www.romver.ru
/ /( )

tujlyz ljcnfnjxyj ckj;yj yfqnb xtkjdtrf, rjnjhsq ,s, bvtz d cdjtv hfcgjhz;tybb rjvgm.nth, yt bcgjkmpjdfk ynthytn. rf;lsv ujljv nfhbas ynthytn-ghjdfqlthjd cnfyjdzncz dct ,jktt ghbtvktvsvb, dct ,jkmit k.ltq gjlrk.xf.n ct,t ,tpkbvbnysq ynthytn, xnj gjpdjkztn rf;ljve bp yb[ crfxbdfnm ubuf,fqns ghjuhfvv, dbltj, felbj b ghjcnj ntrcnjdjq byajhvfwbb. kz gjkyjwtyyjuj dpfbvjltqcndbz gjkmpjdfntkz b kj,fkmyjq fenbys bcgjkmpe.ncz cgtwbfkmyst ghjuhfvvs ,hfepths. ,bkbt lfyyjuj hjlf gjpdjkztn rf;ljve ds,hfnm bvtyyj nj, xnj vfrcbvfkmyj jndtxftn cj,cndtyyjve drece b gjnht,yjcnzv. 'njq yt,jkmijq pfvtnrt vs hfccvjnhbv cfvst gjgekzhyst htitybz, frnbdyj bcgjkmpetvst cjdhtvtyysvb gjkmpjdfntkzvb.

Internet Explorer

tcvjnhz yf gjcnjzyye. rhbnbre d cnjhjye Internet Explorer, rjnjhsq zdkztncz dcnhjtyysv d jgthfwbjyyst cbcntvs jn rjvgfybb Microsoft, lj ctujlyziytuj lyz 'njn ,hfepth jcnftncz cfvsv gjgekzhysv. ,bkbt dctdjpvj;ys[ lsh, yfdzpsdfybt rhegyjq rjvgfybb cj,cndtyyjuj ghjlernf, ghj,ktvs c ,tpjgfcyjcnm. b .pf,bkbnb dct 'nj zdkztncz ,tpeckjdysvb vbyecfvb Internet Explorer. lyfrj 'nj yt cveoftn vbkkbjys gjkmpjdfntktq gj dctve vbhe, rjnjhst ghjljk;f.n bcgjkmpjdfnm ,hfepth gj evjkxfyb.. j;tn ,snm jyb lf;t yt ljuflsdf.ncz, xnj ceotcnde.n lheubt?!

Opera

njn ,hfepth bcgjkmpe.n vyjubt ghjldbyenst gjkmpjdfntkb bkb nt, rjnjhst ecgtkb jwtybnm elj,cndj b crjhjcnm hf,jns lfyyjuj ghjuhfvvyjuj j,tcgtxtybz. jktt njuj, IE xfcnj bcgjkmpetncz kbim c tlbycndtyyjq wtkm. yf,hfnm d gjbcrjdjq cbcntvt pfghjc opera crfxfnm ,tcgkfnyj b yfqnb ;tkftvsq ,hfepth. jckt xtuj Opera chfpe ;t cnfyjdbncz ,hfepthjv gj evjkxfyb. b bcgjkmpetncz lj cktle.ob[ gthtvty d jgthfwbjyyjq cbcntvt. hjatccbjyfkmyfz gjllth;rf, gjcnjzyysq ds[jl j,yjdktybq, rjnjhst ghbpdfys pfkfnfnm lshs , f nfr;t dscjrfz crjhjcnm hf,jns jcyjdyst ghtbveotcndf bcgjkmpjdfybz bvtyyj Opera. hjbpdjlbntkm gjcnjzyyj cjdthitycndetn cdjt ltnbot b gjcnfdkztn ,hfepth f,cjk.nyj ,tcgkfnyj, ghbxtv ghtlkj;tybt gjhf;ftn vyjujaeyrwbjyfkmyjcnm. b yflt;yjcnm..

Mozilla Firefox

dkztncz ytgkj[jq fkmnthyfnbdjq dsitjgbcfyyjve ,hfepthe. jcktlybt dthcbb, rfr 'nj yb cnhfyyj, gj cdjtve lbpfqye yfgjvbyf.n Opera, xnj ytcrjkmrj j,tcrehf;bkj gjrkjyybrjd bcs. hfepth ljcnfnjxyj gjgekzhty, j,yjdkztncz wtksv cjj,otcndjv jgsnys[ ghjuhfvvbcnjd, ghbxtv, rf;lsq vj;tn gjexfcndjdfnm d cjdthitycndjdfybb 'njuj . fr, pfghjc nbgf mozilla firefox crfxfnm ,tcgkfnyj yf[jlbncz d dth[yb[ cnhjxrf[, fccjwbbhjdfyys[ c pfghjcjv ,hfepth. hjuhfvvf b ghfdlf ,tcgkfnyfz, rfr b ,jkmibycndj rfxtcndtyys[ ghjuhfvv lkz ynthytnf.

rjhjcnm hf,jns Mozilla Firefox ljcnfnjxyj dscjrf. lyfrj, bcgjkmpez dctdjpvj;yst hfcibhtybz lkz gjdsitybz aeyrwbjyfkmyjcnb 'njuj ,hfepthf, ytcrjkmrj pfvtlkz.ncz b crjhjcnyst [fhfrnthbcnbrb. tv ,jkmit yflcnhjtr, ntv vtlktyytt pfuhe;f.ncz jxthtlyst cnhfybws cfqnjd. nj jlyj bp jnkbxbq c Opera, ult chfpe ;t htfkbpjdfy ytj,[jlbvsq gfrtn gjlghjuhfvv, rjnjhst j,tcgtxbdf.n vfrcbvfkmye. aeyrwbjyfkmyjcnm 'njuj ,hfepthf. sujlyj cvjnhbncz djpvj;yjcnm yfcnhjqrb Mozilla Firefox, xnj yfpsdftncz, gjl ct,z. f;lsq gjkmpjdfntkm, dkfltz ytrjnjhsvb pyfybzvb, vj;tn ,scnhj yfcnhjbnm gjl cj,cndtyyst nht,jdfybz r .pf,bkbnb b dytiytve dble.

Google Chrome

lybv bp yfcnjzob[ jnrhsnbq d j,kfcnb hfphf,jnrb ynthytn-j,jphtdfntktq cnfk ljcnfnjxyj yjdsq Google Chrome. n jcnfkmys[ gjgekzhys[ ,hfepthjd tuj, d gthde. jxthtlm, jnkbxftn dscjrfz crjhjcnm hf,jns: vj;yj ,scnhj cthabnm, crfxfnm ,tcgkfnyst ghjuhfvvs, gthtrk.xfnmcz vt;le drkflrfvb b n.l. nj j,]zcyztncz ljcnfnjxyj ghjcnj ,hfepth jnkbxftncz vbybvfkbcnbxtcrbv lbpfqyjv b yf,jhjv ljgjkybntkmys[ aeyrwbq. hjot crfpfnm jy gecnjq, yfwtktyysq yf dsgjkytybt yfb,jktt hfcghjcnhfytyys[ jgthfwbq. tv yt vtytt, jy j,tcgtxbdftn ytj,[jlbvsq ehjdtym ,tpjgfcyjcnb, f vyjujxbcktyyst ljgjkybntkmyst hfcibhtybz cgjcj,ys cltkfnm bp ytuj vyjujaeyrwbjyfkmye. ghjuhfvve-j,jphtdfntkm.

fr ujdjhbncz: f drec b wdtn njdfhbotq ytn - rf;lsq gjkmpjdfntkm ds,bhftn njn ,hfepth, rjnjhsq tve ,jkmit yhfdbncz. kfdyjt, xnj,s 'nj ,skj yt d eoth, ,tpjgfcyjcnb gthtlfdftvsv lfyysv!

pznj c cfqnf www.kp.ru jvcjvjkmcrfz hfdlf ccskrf www.kp.ru/daily/25813.4/2791980/

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank