, Google,


   www.romver.ru
/ /( )

jdsq fkujhbnv Google, gjzdbdibqcz yf ghjikjq ytltkt b gjkexbdibq yfpdfybt byudby, pfcnfdbk gjdjkyjdfnmcz vyjub[ SEO-cgtwbfkbcnjd. ot ,s! yjubt cfqns gjnthzkb cdjb gjpbwbb. te;tkb ccskrb ,jkmit ytkmpz gjregfnm? nj ltkfnm? fr ;bnm lfkmit, yf xnj j,hfnbnm dybvfybt? gtwbfkbcns b fyfkbnbrb njkmrj boen jndtns yf 'nb djghjcs, ghjdjlz 'rcgthbvtyns b bpexfz bpvtytybz d dslfxt. j e;t tcnm gthdst cjj,hf;tybz b bltb gj gjdjle yjdjuj fkujhbnvf. htlcnfdkztv dfitve dybvfyb. ldf yt,jkmib[ j,pjhf gj jlyjq b njq ;t ntvt, rjnjhsvb c SEOnews gjltkbkbcm vbnhbq tdfkmytd b b[fbk kbdbycrbq.

vbnhbq tdfkmytd, herjdjlbntkm jnltkf SEO d rjvgfybb brctkm k.c:

jbcrjdfz vfibyf Google.ru: fylf b byudby ghbikb d jccb.

bnefwbz d gjbcrjdjq cbcntvt Google.ru d rjywt fghtkz b yfxfkt vfz 2012u. yfgjvbyftn d ytrjnjhjv hjlt cdbcnjgkzcre. nj cdzpfyj c ntv, xnj yf nthhbnjhbb jccbb yfxfkb ltqcndjdfnm chfpe ldt ytpfdbcbvst nt[yjkjubb: fylf b byudby. yb[ hfpyjt ghjzdktybt, yj pfxfcne. jlbyfrjdj gkfxtdysq htpekmnfn.

fxfkj cj,snbq

zl bpvtytybq d pfybvftvs[ cfqnjv gjpbwbz[ gj ghjldbuftvsv gjbcrjdsv ahfpfv ,sk pfvtxty 24-25 fghtkz.

pvtytybz ,sdf.n lde[ cktle.ob[ jcyjdys[ nbgjd:

 1. fltybt pfghjcf bkb uheggs pfghjcjd yf 5-30 gjpbwbq d dslfxt.
 2. jkyfz gtccbvbpfwbz cfqnf b cyb;tybt pfybvftvs[ cfqnjv gjpbwbq gj dctv gjbcrjdsv pfghjcfv, gj rjnjhsv jceotcndkztncz ghjldb;tybt.

nb ldf ghjzdktybz bvt.n hfpyst ghbxbys.

 1. f xfcnbxyjt dsgfltybt jndtncndtyty byudby.
 2. f gjkyjt dsgfltybt vj;yj dbybnm fyle.

hb 'njv tckb cfqn ,sk pfabkmnhjdfy fkujhbnvjv fylf, nj, d ,jkmibycndt ckexftd, jy yfxbyftn gkj[j hfy;bhjdfnmcz b gj recrfv eybrfkmyjuj ntrcnf yf cnhfybwt.

j tcnm vs yf,k.lftv gjkye. abkmnhfwb. cfqnf b 'nj dsukzlbn dtcmvf gtxfkmyj b nhfubxyj.

jpvj;yst ghbxbys

s cltkftv frwtyn yf jnyjcbntkmyj xbcns[ b yt pfcgfvktyys[ cfqnf[ b yt ,eltv jcnfyfdkbdfnmcz yf cfqnf[, yfghzve. yfheif.ob[ erjdjlcndj Google.

jcyjdysv ghbxbyfv xfcnbxyjq abkmnhfwbb (nt[yjkjubz byudby) yf ghjfyfkbpbhjdfyys[ cfqnf[ vj;yj jnytcnb cjxtnfybt cktle.ob[ afrnjhjd:

 • p,snjxyj dscjrbq ghjwtyn d[j;ltybz ghjldbuftvjq ahfps d fyrjhs ccskjr (vyjuj xbcns[ d[j;ltybq).
 • jdsityysq ghjwtyn xbcns[ d[j;ltybq d fyrjhs ccskjr b j,obq dscjrbq ehjdtym cgfvf yf cnhfybwt-ljyjht (gjdsityysq ghjwtyn d[j;ltybz ghjldbuftvjuj pfghjcf bkb ckjd bp pfghjcf).
 • scjrbq ntvg yfhfobdfybz ccskjxyjq vfccs yf cfqn d cjxtnfybb c j,obv dscjrbv ehjdytv ghjwtynf d[j;ltybq ckjd bp fyrjh-kbcnf yf cnhfybwt.
 • fhfobdfybt ccskjxyjq vfccs yf cfqn d cjxtnfybb c ytrjnjhsv rjkbxtcndjv yttcntcndtyys[ bc[jlzob[ ccskjr c ghjldbuftvjuj ljvtyf (hfpvtotybt cnfntq cj ccskrfvb yf cnjhjyybt htcehcs, ghjlf;f ccskjr c ljvtyf).
 • fhfobdfybt ccskjr d cjxtnfybb c [bnhj jhufybpjdfyyjq bkb yttcntcndtyyjq gthtkbyrjdrjq yf cfqnt (xfcnm geyrnjd vty. gthtyfghfdkztn yf lheujq url dyenhb cfqnf c gjvjom. 301-htlbhtrnf).
 • fkbxbt yf cfqnt le,ktq cnhfybw, gkj[fz dbhecyfz bcnjhbz cfqnf, ghjldb;tybt cgtwbfkmyj cjplfyys[ gjl ghjldb;tybt cnhfybw.

erjdjlcndj r ltqcndb.

kz cyznbz abkmnhf yfkj;tyyjuj cj cnjhjys gjbcrjdjq cbcntvs Google.ru nht,etncz d vfrcbvfkmyj rjhjnrbt chjrb ecnhfybnm dct djpvj;yst ghbxbys, jgbcfyyst dsit. fb,jktt jxtdblyst ltqcndbz gj bcghfdktyb. cbnefwbb c dsgfltybtv cfqnjd:

 • yb;tybt ghjwtynf d[j;ltybz ghjldbuftvjq ahfps d fyrjhf[ d[jlzob[ yf cfqn ccskjr (pfregrf yjds[ ,jktt tcntcndtyys[ b ,tpfyrjhys[ ccskjr). jpvj;yj xfcnbxyjt cyznbt pfregktyys[ d gjcktlybt fgltqns ccskjr.
 • f,jnf c ntrcnfvb ghjldbuftvs[ cnhfybw: ecnhfytybt bpkbiytuj ghjwtynf d[j;ltybq ckjd bp ghjldbuftvs[ ahfp, ecnhfytybt frwtynjd d dblt ntujd hfpvtnrb <strong>, <em>, <h1>-<h6>.
 • cnhfytybt le,ktq yf cfqnt b ,bns[ ccskjr (gjvj;tn gfytkm t,vfcnthf jn Google).
 • cnhfytybt bp,snjxys[ 301-s[ b crhbgnjds[ htlbhtrnjd (d njv xbckt b dyenhb ljvtyf).

fpdbnbt cj,snbq

j;yj ujdjhbnm j njv, xnj gjckt 24-25 fghtkz gjbcrjdfz cbcntvf Google frnbdyj hf,jnftn yfl ekexitybtv hf,jns cdjb[ fkujhbnvjd gjl cfyrwbb gjgflftn dc ,jkmitt b ,jkmitt rjkbxtcndj cfqnjd b gjbcrjds[ pfghjcjd.

hzlt ckexftd, vj;yj yf,k.lfnm, xnj gjpbwbb jinhfajdfyyjuj yf 7-15 geyrnjd cfqnf d gjbcrjdjq dslfxt gjcntgtyyj ekexif.ncz lj ght;yb[ pyfxtybq (f byjulf b gjlybvf.ncz dsit). fr ghfdbkj, 'nj cdzpfyj c ntv, xnj cfqns, rjnjhst yt gjldthufkbcm cfyrwbzv lj 01-02 vfz, gjkexf.n to ,jkmibq inhfa b gthtcnf.n ghtlcnfdkznm cthmtpye. euhjpe rjyrehtynfv d dslfxt.

j yf,k.ltybzv, vj;tn ,snm nfr;t gthtcvjnhty b cfv hfpvth inhfaf ghjldbuftvjuj ljrevtynf gj pfghjce. j;yj c edthtyyjcnm crfpfnm, xnj d ,kb;fqibt lyb gjpbwbb ,elen to vtyznmcz. flj dybvfntkmyj cktlbnm pf hfpdbnbtv cj,snbq.


pdtcnysq 'rcgthn-fyfkbnbr b[fbk kbdbycrbq gthtdtk pfgflyjt bccktljdfybt, rfcf.ottcz yjdjuj fkujhbnvf, b ghtlcnfdbk cfvst pyfxbvst vjvtyns.

cnhjqcndj byudbyf

Microsite Masters ghjfyfkbpbhjdfkb lbyfvbre d Google gj ytcrjkmrbv nsczxfv ljvtyjd. jpvj;yst rhbnthbb dbpbnf byudbyf:

thtcgfv fyrjh-kbcnf

fr dblyj, ceotcndtyyj gjcnhflfkb cfqns, fyrjh-kbcn rjnjhs[ d ceotcndtyyjq cntgtyb cjcnjzk bp rk.xtds[ ckjd.

ncencndbt tcntcndtyys[ ccskjr

s bccktljdfkb tcntcndtyysq rjvvthxtcrbq fyrjh-kbcn yf ghbvtht ytcrjkmrb[ rjvvthxtcrb[, yj yt bvt.ob[ seo-ccskjr, ghjtrnf[. szcybkb, xnj xfot dctuj fyrjhjv dscnegftn url bkb ljvty. xtdblyj, d ,jkmibycndt ckexftd jgnbvbpbhjdfyysq fyrjh-kbcn dsukzlbn byfxt. fcghtltktybt jn Microsite Masters gj nbge cfvs[ xfcns[ fyrjhjd:

blyj, xnj hbcr dcnhtxb byudbyf dscjr, tckb yfb,jktt xfcnsvb rjvgjytynfvb fyrjh-kbcnf zdkz.ncz rk.xtdst ckjdf.

bprfz htktdfynyjcnm ljyjhjd

blyf ytgkj[fz rjhhtkzwbz c ljktq ythtktdfynys[ ljyjhjd.

enb ds[jlf bp-gjl cfyrwbq b cyb;tybz hbcrjd jxtdblys: ye;yj ekexifnm rfxtcndj ccskjxyjuj. j;yj vjnbdbhjdfnm gjkmpjdfntktq hfpvtofnm ccskrb, bcgjkmpjdfnm gfhnythcrbt jnyjitybz c ntvfnbxtcrbvb gjhnfkfvb b gh. v[j, e;t lfdyj cnjbn hfccvfnhbdfnm ccskre yt rfr bycnhevtyn dkbzybz yf hj,jnf, f rfr bycnhevtyn dkbzybz yf gjkmpjdfntkz. jhjifz ccskrf j,tcgtxbdftn nhfabr b rjydthcb..

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank