- ? : ,


   www.romver.ru
/ / - ?( )

 kz rjuj-nj rjgbhfqnbyu ghjatccbz b bcnjxybr lj[jlf, lkz rjuj-nj ghjcnj cvenyj pyfrjvjt ytheccrjt ckjdj, f lkz rjuj-nj yflt;ysq b yf htlrjcnm cnf,bkmysq bcnjxybr ujkjdyjq ,jkb. xbcke gjcktlyb[ jnyjczncz vyjujcnhflfkmyst pfrfpxbrb, rjnjhst [jnzn yfgjkybnm cdjq cfqn ntrcnfvb. f yt ghjcnsvb ghjlf.obvb. lt bcrfnm bcgjkybntkz, rjnjhsq cvj;tn dslth;fnm dthysq c njxrb phtybz rkbtynf ,fkfyc vt;le rfxtcndjv hf,jns, chjrfvb tt bcgjkytybz b cnjbvjcnm.?

'njq cnfnmt htxm gjqltn j, jlyjq bp ghj,ktv, rjnjhst dcnf.n gthtl rf;lsv, rnj [jxtn pfrfpfnm lkz cdjtuj bynthytn-vfufpbyf ghjlf.obt ntrcns: ult ,s yfqnb ltitdj, [jhjij b ,scnhj? cnfnb ujdjhz, yf gjcnfdktyysq d nfrjq ajhvt djghjc jndtn vj;tn ,snm njkmrj jlby, ghbxtv ghbvtybntkmyj r k.,jq catht, yt njkmrj r rjgbhfqnbyue: ybult. p nht[ dsitjpyfxtyys[ cjcnfdkz.ob[ k.,jq hf,jns dctulf ye;yj ds,bhfnm vfrcbvev ldt, tckb djj,ot yt jlye, cfve. df;ye. lkz rjyrhtnyjuj pfrfpxbrf. scnhj b ltitdj yt vj;tn ,snm rfxtcndtyyj. fxtcndtyyj b ltitdj yt vj;tn ,snm ,scnhj. fxtcndtyyj b ,scnhj yt vj;tn ,snm ltitdj. fyfkmyj, gtxfkmyj, yj jlyjpyfxyj, ytjcgjhbvj b vyjujrhfnyj ljrfpfyj yf ghfrnbrt.

lyfrj htfkmyj gjlj,hfnm jghtltktyysq ,fkfyc. b;t lfys yt,jkmibt jgbcfybz dfhbfynjd bcgjkybntktq: rjgbhfqnthjd c ,bh;, ahbkfycthjd b rjgbhfqnbyujds[ futyncnd. ckb ytn dhtvtyb bkb ;tkfybz xbnfnm dct jgbcfybz, f ghj,ktvf tcnm b htifnm tt ye;yj vj;yj chfpe gthtqnb r hfpltke "hbabyu", ult lfys rhfnrbt ds;bvrb b htrjvtylfwbb.

bh;f: ltitdj, yj yt cthlbnj

bh;f dtcmvf cgtwbabxyjt vtcnj. ltcm hf,jnf.n bkb "vfhubyfks jn rjgbhfqnbyuf", rjnjhst lfdyj vjuen gthtqnb yf yjhvfkmysq ahbkfyc, yj gj rfrbv-nj cdjbv cjj,hf;tybzv 'njuj yt ;tkf.n, bkb yfxbyf.obt fdnjhs, rjnjhst, gjkexbd vfkjvfkmcrbq jgsn, yf ,bh;tds[ [kt,f[ yt pflth;bdf.ncz. cnhtxf.ncz b lheujuj gjkz zujls jgsnyst rjgbhfqnths, pfybvf.obt dth[ybt gjpbwbb gj dyenhtyytve htqnbyue ,bh;b. j hf,jnf c ybvb crjhtt chjlyb cjnhelybxtcnde c ahbkfycthjv.

hjrb. .,st, rjnjhst ecnfyjdbn rkbtyn. jytxyj, tckb cltkfnm b[ cjdctv lhfrjyjdcrbvb, ybrnj ghjcnj yt djpmvtncz pf pflfybt. jgbhfqnth yf cj,k.ltybt chjrjd pfvjnbdbhjdfy dctulf: tckb jy d yb[ yt ekj;bncz, xfcnm j,tofyys[ pf yfgbcfybt ltytu c ytuj cybven. jj,ot, yf ,bh;f[ zdyj ghjckt;bdf.ncz jnujkjcrb hf,jdkfltkmxtcrjuj cnhjz: cjnyb rjgbhfqnthjd, rjnjhst cxfcnkbds, xnj bv [jnm xnj-nj pfrfpsdf.n, b cvbhtyyj nthgzobt inhfas pf ghjchjxrb.

njbvjcnm. exit dctuj jghtltkztncz ckjdjv "uhjib". f cnhfybwe 4, xnj cjcnfdkztn 600-700 ckjd, chtlybq rjgbhfqnth c ,bh;b (yt yjdbxjr, yj b yt uehe vtcnys[ vfcinf,jd) djpmvtn jrjkj 10-15 he,ktq. pfrfpxbrf yf ,jkmibycndt ,bh; eytnf tcnm djpvj;yjcnm yfpyfxfnm inhfas pf xnj eujlyj, jn dsitegjvzyens[ ghjchjxtr lj rjkbxtcndf ljhf,jnjr, ghfdlf, b[ yfkbxbt vj;tn jngeuyenm fltrdfnys[ bcgjkybntktq.

fxtcndj. ds, xfot dctuj [hjvftn yf j,t yjub. ckb ghtlgjkj;bnm, xnj e cnjkm f,cnhfrnyjuj gjyznbz, rfr rfxtcndj, tcnm b nhtnmz yjuf, rfxtcndj [hjvftn b yf ytt nj;t. lfnm fdnjhcrb[ vtnjljd b rhtfnbdf yt ghb[jlbncz cxfcnmt, tckb rjgbhfqnth djj,ot [jnz ,s vtkmrjv cksifk ghj ,fpjde. vjltkm AIDA.

jl[jl. t gjllfdfnmcz vsckzv j njv, xnj yf rf;ljq ,bh;t jxtym ,jkmijq ds,jh bcgjkybntktq. f cfvjv ltkt jy vbybvfkty, tckb ,hfnm d hfcxtn njkmrj nt[, rnj jnrkbrytncz yf pfrfp b ghb 'njv cjjndtncndetn vbybvfkmysv rhbnthbzv. ht;lt xtv jnlfdfnm rjve-nj pfrfp, ytghtvtyyj c ybv gjj,ofnmcz, [jnz ,s ytcrjkmrbvb ahfpfvb. fpyfxfnm vbybvev inhfays[ cfyrwbq, byfxt yf xnj-nj cgjcj,ysv fdnjhfv ,eltn ;fkm nhfnbnm cdjt dhtvz b cbks, xnj,s hbcrjdfnm gjkexbnm d bnjut cjdctv cvtiye. cevve.

thlbrn: fltrdfnyjt htitybt ghb rhfqyt juhfybxtyyjv ,.l;tnt lkz yfgjkytybz rfnfkj;ys[ cnhfybw. kz df;ys[ cnhfybw (lkz ukfdyjq, ghj njgjdst njdfhs) yt gjl[jlbn.

hbkfycth: dtom d ct,t

hbkfycths k.lb gj ,jkmitq xfcnb ujhlst, ytpfdbcbvst b gkj[j djcghbybvf.obt rfrbt-kb,j juhfybxtybz. nj ;t dhtvz 'nj xfot dctuj kbxyjcnb ndjhxtcrbt, cgjcj,yst yfqnb bynthtcysq gjl[jl b djgkjnbnm tuj d ;bpym. f,jnf c ybvb ckf,j ghtlcrfpetvf, yj gjhjq rhfqyt gkjljndjhyf.

hjrb. nheljv gjllf.ncz juhfybxtyb.. jujdjh c ghjgbcfyyjq jndtncndtyyjcnm. cnjhjy, rjnjhsv vj;yj ,skj ,s fgtkkbhjdfnm, c ahbkfycthjv pfrk.xf.n rhfqyt htlrj lf;t ghb htuekzhyjv cjnhelybxtcndt. ckb ghbuhjpbnm evtymitybtv dsgkfn pf hf,jne ghb gjntywbfkmyjv yfheitybb chjrjd dtkbr ifyc, xnj pfrfp ,eltn ghjcnj-yfghjcnj ,hjity. dj. cdj,jle b ytpfdbcbvjcnm ,jkmibycndj ahbkfycthjd wtyzn yt vtymit ltytu, rjnjhst gjkexf.n pf hf,jne. jgflf.ncz, dghjxtv, b fltrdfnyst bcgjkybntkb, rjnjhst cfvb ghbybvf.n ecbkbz, xnj,s ekj;bnmcz d pflfyyjt dhtvz, yj b[ dgjhe pfyjcbnm d hfcye. rybue ddble rhfqytq vfkjxbcktyyjcnb b yf[j;ltybz gjl euhjpjq gjkyjuj dsvbhfybz.

njbvjcnm. bkmyj pfdbcbn jn "hfcrhextyyjcnb ,htylf" nj tcnm jn bpdtcnyjcnb rjgbhfqnthf b rfxtcndf tuj gjhnajkbj. f ne ;t cnhfybwe 4 vjuen gjnht,jdfnm b 100 he,ktq, b 30-40 ljkkfhjd. trjnjhst fdnjhs, pfhf,jnfdibt ct,t bvz yf ghjcnjhf[ eytnf, vjuen yfpsdfnm b djdct pfj,kfxyst wtys lj 200-300 ljkkfhjd pf njn ;t j,]tv. cnfnb, tckb wtyf dsukzlbn pfdsityyjq, gjxnb dctulf evtcnty fhuevtynbhjdfyysq njhu.

fxtcndj. ckb c cfvjuj yfxfkf bcgjkybntkm ,sk ds,hfy c hfwbjyfkmysv, dpdtityysv gjl[jljv, f yt gj ghbywbge "jq, rfrjt vbkjt kbwj yf ajnj, lf jlyjpyfxyj yfgbitn [jhjibq ntrcn, b cfqn rhfcbdj jajhvkty", jcj,s[ ghj,ktv c rfxtcndjv djpybryenm yt ljk;yj. cnm yt,jkmijq y.fyc: gjcrjkmre ahbkfycth ,eltn gjl[jlbnm r yfgbcfyb. ghjlf.ob[ ntrcnjd ,jktt-vtytt ndjhxtcrb, ytkmpz uhepbnm tuj hf,jnjq gjcnjzyyj. tkjdtr "pfgbitncz", bcxthgftn pfgfc bltq b yfxytn ndjhbnm dczrjt ytgjnht,cndj jn dslfxb jnrhjdtyyj cshs[, ytljhf,jnfyys[ ntrcnjd lj bcxtpyjdtybz yf ytcrjkmrj lytq c gjkysv jnrk.xtybtv dct[ dbljd cdzpb. ckb ytgjnht,cndj e;t yfxfkjcm, chjxyj ye;yf gthtlsirf yf 3-4 lyz.

jl[jl. tnjl ryenf b ghzybrf pltcm xfot dctuj yt chf,fnsdftn. hzybr d xbcnjv dblt ,eltn yfvyjuj 'aatrnbdytt. yen jxtym htlrj, gj cthmtpysv gjdjlfv b vfrcbvfkmyj clth;fyyj. jkmibv gk.cjv ,eltn ecnfyjdktybt ,jktt-vtytt xtkjdtxtcrb[ jnyjitybq vt;le pfrfpxbrjv b bcgjkybntktv. hbkfycth yfvyjuj ,jktt fltrdfnyj chtfubhetn yf lj,hj;tkfntkmye. ghjcm,e, xtv yf ce[jq ghbrfp. hb gkfybhjdfybb dctulf ye;yj exbnsdfnm, xnj chjrb ,elen xfcnj jnnzubdfnmcz yf ltym-ldf. ckb 'nj yt rhbnbxyj, kexit yt yfcnfbdfnm: vepf rfghbpyfz lfvf, b byjulf yfjnhtp jnrfpsdftncz j,ofnmcz c rjgbhfqnthjv, yj htlrj jcnfdkztn tuj ljkmit, xtv yf gfhe lytq.

thlbrn: [jhjibq dfhbfyn lkz yfgbcfybz ntrcnjd yf df;yst cnhfybws cfqnf bkb gjkyjuj yfgjkytybz rjyntynjv yt,jkmijuj bynthytn-vfufpbyf.

jgbhfqnbyujdjt futyncndj: chtlytt chtlytuj

j;fkeq, bp dct[ djpvj;ys[ dfhbfynjd 'njn jnkbxftncz yfb,jkmitq wbdbkbpjdfyyjcnm. b ghjuyjpbhetvjcnm.. fl rf;lsv pfrfpjv ,elen hf,jnfnm rfr vbybvev ldf xtkjdtrf: rjgbhfqnth b htlfrnjh, f crjhtt dctuj, tot b vtytl;th. ltcm dct gjcnfdktyj yf gjnjr: ,titysq rhtfnbd dhzl kb dsqltn, yj jnrhjdtyyjuj uhfajvfycndf yt ljgecnzn.

hjrb. j,k.lf.ncz gtlfynbxyj. hjchjxrf yf xfc-gjknjhf gjdjl gjkexbnm vyjujckjdyst bpdbytybz jn vtytl;thf b pfdthtybz d njv, xnj "jyb ,jkmit nfr yt ,elen". nj jcj,tyyj wtyyj, ghb xfcnj gjcnegf.ob[ pfrfpf[ chjrb ,elen cj,k.lfnmcz dct ;tcnxt: futyncndj yt pf[jxtn nthznm gjcnjzyyjuj rkbtynf b ,eltn cnfhfnmcz dczxtcrb tve eujlbnm.

njbvjcnm. htlyzz jn 150 lj 500 he,ktq pf cnhfybwe 4. tyjj,hfpjdfybt, rfr ghfdbkj, ljdjkmyj ytghjcnjt: exbnsdftncz ckj;yjcnm ghjtrnf, yfkbxbt nt[pflfybz, chjrb b n.g. juen ,snm b ,jyecs d dblt ,tcgkfnyjuj ghj,yjuj ntrcnf bkb crbljr gjcnjzyysv rkbtynfv. fr;t e futyncnd gjxnb dctulf tcnm djpvj;yjcnm ghtljcnfdbnm ,e[ufknthbb rkbtynf dct ye;yst ljrevtyns: cxtnf, cxtnf-afrnehs, frns b n.g.

fxtcndj. fr;t vfrcbvfkmyj echtlytyyjt. futyncndf[ hf,jnf.n rjgbhfqnths, rjnjhst gbien rf;lsq ltym b j,zpfys dsgjkyznm t;tlytdye. yjhve gj j,]tvfv, cjjndtncndtyyj, cbk b dhtvtyb yf bylbdblefkmysq gjl[jl e yb[ yt ,eltn. nj ;t dhtvz b[ jgsn b yfkbxbt htlfrnjhf cltkf.n ntrcns dgjkyt dvtyztvsvb b jndtxf.obvb wtkzv rkbtynf.

jl[jl. bxtuj jcj,tyyjuj. fnm pfrfp, j,jpyfxbnm nht,jdfybz b chjrb, ;lfnm tuj bcgjkytybz. egthrhtfnbdf nht,jdfnm ytn cvsckf yt cltkf.n. ckb dytpfgyj gjzdbkbcm ghj,ktvs c ntrcnfvb, rjnjhs[ hfymit yt ,skj cghjcbnm, yt gjvtyzkcz kb fdnjh bkb htlfrnjh. ckb jndtnzn, xnj vtyzkcz, gjnht,jdfnm dthyenm, rfr ,skj. ckb jndtnzn, xnj yt vtyzkcz dhen.

thlbrn: nj, xnj ye;yj lkz gjcnjzyyjuj cjnhelybxtcndf b yfgbcfybz ,jkmijuj rjkbxtcndf fltrdfnys[ ntrcnjd d rjhjnrbt chjrb ghb chtlytv ,.l;tnt.

hbabyu

e;yj, xnj,s ,scnhj!

ckb htxm j hfpjdjv pfrfpt c vbybvfkmysvb nht,jdfybzvb r rfxtcnde, ,bh;f ,eltn dthysv ds,jhjv. ckb ye;yj pfrfpsdfnm vyjuj b htuekzhyj, yj nfr, xnj,s dct 100% clfdfkjcm d chjr, 'nj djpvj;yj njkmrj d futyncndt.

e;yj, xnj,s rfr cktletn!

vjnhz xnj gjybvftncz gjl "rfr cktletn". ckb htxm bcrk.xbntkmyj j dscjrjv rfxtcndt ghjlf.otq cjcnfdkz.otq, 'nj r ahbkfycthfv. ckb, gjvbvj 'njuj, tcnm b lheubt nht,jdfybz r rfxtcnde (yfghbvth, ghbcencndetn nt[pflfybt lkz jgnbvbpbhjdfyyjuj gjl gjbcrjdjt ghjldb;tybt ntrcnf), kexit futyncndf yt yfqnb.

e;yj, xnj,s ltitdj!

ckb cjdctv ltitdj, 'nj j,tcgtxbn k.,jq fdnjh yf ,bh;t. j tckb tcnm djpvj;yjcnm, kexit dct ;t ds,hfnm yfxbyf.otuj ahbkfycthf bkb, gj rhfqytq vtht, bcgjkybntkz yf ,bh;t c dscjrbv htqnbyujv.

, yfgjcktljr, yt,jkmijq cjdtn. ht;lt xtv ltkfnm jrjyxfntkmysq ds,jh, tcnm cvsck yt gjktybnmcz b yfqnb d tnb (bkb d ,fpt lfyys[ ,bh;b, tckb fdnjh jnnelf) ytcrjkmrj jnpsdjd j njv, rjve ,elen ljdthtys ghjlf.obt ntrcns. gnbvfkmysq dfhbfyn tckb gjkexbncz jnscrfnm gfhe gjkj;bntkmys[ b gfhe jnhbwfntkmys[ j,jcyjdfyys[ htwtypbq: nfr vj;yj ,eltn ghtleuflfnm, rfrjq njkobys cdbym. fdnjh ,eltn cgjcj,ty gjlkj;bnm cdjtve pfrfpxbre, f c xtv jy cevttn cghfdbnmcz [jhjij.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank