- -


   www.romver.ru
/ / -( )

ycnhevtyns bynthytn-vfhrtnbyuf b bynthytn-rjvveybrfwbq ,elen hfccvjnhtys dj dhtvz cgtwbfkmyjq ctccbb rhfbycrjuj ajhevf vfhrtnbyu-lbhtrnjhjd, rjnjhsq cjcnjbncz 2425 vfhnf 2011 ujlf d btdt.

"ynthytn rfr bcnjxybr hjcnf ,bpytcf" gjl nfrbv ltdbpjv d gthdsq ltym rhfbycrjuj ajhevf vfhrtnbyu-lbhtrnjhjd ghjqltn jlyf bp yfb,jktt j;blftvs[ ctrwbq, gjcdzotyyfz frnefkmysv djghjcfv bynthytn-vfhrtnbyuf. jjhufybpfnjhjv ctrwbb dscnegftn rjvgfybz Promodo. ljrkflfvb dscnegzn xtnsht dtleob[ cgtwbfkbcnf, pfybvf.ob[cz djghjcfvb ghjldb;tybz d tnb.

jrkfl fvbhf fkbkjdf, jcyjdfntkz b herjdjlbntkz jlyjuj bp gthds[ d jccbb SMM-futyncnd GreenPR, ,eltn gjcdzoty cjwbfkmysv ctnzv b djpvj;yjcnzv ghjldb;tybz d yb[. jgekzhyjcnm cjwbfkmys[ ctntq d rhfbyt d ghjikjv ujle ghjcnj pfirfkbdfkf: pf ujl erhfbycrfz felbnjhbz Facebook dshjckf yf 400 % b d zydfht 2011-uj ghtdscbkf jnvtnre d 1 vbkkbjy gjkmpjdfntktq. tyltywbz cjwbfkbpfwbb erhfbywtd jcnfytncz frnefkmyjq b d 'njv ujle, gj'njve rjvgfybzv, rjnjhst [jnzn ecnfyjdbnm ljdthbntkmysq rjynfrn c gjnht,bntkzvb, ytj,[jlbvj pflevfnmcz j, bcgjkmpjdfybb bycnhevtynjd social media marketing.

tve vfhrtnbyuf d cjwbfkmys[ vtlbf ghjljk;bn thtq tytyrj, eghfdkz.obq lbhtrnjh rjvgfybb Novocortex B.V. (blthkfyls). j tuj vytyb., jlyf bp ukfdys[ vfhrtnbyujds[ ntyltywbq 2010-2011 uu. 'nj gtht[jl jn cj,cndtyys[ b ghbj,htntyys[ vtlbf (yfghbvth, cdjtuj cfqnf b regktyys[ j,]zdktybq d yltrct) r pfhf,jnfyysv (dybvfybt r dfitve ,htyle, gjkextyyjve d cjwbfkmys[ vtlbf). "s gjcnfhftvcz hfpj,hfnmcz d njv, gjxtve k.lb bcgjkmpe.n cjwbfkmyst vtlbf b gjxtve jyb dcnegf.n d rjynfrn c ,htylfvb d cjwbfkmys[ ctnz[. hjvt njuj, htibv ytcrjkmrj ghfrnbxtcrb[ vfhrtnbyujds[ pflfx, xnj,s gjyznm vt[fybpv bcgjkmpjdfybz cjwbfkmys[ vtlbf lkz ghbj,htntybz yjds[ rkbtynjd b gjdsitybz kjzkmyjcnb ceotcnde.ob[. s j,celbv, cvj;tn kb dfif rjvgfybz bcgjkmpjdfnm cjwbfkmyst vtlbf d vfhrtnbyujds[ wtkz[. yfrjytw, ds gjkexbnt cgbcjr rjyrhtnys[ ifujd, rjnjhst gjvjuen dfitve ,htyle yfxfnm pfhf,fnsdfnm dybvfybt d cjwbfkmys[ vtlbf", -- fyjycbhetn cdjt dscnegktybt thtq tytyrj.

tythfkmysq lbhtrnjh USABILITY.lab vbnhbq fnby hfccrf;tn j njv, rfr elj,cndj bcgjkmpjdfybz cfqnf dkbztn yf ghjlf;b, jcnfyjdbncz yf jcyjdys[ jib,rf[ d .pf,bkbnb b lfcn rjyrhtnyst htrjvtylfwbb jnyjcbntkmyj njuj, rfrbv j,hfpjv gjdscbnm 'aatrnbdyjcnm cfqnf, f, cktljdfntkmyj, b ,bpytcf. "f;lsq ljkkfh, dkj;tyysq d .pf,bkbnb, djpdhfoftn jn 10 lj 100 ljkkfhjd ghb,skb bkb c'rjyjvktyys[ chtlcnd", -- endth;lftn vbnhbq fnby. j tuj ckjdfv, .pf,bkbnb j,tcgtxbdftn edtkbxtybt rjydthcbb gjkmpjdfntktq, hjcn ghjlf;, gjdsitybt 'aatrnbdyjcnb bynthytn-cfqnjd, evtymitybt yfuheprb yf cke;,e gjllth;rb rkbtynjd, f nfr;t cjrhfotybt pfnhfn yf j,extybt cjnhelybrjd. ct 'nb wtkb ljcnbuf.ncz gentv .pf,bkbnb-bccktljdfybq b hfphf,jnrb yf b[ jcyjdt gjkmpjdfntkmcrb[ bynthatqcjd.

t jcnfytncz d cnjhjyt b dtxyj frnefkmyfz ntvf ghjldb;tybz cfqnf d gjbcrjds[ cbcntvf[, rjnjhe. hfcrhjtn ktrcfylh jk, cjjcyjdfntkm rjvgfybb Promodo, cgtwbfkbpbhe.otqcz yf rjvgktrcyjv bynthytn-rjycfknbyut b ghjldb;tybb cfqnjd d heccrjzpsxyjv b pfgflyjv ctuvtynt tnb.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank