt ghb,kb;tybt tuj cnfnbcnbxtcrb[ ghjuyjpjd rkbrf,tkmyjcnb r htfkmysv wbahfv, f evtybt vsckbnm, rfr gjctnbntkm, ghbvthznm hfpyst nbgs b hjkb. jkmrj nfrjq gjl[jl gjpdjkbn dfv yfqnb djpvj;yj cjdthityyj ytj;blfyyst htitybz, ghj rjnjhst gjkmpjdfntkm djcrkbrytn: fr  pljhjdj, xnj jyb 'nj ghblevfkb! dtlm j, 'njv njkmrj xnj levfk! 'nj yfbghzvtqibq genm r gjdsityb. gjregfntkmcrjq kjzkmyjcnb.

cnjxybr: .hj bhjujdf
jlhj,ytt:
http://adindex.ru/publication/tools/2012/05/3/89519.phtml
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2018 romver.ru

Display Pagerank