, . , .


   www.romver.ru
/ / ,( )

cgt[ k.,juj cnfhnfgf jghtltkztncz htitybtv nht[ ukfdys[ ghj,ktv - gjbcrf gthcgtrnbdyjq bltb, t ghfrnbxtcrjuj djgkjotybz b vjytnbpfwbb ghtljcnfdkztvs[ eckeu. nb ghj,ktvs ntcyj dpfbvjcdzpfys - ukegfz bltz ybrjulf yt ghbytctn cjplfntkzv cnhfnfgf rfrb[-kb,j ltytu, rfr yt ghbytctn ltytu b ythzikbdj jajhvktyysq b gkj[j hf,jnf.obq gjhnfk. j d jcyjdt dc-nfrb kt;fn cdt;bt, yt,fyfkmyst bltb. f yb[ b cjchtljnjxbvcz.

hbvthjd ytelfxys[ yfxbyfybq crjkmrj eujlyj. jcyjdyjq ghbxbyjq ghjdfkf xfot dctuj zdkztncz dnjhbxyjcnm cnfhnfgf, gjgsnrf tuj cjplfntkz ghjqnb ghjnjhtyysv gentv, xnj,s ehdfnm cdjq recjr jn rtv-nj bcgtxtyyjuj gbhjuf. jghj,eqnt, r ghbvthe, cjplfnm cj,cndtyye. cbcntve jykfqyjds[ gkfnt;tq, gjlj,ye. WebMoney. fvf bltz bynthytn-,fyrbyuf jxtym [jhjif - eckeub jykfqyjds[ hfcxtnjd e yfc d cnhfyt tot njkmrj yf,bhf.n gjgekzhyjcnm, gj'njve e gjlj,ys[ cbcntv dtcmvf hfle;yjt ,eleott. lyfrj ghb dctq dytiytq ghbdktrfntkmyjcnb bltb, gjtpl e;t eitk. cyjdyst abuehfyns 'njuj hsyrf pfyzkb ghjxyst gjpbwbb. gjntcybnm b[ vjkjljve buhjre, lf tot b yt bvt.otve pf cgbyjq cjkblyjuj rfgbnfkf (bkb vjoyjuj jaakfqyjdjuj ,fyrf), dtcmvf b dtcmvf ghj,ktvfnbxyj.

lyfrj, rnj crfpfk, xnj 'njn hsyjr yt ye;lftncz d ghbnjrt cdt;b[ bltq? jcnfnjxyj dpukzyenm yf cbnefwb. xenm byfxt b yt blnb yfghjkjv. ecnm 'ktrnhjyysvb gkfnt;fvb pfybvf.ncz nt, rnj yf 'njv e;t c]tk cj,fre. yjdbxre d 'njv ,bpytct vj;yj gjgsnfnmcz pfyznm cvt;ye. ybie - yfghbvth, eckeu j,vtyf vt;le 'ktrnhjyysvb cbcntvfvb.

ckb cepbnm pflfxe b pflevfnmcz j ghfrnbxtcrjq htfkbpfwbb vt[fybpvf gkfnt;tq, vj;tn yfhbcjdfnmcz k.,jgsnyfz rfhnbyf. ghbvthe, rfrbt 'ktrnhjyyst gkfnt;yst cbcntvs yf ctujlyziybq ltym yfb,jktt hfcghjcnhfytys? jlyjq cnjhjys - nf ;t WebMoney, c lheujq... cxtnf cjnjds[ jgthfnjhjd. cdzpm vt;le ybvb ljdjkmyj pfnhelytyf. jgjkybnm ntktajyysq cxtn bp rjitkmrf WebMoney dhjlt ,s 'ktvtynfhyj ghjcnj. ... yfj,jhjn? hjcbnm ltcznjr bkb cjny. he,ktq c ntktajyyjuj cxtnf d dfi rjitktr WebMoney?

vtyyj 'nbv pfybvftncz gjhnfk SMS obmenka, ghtljcnfdkz.obq eckeub gthtdjlf chtlcnd c dfituj ntktajyyjuj cxtnf yf he,ktdsq bkb ljkkfhjdsq rjitktr d cbcntvt WebMoney. dct!

yfxfkf ytvyjuj j djcnht,jdfyyjcnb cthdbcf. bcntvf WebMoney, rjnjhfz ytrjnjhjt dhtvz yfpfl hf,jnfkf kturj b ghjcnj, ctujlyz jcyfotyf vjoytqibv vt[fybpvjv vyjujehjdytdjq pfobns - yt njkmrj jn ghjybryjdtybz bpdyt, yj b... jn xfcnyjuj gjkmpjdfntkz - d njv cvsckt, xnj k.,fz jgthfwbz c 'ktrnhjyysvb ltymufvb nht,etn yfkbxbz [jnz ,s ajhvfkmyjuj fnntcnfnf. 'nj jpyfxftn, xnj k.,st ltyt;yst jgthfwbb nen ;t gjgflf.n gjl rjkgfr yfkjujds[ cke;,. jnz xfot dctuj htxm bltn j vbrhjgkfnt;f[ b cevvf[, yf rjnjhs[ yb jlyf yfkjujdfz cke;,f vbhf yt pfhf,jnftn lf;t yf cnfrfy ufpbhjdrb.

jghj,eqnt, r ghbvthe, gthtdtcnb cjny. he,ktq c WebMoney yf yltrc.tymub ,tp ghbdzprb rjitkmrjd, rjnjhfz djpvj;yf njkmrj gjckt jajhvktybz fnntcnfnf. 'nj - crfys ljrevtynjd, pfzdktybt, gj[jl d rjynjhe b ghjxfz cetnf. hjot jnrfpfnmcz jn 'ktrnhjyys[ ltytu djdct b gjkmpjdfnmcz eckeufvb yjhvfkmys[ ,fyrjd, e rjnjhs[ yfkf;tyf hfpdtndktyyfz byahfcnhernehf - jabcs, rfccs, ,fyrjvfns. jnz ,s yt ,eltn ghj,ktv c j,yfkbxbdfybtv ltytu.

bcntvf WebMoney tot b ljcnfnjxyj ljhjufz buheirf. .,st jgthfwbb j,kfuf.ncz gj,jhfvb, ghbxtv, ghb vbrhjgkfnt;f[ ljdjkmyj joenbvsvb. ghjcxbnfnm cevve rjvbccbb ,sdftn yt nfr-nj ghjcnj. jn yfukzlysq ghbvth.

s htibkb dsdtcnb 'ktrnhjyyst ltymub c he,ktdjuj cxtnf cfvsv ghjcnsv cgjcj,jv - regbnm xnj-yb,elm d jykfqyjdjv vfufpbyt c ljcnfdrjq yf ljv. ecnm 'nj ,eltn ghjlernjdsq vfufpby - vjkjrj, jdjob, cjcbcrb, yfgbnrb d [jpzqcndt ytghtvtyyj ghbujlzncz. vs gjkexftv ifyc joenbnm jn cdjtuj yt,jkmijuj (b, pfxfcne., ckexfqyjuj) pfhf,jnrf d ynthytnt htfkmye., f yt dbhnefkmye. gjkmpe - j,vtyzd 'ktrnhjyyst ltymub yf ghjljdjkmcndtyyst njdfhs.

lyfrj ghb pfrfpt dszcyz.ncz yt jcj,tyyj ghbznyst gjlhj,yjcnb. fufpby pf jgkfne njdfhjd 'ktrnhjyysvb ltymufvb xthtp cbcntve WebMoney elth;bdftn ytcrjkmrj ghjwtynjd rjvbccbb. thtcxbnsdftv cevve pfrfpf, cnfhfzcm vfrcbvfkmyj jujkbnm cdjq he,ktdsq rjitktr - xnj,s ;fkrbq jcnfnjr ltytu gjgecne yt ,jknfkcz yf cxtne WebMoney. nhtvktybt dhjlt ,s dgjkyt plhfdjt. j ghb jgkfnt dszcyztncz, xnj WebMoney elth;bdftn cdj. rjvbccb.. ltytu yf cxtne lkz jgkfns gjregrb jrfpsdftncz ytljcnfnjxyj. t [dfnftn dctuj rfrb[-nj 6 he,ktq. pfrfp vfufpbyjv e;t ghbyzn b tuj yt jnvtybnm. ,t;fnm gjplybv dtxthjv pf rfhnjxrjq bkb r gkfnt;yjve nthvbyfke, xnj,s gjkj;bnm yf cdjq cxtn cjny. he,ktq, cjdctv yt [jxtncz. f b ye;yf yt cjnyz, f djn 'nb ytcxfcnyst 6 he,ktq...

bcntvf gthtdjlf ltytu xthtp SMS hf,jnftn cktle.obv j,hfpjv. f[jlbv yf gjhnfk. s,bhftv nbg rjitkmrf WebMoney - he,ktdsq bkb ljkkfhjdsq. djlbv yjvth cdjtuj rjitkmrf. fktt - ds,bhftv cnhfye, d rjnjhjq ;bdtv, b jgthfnjhf cjnjdjq cdzpb (b[ d cbcntvt gjkyj). jnjv ds,bhftv jlye bp abrcbhjdfyys[ cevv, rjnjhst vj;yj gthtdtcnb d 'njq cbcntvt. fjlyj e,t;lftvcz d njv, xnj yfwtyrf ghjcnj xeljdboyfz - gthtdjlz 144 he,kz 7 rjgttr (vfrcbvfkmyj djpvj;yfz cevvf) d cdjq rjitktr WebMoney vs gjkexftv... 89 he,ktq 43 rjgtqrb. j htxm-nj j ltymuf[ cjdctv yt,jkmib[. nen e; cktletn ds,hfnm, xnj ljhj;t - gjnthz 45 he,ktq bkb djpvj;yjcnm ,scnhj gjgjkybnm rjitktr.

fktt - gjckt gjlndth;ltybz gthtdjlf d jryt ,hfepthf gjzdbncz yjvth ntktajyf, yf rjnjhsq ye;yj c,hjcbnm cjj,otybt SMS, b yf,jh wbah, rjnjhsq cktletn yf,hfnm d cjj,otybb. b;t yf[jlbncz rjl gjlndth;ltybz jgthfwbb, rjnjhsq ljk;ty ghbqnb yf dfi ntktajy d jndtnyjv SMS. jkexftv cjj,otybt, ddjlbv wbahjdjq rjl - ltymub c ntktajyyjuj cxtnf gthtdtltys yf dfi rjitktr WebMoney. hb 'njv pflth;rf jnghfdrb-gjkextybz cjj,otybz c rjljv vbybvfkmyf, f cfvf jgthfwbz gthtdjlf pfybvftn cxbnfyyst vbyens.

jhjifz eckeuf? gjkyt. rfrjdf bltz? k.lzv gjkmpf, b [jpztdfv ltyt;rf. crfylfkjd jcj,s[ yt ,sdftn - lkz 'njuj, yflj gjkfufnm, b ddtltyj juhfybxtybt cevvs gkfnt;f.

# # # #

ckb dsitjgbcfyysq cnfhnfg elbdbk xtnrjcnm. gjcnfdktyyjq pflfxb b cdjtq enbkbnfhyjcnm., nj lheujq - ,kfujhjlcndjv bltb b cgjcj,jv vjytnbpfwbb ghtljcnfdkztvs[ eckeu.

fxytv bplfktrf. ct vs d cdj,jlyjt jn jcyjdyjq hf,jns dhtvz xtv-nj edktrftvcz. nj-nj k.,bn gjdjpbnmcz c fdnjvj,bktv, rnj-nj lth;bn frdfhbev, rnj-nj cj,bhftn ,b,kbjntre. juhjvyjt, ghjcnj ytdjj,hfpbvjt rjkbxtcndj k.ltq pfybvftncz herjltkbtv - ,bcthjgktntybtv, dsibdrjq, dfkzybtv ithcnb, crekmgnehysvb vbybfn.hfvb, ;bdjgbcm., ujyxfhysv htvtckjv. ctuj yt gthtxbckbnm! erb e yfituj yfhjlf pjkjnst...

jhjij, tckb gjltkrb gtht[jlzn d lheubt herb - yfghbvth, d dblt gjlfhrf. tckb 'nb[ dtotq e;t ckbirjv vyjuj? ckb dsibnsvb rfhnbyfvb bkb dfkzysvb nfgjxrfvb ecnfdktyf dcz rdfhnbhf? tckb edktxtyysq cdjbv htvtckjv xtkjdtr [jxtn ghjlfnm cdjb hf,jns? jxtve ,s b ytn - pf ujls edktxtybz k.,bntkb ytbp,t;yj cnfyjdzncz ghjatccbjyfkfvb?

jplfntkb gjhnfkf hvfhrf fcnthjd gjcnfdbkb gthtl cj,jq pflfxe - jhufybpjdfnm gkjoflre lkz k.,bntktq cfvs[ hfpys[ htvtctk. hbxtv, pflfxf ,skf ldjzrjq - lkz cfvb[ vfcnthjd 'nj vtcnj, ult vj;yj gjrfpfnm rjkktufv cdjb hf,jns, gjexbnm lheu lheuf b, cjjndtncndtyyj, gjexbnmcz, f lkz gjctnbntktq cfqnf 'nj jykfqyjdsq vfufpby, ult vj;yj regbnm k.,e. hf,jne, yfghzve. ljujdjhbdibcm c vfcnthjv j wtyt njuj bkb byjuj bpltkbz.

nj ;t, gjkexftncz j,sxysq vfufpby, d rjnjhjv gthtghjlfdws - [jpztdf gjhnfkf - gjkexf.n cdjb ltymub, elth;bdfz yfwtyre? tn! lkz vfcnthjd, b lkz gjregfntktq eckeub ,tcgkfnys. tv b ghbdktrftn 'nf zhvfhrf, xnj [jpztdf cfqnf gjxnb yt dvtibdf.ncz dj dpfbvjjnyjitybz vfcnthjd b gjregfntktq. cnm 'ktvtynfhyst ghfdbkf, bcrk.xf.obt, crf;tv, bcgjkmpjdfybt gjhnfkf lkz htrkfvs. jdjkmyj jcnhjevyfz cbcntvf, ghtljndhfof.ofz bcgjkmpjdfybt 'njq gkjoflrb rjvvthcfynfvb. lheubt juhfybxtybz, rjnjhst yt gjhnzn dgtxfnktybz jn cfqnf b hf,jnf.n yf ekexitybt cthdbcf.

xtv ;t njulf bcnjxybr lj[jlf cjplfntktq 'njuj cnfhnfgf? ghjlf;t rke,ys[ rfhn. jdbxjr, ghbitlibq yf zhvfhre, gjkexftn ghfdj ,tcgkfnyj hfpvtcnbnm pltcm njkmrj 3 cdjb hf,jns - c jgbcfybtv, wtyjq, ajnjuhfabzvb. njuj dgjkyt [dfnbn, xnj,s ghjltvjycnhbhjdfnm ehjdtym vfcnthcndf b lf;t jnscrfnm gjregfntkz bkb pfrfpxbrf. fvfz ljcnegyfz rfhnf Standart gjdsiftn rjkbxtcndj hfpvtoftvs[ hf,jn lj 13. njbn nfrfz rke,yfz rfhnf 60 he,ktq, ltqcndetn d ntxtybt vtczwf. fhnf Professional lftn ghfdj hfpvtcnbnm d ntxtybt vtczwf 25 hf,jn b cnjbn 120 he,ktq. nfr lfktt.

hjdtym rke,yjq rfhns vj;yj gjdscbnm, jgkfnbd cnjbvjcnm cnfhitq rfhnjxrb. ltkfnm 'nj vj;yj vyj;tcndjv cgjcj,jd, d njv xbckt b bp rjitkmrjd WebMoney bkb yltrc.tymub.

ct yjdbyrb gjzdkz.ncz gj vtht b[ gjcnegktybz (dsrkflsdfybz vfcnthfvb) d dblt bkk.cnhbhjdfyyjq yjdjcnyjq ktyns. hvfhrf fcnthjd - jlby bp cfvs[ gjgekzhys[ gjhnfkjd gjlj,yjuj hjlf. j cenb, jy lfdyj ghtdhfnbkcz d rke, yfhjlys[ htvtctk. xfcnybrb zhvfhrb frnbdyj j,of.ncz lheu c lheujv. vyjub[ vfcnthjd tcnm cdjb gjcnjzyyst gjregfntkb. xtym xfcnj (htxm-nj bltn d jcyjdyjv j ;tyobyf[) vt;le vfcnthfvb pfdzpsdf.ncz ghbzntkmcrbt jnyjitybz. jplftncz dgtxfnktybt, xnj 'njn cfqn lfdyj gththjc gthdjyfxfkmye. pflevre b gjcntgtyyj ghtdhfoftncz d cjwbfkmysq gjhnfk.

lkz gjctnbntktq 'nj jlby bp vfufpbyjd jhbubyfkmys[ gjlfhrjd. tkj d njv, xnj dct dtob, ghtlcnfdktyyst yf hvfhrt fcnthjd, 'nj 'rcrk.pbdyst fdnjhcrbt, f pfxfcne. b dscjrj[elj;tcndtyyst hf,jns.

j yt njkmrj d rhfcbds[ dtof[ ltkj. nj ;t tot b zhvfhrf bltq. jn kbim jlby ghbvth jcnhjevyjuj b 'ktvtynfhyj htfkbpetvjuj yfxbyfybz. htlb dtkbrjuj vyj;tcndf djc[bnbntkmys[ dtotq, rjnjhst gjcxfcnkbdbkjcm edbltnm yf hvfhrt fcnthjd, dpukzl jcnfyjdbkcz yf ,kjryjnf[ d j,kj;rf[ bp uhe,jq nrfyb, yfgjvbyf.otq vtirjdbye. tyf - 45 he,ktq pf ,kjryjn. sukzlbn ghbdktrfntkmyj - j,kj;rf d cnbkt rfynhb, c rfrbvb-nj iyehjxrfvb b kfrjybxyjq fggkbrfwbtq. fvb ;t ,kjryjnbrb rjgttxyst, pfregktyyst d j,sxyjv vfufpbyt rfywtkzhcrb[ njdfhjd. j... 'nj yt ghjcnfz vtirjdbyf. f;lfz j,kj;rf ,kfuje[ftn rjatqysv fhjvfnjv (rfr fhjvfnbxtcrbt cdtxrb). frjdj?! cnfnb, fdnjh 'nb[ ,kjryjnbrjd ve;xbyf. ybvf. ikzge...

hvfhrf fcnthjd e,tlbntkmyj ltvjycnhbhetn, xnj jhbubyfkmyfz bltz dctulf gjhj;lftn lheue. jhbubyfkmye. blt.. j,cndtyyj, d 'njv b pfrk.xftncz ,kfujhjlcndj cjplfntktq gjhnfkf, gjvjuf.ob[ k.lzv htfkbpjdfnm cdjb nfkfyns, yfqnb tlbyjvsiktyybrjd b, rjytxyj, gjlpfhf,jnfnm. rfpsdftncz, ndjhxtcndj b ltymub dgjkyt cjdvtcnbvs, tckb r gthdjve jnyjcbnmcz c edf;tybtv, f rj dnjhjve - ,tp fkxyjcnb.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank