- .


   www.romver.ru
/ /( )

jkmit gjkjdbys gjkmpjdfntktq bynthytnf rhbnbxyj jnyjczncz r rjvgfybzv-,htylfv, e rjnjhs[ ytn cfqnjd bkb jyb gkj[j cltkfys. rfxtcndt hfplhf;f.ob[ afrnjhjd yf cfqnf[ yfpsdf.ncz ,jkmijt rjkbxtcndj htrkfvs, ytdybvfybt b ytedf;tybt r gjctnbntkzv, dshf;ftvst ythf,jnf.obvb ccskrfvb, ckj;yjq yfdbufwbtq b vtlktyyjq pfuheprjq. f,jnjlfntkzv b gfhnyhfv gj ,bpytce vyjubt gjkmpjdfntkb ujnjds nfrjq ytljcnfnjr ghjcnbnm.

RUvtnhbrf ghjljk;ftn fyfkbpbhjdfnm jnyjitybt gjkmpjdfntktq bynthytnf r yfkbxb. bkb jncencndb. cfqnjd e rjvgfybq. hfdybdf.ncz lfyyst vfqcrjuj bccktljdfybz c gjrfpfntkzvb gjkeujljdjq lfdyjcnb.

  • fb,jktt hfplhf;f.obt gjkmpjdfntktq [fhfrnthbcnbrb cfqnjd ckbirjv ,jkmijt rjkbxtcndj htrkfvs (42% jndtnjd) b j,zpfntkmyfz htubcnhfwbz (38%)
  • kj[fz byajhvfnbdyjcnm cfqnf rhbnbretncz 13% gjkmpjdfntktq, xnj lf;t xenm vtymit, xtv gjkujlf yfpfl
  • tlktyyfz hf,jnf dt,-htcehcjd (16%), ckj;yfz yfdbufwbz (12%), jncencndbt dthcbq yf hjlyjv zpsrt (5%) cnfkb hfplhf;fnm gjkmpjdfntktq lf;t ,jkmit xtv gjkujlf yfpfl
  • jrhfnbkfcm ljkz ytljdjkmys[ ythf,jnf.obvb ccskrfvb (18%), ytj,[jlbvjcnm. ecnfyjdrb ghjuhfvv lkz ghjcvjnhf b n.g. (13%)
  • jkz gjkmpjdfntktq, rjnjhs[ ybxtuj yt hfplhf;ftn yf cfqnf[ rjvgfybq, pf gjkujlf dshjckj c 3% lj 4%
  • 44% gjkmpjdfntktq jcnfyencz ytljdjkmys, tckb e rjvgfybb-hf,jnjlfntkz yt jrf;tncz cfqnf bkb jy ,eltn gkj[j cltkfy, 53% 'nj ,eltn ,tphfpkbxyj
  • 59% htcgjyltynjd ghjcnzn rjvgfybb-gfhnyhe gj ,bpytce jncencndbt cfqnf bkb tuj gkj[jt cjcnjzybt, njulf rfr jnhbwfntkmyjt jnyjitybt jyb vjuen cybcrfnm e 38%

jkmpjdfntkb heytnf ljcnfnjxyj cgjrjqyj jnyjczncz r jncencndb. cfqnjd e rjvgfybq gfhnythjd bkb hf,jnjlfntktq. hbnbxysv lkz yb[ zdkztncz jncencndbt cfqnf e rjvgfybb-,htylf, ghjlfdwf ghjlerwbb bkb eckeub j, 'njv dscrfpfkbcm 55,3% htcgjyltynjd. julf rfr d ckexft c rjvgfybtq-htrkfvjlfntktv gjkmpjdfkb, crjhtt, jnyjczncz r jncencndb. cfqnf ytqnhfkmyj (53,3%), to ghjot jyb j,[jlzncz ,tp gjctotybz dt,-cnhfybws rjvgfybb-gfhnyhf gj ,bpytce.

bceyjr 1. nyjitybt gjkmpjdfntktq r hfpkbxysv rfntujhbzv rjynhfutynjd, tckb e yb[ ytn cfqnf bkb jy gkj[j cltkfy
bceyjr 1. nyjitybt gjkmpjdfntktq r hfpkbxysv rfntujhbzv rjynhfutynjd, tckb e yb[ ytn cfqnf bkb jy gkj[j cltkfy

ysvb ckjdfvb, ltkjdst rfxtcndf b n.g. [fhfrnthbcnbrb e gjkmpjdfntktq heytnf vfkj cjjnyjczncz c ghbcencndbtv rjvgfybq d ctnb, njulf rfr gjregrb felbnjhbz ghtlgjxbnftn cjdthifnm e nt[ rjvgfybq, j rjnjhs[ vj;yj xnj-yb,elm ghjxbnfnm d bynthytnt.

ckb d wtkjv cxbnftncz, xnj byajhvfnbdyjcnm b kjubxyjcnm cfqnf rjvgfybb 'nj, cj,cndtyyj, b tcnm tuj wtkm, gj rjnjhjq celzn b cfv dt,-htcehc, b rjvgfyb. rjnjhjq jy ghbyflkt;bn, nj d rfxtcndt hfplhf;f.ob[ gjkmpjdfntktq afrnjhjd kblbhe.n, ght;lt dctuj, ckbirjv ,jkmijt rjkbxtcndj htrkfvs (42% jndtnjd) b j,zpfntkmyjcnm htubcnhfwbb lkz gjkextybz rfrb[-kb,j lfyys[ (38%). ,f 'nb[ afrnjhf jcnfkbcm ytbpvtyyj cfvsvb ytghbznysvb lkz gjctnbntktq cfqnjd hfpkbxys[ rjvgfybq d heytnt. fvf byajhvfnbdyjcnm cfqnf, dthytt, gkj[fz htfkbpfwbz 'njq df;ytqitq tuj [fhfrnthbcnbrb pfdjtdfkf kbim 13% jndtnjd, xnj lf;t xenm vtymit, xtv gjkujlf yfpfl.

bceyjr 2. frnjhs, hfplhf;f.obt gjkmpjdfntktq yf cfqnf[ rjvgfybq ,jkmit dctuj
bceyjr 2. frnjhs, hfplhf;f.obt gjkmpjdfntktq yf cfqnf[ rjvgfybq ,jkmit dctuj

j chfdytyb. c htpekmnfnfvb jghjcf d yjz,ht 2011 ujlf dshjckf ljkz ytljdjkmys[ nfrbvb afrnjhfvb rfr vtlktyyfz hf,jnf dt,-htcehcjd (16%), b[ ckj;yfz yfdbufwbz (12%), jncencndbt dthcbq yf hjlyjv zpsrt gjkmpjdfntktq (5%). tymit cnfkj ytljdjkmys[ ythf,jnf.obvb ccskrfvb, ytj,[jlbvjcnm. ecnfyjdrb ghjuhfvv lkz ghjcvjnhf b n.g.

t vtytt frnefkmysvb jcnfkbcm jib,rb b jgtxfnrb d ntrcnf[, ytrhfcbdsq b cnfhsq lbpfqy cfqnjd. ghjxtv, ljkz nt[, rjuj yf cfqnf[ rjvgfybq ybxtuj yt hfplhf;ftn, cnfkf xenm ,jkmit. elbnjhbz cnfkf ytcrjkmrj kjzkmytt, kb,j rjvgfybb dc ;t cnfkb ghbckeibdfnmcz r cjdhtvtyysv cnfylfhnfv b ekexifnm cdjb dt,-ghtlcnfdbntkmcndf d ctnb, gjybvfz, xnj dc ,jkmit hjccbzy jcdfbdf.n bynthytn b vjuen, pfbynthtcjdfdibcm rjvgfybtq b t ghjlerwbtq, bcrfnm t cfqn b lfyyst j ytq d bynthytnt. tv ,jktt xnj bynthytn-vfhrtnbyu d wtkjv b vfhrtnbyujdst cjcnfdkz.obt cfqnjd d heytnt ghbj,htnf.n dc ,jkmitt hfcghjcnhfytybt b pyfxtybt d hjccbqcrjv ctuvtynt ctnb ujl pf ujljv.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank