,


   www.romver.ru
/ /( )

frbvb ,elen pfdnhf chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb? xtdblyj, xnj ctujlyz nhflbwbjyyst gtht;bdf.n rhbpbc, ghjbuhsdfz d nt[yjkjubxtcrjv cjhtdyjdfybb c ynthytnjv. j tckb lj cb[ gjh ,evf;yst jrfpsdfkbcm pyfxbntkmyj gjntcytys ytnjv (bkb gthtrjxtdsdfkb d ytuj), nj ntgthm, gj[j;t, yfcnegftn xthtl b 'abhys[. jlrfcns ysyxt gkjlzncz... ytn, lf;t yt rfr uhb,s gjckt lj;lz. f rfr uhb,rb yf gbnfntkmyjq chtlt d xfirt tnhb, ltvjycnhbhez 'rcgjytywbfkmysq hjcn. elbnjhbz ecgtiys[, "pfwtytyys[" ge,kbrjq .nm.,jdcrb[ hjkbrjd chfdybvf c ntktdbpbjyyjq (d vfcinf,t atlthfkmys[ rfyfkjd). gbltvbz gjkmpjdfntkmcrjuj rjyntynf d ynthytnt pf[dfnsdftn xtkjdtxtcndj.

nj kt;bn d jcyjdt 'njq 'gbltvbb - rfrbt jcj,tyyjcnb gentq gthtlfxb/ rfyfkjd hfcghjcnhfytybz byatrwbb... ghjcnbnt, byajhvfwbb? frbt jcj,tyyjcnb/ltatrns byajhvfwbjyyjuj bvveybntnf, ltkf.obt k.ltq jcj,tyyj djcghbbvxbdsvb r byajhvfwbjyyjve "pfhf;tyb."?

kfujlfhz cdjqcndfv dbhnefkmyjq rjvveybrfwbjyyjq chtls rfr frnbdyjuj htnhfyckznjhf, ynthytn cnfk bltfkmysv hfpyjcxbrjv dbhecjd - yt ghjuhfvvys[, f byajhvfwbjyys[. f, hfymit k.lb pfhf;fkb lheu lheuf dbhecfvb ghb ytgjchtlcndtyyjv j,otybb (drk.xfz hfpkbxyst ajhvs gjcktlytuj gj cntgtyb ,kbpjcnb rjynfrnf:)), ntgthm jyb ltkf.n 'nj xthtp ynthytn - yj j,obq ghbywbg jcnftncz ytbpvtyysv: dbhecs, d njv xbckt byajhvfwbjyyst, gtht[jlzn jn xtkjdtrf r xtkjdtre. thcjyfkbpfwbz rjvveybrfwbb gjdsiftn ljdthbt r bcnjxybre, rfr dghjxtv b d jakfqyt (cbylhjv byajhvfwbjyyjuj rjyajhvbpvf), f cnhtvktybt r gjgekzhyjcnb pfcnfdkztn ltkbnmcz 'njq byajhvfwbtq c jrhe;f.obvb (cbylhjv byajhvfwbjyyjuj 'rcub,bwbjybpvf).

xtv ;t 'abhyst vjuen gjrf tot jgtht;fnm ynthytn? cntgtyb 'vjwbjyfkmyjcnb - jcj,tyyj yf . f cxtn 'aatrnf dbhnefkmyjq njkgs, nj ,bim njuj, xnj vfccjdfz felbnjhbz ghjcvfnhbdftn ghjuhfvvs jlyjvjvtynyj, jlyjdhtvtyyj "dctv crjgjv", bylerwbz 'vjwbq vj;tn ,snm ,jktt byntycbdyjq, xtv ghb djcghbznbb lf;t chfdybvjq gj xbcktyyjcnb felbnjhbtq njuj ;t cfvjuj rjyntynf, yj njkmrj hfcchtljnjxtyyj gj dhtvtyb, gjcktljdfntkmyj, rfr ghb dsrkflsdfybb felbj-dbltjrjyntynf d tnb.

jkgf, xnj j,sxyfz, xnj jykfqyjdfz, "gjljuhtdftn" 'vjwbb exfcnybrjd b djp,e;lftn e gjcktlyb[ 'vjwbjyfkmysq jnrkbr ghb d,hjct byajhvfwbb ujhfplj byntycbdytt, xtv b[ cjghbrjcyjdtybt c njq ;t byajhvfwbtq gjjlbyjxrt. frjds 'aatrns cbythubqyjq fynhjgjkjubb, "rhenj pfvtifyyst" yf lhtvk.ob[ d gjlcjpyfybb rf;ljuj xtkjdtrf vjuexb[ vt[fybpvf[ cjwbfkmyjuj bycnbyrnf.

jn b ds[jlbn, xnj cgjcj, ds;bdfybz j,sxys[ (gjvbvj vbuhfwbb d ynthytn) - 'nj nhfycajhvfwbz bp chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb d chtlcndf vfccjds[ 'vjwbq. ytlfktrjv ,eleotv b yjdjcnyst vtlbqyst ghjuhfvvs enhfnzn gjgekzhyjcnm, gjcrjkmre pf byajhvfwbtq xtkjdtr ,eltn blnb d ynthytn... njxytt, cbltnm d ytv gjxnb ,tpdskfpyj, f pf 'vjwbzvb yf rjhjnrjt dhtvz jnkexfnmcz d vtlbqysq eujkjr.

jytxyj, vtlbqyst njr-ije ,eleotuj - nt, rjnjhst htfkmyj ghj[jlzn d ;bdjv 'abht, f yt d pfgbcb - ,elen drk.xfnm ytvfkj bynthfrnbdf, gjkexftvjuj jn felbnjhbb xthtp ynthytn. vyjubt 'abhyst vjuen byntuhbhjdfnmcz c cjwbfkmysvb vtlbf, ghtdhfofzcm d rjyukjvthfn cjwbjvtlbqys[ "kblthjd vytybq", 'nfrbq ytcnhjqysq [jh gjl eghfdktybtv vtlbqys[ lbhb;thjd-htlfrnjhjd.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank