(Twitter, FriendFeed, Buzz)


   www.romver.ru
/ /( )

;t lfdyj vbrhj,kjub zdkz.ncz yt njkmrj bycnhevtynjv j,otybz, yj b cke;fn ghjldb;tyb. ,htyljd b ,kjujd. jj,otybz gjcktlyb[ nhfyckbhe.ncz yf frrfeyn d vbrhj,kjut d dblt pfujkjdrf b ccskrb yf lfyysq gjcn d cfvjv ,kjut. njn cgjcj, ghbdktxtybz xbnfntktq xfcnj jrfpsdftncz 'aatrnbdytt RSS. e;e gj kbxysv yf,k.ltybzv: xbnfntktq yf Twitter'e e vyjub[ ,kjujd d 5-10 hfp ,jkmit, xtv gjlgbcxbrjd gj RSS. jccb lkz 'njuj Twitter bcgjkmpetncz gjdctvtcnyj, nfr;t ljdjkmyj hfcghjcnhfyy FriendFeed, b gfhe hfp dcnhtxfk ryjgre gjlgbcrb xthtp Google Buzz - b dc. , 'nb[ cthdbcf[ z b hfccrf;e.

skb ,kjub b ,skb cjwbfkmyst ctnb - b ,skj [jhjij. j [jntkjcm ,jkmituj, f njxytt vtymituj. d 2006 ujle ;tr jhcb, bp njey b dfy bkmzvc cjplfkb Twitter ub,hbl ,kjuf b cke;,s vuyjdtyyjuj j,vtyf cjj,otybzvb. fr gjzdbkbcm vbrhj,kjub. brnj yt j;blfk jcj,juj hjcnf gjgekzhyjcnb jxthtlyjq jhbubyfkmyjq bltb, gj'njve cthmpyfz rjyrehtywbz cnfkf gjzdkznmcz kbim xthtp ujl. f 'nj dhtvz Twiiter ecgtk lfktrj dshdfnmcz dgthl b r lfyyjve vjvtyne, ytcvjnhz yf j,bkbt fyfkjubxys[ cthdbcjd, zdkztncz ukfdysv vbrhj,kjujv gkfytns, drk.xfz jccb., [jnz bynthatqc tuj lj cb[ gjh yt hecbabwbhjdfy. ghjxtv, 'nj yt pf ujhfvb: 15 atdhfkz pfdthibkjcm ,tnf-ntcnbhjdfybt heccrjuj bynthatqcf.

htlb byjcnhfyys[ ,kjuuthjd gjkmpe.ncz gjgekzhyjcnm. jrjkj 4 gkfnajhv vbrhj,kjuubyuf rhjvt Twitter'a, yb jlby bp yb[ yt bvttn heccrjuj bynthatqcf b yt hfcghjcnhfyy e yfc. hjvt hfpkbxys[ rkjyjd Twitter'a tcnm b bynthtcyst jntxtcndtyyst.

j,cndtyyj, xnj nfrjt vbrhj,kju. f ghbvtht Twitter'a 'nj gkfnajhvf lkz ,kjujd, cjlth;fob[ rjhjnrbt pfgbcb, lj 140 cbvdjkjd. jdhtvtyyst cthdbcs ghtlgjxbnf.n bp,fdkznmcz jn 'njuj juhfybxtybz. ct,t nfr;t pfgjkyztncz vbybvev byajhvfwbb. f dfie ktyne bp rjhjnrb[ cjj,otybq vjuen gjlgbcfnmcz. hb 'njv e gjlgbcxbrf dfib cjj,otybz ,elen j,yjdkznmcz d htfkmyjv dhtvtyb. jj,otybz vj;yj rjvvtynbhjdfnm b jwtybdfnm. hjabkm gjkmpjdfntkz dsukzlbn ytcrjkmrj ytghbdsxyj, nfr rfr gjxnb gjkyjcnm. cjcnjbn bp ktyns cjj,otybq c rhfnrjq byajhvfwbb j ct,t d cfvjv dth[e. ghfdktybt gjlgbcrfvb, pfgbczvb b rjvvtynfhbzvb jceotcndkztncz xthtp ,jrjde. gfytkm. fv ;t tcnm ccskrb yf cdjq ghjabkm, yfcnhjqrb b to rfrbt-nj bycnhevtyns. jjhe;ftvcz ckjdfhbrjv fyukbqcrjuj zpsrf bkb vtnjljv yfexyjuj nsrf b dgthl yf bpextybt.
lyjq bp ukfdys[ jcj,tyyjcntq vbrhj,kjujd zdkztncz djpvj;yjcnm ge,kbrjdfnm cjj,otybz gj , bcgjkmpez vtcctyl;th (IM-rkbtyn), bkb nhfyckbhez cdjb cjj,otybz c lheujuj bynthytn htcehcf. kz Twitter'a ,skb cjplfys cjnyb dctdjpvj;ys[ ghbkj;tybq b crhbgnjd, d njv xbckt b lkz 'njq aeyrwbb. cfvjv Twitter'e tcnm yfcnhjqrb njkmrj lkz . cnfkmyst cgjcj,s nhfyckzwbb yfcnhfbdf.ncz xthtp dytiybt htcehcs. fghbvth, vj;yj yfcnhjbnm fdnjvfnbxtcre. ge,kbrfwb. cjj,otybq bp FriendFeed.

fr b LiveJournal cdth[gjgekzhysq Twitter frnbdyj bcgjkmpe.n pyfvtybnjcnb, gjkbnbxtcrbt ltzntkb b dctdjpvj;yjst vtufrjhgjhfwbb, drk.xfz Google. fghbvth, hfcysq htcn d vthbrt e;t bcgjkmpetn vbrhj,kju lkz j,vtyf t;tvbyenyjq byajhvfwbtq j kjrfkmys[ ghjbcitcndbz[, cdzpfyys[ c ltzntkmyjcnm. jhufybpfwbb.
hbvth vbrhj,kjuf rjvgfybb 3dvl.ru http://twitter.com/3dvl_ru

fyysq cthdbc j,jpyfxf.n ckj;ysv ckjdjcjxtnfybtv: fuhtufnjh cjwbfkmys[ ctntq. j pfqlz yf k.,jq ghjabkm, ds j,yfhe;bnt gjxnb njxye. rjgb. bynthatqcf Twitter'a. jkmrj ,jrjdfz gfytkm gjghjot. frnbxtcrb 'nj vbrhj,kju c aeyrwbtq fuhtufnjhf cjwbfkmys[ ctntq. tqxfc hfcibahe..

fr vbrhj,kju FF jxtym gj[j; yf cthdbc, jgbcfyysq dsit. birf ;t lfyyjuj htcehcf d djpvj;yjcnb yfcnhjbnm fdnjvfnbxtcre. nhfyckzwb. c 58-vb hfpkbxys[ bynthytn-htcehcjd. fghbvth, pfuhe;ftnt yjdst rfhnbyrb d cdjq fkm,jv yf Picasa Web, b b[ ghtdm. gjzdkz.ncz d yjdjv cjj,otybb yf FF, bkb ltkftnt yjde. pfgbcm d ,kjut yf FF cjplfncz cjj,otybt c pfujkjdrjv dfituj gjcnf b ccskrjq yf ytuj. hb 'njv dct dfib cnfhst pfgbcb nfr;t jnj,hfpzncz d ktynt yf FF.
fr d k.,jq cjwbfkmyjq ctnb vj;yj dcnegfnm d uheggs, ghjabkm rjnjhs[ gjxnb yt jnkbxftncz jn ghjabkz j,sxyjuj gjkmpjdfntkz. fr;t rhfnrjt jgbcfybt ddth[e, yb;t gjkt ddjlf, f lfktt ktynf dct[ cjj,otybq, f d rfxtcndt dcnegktybz ds ghjcnj gjlgbcsdftntcm yf ktyne uheggs b ntgthm nfr;t vj;tnt lj,fdkznm d yt pfgbcb.

hbznyjq jcj,tyyjcnm. zdkztncz aeyrwbz fdnjvfnbxtcrjuj rjgbhjdfybz dct[ dfib[ cjj,otybq c FriendFeed yf dfi frrfeyn d Twittere.
2009 ujle cthdbc ,sk regkty rjvgfybtq Facebook.com, b ntgthm vj;tn gj[dfcnfnm ,jktt ntcyjq byntuhfwbtq c jlyjbvyyjq cjwbfkmyjq ctnm..


s[jl yjdjuj ghjlernf Google ;lfkb b dthbkb d jxthtlyjt ljcnb;tybt d bynthytn-nt[yjkjubz[. fpjxfhjdfybt gjcnbukj vyjub[ d yfxfkt 2010 ujlf. bdfz ktynf Google jrfpfkfcm j,sxyjq dfhbfwbtq yf ntve FriendFeed b Twitter. kfybhetvsq hfphf,jnxbrfvb Google ljcnjqysq rjyrehtyn vbrhj,kjufv gjrf yt j,hk ljk;yjq gjgekzhyjcnb. ynthytn yfgjkyz.n ytghthsdyst cgjhs: ljcnjby kb jy ;bpyb bkb ljk;ty evthtnm. hj,ktve db;e d nt[ cfvs[ pfdsityys[ j;blfybz[. lfkb-nj jnrhjdtybz cdsit, f gjkexbkb ghjcnj rfxtcndtyysq cthdbc c ytjghtltkyysv gjntywbfkjv.
f to ueukjdws ljgecnbkb gfhe jib,jr ghb pfgecrt. Buzz, jrfpsdftncz ghtljcnfdkztn ljcneg r cgbcre rjynfrnjd gjkmpjdfntktq ,tp b[ cjukfcbz b lf;t edtljvktybz. f ytedf;tybt r k.lzv d atdhfkt r Google ,sk gjlfy hzl bcrjd. tqxfc 'nj ltkj vj;yj bcghfdbnm d yfcnhjqrf[.
jdctv ytgjyznyf ghbdzprf cthdbcf r gjxnt GMail. tlm vyjubt ;tkf.obt gjghj,jdfnm Buzz vjuen yt bcgjkmpjdfnm gjxne. f b yt elj,yj 'nj: cyfxfkf pf[jlbnm d gjxne, jnnelf gthtrk.xfnmcz yf bde. ktyne, rjulf hf,jnf c vbrhj,kjufvb gj jghtltktyb. ljk;yf ,snm ,scnhjq. tv ,jktt chtlb bycnhevtynjd jn Google, ljcnegys[ gjkmpjdfntk., tcnm hjabkm, gjlj,ysq ghjabk. gjkmpjdfntkz d cnfylfhnyjq cjwbfkmyjq ctnb. ltcm bdfz ktynf rfr hfp r vtcne. lv hfpdbnbz lfyyjuj bycnhevtynf vj;tn gjkexbnmcz ghtrhfcyfz eybdthcfkmyfz cjwbfkmyfz ctnm.

f lfyysq vjvtyn Google Buzz gjllth;bdftn nhfyckzwb. cjj,otybq c lheub[ cthdbcjd jn Google, f nfr;t Flickr b Twitter. jvvtynbhjdfybt, dshf;tybt jlj,htybz gjcnf - bycnhevtynfhbq cjdhtvtyyjuj vbrhj,kjuf ghbcencndetn.

cnfnb, rjhgjhfwbb Google e;t ghbyflkt;bn jlby cthdbc vbrhj,kjuubyuf. nj Jaiku, gjzdbdibqcz dcrjht gjckt Twitter b jgthfnbdyj regktyysq Google d 2007 ujle. jp;t rjhgjhfwbz gthtdtkf ghjtrn yf Google App Engine b jnrhskf bc[jlysq rjl cfqnf. njuj vjvtynf hfphf,jnrf Jaiku ,skf gjkyjcnm. jcnfyjdktyf. scjre. gjgekzhyjcnm cthdbce j,tcgtxbkf pyfrjvfz yfv gj FriendFeed fuhtufwbz cjwbfkmys[ ctntq. cj;fktyb., d jccbb Jaiku yt gjllth;bdftncz b gjxnb ytbpdtcnty.


jgjkytybz
brhj,kjub tcnm b d gjgekzhys[ cjwbfkmys[ ctnz[: LiveInternet, djynfrnt, Facebook, MySpace j jyb yfcnjkmrj ehtpfys, xnj vfkj rnj gjkmpetncz bvb gj yfpyfxtyb..

kz gjkmpjdfntktq LiveJournal ceotcndetn cthdbc vbrhj,kjujd LjChat. tubcnhbhjdfnmcz d yv vj;tn rnj eujlyj, yj, bcgjkmpez frrfeyn LJ gjkmpjdfntkm gjkexftn djpvj;yjcnm le,kbhjdfybz cjj,otybq d j,jb[ cbcntvf[ b bcgjkmpjdfybz d LjChat cgbcrf lheptq bp LJ.
pyfxfkmyj cthdbc cjplfdfkcz njkmrj lkz j,bnfntktq , yj dkfltkmws bdjuj ehyfkf, yt bvtz jnyjitybz r hfphf,jnrt, djcghjnbdbkbcm.

to hfp egjvzye, xnj b chtlb pfhe,t;ys[ b chtlb jntxtcndtyys[ gkfnajhv lkz vbrhj,kjuubyuf tcnm bp xtuj ds,hfnm z jgbcfk kbim 3 cfvs[ bpdtcnys[ b gjktpys[ lkz ghjldb;tybz cdjtuj ,kjuf. kz j,otybz ds vj;tnt yfqnb bltfkmysq lkz ct,z cthdbc bkb cjplfnm ljgjkybntkmysq, yt cdzpfyysq c dfibv ,kjujv, frrfeyn yf jlyjv bp ghbdtlyys[ vbrhj,kjujd.
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank