: Google


   www.romver.ru
/ / Google( )

n gthtdjlxbrf: yt levf., xnj jnrhsdf. vthbre 'nbv gthtdjljv, gj ,jkmijve cxtne bcreityysq [f,hfgjkmpjdfntkm yt yfqltn lkz ct,z vyjuj yjdjuj b ytj,sxyjuj. lyfrj, yf vjq dpukzl, 'nj ytgkj[fz j,otj,hfpjdfntkmyfz cnfnmz, d rjnjhjq elj,yj cj,hfys b hfccvjnhtys jcyjdyst dt[b b ghbywbgs hf,jns gjbcrjds[ vfiby. hbubyfk cnfnmb jge,kbrjdfy d ;ehyfkt Wired pf vfhn 2010 ujlf. htleght;lf. chfpe cnfnmz lkbyyfz.

imagejnbnt kb ds epyfnm, rfr Google cj,bhftncz bpvtybnm dfie ;bpym? cnfyjdbntcm jrjkj rjvyfns cjdtofybq fufleue dj dnjhybr enhjv. nj htiftncz pltcm, d fkbajhybb, d feynby m., d ujkjdyjv jabct cfvjq dkbzntkmyjq bynthytn-rjvgfybb d vbht, d rjvyfnt, yfgjkytyyjq nhtvz ltcznrfvb by;tythjd, vtytl;thjd b herjdjlbntktq, rjnjhst jghtltkz.n, rfr cltkfnm gjbcrjde. vfibye tot evytt. 'njv ujle rjvgfybz Google ghtlcnfdbkf jrjkj 550 ecjdthitycndjdfybq d cdjq ktutylfhysq fkujhbnv, b rf;ljt jghtltkztn dslfxe byajhvfwbb. titybz, ghbybvftvst yf t;tytltkmyjv jdtofybb gj fxtcnde jbcrf, dkbz.n yf htpekmnfns dslfxb gjbcrjdjq cbcntvs lkz k.,s[ dfib[ pfghjcjd ghbynth Samsung SF-755p, cnhfybxrf Ed Hardy yf MySpace bkb lf;t cnjkbwf ehrbyf fcj, rjnjhfz, rcnfnb, yfpsdftncz nfr;t, rfr b 'nf rjvyfnf lkz cjdtofybq. erjdjlbn ghjwtccjv lb 'y,th, ukfdf Google gj gjbcre c 2006 ujlf. htlgjkfuftvst bpvtytybz dvtcnt c htpekmnfnfvb vtczwtd ntcnbhjdfybz d hfpkbxys[ cnhfyf[ b yf dctdjpvj;ys[ zpsrf[ ghtlcnfdkz.ncz jlyj pf lheubv. f 'rhfyf[ hzljv lheu c lheujv jnj,hf;f.ncz htpekmnfns pfghjcjd lj b gjckt bpvtytybz. ktljv pf dslfxtq htpekmnfnf gjbcrf ubnfhysq wtynh dfe-dfe 'y,th rhbxbn: jkexbkjcm!

jpvj;yj, ds cxbnftnt, xnj gjckt ltcznbktnytuj ,tpeckjdyjuj ljvbybhjdfybz yf gjbcrjdjv hsyrt Google vj;tn hfcckf,bnmcz. tqxfc 'nf rjvgfybz rjynhjkbhetn 65 ghjwtynjd dct[ gjbcrjds[ pfghjcjd, b jyf tlbycndtyyfz, xmt bvz cbyjybvbxyj ckjde gjbcr. j nfr ;t rfr Google yt ujnjd gjxbdfnm yf kfdhf[, nfr b tuj rjyrehtyns yt ujnjds ghbpyfnm gjhf;tybt. jukfcyj pfzdktysv wtkzv b pflfxfv, d ntxtybt vyjub[ ktn ubufyn bkbrjyjdjq ljkbys bcgjkmpjdfk cdjq nfbycndtyysq, rf;eobqcz dctdtleobv fkujhbnv lkz jhufybpfwbb vbhjdjq byajhvfwbb. j pf ytcrjkmrj gjcktlyb[ ktn vyj;tcndj rjvgfybq ,hjcbkb dspjd Google d catht tuj jcyjdyjq ltzntkmyjcnb: jyb ,hjcbkb dspjd gjbcrjdjq vfibyt, rjnjhfz ,kfujlfhz nt[yjkjubxtcrjve djkit,cnde b gjcnjzyyjve ecjdthitycndjdfyb. vj;tn eljdktndjhbnm k.,jq djpvj;ysq pfghjc. Facebook ghb,kbpbkcz r gjpbwbzv Google, hfcxbnsdfz, xnj k.lb ,elen ,jkmit ljdthznm cjdtnfv lheptq, f yt htpekmnfnfv hf,jns ,tpkbrjq ajhveks. kfujlfhz djpvj;yjcnzv cbynfrcbxtcrjuj hfp,jhf cdjtuj ytghthsdyjuj gjnjrf cjj,otybq, Twitter ghtlcnfdbk rjywtgwb. gjbcrf d ht;bvt htfkmyjuj dhtvtyb, gtht[dfnsdfz gjcktlybt hfpujdjhs b j,ce;ltybz gj vtht njuj rfr jyb hfpdjhfxbdf.ncz. Yelp gjvjuftn k.lzv yfqnb htcnjhfys, e,jhobrjd b yzytr, bcgjkmpez gjbcr gj htqnbyue. b jlby bp 'nb[ yjds[ cthdbcjd yt ghtlcnfdkztn euhjps cfv gj ct,t, jlyfrj dct dvtcnt jyb ghjuyjpbhe.n ,eleott, d rjnjhjv gjbcr ,eltn jnrhsnsv b ibhjrbv, b d rjnjhjv wfhbn yt ghjcnj gjbcrjdfz vfibyf, f crjhtt yf,jh hfpkbxys[ gjbcrjds[ cthdbcjd.

hjvt njuj, yfb,jkmifz euhjpf lkz Google yf[jlbncz d gjkenjht nsczx rbkjvtnhf[ r ctdthe: Bing. thtltkfyysq b gthtbvtyjdfyysq rjvgfybtq Microsoft gjbcrjdsq cthdbc c bvtytv, rjnjhjt, gj pflevrt, ljk;yj yfgjvbyfnm j djcrkbwfybb Bingo! dhbrf! (f vj;tn, 'nj bvz bpdtcnyjuj fvthbrfycrjuj gtdwf bkb yfpdfybt cnhbg-,fhf bp cthbfkf The Sopranos), ,sk pfgeoty d b.yt ghjikjuj ujlf c ljdjkmyj jgnbvbcnbxysvb ghjuyjpfvb. (The Wall Street Journal yfpdfk tt ,jktt ghbdktrfntkmysv, xtv Google). ,yjdktyysq dytiybq dbl b htrkfvyfz rfvgfybz d 100 vbkkbjyjd ljkkfhjd gjvjukb edtkbxbnm ljk. pfghjcjd yf gjbcrjdjv hsyrt c 8 lj ghbvthyj 11 ghjwtynjd, b 'nj rjkbxtcndj edtkbxbncz dldjt, rfr njkmrj htuekbhe.obt jhufys gjpdjkzn bcgjkmpjdfnm gjbcrjde. vfibye Bing lkz Yahoo.

jvfylf Bing cjchtljnjxbkfcm yf jnltkmys[ ckexfz[, d rjnjhs[ fkujhbnvs Google yt dctulf gjrfpsdf.n eljdktndjhbntkmyst htpekmnfns. fghbvth, d nj dhtvz rfr Google jnkbxyj cghfdkztncz c byltrcbhjdfybtv ge,kbxys[ bynthytn-cfqnjd, jy yt bvttn ljcnegf d ht;bvt htfkmyjuj dhtvtyb r pfgenfyysv b gjcnjzyyj vtyz.obvcz vfccbdfv lfyys[ j dsktnf[ b ghb,snz[ cfvjktnjd. Microsoft gjregftn Farecast bynthytn cfqn, rjnjhsq gjcnjzyyj jnckt;bdftn nfhbas fdbfgthtdjpxbrjd lkz ghtlcrfpfybz hjcnf bkb gfltybz wty yf ,bktns b ghtljcnfdkztn cdjb lfyyst d gjbcrjdjq dslfxt Bing. Microsoft cjdthibk gjlj,yst ghbj,htntybz d j,kfcnb plhfdjj[hfytybz, yjhvfnbdys[ ljrevtynjd, f nfr;t gjregrb b ghjlf;b njdfhjd b eckeu d j,kfcnz[, ult gj b[ hfcxtnfv, fkujhbnvs Google ytcjdthityys.

j lf;t d rjvgfybb Bing ghbpyf.n, xnj tckb ye;yj ghjcnj ddtcnb ckjdj lkz gjbcrf b gjkexbnm htktdfynyst htpekmnfns, Google dct tot jxtym lfktrj dgthtlb. lyfrj d Bing gjkfuf.n, xnj lf;t ghb [jhjib[ htpekmnfnf[ d ytrjnjhs[ ghtlvtnys[ j,kfcnz[, ult Bing ghtdjc[jlbn Google, k.lb yt ,elen bcgjkmpjdfnm njkmrj b[ cthdbc b lkz lheub[ pfghjcjd. kujhbnvs ytj,sxfqyj df;ys d gjbcrt, jlyfrj jyb yt tlbycndtyyjt, yf xnj ye;yj j,hfofnm dybvfybt, ujdjhbn hfqfy frljyfkml, dbwt-ghtpbltyn Microsoft gj gjbcre, ds ds,bhftnt vfibye yt njkmrj gj vjoyjcnb ldbufntkz.

ndtn Google vj;yj htp.vbhjdfnm d xtnsht[ ckjdf[: mike siwek lawyer mi.

vbn byufk yfgbcfk, xnj htitybt 'njuj rjfyf d gjbcrjdjq cnhjrt tuj rjvgfybb. byufk, cjhjrfktnybq l;tyntkmvty, yjcbntkm gjxtnyjuj pdfybz jkktuf Google, yfuhf;ltyysq xtnsht ujlf yfpfl ghtvbtq pf gthtgbcfyysq rjl gjbcrjdjq vfibys d 2001 ujle. y yf;fk rkfdbie ddjl. vuyjdtybt jrf gjzdbkfcm cnhfybwf ccskjr. th[ybq htpekmnfn cgbcrf dtltn r .hbcne fqrke bdtre bp ujhjlf hfyl fgblc d infnt bxbufy. nj cjdthityyj ,tpj,blysq htpekmnfn gjbcrf jlby bp nt[, rjnjhst cthdthf Google j,hf,fnsdf.n vbkkbfhls hfp d ltym, yj jy j,vfyxbdj ckj;ty. f,thbnt njn ;t cfvsq pfghjc d Bing, r ghbvthe, b gthdfz pfgbcm yf cnhfybwt ,eltn j xktyf[ yfwbjyfkmyjq aen,jkmyjq kbub , jlybv bp rjnjhs[ zdkztncz buhjr gj bvtyb Lawyer Milloy. tpekmnfns gjbcrf pfybvf.n ytcrjkmrj cnhfybw, yj yb yf jlyjq ytn ghzvjq ccskrb yf bdtrf.

nj chfdytybt gjrfpsdftn cbke b lf;t byntkktrnefkmyjcnm fkujhbnvjd Google, jnnjxtyys[ ,tcxbcktyyjt rjkbxtcndj hfp. yb j,kflf.n, rf;tncz, djkit,yjq cgjcj,yjcnm. gjybvfnm pfghjcs gjkmpjdfntktq, ytpfdbcbvj jn njuj, rfr b yfcrjkmrj uhfvjnyj jyb cjcnfdktys. Google yfpsdftn 'ne cgjcj,yjcnm rfxtcndjv gjbcrf, b pf ujls cdjtuj ceotcndjdfybz rjvgfybz nofntkmyj crhsdfkf ghjwtcc, ,kfujlfhz rjnjhjve gjkexf.ncz nfrbt njxyst htpekmnfns. j ctqxfc z cb;e c byufkjv d lfybb 43 gjbcrjdjuj ubufynf, ult hf,jnftn jnltk hfphf,jnrb gjbcrjdjuj zlhf, nfr rfr Google lfkf vyt ,tcghtwtyltynye. djpvj;yjcnm gjcvjnhtnm, rfrbv j,hfpjv ljcnbuftncz rfxtcndj gjbcrf. hbxbyf 'njuj jxtdblyf: ds vj;tnt levfnm, xnj fkujhbnv 'nj ytvyjuj ,jkmit, xtv dcz vfibyf, yj gjlj;lbnt, gjrf vs yt ghbjnrhjtv pfdtce b yt edblbv, yf xnj cgjcj,ty 'njn fkujhbnv.

k.xtdst jcj,tyyjcnb gjbcrf Google


kujhbnvs gjbcrf Google gjcnjzyyj bpvtyz.ncz b cjdthitycnde.ncz lkz gjkextybz htpekmnfnjd dscjxfqituj rfxtcndf. htlcnfdkztv ytcrjkmrj yfb,jktt pyfvtyfntkmys[ hfcibhtybq b ekexitybq c gjzdktybz byltrcf wbnbhjdfybz cnhfybw. nbdty tdb.

Backrub (ctynz,hm 1997) gjbcrjdfz vfibyf, rjnjhfz hf,jnfkf yf cthdthf[ n'yajhlcrjuj eybdthcbntnf gjxnb ldf ujlf, gjkexbdifz yfpdfybt Google. t jcyjdf hfy;bhjdfybt cnhfybw d pfdbcbvjcnb jn rjkbxtcndf b rfxtcndf dytiyb[ ccskjr ,skj rhegysv nt[ybxtcrbv ljcnb;tybtv.

jdsq fkujhbnv (fduecn 2001) gjbcrjdsq fkujhbnv ,sk gjkyjcnm. htjhufybpjdfy, xnj,s eghjcnbnm lj,fdktybt yjds[ afrnjhjd hfy;bhjdfybz.

yfkbp dpfbvjcdzptq (atdhfkm 2003) gthdfz pfgfntynjdfyyfz jcj,tyyjcnm Google, rjnjhfz hfy;bhetn ,jktt dscjrj nt cfqns, yf rjnjhst ccskf.ncz ,jktt fdnjhbntnyst bcnjxybrb.

Fritz (ktnj 2003) 'nj ekexitybt gjpdjkztn Google vjlthybpbhjdfnm byltrcfwb. d k.,jq vjvtyn, f yt njkmrj rhegysvb ,kjrfvb j,yjdktybq.

thcjyfkbpbhjdfyyst htpekmnfns (b.ym 2005) gjkmpjdfntkb vjuen hfphtifnm Google jnckt;bdfnm bcnjhb. b[ gjbcrf lkz j,tcgtxtybz gthcjyfkbpbhjdfyys[ htpekmnfnjd.

Bigdaddy (ltrf,hm 2005) j,yjdktybt vfibys gjpdjkbkj ,jktt gjkye. byltrcfwb. ctnb bynthytn.

ybdthcfkmysq gjbcr (vfq 2007) yjdsq eybdthcfkmysq gjbcr, gjcnhjtyysq yf gjbcrt rfhnbyjr, yjdjcnz[ Google b gjbcrt gj rybufv gjpdjkbk gjkmpjdfntkzv gjkexfnm byajhvfwb., ghtlcnfdktyye. d hfpkbxyjv dblt yf tlbyjq cnhfybwt htpekmnfnjd gjbcrf.

jbcr d ht;bvt htfkmyjuj dhtvtyb (ltrf,hm 2009) jnj,hf;ftn htpekmnfns bp Twitter b ,kjujd chfpe gjckt ge,kbrfwbb.

cnjhbz fkujhbnvf Google yfxbyftncz c ddtltybz byltrcf wbnbhjdfybz cnhfybw, cbcntvs, bpj,htntyyjq d 1997 ujle cjjcyjdfntktv Google fhhb tql;tv dj dhtvz ext,s d n'yajhlt. nfditt ktutylfhysv jpfhtybt tql;f pfrk.xfkjcm d hfy;bhjdfybb cnhfybw d pfdbcbvjcnb jn rjkbxtcndf b df;yjcnb ccskjr, dtleob[ yf yb[. frbv j,hfpjv bcgjkmpjdfkcz rjkktrnbdysq hfpev ctnb bynthytn lkz jghtltktybz htktdfynyjcnb cfqnjd. nf rjywtgwbz ghjcnf b j,kflftn ibhjrbvb djpvj;yjcnzvb, b, gjcrjkmre Google ,scnhj cnfk yfb,jktt ecgtiyjq gjbcrjdjq vfibyjq d bynthytnt, tql; b thutq hby, dnjhjq jcyjdfntkm Google, hfcwtybdf.n byltrc cnhfybw rfr aeylfvtynfkmye. byyjdfwb. b[ rjvgfybb.

lyfrj 'nj tot yt dct. .lb gjllth;fkb blt. byltrcf wbnbhjdfybz cnhfybw, gjnjve xnj jyf gjyznyf, ujdjhbn 'y,th, yj ceotcndetn vyj;tcndj lheub[ jcj,tyyjcntq, rjnjhst ekexif.n htktdfynyjcnm dslfxb. nj bcgjkmpjdfybt jghtltktyys[ afrnjhjd, rjyntrcnys[ ghbpyfrjd, rjnjhst gjvjuf.n gjbcrjdjq vfibyt hfy;bhjdfnm vbkkbjys djpvj;ys[ htpekmnfnjd pfghjcf, j,tcgtxbdfz gjgflfybt yfb,jktt gjktpys[ d dth[ cgbcrf.

jbcr gj ctnb bynthytn 'nj ghjwtcc, cjcnjzobq b[ ytcrjkmrb[ 'nfgjd. yfxfkf Google fyfkbpbhetn dt,-cnhfybws, cj,bhfz byajhvfwb. cj dct[ ljcnegys[ cfqnjd. fntv 'nf byajhvfwbz hfpltkztncz b byltrcbhetncz (jhufybpetncz gj fkafdbne, ghbvthyj rfr d ckjdfht). jbcr ye;yjq cnhfybws jcyjdsdftncz yf byajhvfwbb, rjnjhe. jyf cjlth;bn. f;lsq hfp, rjulf gjkmpjdfntkm ddjlbn pfghjc, ghjbyltrcbhjdfyyfz byajhvfwbz ghjxtcsdftncz d gjbcrf[ ye;yjuj jndtnf b gjkmpjdfntk. djpdhfoftncz cgbcjr, j,sxyj cjlth;fobq cjnyb nsczx bkb vbkkbjyjd d[j;ltybq. tcm ajrec, jlyfrj, cjcnjbn d hfy;bhjdfybb jghtltktybb, rfrjq bp jndtnjd gjcnfdbnm dj ukfde cgbcrf.

jn ult ghb[jlzn yf gjvjom rjyntrcnyst ghbpyfrb. ct gjbcrjdst vfibys bcgjkmpe.n b[, yj yb jlyf yt exbnsdftn nfrjt rjkbxtcndj afrnjhjd, f vj;tn, yt bcgjkmpetn b[ c nfrbv jgsnjv, rfr Google. yltrc wbnbhjdfybz cnhfybws 'nj jlby bp afrnjhjd, fnhb,en dt,-cnhfybws (gjkexftncz, xnj tuj dtkbxbyf df;yf lkz rf;ljuj cfqnf d ctnb bynthytn), rjnjhsq gjvjuftn jghtltkbnm htktdfynyjcnm cnhfybws. trjnjhst afrnjhs ctqxfc rf;encz jxtdblysvb. f hfyyb[ 'nfgf[ fkujhbnvs Google eltkzkb jcj,jt dybvfybt pfujkjdre cnhfybws 'nj, ,tpeckjdyj, df;ysq ghbpyfr lkz jghtltktybz htktdfynyjcnb. heujq rk.xtdjq afrnjh bcgjkmpetn ntrcn ntkf hf,jxb[ ccskjr, rjnjhst dtlen c jlyjq cnhfybws yf lheue.. htpekmnfnt rjulf ghjbpdjlbncz gjbcr, ye;yfz cnhfybwf ,eltn cdth[e, lf;t tckb jyf cfvf yt cjlth;bn ckjd, rjnjhst ds ddtkb d pfghjc, ujdjhbn rjnn fcfy, rjnjhsq ,sk fh[bntrnjhjv Google yf hfyyb[ 'nfgf[ b hf,jnfk dvtcnt c tql;tv b hbyjv d n'yajhlt, 'nj ,skj rhenj. jp;t afrnjhfvb cnfkb nfr;t cdt;tcnm byajhvfwbb (gj jlbyfrjdsv pfghjcfv ,jktt gjplybt cnhfybws vjuen ,snm ,jktt gjktpysvb, xtv cnfhst) b utjuhfabxtcrbq afrnjh (Google vj;tn uhe,j jghtltkbnm utjuhfabxtcrbt rjjhlbyfns gjkmpjdfntkz b ghtlgjxntn htpekmnfns, rjnjhst ,kb;t r tuj vtcnjgjkj;tyb.). tqxfc gjbcrjdfz vfibyf bcgjkmpetn ,jktt 200 afrnjhjd lkz hfy;bhjdfybz htpekmnfnjd.

y;tyths Google jnrhskb, xnj ytrjnjhst bp yfb,jktt df;ys[ afrnjhjd vjuen ,snm yfqltys ,kfujlfhz cfvjq cenb hf,jns Google. yltrc wbnbhjdfybz cnhfybws ghbpyfy dslf.otqcz cbcntvjq lkz jghtltktybz gjgekzhyjcnb gjbcrjdsvb vfibyfvb: vbkkbjys k.ltq cfvb jghtltkz.n, yf xnj ccskfnmcz d ctnb. nj yfcnjzofz ltvjrhfnbz. j byufk pfvtnbk, xnj by;tyths bp plfybz 43 bcgjkmpe.n tot jlye ltvjrhfnb. hf,jne cjnty vbkkbjyjd k.ltq, rjnjhst boen xthtp Google. fyyst, cjplfdftvst gjkmpjdfntkzvb d ghjwtcct gjbcrf gj rfrbv htpekmnfnfv jyb gtht[jlzn, rfrbt ckjdf jyb pfvtyz.n d pfghjct, tckb htpekmnfn b[ yt eljdktndjhztn, rfr b[ pfghjcs pfdbczn jn utjuhfabxtcrjuj vtcnjgjkj;tybz jrfpsdf.ncz ,tcwtyysvb cdtltybzvb lkz jghtltktybz yjds[ afrnjhjd b ekexitybz gjbcrjdjq dslfxb. fvsq jxtdblysq ghbvth 'njuj ghjwtccf 'nj gthcjyfkbpbhjdfyysq gjbcr Google, jcj,tyyjcnm, rjnjhfz bcgjkmpetn bcnjhb. pfghjcjd gjkmpjdfntkz b tuj vtcnjgjkj;tybt rfr afrnjhs lkz jghtltktybz htktdfynyjcnb htpekmnfnf. j d jcyjdyjv Google bcgjkmpetn 'ne juhjvye. vfcce yfrjgktyys[ lfyys[ lkz rjhhtrnbhjdrb fkujhbnvf. frbv ;t j,hfpjv bcgjkmpetncz ytj,sxfqyj uke,jrfz ,fpf pyfybq, rjnjhfz gjvjuftn bynthghtnbhjdfnm j,obq cvsck rhbnbxtcrb df;ys[ pfghjcjd.

jpmvtv, r ghbvthe, vtnjl, gj rjnjhjve Google jghtltkztn cbyjybvs. s yfikb kjdrbq cgjcj,, ujdjhbn byufk, k.lb bpvtyz.n ckjdf d pfghjcf[. fghbvth, rnj-nj yf,bhftn rfhnbyrb cj,fr, f gjnjv rfhnbyrb otyrjd. frbv j,hfpjv vs gjybvftv, xnj, djpvj;yj, otyrb b cj,frb dpfbvjpfvtyztvs. s nfr;t exkb, xnj tckb ds dcrbgznbkb djle, nj 'nj ujhzxfz djlf. kfujlfhz gjkmpjdfntkzv vs pfyjdj dsexbkb ctvfynbre, b 'nj lfkj jxtym ,jkmijq ifu dgthtl.

lyfrj ceotcnde.n ytrjnjhst ghtuhfls. bcntvf jghtltktybz cbyjybvjd Google gjybvftn, xnj cj,frb gj[j;b yf otyrjd b xnj dcrbgzxtyfz djlf ujhzxfz. j jyf nfr;t htibn, xnj ujhzxfz cj,frf ([jn-lju) 'nj nj;t cfvjt, xnj dcrbgzxtysq otyjr. nf ghj,ktvf ,skf ecnhfytyf d rjywt 2002 ujlf yjdfnjhcrbv j,yjdktybtv, jcyjdfyyjv yf ntjhbz[ abkjcjaf .ldbuf bnutyintqyf j pfdbcbvjcnb cvsckf ckjdf jn rjyntrcnf. fr rfr Google cj,hftn b [hfybn vbkkbfhls ljrevtynjd b dt,-cnhfybw, jyb ,skb ghjfyfkbpbhjdfys, lkz njuj xnj,s gjyznm, rfrbt ckjdf ,kbprb gj cvscke lheu r lheue. kjdjcjxtnfybt jhzxfz cj,frf (hot dog) ,skj yfqltyj d pfghjcf[, cjlth;fob[ nfr;t [kt,, b ujhxbwf, b ,tqc,jk yt c rbgzxtysvb ldjhyzufvb. nj gjvjukj fkujhbnve gjybvfnm, xnj jpyfxftn ckjdj [jn-lju b vbkkbjys lheub[ nthvbyjd. tqxfc, tckb ds ddtltnt Gandhi bio, vs pyftv, xnj bio pyfxbn ,bjuhfabz, ujdjhbn byufk, f tckb ds ddtltnt bio warfare, nj bio pyfxbn ,bjkjubxtcrfz.

f ghjnz;tybb cdjtq bcnjhbb Google hfphf,jnfkf ytcrjkmrj cgjcj,jd lj,fdktybz yjds[ afrnjhjd hfy;bhjdfyz nfr, xnj ,s yt yfheifkfcm hf,jnf gjkmpjdfntktq. f;le. gfhe ktn ghjbc[jlbn ukj,fkmyjt bpvtytybt cbcntvs dhjlt njuj, rfr ds[jlzn yjdst dthcbb Windows. nj ,jkmijt cj,snbt d feynby m., yj jyj yt dsyjcbncz yf ge,kbre. fif hf,jnf gj[j;f yf cvtye ldbufntktq cfvjktnf, rjnjhsq ktnbn cj crjhjcnm. 1000 rbkjvtnhjd d xfc yf dscjnt ltcznb nsczx vtnhjd yfl ptvktq, ujdjhbn byufk. 2001 ujle, xnj,s ghbcgjcj,bnmcz r ,scnhjve hjcne bynthytnf, byufk gjkyjcnm. gthtgbcfk bpyfxfkmysq fkujhbnv tql;f b hbyf, drk.xbd cbcntve ,scnhjuj lj,fdktybz yjds[ afrnjhjd gjbcrf. (lby bp gthds[ lj,fdktyys[ afrnjhjd yjdjq cbcntvs hfpltkztn rjvvthxtcrbt b ytrjvvthxtcrbt cnhfybws, j,tcgtxbdfz ye;yst htpekmnfns lkz gjkmpjdfntktq, rjnjhst boen njdfhs bkb eckeub). njv ;t ujle by;tyth hbiyf [fhfn ghtlgjkj;bk, xnj ccskrb c j,otghbpyfyys[ fdnjhbntnys[ cfqnjd ljk;ys bvtnm ,jkmibq dtc, b hfphf,jnfk dkbzntkmysq afrnjh, rjnjhsq edtkbxbdfk cntgtym ljdthbz r ccskrfv yf rjvgtntynys[ cfqnf[. (f 'nj ,sk gjkexty gthdsq gfntyn Google). fvjt gjcktlytt ukj,fkmyjt bpvtytybt, yfpdfyyjt Caffeine, gjghfdkzkj cbcntve dytctybz byltrcjd nfr, xnj,s eghjcnbnm by;tythfv lj,fdktybt yjds[ afrnjhjd.

Google bpdtcnyf bpj,htnfntkmyjcnm. d gjjohtybb gjlj,ys[ yjdjddtltybq; rf;lsq ujl rjvgfybz ghjdjlbn dyenhtyy.. ltvjycnhfwbjyye. dscnfdre, yfpsdftve. CSI (Crasy Search Ideas ,tpevyst gjbcrjdst bltb) lkz dszdktybz ytj,sxys[, yj gjktpys[ ghtlkj;tybq. lyfrj, ,jkmitq xfcnm. ghjwtcc bpvtytybz gjbcrjdjq vfibys 'nj ytghtrhfof.ofzcz bpyehbntkmyfz hf,jnf gtht,jhf gkj[b[ htpekmnfnjd lkz jghtltktybz ytnjxyjcntq. lby bp ,tpecgtiys[ gjbcrjd djitk d ktutyle: ult-nj d 2001 ujle byufk epyfk j gkj[b[ htpekmnfnf[ gjbcrf gj pfghjce audrey fino. Google yfghfdkzk gjkmpjdfntktq yf bnfkmzycrbt cfqns, gjcdzotyyst lhb tg,thy (fino gj-bnfkmzycrb pyfxbn vbkfz). s gjybvfkb, xnj yf cfvjv ltkt 'nj xmt-nj bvz, ujdjhbn byufk, yj cbcntvf ,skf yt yfcnjkmrj cjj,hfpbntkmyjq.

telfxf c audrey fino ghbdtkf byufkf r vyjujktnytq hfphf,jnrt cgjcj,f j,hf,jnrb cbcntvjq bvty cj,cndtyys[ f 'nj 8% dct[ pfghjcjd. nj,s htibnm pflfxe, tve ghbikjcm jcdjbnm nfqyjt bcreccndj ,buhfvvyjuj ibahf, rjnjhsq hfpltkztn hfpkbxyst ckjdf d jnltkmyst dpfbvjcdzpfyyst 'ktvtyns. fghbvth new york ghtlcnfdkztn cj,jq ldf ythfphsdys[ ckjdf (,buhfvvf). j nfr;t tcnm new york times, rjnjhsq jxtdblyj erfpsdftn yf lheujq dbl gjbcrf. dct cyjdf vtyztncz, tckb pfghjc ,eltn new york times square. tkjdtr chfpe dblbn hfpkbxbt, yj e Google ytn gjldfkf, pfgjkytyyjuj cjnyzvb nsczx jgthfnjhjd pf vfktymrbvb cnjkbrfvb. Google gjkfuftncz yf fkujhbnv.

imagefghjc mike siwek lawyer mi bkk.cnhbhetn, rfr Google ljcnbuftn cjdthitycndf. julf byufk yf,bhftn rjvfyle xnj,s ghjltvjycnhbhjdfnm rjl gjl rf;lsv yfqltyysv htpekmnfnjv, cnfyjdbncz gjyznyj, rfrbt afrnjhs gjdkbzkb yf ds,jh cfvs[ dsh[yb[ ccskjr: ,buhfvvyfz cdzpm gjrfpsdftn, xnj 'nj bvz, cbyjybv b utjuhfabxtcrjt vtcnjgjkj;tybt. fp,thtv 'njn pfghjc c njxrb phtybz by;tythf, j,]zcyztn byufk, vs dblbv fuf! s vj;tv hfp,bnm pfghjc djn nfr. s dsxbckztv, xnj lawyer 'nj yt afvbkbz, f siwek 'nj yt bvz. pfjlyj xnj lawyer 'nj yt ujhjl d bxbufyt. lawyer 'nj fldjrfn.

nf lj,snfz wtyjq ,jkmib[ ecbkbq htfkbpfwbz dyenhtyytq hf,jns gjbcrjdjq vfibys Google, cj,hfyyfz ,kfujlfhz lfyysv, ddtltyysv vbkkbfhlfvb gjkmpjdfntktq: rock 'nj crfkf. ot 'nj rfvtym, f vj;tn ,snm b ,eks;ybr. fgbibnt tuj rfr rokc, b 'nj dct hfdyj ,eltn rock. j yfgbibnt cgthtlb little b jy cnfytn cnjkbwtq hrfypfcf (Little Rock). hrfypfc (Arkansas) 'nj yt rjdxtu (ark), yj tckb njkmrj hzljv ytn jz (Noah's Ark). fdtnyfz wtkm gjbcrf gjyznm, xnj [jxtn gjkmpjdfntkm, ujdjhbn byufk, gj'njve ye;yj gjl,bhfnm yt ckjdf, f b[ pyfxtybz.

Google ghjljk;ftn cjdthitycndjdfnmcz. tlfdyj gjbcrjdsq by;tyth jhby tqvfyc j,yfhe;bk ghj,ktve c pfghjcjv Cindy Louise Greenslade. kujhbnv gjybvftn, xnj tve ye;yj bcrfnm xtkjdtrf d 'njv ckexft 'nj gcb[jkju bp ujhjlf fhlty hjed d fkbajhybb, yj hfpvtcnbnm ljvfiy.. cnhfybxre hbycktql d gthde. ltcznre htpekmnfnjd yt gjkexfkjcm. tqvfyc j,yfhe;bk, xnj Google cyb;ftn htktdfynjcnm tt cnhfybws, nfr rfr hbycktql bcgjkmpjdfkf yt gjkyjt dnjhjt bvz, rfr d gjbcrjdjv pfghjct, f njkmrj tuj bybwbfk. fv ye;yj exbnsdfnm b 'nj, ujdjhbn tqvfyc. j'njve jy lj,fdbk afrnjh, rjnjhsq botn gj bybwbfke dnjhjuj bvtyb. tqxfc ljvfiyzz cnhfybwf hbycktql yf gznjv vtcnt.

tqxfc ltcznrb gjlj,ys[ bpvtytybq ghj[jlzn xthtp [jhjij jnkf;tyysq ghjwtcc ntcnbhjdfybz. jnyb hf,jnybrjd Google gj dctve vbhe pf cdjbvb ljvfiybvb rjvgm.nthfvb jwtybdf.n htpekmnfns hfpkbxys[ pfghjcjd, jnvtxfz, rjulf bpvtytybz d cbcntvt ekexif.n bkb e[elif.n dslfxe. j e Google nfr;t tcnm fhvbz ntcnbhjdobrjd 'nj vbkkbfhls gjkmpjdfntktq, rjnjhst ytdjkmyj dbhnefkmyj exfcnde.n d gjcnjzyyjv 'rcgthbvtynt yfl rfxtcndjv gjbcrf. f;lsq hfp, rjulf by;tyths ntcnbhe.n bpvtytybz, jyb pfgecrf.n yjdsq fkujhbnv lkz yt,jkmijuj ghjwtynf ckexfqys[ gjkmpjdfntktq, bcgjkmpez b[ rfr ,jkmie. rjynhjkmye. uhegge. ccktljdfybq bpvtytybq yfcnjkmrj vyjuj, xnj Google ghbikjcm jnrfpfnmcz jn nhflbwbjyyjuj yfexyjuj ghbywbgf d jlby vjvtyn dhtvtyb ljk;ty ghjdjlbncz njkmrj jlby 'rcgthbvtyn. j ,jkmibycnde pfghjcjd r Google ds yf[jlbntcm d ytcrjkmrb[ rjynhjkmys[ bkb 'rcgthbvtynfkmys[ uheggf[ jlyjdhtvtyyj, ujdjhbn by;tyth gj gjbcrjdjve rfxtcnde fnhbr bkb b pfntv gjghfdkztn ct,z gj ghfdlt ujdjhz, dct pfghjcs drk.xtys d rfrjq-yb,elm ntcn. heubvb ckjdfvb, rf;lsq hfp, rjulf ds xnj-nj botnt xthtp Google, ds zdkztntcm gjljgsnysv rhjkbrjv.

b,rjcnm djpvj;yjcnm lj,fdkznm yjdst afrnjhs, j,yjdktybt rjlf b jlyjdhtvtyyjt ntcnbhjdfybt htpekmnfnjd djn xnj gjpdjkztn Google endth;lfnm, xnj jyb dslth;fn k.,jt cjhtdyjdfybt c Bing, bkb c Twitter, bkb c Facebook. f cfvjv ltkt, pf gjcktlybt itcnm vtczwtd Google ddtk ,jktt 200 ekexitybq, ytrjnjhst bp rjnjhs[ rf;encz gjlhf;fybzvb, tckb yt crfpfnm ,jkmit, ghtlkj;tybq b[ rjyrehtynjd. (Google ujdjhbn, xnj 'nj ghjcnjt cjdgfltybt, b j,hfoftn dybvfybt yf nj, xnj yjdst jcj,tyyjcnb lj,fdkz.ncz htuekzhyj e;t vyjuj ktn). lyj bp yb[ 'nj gjbcr d ht;bvt htfkmyjuj dhtvtyb, c ytnthtgybtv j;blfdibqcz c nt[ gjh, rfr tql; pfzdbk ytcrjkmrj vtczwtd yfpfl, xnj Google ,eltn crfybhjdfnm dtcm bynthytn rf;le. ctreyle. tqxfc, rjulf rnj-nj ddjlbn bynthtce.obq tuj pfghjc, chtlb ltcznb cbyb[ ccskjr Google lj,fdkztn j,kfcnm c gjcktlybvb htpekmnfnfvb ghjvfnsdf.obqcz cgbcjr cdt;tyfgbcfyys[ pfgbctq c yjdjcnys[ htcehcjd, ,kjujd b vbrhj,kjujd. kz 'njuj Google tot hfp bcgjkmpetn afrnjhs lkz lj,fdktybz cfvs[ htktdfynys[ pfgbctq d ytghthsdyj j,yjdkz.obqcz gjnjr. s yf,k.lftv pf jndtnfvb yf pfgbcb, pf ntv, crjkmrj k.ltq xbnf.n b[, jghtltkztv rnj fdnjh xtkjdtr bkb hj,jn, ujdjhbn byufk, vs pyftv, rfr 'nj jghtltkbnm, gjnjve xnj vs pfybvftvcz 'nbv e;t ltcznm ktn.

vtcnt c gjbcrjv d ht;bvt htfkmyjuj dhtvtyb Google ghtlcnfdbk lheubt yjdst jcj,tyyjcnb, drk.xfz cthdbc, yfpdfyysq Goggles, rjnjhsq d ghjwtcct gjbcrf fyfkbpbhetn ajnjuhfabb c vj,bkmys[ ntktajyjd. nj xfcnm ytghtrhfof.otujcz ldb;tybz yfdcnhtxe gjcnjzyyjve b gjdctvtcnyjve ghbcencndb. gjbcrf d ;bpyb xtkjdtrf. hfcgjpyfdfybtv j,hfpjd b ujkjcf cvfhnajys cnfkb ukfpfvb b eifvb. ckb yfqlty ghfdbkmysq afrnjh, ghtlvtnjv gjbcrf vj;tn ,snm xnj eujlyj.

hfylbjpyfz dsxbckbntkmyfz vjoyjcnm b ghjgecryfz cgjcj,yjcnm lftn Google ytjcgjhbvjt ghtbveotcndj. trjnjhst yf,k.lfntkb ujdjhzn, xnj 'nj ghbtveotcndj cbkmyj pfnhelyztn yjdsv cthdbcfv genm jn ntcnjd lj hf,jxtuj ht;bvf. j 'y,th ujdjhbn, xnj yt jlyf bahfcnhernehf cltkfkf Google kblthjv: xtym, jxtym, jxtym df;yfz rk.xtdfz cjcnfdkz.ofz 'nj nj, xnj vs yf,bhftv ghfdbkmys[ k.ltq.

j dctv ghbpyfrfv b e jnyjcbncz r jlybv bp nfrb[ k.ltq. bcgsnsdf. r ytve juhjvyjt edf;tybt, ujdjhbn 'y,th, rjnjhsq hf,jnfk c 48-ktnybv cgtwbfkbcnjv d j,kfcnb ntjhbb dsxbckbntkmys[ vfiby bp Yahoo. j e ghbcjtlbybkcz r Microsoft d yfxfkt ghjikjuj ujlf lkz njuj xnj,s djpukfdbnm rjvfyle Bing. julf tuj cghfibdf.n j tuj wtkz[, e, vbybfn.hysq ve;xbyf, jltnsq d l;bycs b he,fire c kjujnbgjv Bing, nb[j b hfpvthtyyj wbnbhetn: xtym df;yj gjvybnm, xnj 'nj ljkujt gentitcndbt. hb 'njv jy cvjnhbn rfr vf ehvfy d abkmvt ,bnm bkkf b dtcm tuj dbl ujdjhbn z yt cj,bhf.cm e[jlbnm.

f cfvjv ltkt, e rjvgfybb, dsbuhfditq ,hfepthye. djqye gjcktlytuj ltcznbktnbz, jnkbxysq gjntywbfk lkz [jhjituj gjbcrf. nj ;t dhtvz 'nb k.lb j,kflf.n cdth[tcntcndtyyjq edthtyyjcnm., jyb ;tkf.n ,jkmit, xtv vj;tn j,tcgtxbnm fkujhbnv Google. ckb gfhflbuvf yt bpvtybncz, ,eltn jxtym-jxtym nhelyj cjhtdyjdfnmcz c ctujlyziybvb nhbevafnjhfvb, ujdjhbn fhhb fv, ukfdf hfphf,jnrb zlhf gjbcrf d Microsoft. j, c lheujq cnjhjys, gfhflbuvf vj;tn b bpvtybnmcz.

fr bkb byfxt, lf;t tckb ghjbpjqltn gjlj,yjt bpvtytybt, fkujhbnv Google vj;tn ghbcgjcj,bnmcz b r ytve. jn gjxtve Google uhjpysq ghjnbdybr, jy gjcnhjbk vfibye, ljcnfnjxyj ,scnhe. lkz njuj, xnj,s extcnm gjxnb k.,e. euhjpe, b gjrf xnj rjyrehtynfv ytxtuj ghjnbdjgjcnfdbnm dscjrjrfxtcndtyysv htpekmnfnfv gjbcrf Google. .,jq vj;tn ghtlkj;bnm yjdsq cgjcj, gjregrb ,bktnjd yf cfvjktn. j njkmrj Google pyftn, rfr yfqnb fqrf bdtrf.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank