- - ( 2010) 21 - 22


   www.romver.ru
/ / 2010( )

hfnrfz cghfdrf 

'njv ujle ghjqltn e;t V fyrn-tnth,ehucrfz ynthytn-jyathtywbz, gjcdzotyyfz frnefkmysv ntyltywbzv hfpdbnbz bynthytnf d jccbb b d xfcnyjcnb d tdthj-fgflyjv htubjyt. hfvrf[ bynthytn-bylecnhbb tdthj-fgflf 'nj eybrfkmyjt vthjghbznbt, cj,bhf.ott ltcznrb ljrkflxbrjd b gjhzlrf nsczxb exfcnybrjd.

tkb b pflfxb


jrfpfnm dct djpvj;yst cgjcj,s bcgjkmpjdfybz bynthytnf lkz ,bpytcf, f nfr;t yfqnb cjdvtcnyst htitybz, rjnjhst gjvjuen jnhfckb hfpdbdfnmcz lfkmit, j,vtyznmcz yfrjgktyysv jgsnjv b bltzvb. ghjuhfvve ,elen drk.xtys yfb,jktt jcnhst djghjcs, cdzpfyyst c cjcnjzybtv b gthcgtrnbdfvb hfpdbnbz bynthytn-nt[yjkjubq, 'ktrnhjyyjq rjvvthwbb b bynthytn-htrkfvs.

ghtltktys jcyjdyst ntvfnbrb ctrwbq. yfcnjzobq vjvtyn njxyst ntvs b ljrkfls cjukfcjdsdf.ncz. hjuhfvvf vj;tn vtyznmcz. ktlbnt pf j,yjdktybtv byajhvfwbb yf cfqnt.


xfcnbt d ghjuhfvvt - 2010 ,tcgkfnyjt. kz 'njuj ytj,[jlbvj pfhtubcnhbhjdfnmcz.


08:15
08:45
,jh b jnghfdktybt fdnj,ecjd jn cn. vtnhj "thyfz htxrf"
09:00
10:00
tubcnhfwbz exfcnybrjd. Welcome-rjat. f,jnftn dscnfdrf
10:00
10:30
nrhsnbt - 2010
(- )
 
10:30
12:00
tlbqyfz htrkfvf njbvjcnm dkfltybz cfqnfvb b bynthytn-vfufpbyfvb f,jnf c felbnjhbtq e-Government 2.0: hfphf,jnrf cthdbcjd lkz ujcelfhcndf fcnth-rkfccs gj SEO

 

 

tleobq:
thutq  (fdfyuf)

 

jrkflxbrb:

thutq

(i-guru)

 

ktrctq (TRAFFIC)

dtnkfyf
(Molinos)

ktrcfylh
( nelbz)

tleobq:
thutq (UMI.CMS)

 

jrkflxbrb:

thutq (UMI.CMS)

 

lefhl (., ex-MTOnline)

 

fhfn (RuPROMO)

 

vbnhbq

(Oversun-Scalaxy)

 

tleobq:
dutybq (uCoz)

 

 

jrkflxbrb:
hbyf  (uCoz)

 

ujhm (Subscribe.ru)

 

vbnhbq (UMI.CMS)

 

yfcnfcbz (NewSMB)

tleofz:
cz

( jycfknbyu)

 

jrkflxbrb:

fdtk

(;ehyfk jccbz d ukj,fkmyjq gjkbnbrt)

 

ktrctq 

()

 

fdtk 

(/byercwtynh)

 

ktrc (dhjcj.p)

jrkflxbrb:

bvjatq (TRINET)

 

ylhtq

 

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt gjlhj,ytt gjlhj,ytt
12:00
13:30
jyntrcnyfz htrkfvf t, cthdbcs nfhst b yjdst ljvtys jccbb. jvty .: rjve ljcnfkcz ghbjhbntn? ktrnhjyyst gkfnt;b cnm kb ghjlerns gbnfybz d ctnb ynthytn?
 

tleobq:
ktrctq (eLama.ru)

jrkflxbrb:
yfcnfcbz (yltrc)

 

flt;lf (tuey)

 

ktrctq (eLama.ru)

tleobq:
b[fbk (MegaPlan)

 

jrkflxbrb:

b[fbk (MegaPlan)

 

bvjatq (InSales)

 

thutq (UMI.CMS)

 

ktrctq (mail.ua)

tleobq: 
ylhtq

(RU-CENTER)

jrkflxbrb: 
frcbv

(RU-CENTER)

 

ylhtq

(RU-CENTER)

 

rfnthbyf

(RU-CENTER)

tleobq:

zxtckfd

(E-MoneyNews)

 

jrkflxbrb:

zxtckfd

(E-MoneyNews)

 

jycnfynby 

( hjyj'q)

ktrcfylh

(fyr fdhbxtcrbq)

tleofz:

flt;lf  (GoodsMatrix.ru)

 

jrkflxbrb:

b[fbk (GoodsMatrix.ru)

 

fvbh (Green PR)

 

thutq 

(Prodvigaem.net)

 

b[fbk 

(Mfsmarket.ru)

 

brnjh 

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt gjlhj,ytt
13:30
14:30
,tl
14:30
16:00
SEO 1
t,-hfphf,jnrf  jcnbyu
rjkmrj cnjzn rflhs? kbw-ljrkfls
 

tleobq: 
thutq (ROOKEE)

 

jrkflxbrb:

thutq (WebEffector)

bvjatq (TRINET)

 

fcbkbq

(All in Top)

tleobq:
thutq (UMI.CMS)

 

jrkflxbrb:

ktrctq (TagLine)

 

fkbyf (ynthytn ghjvjeity)

 

ylhtq  (Webprofy)

 

vbnhbq

( hnjy)

tleofz:
fkthbz

(jcnbyu-tynh)

 

jrkflxbrb: 
fkthbz

(jcnbyu-tynh)

 

ylhtq

(Oversun-Scalaxy)

 

bkbgg

("htvexbq ktc")

tleobq:
tybc

(IT-jvbyfynf)


jrkflxbrb:

vbnhbq

(IT-jvbyfynf)

 

tybc

(-)

 

ktrctq  (ktuj)

 

heuksq cnjk

jrkflxbrb:

kmuf

 

dutybq
(Moscow Business School)

 

ktrctq (2Nova)

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt 
16:00
16:30
jat-,htqr
16:30
18:00
tktrnbdyfz htrkfvf ktrnhjyyfz rjvvthwbz PR d bynthytnt fcnth-rkfcc gj rjyntrcnyjq htrkfvt t[ybxtcrbt vfcnth-rkfccs
 

tleobq:
ktrcfylh (internest)

jrkflxbrb:
jvfy (AdRiver)

fhbz (Soloway)
 
fcbkbq

(realWeb)

 

hntv (Tiburon Research)

 

tleobq:

ktrctq (eLama.ru)

 

jrkflxbrb:

jycnfynby (Livemag)

 

hbq

(TRINET)

 

vbnhbq

(UMI.CMS)

 

 

 

tleobq: 

b[fbk (tuey)

jrkflxbrb:

fnfkbz

(Infox.ru/Vivavox.com)

 

b[fbk (tuey)

 

thutq

(BRANDFLIGHT)

 

fvbh

(GreenPR)

jrkflxbrb:

fhufhbnf (eLama.ru)

 

dutybq (tuey)

xfcnybrb:

 

uyfn (vbcjan)

 

ynjy (vbcjan)

 

fybk  (vbcjan)

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt


gjlhj,ytt
18:00
19:30
Social Media Marketing (SMM 1)  ydtcnbwbb d bynthytn jhvekf ghjlf.otuj ntrcnf
thtrkfvyst vjltkb jregftvjcnb lkz bynthytn- t[ybxtcrbt vfcnth-rkfccs
 

tleobq:
fvbh (GreenPR)

 

jrkflxbrb:
fvbh (GreenPR)

 

yyf (MediaGuru)

 

ktrcfylh

( nelbz)

 

bvjatq (TRINET)

tleobq:
kt,

(AltStream Initiative)

jrkflxbrb: 
kmz (yuhbz)

 

.,jdm ()

 

thutq (MLG Consulting)

tleobq:
vbnhbq (MasterText)

 

jrkflxbrb: 
vbnhbq (MasterText)

 

tnh  
(eshopsales.ru)

tleofz:
fnfkbz

(Infox.ru/Vivavox.com)

 

jrkflxbrb:
fnfkbz

(Infox.ru/Vivavox.com)

 

yfcnfcbz (Infox.ru)

 

fdtk (e-shtab)

xfcnybrb:

vbnhbq (vbcjan)

 

uyfn  (vbcjan)

 

flt;lf

(t,dhbrf)

 

tjybl (pf,bkbcn.he)

gjlhj,ytt gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt

gjlhj,ytt
19.30
19.45
,jh b jnghfdktybt fdnj,ecjd jn jntkz "kmubyj"
19.30
22.00
thajvfyc bnth-style *
22.00
22.15
,jh b jnghfdktybt fdnj,ecjd jn jntkz "kmubyj"


* ehitn gkfnysq, cnjbvjcnm exfcnbz 1500 he,ktq. ckb ds ;tkftnt ghbyznm exfcnbt d aehitnt, pfgjkybnt, gj;fkeqcnf, ajhve ,hjybhjdfybz gkfnys[ eckeu.

 

22 vfz 2010 ujlf

09:45
10:15
,jh b jnghfdktybt fdnj,ecjd jn cn. vtnhj "thyfz htxrf"
10:30
11:30
tubcnhfwbz exfcnybrjd. Welcome-rjat. f,jnftn dscnfdrf
 

 

11:30
12:00
nrhsnbt - 2010
(- )

12:00
13:30

SEO 2

 

 

 

 

 

 

tleobq: 

bvjatq (TRINET)

 

jrkflxbrb:

bvjatq (TRINET)

 

thutq (ROOKEE)

 

dfy (Murketolog)

 

gjlhj,ytt

 

nfhnfg hfi-tcn

 

 

 

 

 

tleobq:

kt,

(AltStream Initiative)

 

gjlhj,ytt

rnefkmyst djghjcs dytlhtybz b hfpdbnbz cdj,jlyjuj ghjuhfvvyjuj j,tcgtxtybz

 

 

tleobq:

fdtk

(/byercwtynh)

 

jrkflxbrb:

fdtk

(/byercwtynh)

 

ktu

(jvgm.nth-wtynh )

 

tybc (nthcjan)

 

dtnkfyf (Mandriva.Ru)

 

dtnkfyf 

(wtynh j,extybz byajhvfwbjyysv nt[yjkjubzv "Unix Education Center")

 

hjckfd (wimaxstore)

 

gjlhj,ytt 

UMI.Summit 

(njkmrj lkz gfhnythjd UMI.CMS) 

 

 

kbw-ljrkfls

 

 

gjlhj,ytt

hj,ktvs b gthcgtrnbds hfpdbnbz ltncrjuj ctuvtynf d ctnb ynthytn

 

 

tleobq:

frcbv  ( "kty")

 

jrkflxbrb:

 

kbz  (tdjcjan)

 

kbz  ( kty)

 

rfnthbyf

( )

 

gjlhj,ytt

 

 

 

 

13:30
14:30
,tl
 

 

14:30
16:00

tcnfylfhnyst vtnjls ghjldb;tybz b SMM 2

 

 

 

jrkflxbrb:

ktrcfylh (yltrc.bl;tns)

 

vbnhbq (IRR.RU)

 

hbq (jhgjhfwbz )


gjlhj,ytt

 

 

pf,bkbnb

 

 

 

 

tleobq:

vbnhbq (EyeTracker)

 

jrkflxbrb:

vbnhbq (EyeTracker)

 

ktrctq (TRINET)

 

tjybl

(pf,bkbcn.he)

 

gjlhj,ytt

fhnythcrbt ghjuhfvvs

 

 

 

tleobq: 
jvfy

(Profit-Project)

 

 

xfcnybrb:

jvfy

(Profit-partner)

 

dutybq (sape.ru)

 

ylhtq

(bynthytn-bplfntkmcndj PDG)

 

brjkfq (SeoPult)

 

vbnhbq (Alawar)

 

gjlhj,ytt

 

UMI.Summit 

(njkmrj lkz gfhnythjd UMI.CMS) 

 

 

 

kbw-ljrkfls 


gjlhj,ytt 

fcnth rkfcc gj ecnfyjdrt, yfcnhjqrt b bcgjkmpjdfyb. cdj,jlyjuj lkz ,bpytcf


jrkflxbr:

fdtk

(/byercwtynh)

16:00
16:30
jat-,htqr
 

 

16:30 18:00

t,-fyfkbnbrf

 

 

 

tleobq:

ktrctq

(SEO-Study)

 

jrkflxbrb:

ktrctq

(SEO-Study)

 

tnh  (ytpfdbcbvsq ,bpytc-rjycekmnfyn)

 

ktrcfylh  (SEO-Study.ru)

 

gjlhj,ytt


rcghtcc felbn cfqnjd

 

 

tleobt:

ktrctq (TRINET)

 

bvjatq (TRINET)

 

 

pvthtybt b jwtyrf 'aatrnbdyjcnb rjvveybrfwbb d cjwbfkmys[ vtlbf

 

 

tleofz:
ktrcfylhf fkbwrfz (tlbehu)

 

jrkflxbrb:

yyf (Netmind)

 

brjkfq (tlbehu)

 

kmz (Brandspotter)


UMI.Summit 

(njkmrj lkz gfhnythjd UMI.CMS) 

 

 

-  

kbw-ljrkfls 

 

gjlhj,ytt

fobnf ghfd yf rjyntyn bynthytn-ghjtrnjd

 

 

tleobq:

fdtk  (tytifkm tqvfy)

 

jrkflxbrb:

 

fdtk (tytifkm tqvfy)

 

vbnhbq

(cnb[b.he, ghjpf.he)

 

flbv 

 

gjlhj,ytt

 

 

 

 

 

 

18.00
19.45
,jh b jnghfdktybt fdnj,ecjd jn jntkz "kmubyj" 

xfcnbt d jcyjdyjq ghjuhfvvt ,tcgkfnyjt. kz 'njuj ytj,[jlbvj pfhtubcnhbhjdfnmcz


ckb e fc tcnm frnefkmyst ntvs, b s ;tkftnt gjltkbnmcz cdjbv jgsnjv c felbnjhbtq, vs gjcnfhftvcz ghtljcnfdbnm fv nfre. djpvj;yjcnm. kz 'njuj ytj,[jlbvj pfgjkybnm htubcnhfwbjyye. ajhve lkz jrkflxbrjd.

ltv fc yf jyathtywbb!3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank