:


   www.romver.ru
/ /( )

gthdjq xfcnb cdjb[ hfpvsiktybq j bhnefkmyjv jcelfhcndt z yfhbcjdfk ljdjkmyj vhfxye. rfhnbye - dct ghbywbgs, ghblevfyyst rjulf-nj yfvb lkz buhs d bhnefkmys[ bxyjcntq, bcgjkmpe.ncz ntgthm xbyjdybrfvb ghjnbd yfc.

lyfrj d rjywt cnfnmb ,skj jnvtxtyj, xnj d "tjhbb " tcnm jlby jgnbvbcnbxysq geyrn. yf ytv vyt [jntkjcm ,s jcnfyjdbnmcz jnltkmyj:

"kf,fz htfkmyfz kbxyjcnm ybrjulf yt cjplfcn cbkmye. dbhnefkmye. (j,hfnyjt ytdthyj). ckb dfv elfkjcm cjplfnm cbkmye. , djpvj;yj, cnjbn gjghj,jdfnm ct,z b d lheub[ ndjhxtcrb[ chtlf[: pfnz;yst ghs;rb c gfhfi.njv, hfpdtltybt ujhys[ gxtk, hf,jnf djcgbnfntktv ltncrjuj cflf".

e xnj ;, gjghj,etv dpukzyenm c 'njq njxrb phtybz yf yfit bhnefkmyjt jcelfhcndj. juen kb tuj dbhnefkmyst vjltkb rjulf-yb,elm cgecnbnmcz yf ptvk. b ltqcndbntkmyj gjvjxm k.lzv?

hj;ltyyfz dbhnefkmyjcnm

ckb j,hfnbnmcz r bcnjhbb, cnfyjdbncz zcyj, xnj dbhnefkmyjcnm zdkztncz lfdytq jcyjdjq jcelfhcndf jccbqcrjuj. jnz rjulf-nj - ye, dctuj kbim ytcrjkmrj dtrjd yfpfl - tcntcndtyyst jnyjitybz k.ltq lheu c lheujv b jrhe;f.obv vbhjv yf yfitq nthhbnjhbb zdyj ghtj,kflfkb. thdsvb, rnj ghbitk yf 'ne yt jxtym-nj ghbujlye. lkz ;bpyb ptvk., ,skb j[jnybrb b hs,frb. yb ctkbkbcm gj ,thtufv htr b jpth - nen nt,t b djlf, b tlf, b nhfycgjhn.

jcntgtyyj djrheu 'nb[ gthdjghj[jlwtd j,;bdfkbcm b ghtlcnfdbntkb ,jktt jctlks[ ghjatccbq - yf .ut ptvktltkbt, yf ctdtht - hfpyst ktcyst ghjvscks. en ;t b njhujdkz. jzdktybt nfrb[ cnjkbw, rfr btd b jdujhjl, ,skj dgjkyt tcntcndtyysv.

djn jcrdf - 'nj e;t dbhnefkrf. bcnjhbrjd, yfdthyjt, tcnm rexf j,]zcytybq yfcxtn gjzdktybz 'njuj wtynhf - ryz;tcrbt hfp,jhrb, wthrjdyfz wtynhfkbpfwbz b nfr lfktt. j vyt rf;tncz, ,skj ,s bynthtcytq dpukzyenm yf 'njn atyjvty c njxrb phtybz "abpbrb bhnefkmyjq bxyjcnb". rjhtt dctuj, jcrdf gj,tlbkf gjnjve, xnj jrfpfkfcm ljcnfnjxyj elfktyf jn jgfcys[ ghjdbywbq, ult rbgtkf rhjdfdfz real life. tdnjywfv c fgflf, vjyujkfv c jcnjrf b crbafv c uf ,skj abpbxtcrb nhelyj lj,hfnmcz d vjcrjdcre. uke[jvfym. gj'njve bvtyyj nfv, rfr d ytrjv elfktyyjv data heaven, cvjukb yf,hfnm cbke dbhnefkmyst vfybgekznjhs - hjcnjdobrb, gjgs b pyfnm.

(ckb ,s z venbk nfre. ktrwb. d nt[ybxtcrjv dept, nj yf 'njv vtcnt z ,s ghtlkj;bk crexf.obv cneltynfv dtctke. pflfxre - jghtltkbnm, ult yf[jlbncz gjlj,yfz "cktgfz pjyf" d cjdhtvtyyjq 'ktrnhjyyj-.hblbxtcrjq utjuhfabb ynthytnf; nt[, rnj euflfk ghfdbkmysq jndtn, vj;yj ,skj ,s chfpe ,hfnm yf hf,jne... bkb clfdfnm d ghfdktybt "")

jcrjdcre. dbhnefkmyjcnm dgjkyt gjybvfk tnh I, htpfdibq ,jhjls ,jzhfv. j b gjcnhjtyysq bv gjhnjdsq ujhjl bnth jrfpfkcz ckbirjv dbhnefkmysv - ghtbveotcndf "jryf d dhjge" lkz ujcelfhcndf ghjnbdjhtxbkb gfhibdsv eckjdbzv ;bpyb lkz k.ltq. dgjkyt gjybvf. enbyf, rjnjhsq regbk jxb-2014. ct gbnthcrbt vtxnf.n cdfkbnm yf ntgkjt vjht. .lb d bntht ghjcnj hj;lf.ncz c 'njq vsckm..

jdtncrfz cbcntvf ghb,bkf b gtnhjdcrjt "jryj", b dct ghjxbt "jryf" d pfhe,t;. hj cjdtncre. 'rjyjvbre vj;yj crfpfnm vyjuj ntgks[ ckjd, yj z juhfybxecm jlybv: jyf ,skf d pyfxbntkmyjq cntgtyb dbhnefkmyjq (lf;t tt jabwbfkmyjt yfpdfybt j, 'njv ujdjhbn - "gkfyjdfz"). bkkbjys xtkjdtxtcrb[ ;bpytq ds,hfcsdfkbcm yf dtnth yt ukzlz. nrk.xtybt wtynhfkbpjdfyyjuj eghfdktybz d ltdzyjcnst nen ;t ghbdtkj r jcnfyjdrt pyfxbntkmyjq xfcnb ghjbpdjlcndf. f,hjityyst ctkmcrj[jpzqcndtyyst eujlmz gjhjckb jcjrjq, bdjq b ghjxtq ytc]tlj,yjq abuytq, rjnjhfz nen b hjckf dtrfvb.

nj jcnfkjcm d hf,jxtv cjcnjzybb? fvjt ybprjehjdytdjt, ghfrnbxtcrb chtlytdtrjdjt - lj,sxf ghbhjlys[ htcehcjd, yf rjnjhjq ntgthm dct b lth;bncz. k.c juhjvyfz, jnjhdfyyfz jn htfkmyjcnb fhvbz k.ltq evcndtyyj-jabcyj-nt[ybxtcrjuj nhelf. fvst iecnhst ckbyzkb yf fgfl. ecnhst gjghjot gthtrdfkbabwbhjdfkbcm d "xtkyjrjd" rbnfqcrjuj ibhgjnht,f.

j fhvbz k.ltq dbhnefkmys[ ghjatccbq dct hfdyj jcnfkfcm - jyb yt [jnzn bkb yt vjuen et[fnm. cnfnm njhufifvb nj;t yt [jnzn bkb yt vjuen.

eccrbt gj b,cjye

njxrb phtybz dctuj crfpfyyjuj, ,scnhjt cjplfybt bhnefkmyjq bhvs lkz xbyjdybrjd d yfib lyb - cjdthityyj ytelbdbntkmyj. ;t cfvf hfphf,jnrf 'njq bhvs, c gjnhfxtyysvb yf ytt vbkkbfhlfvb, lftn hf,jxbt vtcnf vyj;tcnde ,hjityys[ jdrjv ghjatccbjyfkjd dbhnefkmys[ ghjatccbq.

jytxyj, cnfnm crexf.obvb jabcysvb hf,jnybrfvb gjl ujcpfrfpjv nj;t vjuen yt dct. fnj tot vyjubt vjuen drk.xbncz d rheujdjhjn bylecnhbb hfpdktxtybq. f hf,jnt gbitim buhjdst ghbkj;tybz lkz "rjynfrnt", ljvf rfxftim yjdst abkmvs c 3D-'aatrnfvb. cjtdst cjcbcrb ltkf.n rbnfqcrbt hj,jns. gjkyt ufhvjybxyfz cbcntvf, yf ghfdlf kb?

( 'nj lf;t yt [elibq dfhbfyn, gjnjve xnj yf ghfrnbrt lj,fdkztncz tot nfrjq vjoysq bycnhevtyn heccrjq dbhnefkbpfwbb, rfr fkrjujkm. nj ,sk yf t, njn pyftn: heccrfz bynthytn-bylecnhbz ghjcnj ytdjpvj;yf ,tp fkrjujkz.)

j,cndtyyj ujdjhz, lf;t 'nj yt ctujlyz ghblevfyj. 2000 ujle d j,pjht hecafynfcnbrb "tnb ntrjkmobrf" z pfvtnbk, xnj gjrf jntxtcndtyyst gtqcfntkb ,jhjplzn rjcvjc cj cdjbvb gj,tljyjcysvb uthjzvb ghfdjckfdbz, d pfgflyjv rb,thgfyrt heccrbt ghtlcnfdktys njkmrj jlyjq ghjatccbtq - vfabtq c tt bycnhevtynfvb, dhjlt heccrb[ ;t rjvgm.nthys[ dbhecjd bkb ghjcnbnenjr. 'nj rfr hfp jnhf;fkj htfkmyjcnm 90-[.

lyfrj d ,jktt gjplytq ryb;rt bkmzvf b,cjyf "fcgjpyfdfybt j,hfpjd" (Pattern Recognition), rjnjhfz dsikf d 2003-v, heccrbt lj,hfkbcm lj bylecnhbb dbhnefkmys[ ghjlernjd. kfdyfz uthjbyz hjvfyf botn fdnjhf pfufljxys[ b jxtym cnbkmys[ dbltjhjkbrjd, rjnjhst cnfkb yfcnjzobv ,evjv yf fgflt. d rjywt rjywjd yf[jlbn: hjkbrb ltkftn ljxm heccrjuj jkbufh[f, cnfdifz bydfkbljv gjckt gjreitybz. fgf yt cnfk vtkjxbnmcz hflb edktxtybz ljxrb - jy regbk wtke. n.hmve ult-nj d htlytq pbb, b pfrk.xtyys[ 'njq pjys cnfkb bcgjkmpjdfnm lkz c]tvrb b htylthbyuf dbltjhjkbrjd. ybvftn, ljgecnbv, rfvthf yf,k.ltybz lde[ ptrjd, cnjzob[ d cnjkjdjq d j;blfybb gj[kt,rb - f yf ds[jlt gjkexftncz hjvfynbxtcrfz cwtyf c gfhjq dk.,ktyys[ yf vjcne. y d ikzgt, jyf c hfpdtdf.obvbcz yf dtnhe djkjcfvb.

,s lj,fdbk, xnj ctqxfc ljxrfv jkbufh[jd yt yflj pfvjhfxbdfnmcz lf;t cj cwtyfhbzvb - ghb juhjvyjv rjkbxtcndt ltitds[ heccrb[ gbcfntktq-ytuhjd. jdst ukzywtdst cthbb afynfcnbrb nbgf "nyjutytpf" - zhrbq njve ghbvth.

kmnthyfnbdyfz bcnjhbz

j rfr ;t ,snm c ntv gjcktlybv geyrnjv ntjhbb bhnefkmyjq bxyjcnb, ult ghtlgjkfuftncz ds[jl bp dbhnefkf d htfkmye. ;bpym c yjdsvb vjltkzvb? f, jyj nj;t bltn cdjbv xthtljv. jlf yf pljhjdsq j,hfp ;bpyb dvtcnj nf,ktnjr b ghbdbdjr, ckbyub dvtcnj ltncrb[ rjkzcjr, ;bdst cvfhnvj,s dvtcnj rjvgm.nthys[ buh, dtkjcbgtls dvtcnj djy.xb[ fdnjvj,bktq. d rjywt rjywjd, lfeyibanbyu b e[jl bp ujhjlf.

nj yt nht,etn gjkyjuj jnrfpf jn dscjrb[ nt[yjkjubq; yfj,jhjn, vyjubt bp yb[ ltkf.n 'nb vjltkb ,jktt htfkbcnbxysvb. j cjdthityyj zcyj, xnj 'nb cjwbfkmyst nhtyls gjkyjcnm. ghjnbdjgjkj;ys wtkzv xbyjdybrjd b rjhgjhfwbq. xnj vfccjdsq, gjkyjcnm. jnrhsnsq ynthytn pltcm nj;t yt yf gjkmpe. jnjve xnj bvtyyj nfrjq ynthytn e;t cnfk bycnhevtynjv ckt;rb b ghjgfufyls d gjkmpe nt[ cfvs[ xbyjdybrjd b rjhgjhfwbq.

,jhm,f pf yfcnjzott ,eleott - 'nj, rfr yb rhenb, gfhnbpfycrfz ,jhm,f. j;tn, j, 'njv b gbcfnm yt cnjbn kbiybq hfp, f? ecnm jyb gjrf levf.n, xnj e yb[ dct gjkexbkjcm c 'njq yjdjq bhnefkmyjq bhvjq.

en dtlm ukfdyjt - lkz cfvjuj ct,z jghtltkbnmcz, yf rfrjq ds cnjhjyt b yfcrjkmrj dscjrbt nt[yjkjubb yf cfvjv ltkt ye;ys dfv lkz cxfcnmz. ct tcntcndtyyst ;bpytyyst pfrjys, rjnjhst gjpdjkz.n jndtnbnm yf 'njn djghjc, tcnm dyenhb dfc. jyb lhtdytq b cbkmytq, xtv bhnefkmyjcnm, ,elm jyf [jnm nhb;ls dhj;ltyyfz.

f lyz[ vs c gznbktnybv csyjv bnjv ghbytckb ljvjq vjhj;tyjt. bn [jntk tuj c]tcnm, rfr j,sxyj ltkf.n yf ekbwt - lth;f vjhj;tyjt d herf[. z ghtlkj;bk, hfp e; vs ljvf, bcgjkmpjdfnm nfhtkre b kj;re, rfr ltkf.n ghbkbxyst k.lb. bn gfhbhjdfk:

- fg, ye gjvybim, vs ytlfdyj cvjnhtkb rbyj, nfv dct [jhjibt k.lb ,skb c le,byfvb...

 

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank