, ! ,


   www.romver.ru
/ / , !( )

s yt djcghbybvftv ynthytn rfr xelj, b yt ,kfujlfhbv t;tenhtyyt ctktyye. pf nj, xnj jyf gjlfhbkf yfv nfrjq elj,ysq bycnhevtyn, c gjvjom. rjnjhjuj vj;yj vyjujt ltkfnm. hjdjlz d ynthytnt gj ytcrjkmrj xfcjd d ltym, f nj b hf,jnfz d ytv, ckj;yj bv djc[bofnmcz b elbdkznmcz. f;t yfib ,f,eirb, ;bdeobt pf ytcrjkmrj nsczx rbkjvtnhjd, rjnjhs[ vs yfexbkb gjkmpjdfnmcz dbltjrjyathtywbzvb Skype, xnj,s gjrfpsdfnm d rfvthe b[ ghfdyerjd, gjj[fkb, gjf[fkb b ghbdsrkb, cjpdfybdf.ncz ntgthm c cjctlrfvb b htwtgns j,ce;lf.n.

j dtlm rjulf-nj elbdktybt ,skj, ytn ybrfrb[ cjvytybq. jpvj;yj, ysytiybt ltnb, edbltdibt ynthytn tot d gtktyrf[, ghbdsrf.n r ytve hfymit, xtv exfncz cxbnfnm lj 10. j nt, rnj dgthdst dsitk d tnm d ,jktt-vtytt cjpyfntkmyjv djphfcnt, yt vjukb yt elbdbnmcz. fr ghjbpjikj pyfrjvcndj c ynthytnjv? nj ds cltkfkb gthdsv ltkjv, gjgfd nelf? nj ghjbpdtkj yf dfc cfvjt cbkmyjt dgtxfnktybt?

t,gkfytnf pflfkf 'nb djghjcs k.lzv, rjnjhst nfr bkb byfxt dkbz.n yf hfpdbnbt 'njuj cfvjuj ynthytnf (rfr vbybvev, hjccbqcrjq tuj xfcnb), ltkfz lkz ytuj b dct[ yfc xnj-nj gjktpyjt, df;yjt, bkb, gj rhfqytq vtht, pfvtnyjt.

tjybl fufyjd (gj'n, gbcfntkm b ,kjuth)

ynthytn z dgthdst edbltk d 1996 ujle, b nfv yt ,skj ybxtuj bynthtcyjuj. f b rjyytrn e;fcysv vjltvjv yt hfcgjkfufk r ,ke;lfyb. gj ctnb. frnbxtcrb e vtyz gjzdbkcz njkmrj email - lleo@aha.ru b ljvfiyzz cnhfybxrf, yj z tot ljkuj bvb yt gjkmpjdfkcz njkrjv.

'nj dhtvz djdc. wdtkf ctnm FIDO, rjnjhfz ybrfr yt cdzpfyf c bynthytnjv, b dct bynthtcyjt ghjbc[jlbkj bvtyyj nfv. ,ofkcz c lhepmzvb bp hfpys[ ujhjljd, gthtgbcsdfkcz d rjyathtywbz[, cjplfk cdj. rjyathtywb. OBEC.PACTET, gjcdzotyye. kbnthfnehyjve ndjhxtcnde. skj yt lj ynthytnf, jlybv ckjdjv. ynthytn cjpyfntkmyj pfitk d 1997 ujle yf kbnthfnehysq rjyrehc tynf. frnbxtcrb, cfqn tyn b ljvfiyzz cnhfybxrf lbpfqythf tvs t,tltdf - 'nj ,skb ldf vjb[ gthds[ cfqnf.

jnjv, rjulf ynthytn cnfk ,jktt ljcnegty (ghbvthyj r 1998-2000 ujle), k.lb cnfkb gtht,bhfnmcz nelf. d rfrjq-nj vjvtyn nfv cnfkj bynthtcytt, gjcrjkmre djpvj;yjcnb ibht.

ktyf fcjkjdf (Groupon Russia)

tkj ,skj d 2000 ujle, z exbkfcm d 10-v rkfcct. ynthytn ,sk gj rfhnjxrfv, vtlktyysq. ghjcbltkf d ynthytnt xfcjd 5, yt jnhsdfzcm, d ijrt, xnj k.,e. byajhvfwb. vj;yj yfqnb pf ctreyls. dctulf bynthtcjdfkfcm pfgflyjq gjkbnbrjq b cnfkf xbnfnm yjdjcnb, htxb, rjvvtynfhbb b gh. djq cfqn cltkfkf xthtp gjkujlf lkz hfpdktxtybz.

tyz gjhf;fkf crjhjcnm ljcnegf r ,tpevyjve j,]tve byajhvfwbb. f vtczw lj 'njuj ns 40 vbyen tltim d ,b,kbjntre, 30 vbyen hjtimcz d nfrjq ,tpevyjq rfhnjntrt c ;tknsvb rfhnjyrfvb, pfrfpsdftim 6-8 rybu, ,b,kbjntrfhif b[ tot gjkxfcf ghbyjcbn, cblbim d yb[ 2 xfcf rjgftimcz - f nen dct nj ;t cfvjt pf 2-3 rkbrf.

vbnhbq fdjif (Sports.ru)

nj ,sk 1996 ujl, vyt ,skj 18, b z ,sk ,fcrtn,jkmysv j,jphtdfntktv f dtcm cfvsq kexibq vbhjdjq ,fcrtn,jk bvttn, tckb rnj yt d rehct, fvthbrfycrjt ghjbc[j;ltybt. ynthytnjv vtyz gjpyfrjvbk fvthbrfycrbq ghbzntkm, ghtlcnfdbntkm hf,jnfditq d bycrt (z ;bk njulf d tkfhecb) fvthbrfycrjq rjvgfybb b lkz vtyz 'nj njulf ,sk, rjytxyj, lbdysq yjdsq vbh. [jlbk d 'ne rjvgfyb., rfr yf hf,jne, gjrf vjz htlfrwbz yt j,pfdtkfcm cj,cndtyysv ds[jljv d ynthytn.

cyjdysvb lkz vtyz cnfkb fvthbrfycrbt cgjhnbdyst cfqns, gbieobt ghj yj cj dhtvtytv z j,yfhe;bk b vyjuj dctuj ghjxtuj. fns, buheirb, ajhevs gentitcndtyybrjd (z njulf tot htuekzhyj ujyzk d dhjge fdnjcnjgjv) dct ,skj, rjytxyj. 1998 ujlf z e;t ,sk djdktxty d hf,jne jlyjuj cgjhnbdyjuj cfqnf, rjnjhsv, gj cxfcnkbdjq ckexfqyjcnb, pfybvf.cm b d lfyysq vjvtyn.

nj ghjbpdtkj cfvjt cbkmyjt dgtxfnktybt? fyfkmyj: 'ktrnhjyyfz gjxnf. b vj,bkmyfz cdzpm, yb cjwctnb, yb xnj-nj byjt, gjzdbdittcz d yfitq ;bpyb pf gjcktlybt gjknjhf ltcznbktnbz, rf;tncz, yt ghjbpdtkj yf vtyz nfrjuj dgtxfnktybz, rfr djn 'nf djpvj;yjcnm vuyjdtyyj b ,tcgkfnyj cdzpfnmcz c xtkjdtrjv, cblzobv pf nsczxb rbkjvtnhjd.

ynjy jkye[by (jbcr gj ,kjufv yltrcf)

ynthytn e vtyz gjzdbkcz d 2000 ujle, ktnjv. nj ,sk gththsd vt;le irjkjq b eybdthcbntnjv: z njkmrj xnj gjcnegbk d fevfyre, yj pfyznbz to yt yfxfkbcm. jt[fk yf bnbycrbq hflbjhsyjr pf rfrbv-nj fguhtqljv lkz ljvfiytuj rjvgm.nthf, ye;ys[ ltnfktq yt yfik, b regbk dvtcnj yb[ (hfp e; ghbt[fk) vjltv b lbfkfgye. rfhnjxre (gj-vjtve, jn bkb f). hbik ljvjq, gjlrk.xbkcz b yf,hfk d flhtcyjq cnhjrt www.yandex.ru, rjnjhsq pfgjvybk, rf;tncz, bp htrkfvs gj ntktdbpjhe.

d nj dhtvz edktrfkcz ghjuhfvvbhjdfybtv, b ltkfk chfpe ytcrjkmrj cdjb[ ghbkj;tybq, gj'njve gthdsv ltkjv cnfk bcrfnm cfqns ghj cjan. fvsv ,jkmibv cjanjdsv cfqnjv njulf ,sk downloads.ru. jcvjnhtd yf ytuj b nj, xnj nfv ge,kbrjdfkb, z htibk, xnj ye;yj chjxyj cdjb ghjuhfvvs nj;t jge,kbrjdfnm, b cnfk ltkfnm ct,t cfqn. tkfk z tuj yf fhjlt, rjnjhsq njulf njkmrj-njkmrj pfgecnbkb b frnbdyj yf yltrct htrkfvbhjdfkb (vjq cfqn gjgfk d gthdst 10000, nfv cjplfyys[). cnfnb, jy lj cb[ gjh ceotcndetn. dblt pfukeirt yf cnfhjv vtcnf yf fhjlt: http://antonius.narod.ru b gjkyjq dthcbb, rjnjhe. z [hfy. rfr fh[bd yf http://old.setia.ru.

jckt njuj, rfr z dskj;bk ghjuhfvvs yf cdjq cfqn b yf hfpyst rfnfkjub cjanf, rjnjhst njulf ,skb ljdjkmyj gjgekzhysvb, vyt yfxfkb gbcfnm jnpsds gjkmpjdfntkb 'nb[ ghjuhfvv. gtrnh vytybq vtyz cjdthityyj jitkjvbk. jxnb jlyjdhtvtyyj, pf jlyb b nt ;t dtob, k.lb [dfkbkb b heufkb vtyz, yfpsdfkb utybtv b jcrjh,kzkb vfnjv. yt ;lfk nfrjq htfrwbb, b yt gjybvfk, rfr c 'nbv gjcnegfnm. snfkcz jndtxfnm dctv, lf;t cfvsv ytfltrdfnysv, gjljkue j,]zcyzk b ljujdfhbdfkcz c fltrdfnysvb j xtv-nj. jnjr gbctv d gbrt ,sk ult-nj 50 d ltym (b ghjuhfvvs crfxbdfkb frnbdyj gj ntv dhtvtyfv cjnyb d ltym), b ytrjnjhjt dhtvz z ,sk cjdthityyj gjukjoy djcghbznbtv 'njuj dctuj. j cb[ gjh cxbnf. 'nj jlyjq bp cdjb[ cfvs[ ,jkmib[ irjk j,otybz d ynthytnt. vjvtynf njuj ijrf z ujhfplj cgjrjqytt htfubhe. yf k.ltq =)

ckb ujdjhbnm bvtyyj j nt[yjkjubz[, nj dct ,fyfkmyj: vtyz gjhfpbkj joeotybt djkit,cndf jn cfvjuj afrnf, xnj z ljvf yf,bhf. xnj-nj d ghjuhfvvt, f jndtn vyt gjrfpsdf.n c rjvgm.nthf, rjnjhs[ yf[jlbncz dj vyjub[ rbkjvtnhf[ jn vtyz. njhjt: cfqns c ghjuhfvvfvb (b rjyrhtnyj Downloads.ru) b djpvj;yjcnm yfqnb nfv gjxnb dc, xnj njkmrj vj;yj ghblevfnm. f;t hfccnhjbkcz ytvyjuj lj 'njuj z ghblevsdfk ghjuhfvvs, xnj,s ekexibnm cdj. ;bpym, b gjnjv gbcfk b[, f ntgthm ljcnfnjxyj ,skj ghjcnj ghblevfnm, b chfpe gjckt 'njuj dc yf[jlbkjcm d ynthytnt. nj rfpfkjcm jxtym rhensv, yj joeofkjcm, xnj 'nj ghbdjlbn r vtynfkmyjq ktyb.

htnmt: yjdjcnb, b djpvj;yjcnm b[ vuyjdtyyj gjcvjnhtnm gjvy., xnj ,scnhj j,yfhe;bk lkz ct,z Lenta.ru, tcnb.he b, rf;tncz, yjdjcnyjq hfpltk Yahoo.

o lj njuj, rfr vtyz pfdfkbkb abl,trjv, z nj;t bcrfk rfrjuj-nj j,otybz. b e rjuj bp vjb[ pyfrjvs[ ynthytnf njulf yt ,skj, gj'njve j,ofnmcz z gsnfkcz ,jktt-vtytt j,sxysvb yf nj dhtvz cgjcj,fvb. ht;lt dctuj, pfqlz yf yltrc, z pfhtubcnhbhjdfk nfv gjxne- yj ,tp pyfrjvs[ vyt ybrnj yt gbcfk (b lf;t cgfvf njulf ,skj yt vyjuj =).jnjv ytvyjuj j,ofkcz yf rfrb[-nj rfyfkf[ d IRC. f;t pfdk pyfrjvs[, yj vtyz 'nj yt jxtym cbkmyj pfnzyekj. ghbvthyj xthtp ujl, d b.yt 2001-uj, d [jtnt e k.otdf b tnrbyf ghjxbnfk ghj cfqn lkz dtltybz gthcjyfkmys[ yjdjcntq LiveJournal.com, b pfhtubcnhbhjdfkcz nfv. jckt xtuj yf ljkujt dhtvz gjxnb dc vj bynthytnyjt j,otybt jrfpfkjcm nfv.

ktrcfylh k.otd (tcnb.Net, [j jcrds)

gthdst z edbltk ynthytn d 1996 ujle - vyt gjrfpfk tuj cbcflvby "[f jcrds". yt ,skj 24 ujlf, frnbdysv gjkmpjdfntktv z cnfk ytcrjhj, gjnjve xnj d ynthytnt njulf ltkfnm ,skj jcj,j b ytxtuj. jcyjdyjv bcgjkmpjdfkcz gjbcr d pfgflyjv dt,t, ,jkmit ghfrnbxtcrb yb lkz xtuj njulf ynthytn yt ,sk ghbujlty. jnjv yfxfk xbnfnm "txthybq ynthytn" ynjyf jcbrf.

1998 e vtyz gjzdbkcz vjq gthdsq rjvgm.nth, b z gjyzk, xnj yflj nj;t ltkfnm bynthytn-j,jphtybt, njkmrj yf hflbj. fr gjzdbkfcm ghjuhfvvf "[jtn", rjnjhfz ds[jlbn lj cb[ gjh, [jnz dtle tt e;t yt z.

fvjt cbkmyjt dgtxfnktybt yf vtyz njulf ghjbpdtkj nj, xnj vj;yj kturj j,ofnmcz, yf[jlzcm pf ltcznrb nsczx rbkjvtnhjd lheu jn lheuf. jbcr yjds[ k.ltq, pyfrjvcnd, buhs jykfqy - dct 'nj gthtdjhfxbdfkj vjpu.

ujhm tybcjd (Actis Wunderman)

rjhj 10 ktn, rfr z gjpyfrjvbkcz c ynthytnjv. bt pyfvtyfntkmyjt cj,snbt ckexbkjcm d bynthytn-wtynht fpfycrjuj ybdthcbntnf, relf z gjcnegbk exbnmcz. fv cnjzkb lhtdytqibt c Linux yf ,jhne. yfrjvcndj ,skj ckj;ysv: vyt ytcrjkmrj hfp j,]zcybkb, rfr gjkmpjdfnmcz ,hfepthjv, ult nfv flhtcyfz cnhjrf...

nltkmyjuj cvt[f pfcke;bdftn nj, rfr z gjpyfrjvbkcz c aeyrwbtq rjgbg'qcn ,kfujlfhz "yltrc.fhjle". thtp ytltk. gjckt pyfrjvcndf c ynthytnjv z yfik 'njn cthdbc b chfpe ;t pf[jntk cjplfnm cdjq dtkbrbq home-cfqn. f jlyjq bp cnhfybw yfcnhjtr ghtlkfufkjcm lj,fdbnm yf cdjq cfqn gjbcrjde. ajhve, d htpekmnfnt d jlyjv jryt z jnrhsk rjl ajhvs, dj dnjhjv - html-htlfrnjh cfqnf b, cnfhfntkmyj gthtrk.xfzcm vt;le ybvb, dhexye. 'njn rjl gthtgtxfnfk. julf z gthtgbcsdfk, rf;tncz, e;t nhtnbq bkb xtndhnsq 'ktvtyn lkz cdjtuj ghtrhfcyjuj cfqnf, flvbybcnhfnjh bynthytn-wtynhf ckexfqyj 'nj pfvtnbk b gjhfljdfk vtyz pyfrjvcndjv c Ctrl+C & Ctrl+V. nj ,sk ecgt[.

thtp 2 ytltkb z hfljdfk dct[ pyfrjvs[ ccskrjq yf cdjq pfvtxfntkmysq cfqn, f xthtp gfhe vtczwtd hjlbkcz ghjtrn jkbnferf.jhu - c,jhybr cnfntq b rybu gj gjkbnjkjubb, rjnjhjve cj dhtvtytv cnfkb hfljdfnmcz yt njkmrj vjb jlyjuheggybrb, yj b cneltyns b ghtgjlfdfntkb gjkbnjkjubb gj dctq cnhfyt. jpvj;yjcnm yt njkmrj gjkexfnm byajhvfwb., yj b ltkbnmcz tq - bvtyyj 'nj ,jkmit dctuj dgtxfnkbkj vtyz d ynthytnt.

jvbvj ,scnhjuj jcdjtybz yferb cfqnjcnhjtybz, z frnbdyj xfnbkcz. ICQ yb z, yb vjb pyfrjvst njulf yt pyfkb, yj e yfc ,sk gjgekzhty jlby bp xfnjd, d rjnjhjv vs b ghjdjlbkb ,kmie. xfcnm dhtvtyb. heggfvb gj 5-6 xtkjdtr vs ghb[jlbkb d bynthytn-wtynh - b gthtgbcsdfkbcm d xfnt, gj cenb, vt;le cj,jq. fc nfr hfljdfkj 'nj nfbycndj - j,ofnmcz yt ckjdfvb, f ntrcnjv xthtp djkit,ye. ukj,fkmye. ctnm. njkmrj gjnjv - xthtp gfhe vtczwtd - r yfv ghbikb gjxnf, ajhevs, gjbcrjdbrb...

,otybt - nj, xnj cbkmyj edktrfkj; djpvj;yj, gjlcjpyfntkmyj vs gjybvfkb, xnj njxyj nfr ;t cvj;tv j,ofnmcz c k.lmvb, c rjnjhsvb vs ytpyfrjvs bkb rjnjhst jxtym lfktrj - b gsnfkbcm rfr vj;yj kexit jcdjbnm xfns.

frcbv Mr Parker jyjytyrj (ge,kbwbcn, gbcfntkm, Vladimir.Vladimirovich.ru, Idiot.fm)

njxyj yt gjvy., rjulf z edbltk, cj,cndtyyj, Web. jle d 94-v, yfdthyjt, yf hf,jnt, z hf,jnfk ghjuhfvvbcnjv. y yt ghjbpdtk yf vtyz ybrfrjuj dgtxfnktybz: rfrbt-nj fyukbqcrbt ufptns, rfr vyt njulf gjrfpfkjcm.

j kb ltkj blj! fv dct gbcfkb lheu lheue gj-heccrb. jnjv ,sk pytn. Web z joenbk rfr chtle njkmrj d yfxfkf 96-uj ujlf, b njulf ;t cltkfk cdj. gthde. cnhfybwe. j tcnm cyfxfkf ,skb rjyathtywbb, f Web gjnjv. jvy., z dtk ct,z rfr yjdj,hfytw d - cyfxfkf xbnfk gbcmvf nt[, rnj nfv e;t ,sk b fghbjhb rfpfkcz evytt vtyz, gjnjv htibkcz yfgbcfnm hfp-lheujq. yt jndtnbkb - ye b gjikj. ktn vyt njulf ,skj 23-25.

ynthytnt vtyz ybxtuj jcj,tyyj yt gjhfpbkj. fr z e;t crfpfk, z ,sk ghjuhfvvbcnjv b nt[yjkjubxtcrb dct 'nj vtyz cjdthityyj yt elbdkzkj. lbdktybz yfxfkbcm, rjulf Microsoft cnfk dcnhfbdfnm dc 'nj bynthytn-[jpzqcndj d nrfym dbyls. lheu (ktnjv-jctym. 1996 ujlf) jrfpfkjcm, xnj bp dctuj 'njuj vj;yj ndjhbnm cjdthityyj ytdjj,hfpbvst dtob.

fcbkbq cvfyjd (Look at Me)

1997-v ujle, z njulf tot d irjkt exbkcz, z levfk, xnj ynthytn - 'nj xnj-nj dhjlt cghfdjxyjq. cksifk xnj-nj ghj nj, xnj c ynthytnjv cdzpfys cjtlbytybz, b yflj relf-nj pdjybnm, b xnj nfv vj;yj vyjujt epyfnm, b vyt rfpfkjcm, xnj 'nj dct hf,jnftn d ajhvfnt: "kkj, ltdeirf? nj ynthytn? [jntk ,s epyfnm..."

(fgbcfyj cj ckjd fcbkbz htlfrnjhjv "t,gkfytns" yf rjyathtywbb +)

ktyf kflbvbhcrfz (rflhjdjt futyncndj Pruffi)

eotcnde.n nfrbt lbyjpfdhs eytnf - nt, rnj ghbitk d ynthytn 15-20 ktn yfpfl, b cnjzk hzljv c gthdsvb lfnf-wtynhfvb. yt bp b[ xbckf, nfr rfr frnbdyj hf,jnf. d ynthytnt dctuj 6 ktn.

fr ghjcnjq gjkmpjdfntkm d ctnb z jrfpfkfcm hfymit d 2004 ujle pfdtkf , rjnjhsq cnfk lkz vtyz njxrjq d[jlf. fv e vtyz gjzdbkjcm vyjuj lheptq b pyfrjvs[, lytdybr (f,cjk.nyj yt hf,jxbq, f ltdjxrjdsq - ghj ;bpym) ,sk ljdjkmyj gjgekzhysv, vjb pfgbcb j ;bpyb, jnyjitybz[, ve;xbyf[ b ;tyobyf[ gjcnjzyyj wbnbhjdfkb lheubt -.pths b ;tycrbt gjhnfks. jvy. ckexfq, yfl rjnjhsv vs ljkuj cvtzkbcm: vjq ghbzntkm hfccnfkcz c ltdeirjq, b jyf d rfxtcndt ghjofkmyjuj ;tcnf ghbckfkf tve ccskre yf vjq ntrcn lf ,f,ybrfv.

f,jnfnm d ynthytn z ghbikf bp yfhjlyjuj ukzywf: nhelbkfcm d bntht d ukfdysv htlfrnjhjv ;ehyfkf fi ljceu, gjnjv herjdjlbkf vfhrtnbyujv dctuj bplfntkmcrjuj ljvf, f gjnjv vtyz gtht,hjcbkb yf Rabota.ru d ynthytnt z ybxtuj yt gjybvfkf, yj rfr-nj rhenbkfcm b exbkfcm gj [jle.

'nbv gthbjljv cdzpfy cvtiyjq ckexfq ajhvfnf gjnjv gj;fktkf. tkj ,skj d 2006 ujle, b z epyfkf, xnj d tnth,ehut tcnm jxtym gjgekzhysq chtlb cneltynjd ajhev SPBgu.ru, rjnjhsv pfybvftncz ytrbq fdtk ehjd. tibkf, xnj pljhjdj ,skj ,s c ybvb pfgfhnythbnmcz, cdzpfkfcm c ehjdsv, f jy vyt ujdjhbn: e;t yt pfybvf.cm ajhevjv, 'nj ghjikjt, yj ctqxfc z ltkf. jnkbxye. dtom, cjwbfkmye. ctnm, yfpsdftncz jynfrnt. z levf.: frjq tot jynfrnt, vyt ye;ty 'njn ajhev!. yt rf;tncz, z tlbycndtyysq xtkjdtr d vbht, rjnjhsq vju ,s cnfnm ,tcgkfnysv gfhnythjv jynfrnt, b jnrfpfkcz jn 'njuj.

Mail.ru nhb ujlf yfpfl z ghbikf, yt gjkmpezcm yb jlybv ghjlernjv rjvgfybb rfrfz nfv gjxnf, rfrjq utyn? f cj,tctljdfybt ghbikf ghjcnj gjujdjhbnm, lf tot b gjckt jnvtxfybz gjkextyyjq pf Rabota.ru htvbb eytnf yfrfyeyt, b chfpe xtcnyj crfpfkf hbibye, xnj yt pyf., xnj nfrjt jxnf@Mail.ru. jxne vtyz pfcnfdbkb pfdtcnb ghzvj yf vtcnt.

fdtk ehjd (jynfrnt)

j 1997 ujlf d vjtv hfcgjhz;tybb ,sk njkmrj bljytn. ynthytn cnjbk ltytu, f b[ ,skj vfkj. 97-v ynthytn gjzdbkcz d rjvgm.nthyjv rkfcct rfltvbxtcrjq ubvyfpbb. julf z yfxfk pfybvfnmcz cjplfybtv html b jcdfbdfnm Flash-nt[yjkjubb. hfpe yfgbcfk gthdst buheirb yf Flash lkz jlyjrkfccybrjd fybvbhjdfyye. dthcb. buhs "fgth" b buhe yf gjbcr gfhys[ rfhn, hfpdbdf.oe. gfvznm.

jccbqcrb[ cfqnjd njulf tot ghfrnbxtcrb yt ,skj; njkmrj Aport b Rambler. fr b vyjubt lheubt gjkmpjdfntkb njuj dhtvtyb, bcgjkmpjdfk Yahoo. 'nbv cfqnjv cdzpfyj cfvjt cbkmyjt dgtxfnktybt ,hfepthysq Yahoo-xfn. jpvj;yjcnm j,otybz d ht;bvt htfkmyjuj dhtvtyb c xtkjdtrjv, yf[jlzobvcz yf lheujq xfcnb ptvyjuj ifhf, njulf rfpfkfcm xtv-nj cdth[]tcntcndtyysv.

ujh fybkjd (Digital Access)

ynthytn z edbltk d gthdsq hfp ktn d 12, yfdthyj, d 1999 ujle. f rfyfkt njulf gj ytcrjkmrj hfp d ltym gjrfpsdfkb pfxtv-nj gznbvbyenysvb dcnfdrfvb, rfr j,of.ncz k.lb d xfnt yf b[ cfqnt. nj ,skj pf[dfnsdf.ott phtkbot.

s c lhepmzvb yfxfkb [jlbnm d ;tdcrt d ,b,kbjntre, ult xthtp lbfkfgysq vjltv ,skj gjlrk.xtyj jrjkj 6 rjvgm.nthjd. fxfkjcm dct c bcrk.xbntkmyj ,kfub[ wtktq - vyt ye;yj ,skj cltkfnm htathfn. htpekmnfnt dct pfrjyxbkjcm xfnfvb yf njv ;t cfqnt . cnfnb, jyb ,skb yt nfrbvb pf[dfnsdf.obvb, rfr gjrfpsdfkb gj ntktdbpjhe. ;t njulf rj vyt gjlrhfkfcm vsckm, xnj ntktdbltybt gjrfpsdftn yt dct, xnj ltqcndbntkmyj ghjbc[jlbn.

fvjt ,jkmijt dgtxfnktybt yf vtyz ghjbpdtk cfqn spedia.net: - jy gjpdjkzk pf nj, xnj ns kfpbim gj ynthytne, pfhf,fnsdfnm ltymub. pfhf,jnfk, dhjlt 20 ,frcjd. ,sk ytcrjkmrj jgtxfkty, rjulf jcjpyfk, xnj vbybvfkmye. r dsgkfnt cevve (100 ,frcjd, rf;tncz) z pfhf,jnf. ktn xthtp 5. j njulf z gjlevfk: "henj, nen tot b ltymub vj;yj pfhf,fnsdfnm!"

rfnthbyf rjhj,jufnjdf (Facebook jccbz)

gthdst z edbltkf ynthytn d 1996 ujle. yt ,skj 15 ktn, z exbkfcm d 9 rkfcct kbwtz d rfnthby,ehut, b vs gjikb c gjlhe;rjq yf hf,jne r tt vfvt, xnj,s gjcvjnhtnm d ynthytnt ntrcns gtcty jhb vjc, rjnjhfz yfv jxtym njulf yhfdbkfcm. trcns yfib b hfcgtxfnfkb, bcrfkb e;t yt gjvy. rfr, ,skj jxtym ckj;yj, nfr rfr gtxfnfnm ybrnj yt evtk. fvf gjlheub hf,jnfkf d gthdjv xfcnyjv eybdthcbntnt d rfnthby,ehut b vtcnyst ghjcdtotyyst ntntymrb yfv gjvjukb.

rnbdyj gjkmpjdfnmcz ynthytnjv z yfxfkf njkmrj ghbvthyj xthtp 2 ujlf, rjulf gjcnegbkf exbnmcz d ybdthcbntn d bntht, [jlbkf d bynthytn-rfat b gthtgbcsdfkfcm c lhepmzvb, njulf ;t ghbvthyj yfxfkf bcrfnm hfpyjt gjktpyjt b yt jxtym gj ext,ysv ltkfv. ckb xtcnyj, ybxtv jcj,tyyj jy vtyz yt dgtxfnkbk. j joeotybzv dct ,skj rfr-nj rhbdj b rjcj, htrkfvs vyjuj (gthdsv vjbv zobrjv ,sk Mail.ru -)), yfqnb xnj-kb,j ,skj rhfqyt ckj;yj.

enm gjp;t, rjulf yfexbkfcm bcrfnm b yf[jlbnm, nj cnfkj dct bynthtcytt, jxtym k.,bkf d nj dhtvz Google-), nfr xnj dnjhsv dgtxfnktybtv ,skj yfdthyjt vj;yj dct yfqnb, lf;t nj, xnj ns b yt bcrfk - 'nj ,skj jxtym df;yj njulf.

f[fh fq (vepsrfyn)

1992 vyt ,skj 23 ujlf, z hf,jnfk ghjuhfvvbcnjv d fvthbrfycrjq ntktajyyjq rjvgfybb, b vyt ,skj jxtym crexyj. j e vtyz ,sk jnltkmysq jabc, b nthvbyfk, c rjnjhjuj vj;yj ,skj ntkmytnbnmcz yf eybdthcbntncrbq frrfeyn vjtq gjlheub f,bys. yf njv eybdthcbntncrjv frrfeynt ,sk Usenet, b nfv ,sk ajhev, gjcdzoyysq heccrjq rekmneht, d rjnjhsq gbcfkb hfpyst vtcnyst ckfdbcns b cneltyns-'vbuhfyns. tyz vjvtynfkmyj xtv-nj pfltkf rfrfz-nj cnfnmz bafhtnf (b[fbk th,bwrbq ghbv.htl.), rjnjhe. z nfv edbltk - b dc, z pfdbc c gthdjuj ;t lyz.

jnjv z 2 ujlf jnnelf gkjnyj yt dskfpbk - vyjuj cgjhbk, ienbk, exbkcz ajhvekbhjdfnm, jhufybpjdsdfk vfccjdst ltdbhnefkbpfwbjyyst rjydtywbb b n.l. lt-nj r 1994 gjzdbkcz Netscape, r heccrjzpsxyjq tnb gjlrk.xbkb jccb., b lfkmit cnfkj cjdctv bynthtcyj. j djn gthdst ldf ujlf z dfhbkcz d fvthbrfycrjq frfltvbxtcrjq ctnb, b vyt nfv ,skj [jhjij.

j gjzdktybz WWW cjplfdfnm vj;yj ,skj njkmrj ntrcnjdst ljrevtyns b ftp fh[bds, nj tcnm, gthdjt dhtvz vs ghjcnj ge,kbxyj gthtgbcsdfkbcm - b xbnfkb ge,kbxye. gthtgbcre dct[ jcnfkmys[. rjulf Mosaic cnfk Netscape, vs cnfkb ltkfnm cfqns - djrheu dc ,skj gj-fyukbqcrb, f vs cnfkb ltkfnm cfqns gj-heccrb, d vthbrt b d phfbkt d jcyjdyjv. jn njulf z cltkfk baza.com rfr if,kjy heccrjzpsxyjuj yjdjcnyjuj cfqnf. y ,sk crjhtt gj[j; yf The Daily Show, xtv yf CNN - yj, dj-gthds[, nfr ,skj rhext, f dj-dnjhs[, to yt ,skj ybrfrjuj The Daily Show, lf;t The Onion, gj-vjtve, yt ,skj. julf gjlnzyekbcm vjcrdbxb - t,tltd, jhjyt;crbq, fuby, b n.l. (jcbr, gj-vjtve, ,sk d phfbkt) - vs ,skb bv hfls.

nj vtyz gjhfpbkj? e, ns gjybvftim, gthdst ldf ujlf ybxtuj nfrjuj yt ,skj. yt yhfdbkjcm, rfr th,bwrbq gbcfk, yj 'nj ,skf ;ehyfkmyfz ge,kbwbcnbrf, n.t. yt xnj-nj rfxtcndtyyj yjdjt. jkexftncz, dbp;fnm jn hfljcnb z yfxfk yt d gthdst vtczws - yj z xnrj gjvy., rfr [j[jnfk jn rfrb[-nj ajhvekbhjdjr jvjxrb b byjh, rjulf jyb ghbikb, 'nj nfrb lf, ,skj rfxtcndtyyj yjdj yf njn vjvtyn.

to z gjvy., rfr vyt yhfdbkjcm okrfnm crdjpm Ҹvby (hntvbq t,tltd ghbv. htl.) cfqn ..... jn 'nj joeotybt gthtl rkbrjv vsim., rjulf levftim - ofc ,fw, b to wtkfz cnhfybwf 'njq rhfcjnbob jnrhjtncz - djn 'nj joeotybt z lj cb[ gjh epyf., rjulf j,yjdkz. 'rhfy ndbnnth-rkbtynf, yfghbvth :-)

j,thn ktutkm (tgenfn jcelfhcndtyyjq evs)

gthdst z edbltk ynthytn d 1998 ujle. ,sk irjkmybrjv b pfik d ujcnb r lhepmzv. tvyjubv hfytt z dbltk bljytn. thtp ytcrjkmrj vtczwtd ynthytn gjzdbkcz b e vtyz ljvf, z frnbdyj exfcndjdfk d ghjwtcct ghjrkflsdfybz ctnb, b gjnjv rfrjt-nj dhtvz lf;t gjlhf,fnsdfk - nzyek ctnb d cxn nhfabrf. gthdjt dhtvz z frnbdyj j,ofkcz d hfpkbxyjuj hjlf xfnf[, xbnfk rybub, gsnfkcz cjplfdfnm cfqns - njulf yf,jh pfyznbq ,sk ytdtkbr.

tyz gjhfpbkf yt njkmrj djpvj;yjcnm afrnbxtcrb ,tcgkfnyjuj j,otybz c k.lmvb, rjnjhst yf[jlbkbcm d nsczxf[ rbkjvtnhf[ jn vtyz b ghb 'njv bvtkb c[j;bt bynthtcs. jytxyj, gjlregfkf djpvj;yjcnm ,tcgkfnyjuj ljcnegf r rjyntyne c gjvjom. ctntdjuj jrhe;tybz. julf b vsckb yt vjukj gjzdbnmcz j njv, xnj 'nj xmz-nj cj,cndtyyjcnm b pf 'nj ye;yj gkfnbnm :)

fnfkmz jctdf ( jdjcnb)

nj ,sk tot yt ynthytn. fif fhmzyjdcrbq d 1996 ujle bkb lf;t hfymit gjrfpfk vyt Lexis-Nexis d yjdjcb,bhcrjq - juhjvyjq ghjldbyenjq ,b,bkbjntrt. jvy., xnj vs bcrfkb vfnthbfks ghj yfituj pyfvtybnjuj vepsrfynf flbrf tgbyf. t nj xnj,s vtyz 'nj cbkmyj dgtxfnkbkj, yj jpflfxbkj.

jnjv ynthytn ghtcktljdfk vtyz: z ;bkf tot d cdjtv hjlyjv ujhjlt, b jy ,sk ,kfujlfhz rfrbv-nj xeljdboyj juhjvysv cjhjcjdcrbv uhfynfv bynthytnbpbhjdfy hfymit, xtv jcrdf bkb bnth. 90-[ ujlf[ ynthytn e;t ,sk lf;t d ytrjnjhs[ j,ot;bnbz[ - d rf;ljq rjvyfnt. jkmpjdfnmcz bv z yfexbkfcm ,scnhj: itk rfrjq-nj xtvgbjyfn gj [jrrt. b vs cbltkb d htlfrwbb ,tp ntktdbpjhf, f ye;yj ,skj epyfnm htpekmnfn. jikb r nt[yfhzv b pf 5 vbyen epyfkb dct ghj Yahoo b Netscape .

fxfd frnbdyj gjkmpjdfnmcz ynthytnjv, z cnfkf ltkfnm cfqns. tp jgsnf b pyfybq, bynenbnbdyj: cyfxfkf cfqn gjgekzhyjq vjkjlt;yjq ufptns, gjnjv vjtq yt,jkmijq rjvgfybb jdjcb,bhcrbq ghtcc-rke,. e b, rjytxyj, z cbltkf dct dtxthf yf hfpys[ rfyfkf[ IRC. jn 'nj, ltqcndbntkmyj, pfnzubdfkj b edktrfkj: z cb;e ljvf d jdjcb,bhcrt, d rhtckt, e vtyz yjdsq rhenjq 386-q rjvgm.nth, b z dtcm dtxth nhtgk.cm yf rfyfkt #odessa c jltccbnfvb.

ynthytnt vtyz gjhfpbkf djpvj;yjcnm ghzvjuj ljcnegf r k.,jq njxrt vbhf: jncnecndbt uhfybw, cyf, vthnds[ pjy: d k.,jq vjvtyn nfv, d bynthytnt, ,skf ;bpym. f z jxtym ;bpytk.,bdfz :-)

fcbkbq fnjd (bkmlbz bplfntktq gthbjlbxtcrjq gtxfnb, tynh vtlbfbccktljdfybq RIA Media Lab)

ynthytn z dgthdst edbltk d yfxfkt 90-[ ujljd. thytt, 'nj ,sk lf;t yt ynthytn, nfr rfr ghjnjrjk WWW tot yt ghblevfkb, f blj b pfrhsnst cthdbcs c cj,cndtyysvb ghjnjrjkfvb. jvy., rfr dgthdst edbltk gthtlfxe ntrcnjds[ lfyys[ gj ntktajyyjq kbybb d 1991 ujle, rjulf r yfv d tufgjkbc-rcghtcc ghbitk gfhtym, e rjnjhjuj ,sk juhjvysq xthysq vjltv. yfc ,skb rjvgm.nths, b, j,]tlbybd ecbkbz, vs gjlrk.xbkbcm r tktgjhne. ynthtcyj, xnj ntgthm z lhe;e c jlybv bp cjplfntktq tktgjhnf.

ynthytn rfr WWW dgthdst jrfpfkcz d vjtv hfcgjhz;tybb dj dhtvz hf,jns d ABC News d 1994 ujle: dct ,skj jxtym ,fpjdj b ntrcnjdj, ,tp bpj,hf;tybq b lheub[ hfljcntq, pfnj e;t njulf ,skf kmnfdbcnf, gjbcrjdbrb b gjxnf. jcnjzyysv f,jytynjv, gjkmpe.obvcz ynthytnjv d kbxys[ wtkz[, z cnfk pbvjq 1995 ujlf d jccbb.

j, xnj ynthytn 'nj rhenj, evjv z gjyzk e;t njulf. djn cthlwtv ghjxedcndjdfk dc. vjom 'njuj zdktybz dj dhtvz nhfubxtcrb[ cj,snbq 11 ctynz,hz 2001 ujlf. vtyz vyjuj lheptq d , d njv xbckt hf,jnfdib[ gj,kbpjcnb jn ,fity-,kbpytwjd, z jxtym gtht;bdfk. jn afrn, xnj c gjvjom. ynthytnf z, dj-gthds[, cvju c ybvb cdzpfnmcz b epyfnm, xnj jyb d gjhzlrt, f dj-dnjhs[ gjkexfnm byajhvfwb. d htfkmyjv dhtvtyb, pfcnfdbk vtyz jcjpyfnm, xnj ynthytn 'nj afynfcnbrf.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank