""


   www.romver.ru
/ / ""( )

dnjh: ylhtq bcmvtyysq
ge,kbrjdfyj 21 b.kz 2010 ujlf

jvgfybz "yltrc" gjxnb rf;lsq ujl j,yjdkztn bynthatqc cdjtuj gjxnjdjuj cthdbcf. 2010-q yt cnfk bcrk.xtybtv: d yfcnhjqrf[ "yltrc.jxns" ntgthm vj;yj drk.xbnm bynthatqc gjl yfpdfybtv "tnf-dthcbz ytj-2010" b ghbj,obnmcz r ,tnf-ntcnbhjdfyb. yjdjuj 'rcgthbvtynfkmyjuj bynthatqcf.

 

f dbl jy jxtym yfgjvbyftn ght;ybq, yj b jnkbxbz pfvtnys ytdjjhe;yysv dpukzljv. dth[ytv ktdjv euke gjzdbkfcm ryjgrf "-" crhsdf.ofz kbiybt yfdbufwbjyyst 'ktvtyns - nfr lkz ghjcvjnhf gbctv jcnfncz pfvtnyj ,jkmit vtcnf; cvtybkbcm pyfxrb, cvtybkjcm jajhvktybt "ifgrb" b ghjxb[ vtkrb[ ltnfktq.

jckt gthtrk.xtybz gjkmpjdfntktq dcnhtnbn ,jktt wdtnfcnsq bynthatqc (yfv drk.xbkb ptkysq, yj cthsq jrfpfkcz relf ,jktt ghbznysv). rfpsdftncz, xnj d yfcnhjqrf[ ntgthm vj;yj vtyznm ntvs jajhvktybz - cjdctv rfr d Gmail b ".he". cnm rfr ytqnhfkmyst, nfr b "dtcktymrbt" - c rjitxrfvb, fgtkmcbyxbrfvb bkb lf;t aen,jkmysvb vzxfvb.

tv, rnj yt dblbn jcj,juj cvsckf d wdtnfcns[ j,hnrf[, yj wtybn rjvajhn b crjhjcnm, relf bynthtcytt ,eltn epyfnm, xnj yjdfz dthcbz "jxns" ,jktt ibhjrj bcgjkmpetn nt[yjkjub. AJAX, gjpdjkz.oe. gthtlfdfnm lfyyst vt;le gjxnjdbrjv b cthdthjv, yt gthtpfuhe;fz cnhfybwe wtkbrjv. tgthm cnhfybwf yt j,yjdkztncz lf;t ghb gtht[jlt r ghjcvjnhe bkb htlfrnbhjdfyb. gbcmvf.

s j,hfnbkbcm d ghtcc-cke;,e "yltrcf", xnj,s epyfnm ytrjnjhst gjlhj,yjcnb j yjdjv bynthatqcs gjxns. f djghjcs jndtxfk ynjy f,fyys[, herjdjlbntkm cthdbcf "yltrc.jxnf".

- ghtcc-htkbpt cjj,oftncz, xnj yjdsq bynthatqc gjxns ibhjrj bcgjkmpetn djpvj;yjcnb AJAX. nj cltkfyj lkz ekexitybz jnpsdxbdjcnb bynthatqcf? cgjkmpjdfkbcm kb d ghjikjq dthcbb 'ktvtynjd bynthatqcf 'ktvtyns AJAX?

- AJAX - 'nj kbim nt[yjkjubz, gjl[jl r htityb. pflfx ghb cjplfybb dt,-ghjtrnjd. njn gjl[jl lfdyj ghbvtyztncz yf hfpys[ ghjtrnf[ "yltrcf", d njv xbckt b yf ghtlsleotq dthcbb "yltrc.jxns".

k.xtdjt ;t jnkbxbt yjdjuj bynthatqcf jn ght;ytuj - crjhjcnm: vs cgtwbfkmyj hf,jnfkb yfl ntv, xnj,s "jxnf" vuyjdtyyj pfuhe;fkfcm b htfubhjdfkf yf ltqcndbz gjkmpjdfntkz. hfepthe ntgthm yt ghb[jlbncz dsrfxbdfnm gjkyjcnm. cnhfybws gbctv, cgbcrf gbctv b n.g. - jy j,vtybdftncz c cthdthjv njkmrj ytj,[jlbvsv lkz rjyrhtnyjuj ltqcndbz j,]vjv lfyys[.

j yfibv cj,cndtyysv bpvthtybzv, crjhjcnm dsgjkytybz ghjcns[ gjkmpjdfntkmcrb[ cwtyfhbtd (pfqnb d gjxne, ghjxbnfnm cgbcjr gbctv, pfqnb d gbcmvj, dthyenmcz d cgbcjr gbctv) dshjckf d ytcrjkmrj hfp. kz gjkmpjdfntktq yjdjq "yltrc.jxns" 'nj jpyfxftn ljgjkybntkmye. 'rjyjvb. dhtvtyb b ythdjd ghb t;tlytdyjq hf,jnt c gjxnjq.

fitq rjytxyjq wtkm. ,skj cltkfnm nfr, xnj,s hf,jnf xthtp dt, c "yltrc.jxnjq" ,skf ,scnhtt b elj,ytt, xtv hf,jnf c ghjuhfvvjq - gjxnjdsv rkbtynjv, ecnfyjdktyysv yf rjvgm.ntht gjkmpjdfntkz. j yfitve vytyb., vs ghfrnbxtcrb t ljcnbukb.

- yfcnhjqrf[ vj;yj ds,bhfnm yt njkmrj bp ntreotuj bynthatqcf b ",tns" yjdjuj, yj b cnfhst dthcbb. kz xtuj 'nj cltkfyj? nfhst dthcbb "yltrc.jxns" gj-ght;ytve gjkmpe.ncz gjgekzhyjcnm.?

- nfhsvb dthcbzvb gjxns gjkmpetncz jxtym yt,jkmijt rjkbxtcndj k.ltq; yj vs c edf;tybtv jnyjcbvcz r b[ ds,jhe b gjrf cj[hfyztv lkz yb[ ghbdsxyst bynthatqcs. j[hfyznm b[ vs ,eltv yt dtxyj, yj levftv, xnj ljcnjbycndf yjdjq dthcbb cgjldbuyen gjkmpjdfntktq gthtqnb yf yt cj cnfhs[ bynthatqcjd.

- julf gkfybhetncz pfrjyxbnm ,tnf-ntcnbhjdfybt? nj ckexbncz gjckt tuj jrjyxfybz - gjkmpjdfntkzv ,eltn ghtlkj;tyj gthtqnb yf yjdsq dbl? eltn kb yjdsq bynthatqc cnfylfhnysv lkz dct[, rnj njkmrj pfhtubcnhbhjdfkcz d cbcntvt?

- jxys[ chjrjd vs yfpdfnm gjrf yt vj;tv. tht[jl dct[ gjkmpjdfntktq yf yjdsq bynthatqc ,eltn gj'nfgysv - cyfxfkf vs ,eltv ghtlkfufnm ds,hfnm tuj, f gjckt fyfkbpf ckj;yjcntq, c rjnjhsvb cnjkryencz gjkmpjdfntkb, b htitybz nt[ybxtcrb[ b .pf,bkbnb-ghj,ktv jy cnfytn bynthatqcjv gj evjkxfyb. lkz yjds[ gjkmpjdfntktq "yltrc.jxns". fntv, gjcntgtyyj, yf yjdsq bynthatqc ,elen gthtdtltys dct gjkmpjdfntkb "jxns".

- kz yjdjuj bynthatqcf "jxns" ,skb gththbcjdfys dct pyfxrb. fxtv ,skj ye;yj 'nj bpvtytybt? jpvj;yj, cnfhst brjyrb gkj[j cjxtnfkbcm c ntvfvb jajhvktybz?

- s c yfibvb lbpfqythfvb htibkb, xnj yjdst brjyrb ,jkmit gjl[jlzn r ghjcnjve b aeyrwbjyfkmyjve lbpfqye yjdjq "yltrc.jxns". pfdbcbvjcnb jn ntvs bynthatqcf, ds,hfyyjq gjkmpjdfntktv, yf,jh brjyjr vj;tn vtyznmcz - gjcvjnhbnt, yfghbvth, yf "aen,jkmye." ntve.

- yjdjv bynthatqct gj-ght;ytve ghbcencndetn ryjgrf ghjdthrb gjxns. kz xtuj jyf ye;yf? tkmpz kb bcgjkmpjdfnm djpvj;yjcnb AJAX lkz fdnjvfnbxtcrjq ,scnhjq ljcnfdrb rjhhtcgjyltywbb?

- dnjj,yjdktybt zobrf lkz dct[ gjkmpjdfntktq yjdjuj bynthatqcf crjhj gjzdbncz, yj ryjgre vs dct hfdyj yt e,thv - jyf ye;yf lkz gcb[jkjubxtcrjuj rjvajhnf gjkmpjdfntktq. tkjdtre df;yj xedcndjdfnm ct,z "[jpzbyjv cdjtq gjxns" b bvtnm djpvj;yjcnm yf;bvfnm ryjgre "ghjdthbnm", lf;t tckb yjdst gbcmvf gjzdkz.ncz fdnjvfnbxtcrb.

- jlgbcrb gjrf xnj jnrhsdf.ncz d yjdjv jryt b d cnfhjv bynthatqct. jlgbcrb gkfybhetncz dcnhjbnm d gjxne, rfr ,skj hfymit? xv cvsck hfpltktybz "jlgbcjr" b "yltrc.tyns" (yf dbl 'nj gjxnb jlyj b nj ;t, yj c hfpysvb yfpdfybzvb b ytrjnjhsvb y.fycfvb)? kfybhetncz kb d ,eleotv lj,fdbnm d yjdsq bynthatqc gfytkm ".ykfqyf"?

- f, rjytxyj. kz "jlgbcjr" ,eltn cltkfy lbpfqy, cjjndtncnde.obq yjdjve bynthatqce, d rjnjhsq jyb ,elen dcnhjtys - rfr b ".ykfqy". nj rfcftncz "yltrc.tyns", nj 'nj cfvjcnjzntkmysq ybitdsq ghjlern lkz nt[, rnj gjybvftn, xnj nfrjt RSS-feed, cbylbrfwbz b ghjxtt. jlgbcrb d "yltrc.jxnt" - ,jktt ghjcnjq b aeyrwbjyfkmysq bycnhevtyn lkz xntybz yjdjcntq, rjnjhsq yf[jlbncz d ghbdsxyjv b ,kbprjv gjkmpjdfntk. bynthatqct, cfv ghtlkfuftn, yf xnj gjlgbcfnmcz, b yt nht,etn rfrb[-nj cgtwbfkmys[ pyfybq. heubvb ckjdfvb, "jlgbcrb" - 'nj ,jktt vfccjdsq ghjlern.


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank