- Google, "Panda"


   www.romver.ru
/ /( )

vs jgnbvbpfnjhjd ghjljk;ftn pfybvfnm j,yjdktybt d gjbcrjdjq cbcntvt Google, gjkexbditt rjljdjt bvz "Panda". jdsq fkujhbnv jwtyrb rfxtcndf cnhfybw ,sk hfphf,jnfy d ghjikjv ujle, ddtly d cnhjq d atdhfkt, b d fghtkt ,sk hfcghjcnhfyy yf cfqns dyt , d njv xbckt b yf hjccbqcrbt.

,yjdktybt ghtlcrfpetvj ghbdtkj r gjyb;tyb. htqnbyuf vyjub[ cfqnjd d gjbcrjdjq dslfxt, ghbxv gjcnhflfkb yt njkmrj ybprjrfxtcndtyyst cfqns. j yf,k.ltybzv hjccbqcrb[ jgnbvbpfnjhjd bp dslfxb dsktntkj ytvfkj 'cnfhs[' rjyrehbhe.ob[ cfqnjd b ,skj jcnfdktyj vyjuj vjkjls[ ghb ghbvthyj jlbyfrjds[ rfxtcndtyys[ [fhfrnthbcnbrf[. jvgfybz rfr j,sxyj yt hfpukfiftn nt[ybxtcrbt gjlhj,yjcnb, yj ytpfdbcbvfz fyfkbnbrf ghjljk;ftn gjzdkznmcz c pfdblyjq htuekzhyjcnm..

xfcnyjcnb, yf lyz[ yf SEOmoz ,sk jge,kbrjdfy bynthtcysq j,pjh, d rjnjhjv hfccvfnhbdf.ncz ghbpyfrb 'ckf,juj' rjyntynf b lf.ncz cjdtns gj tuj ekexityb.. dnjh dsltkbk ctvm nfrb[ ghbpyfrjd. ,j dcv gj gjhzlre.

1. jxyst dyenhtyybt le,kbrfns. nj gjkyst rjgbb cnhfybw yf jlyjv b njv ;t cfqnt, rjnjhst gjgfkb d byltrc gjbcrjdbrf. tcvjnhz yf nj, xnj le,kbrfns cnhfybw yt ,skb jcyjdyjq vbitym. j,yjdktybz fkujhbnvf jwtyrb, ,jkmijt b[ rjkbxtcndj yf cfqnt vj;tn cthmpyj eckj;ybnm dfie ;bpym. p,fdbnmcz jn yb[ vj;yj ldevz jcyjdysvb cgjcj,fvb: xthtp 301-q htlbhtrn, kb,j xthtp fnhb,en rel='canonical', rjnjhsq ntgthm gjllth;bdftncz yltrcjv (gjlhj,yjcnb  yb;t).

2. jxyst le,kbrfns vt;le cfqnfvb. nj cthmpyfz ghj,ktvf, gjcrjkmre fkujhbnv yt gjybvftn hfpybwe vt;le pfrjyysv le,kbhjdfybtv rjyntynf b ytpfrjyysv. ckb ds dkflttnt dctvb cfqnfvb, [hfyzobvb gthtrhcnyst le,kbrfns, ds,thbnt, xnj zdkztncz jhbubyfkmyjq ge,kbrfwbtq, b bcgjkmpeqnt ntu canonical. yfxt Google vj;tn cltkfnm ds,jh pf dfc, b yt afrn, xnj ds,jh ghblncz dfv gj leit.

3. jxnb njxyst dyenhtyybt rjgbb. ltcm fdnjh hfccvfnhbdftn ldf ghbvthf: rjulf tlbyj;ls yfgbcfyyfz cnfnmz ytvyjuj dbljbpvtyztncz (pfujkjdjr, rk.xtdst ckjdf) b d nfrjv dblt hfpvyj;ftncz yf cfqnt, b rjulf htxm bln j, bynthytn-vfufpbyt c hfpltkmysvb cnhfybwfvb dfhbfynjd jlyjuj b njuj ;t njdfhf. gthdjv ckexft gjxnb njxyst le,kbrfns ghblncz pfrhsnm jn byltrcbhjdfybz, yfghbvth, xthtp META NOINDEX. j dnjhjv ckexft bvttn cvsck crjywtynhbhjdfnm dybvfybt yf gjpbwbb jlyjq dfhbfwbb njdfhf b, djpvj;yj, yfqnb byst gjl[jls r ghjldb;tyb. yt;tkb ghjcnfz cvtyf rk.xtds[ ckjd. kjrbhjdfybt cnhfybw jn byltrcbhjdfybz vj;tn gjcke;bnm htitybtv b pltcm.

4. jxnb njxyst rjgbb vt;le cfqnfvb. bgbxysq ghbvth  rjulf htctkkth bcgjkmpetn jgbcfybz njdfhjd, ghtljcnfdktyyst ghjbpdjlbntktv b e;t ljcnegyst yf cfqnt ghjbpdjlbntkz. jcrjkmre jgbcfybt zdkztncz rk.xtdjq xfcnm. rjyntynf, ghjbpdjlbntkm gjkexftn tcntcndtyyjt ghtbveotcndj d gjbcrjdjq dslfxt. titybt pltcm jlyj: xfcnbxyj gthtgbcsdfnm ntrcn b hfp,fdkznm tuj jnpsdfvb rkbtynjd bkb ;t cj,cndtyysvb rjvvtynfhbzvb. fxfnm vj;yj c jgbcfybq cfvs[ gjgekzhys[ ghjlernjd.

5. bprbq rj'aabwbtyn eybrfkmyjcnb. j cenb 'nj ghbvthyj nj ;t, xnj b gjxnb njxyst dyenhtyybt rjgbb cnhfybw yf jlyjv cfqnt, yj ghj,ktvf 'nf [fhfrnthyf lkz jghtltkyyjuj rkfccf cfqnjd, ult cj,cndtyyj gjktpysq rjyntyn pfybvftn dctuj ybxtuj, f jcyjdyfz vfccf byajhvfwbb ghb[jlbncz yf 'ktvtyns yfdbufwbb b gjdnjhz.obqcz lbyfvbxtcrbq rjyntyn. jdtn pltcm njn ;t cfvsq  kb,j edtkbxbdfnm j,]v eybrfkmyjuj rjyntynf, kb,j dsyjcbnm cnhfybws bp xbckf byltrcbhetvs[. ckb yf cnhfybwf[ 95% byajhvfwbb pfybvftn gjdnjhz.ofzcz j,hnrf r gfht eybrfkmys[ ghtlkj;tybq, cghjcbnt ct,z, rfre. htfkmye. wtyyjcnm jyb ghtlcnfdkz.n.

6. p,snjxyjt rjkbxtcndj htrkfvs. fv yfdthyzrf pyfrjvs cfqns, edtifyyst ,fyythfvb cj dct[ cnjhjy. elz gj dctve, Google evttn cjgjcnfdkznm rjkbxtcndj eybrfkmyjuj rjyntynf c rjkbxtcndjv htrkfvs b cxbnftn, xnj yf rfxtcndtyys[ cnhfybwf[ jyb ljk;ys ,snm cjgjcnfdbvs. j'njve ytj,[jlbvj kb,j e,hfnm kbiy.. htrkfve, kb,j rjvgtycbhjdfnm t edtkbxtybtv j,]vf eybrfkmyjuj rjyntynf.

7. jbcr d gjbcrt. f vyjub[ rhegys[ cfqnf[ htpekmnfns gjbcrf ljcnegys xthtp ccskrb (rfntujhbb, fkafdbnyst gthtxyb, ntub b gh.). frbt cnhfybws c njxrb phtybz Google yt ghtlcnfdkz.n wtyyjcnb d gjbcrjdjq dslfxt. nj rhfqyt cgjhysq vjvtyn, gjcrjkmre byltrcbhetvst htpekmnfns gjbcrf vjuen ,snm pyfxbvsvb b ytpyfxbvsvb. j,otv ckexft, htpekmnfns dyenhtyytuj gjbcrf cjplf.obt gjxnb bltynbxyst cnhfybws, kexit pf,kjrbhjdfnm jn byltrcbhjdfybz.

dnjh 'njq cnfnmb jnvtxftn, xnj k.,st bpvtytybz, dkbz.obt yf byltrcbhjdfybt cfqnf cktletn nofntkmyj ghjlevsdfnm. hjvt njuj, jy cxbnftn, xnj dsltktyyst ghbpyfrb yt j,zpfntkmyj gjzdbkbcm dvtcnt c egjvzyensv j,yjdktybtv b crjhtt jnhf;f.n ljkujchjxye. gjkbnbre Google jnyjcbntkmyj 'ckf,juj' rjyntynf.

nj njxrf phtybz gjlndth;lftncz ytlfdytq ge,kbrfwbtq d Google Webmaster Central Blog, ult jnvtxftncz, xnj Panda zdkztncz kbim jlybv bp ghbvthyj 500 bpvtytybq, rjnjhst pfgkfybhjdfyj d 'njv ujle dytcnb d vt[fybpv jwtyrb rfxtcndf cnhfybw, ghbxv c vjvtynf pfgecrf Panda d fkujhbnvs jwtyrb e;t dytctyj ,jktt l.;bys bpvtytybq. ndtxfz yf gjgekzhysq djghjc 'nj ltkfnm?', cjnhelybr Google ghtlkj;bk pfnhjyenjq j,yjdktybtv felbnjhbb jndtnbnm yf ,jktt xtv ldf ltcznrf djghjcjd, gjvjuf.ob[ gjyznm, yfcrjkmrj rfxtcndj cfqnf cjjndtncndetn nht,jdfybzv Google.

'njve vj;yj lj,fdbnm njxre phtybz hjccbqcrb[ cgtwbfkbcnjd, rjnjhst ghfrnbxtcrb [jhjv jnvtxf.n ytufnbdyjt dkbzybt dscjrjq gkjnyjcnb rk.xtds[ ckjd d ntrcnt yf gjpbwb. cfqnf d gjbcrjdjq dslfxt gjckt dytlhtybz 'gfyls'. pkbiyzz jgnbvbpfwbz gjkj;tyb. cfqnf d njgt njkmrj dhtlbn.

tv dhtvtytv Google dsgecnbk yt,jkmijt j,yjdktybt Panda c yjvthjv 2.1. jxyst lfyyst gj ghjwtyne pfnhjyens[ gjbcrjds[ pfghjcjd d Google yt yfpsdf.n. j ytpfdbcbvsv ;t jwtyrfv 'nj j,yjdktybt pfnhjyekj yfbvtymitt rjkbxtcndj pfghjcjd c vjvtynf pfgecrf yjdjuj fkujhbnvf. j dgthtlb Panda 3.0.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank