-. SuperJob.ru


   www.romver.ru
/ / -( )

ccktljdfntkmcrbq wtynh htrhenbyujdjuj gjhnfkf SuperJob.ru (http://www.superjob.ru/) d fghtkt 2010 ujlf bpexbk ghtlkj;tybz hf,jnjlfntktq b j;blfybz ghtntyltynjd yf gjpbwb. t,-lbpfqyth d 9 ujhjlf[ jccbb.

t,-lbpfqyths jndtxf.n pf hfphf,jnre rjywtgwbb b jgnbvbpfwb. lbpfqyf b bynthatqcf dt,-cfqnf. fyyst cgtwbfkbcns jceotcndkz.n jnhbcjdre lbpfqy-vfrtnjd hfpltkjd, cnhfybw, bynthatqcf, vjlektq, cjplf.n ghtptynfwbb, uhfabxtcrbt b cnbkbcnbxtcrbt 'ktvtyns lkz cfqnjd, hfphf,fnsdf.n lbpfqy ,fyythjd b ghjvjcnhfybw. j,zpfyyjcnb dt,-lbpfqythjd nfr;t d[jlbn gjlujnjdrf b hfpvtotybt yf cfqnt uhfabrb b rjyntynf.

htlyzz pfhgkfnf dt,-lbpfqythjd d jcrdt cjcnfdkztn 40000 he,. fyrn-tnth,ehut dt,-lbpfqyths pfhf,fnsdf.n jrjkj 36000 he,. t;tvtczxyj, d rfnthby,ehut b b;ytv jdujhjlt 28000 b 24000 he,. cjjndtncndtyyj. fyyst gj lheubv ujhjlfv, exfcndjdfdibv d bccktljdfybb, ghtlcnfdktys yb;t (cv. nf,kbws).

htntyljdfnm yf yfxfkmyst gjpbwbb d rfxtcndt dt,-lbpfqythf vjuen cjbcrfntkb, pyf.obt HTML, ghfdbkf dthcnrb b gjcnhjtybz cfqnjd, bvt.obt yfdsrb hf,jns d ghjuhfvvf[ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. jcnfnjxyj kjzkmyj hf,jnjlfntkb jnyjczncz r j,hfpjdfyb. rfylblfnjd: ifyc nheljecnhjbnmcz bvt.n dsgecrybrb rjkktl;tq b depjd, f nfr;t cjbcrfntkb c ytgjkysv dscibv j,hfpjdfybtv. lyfrj jlybv bp j,zpfntkmys[ nht,jdfybq zdkztncz yfkbxbt e ghtntyltynjd jgsnf hf,jns d catht dt,-lbpfqyf yt vtytt gjkeujlf. jcrdt yfxbyf.obt cgtwbfkbcns vjuen hfccxbnsdfnm yf lj[jl jn 25000 lj 35000 he,., d ctdthyjq cnjkbwt jn 24000 lj 30000 he,., d rfnthby,ehut jn 20000 lj 25000 he,., d b;ytv jdujhjlt jn 15000 lj 20000 he,.

hbnzpfybz yf ,jktt dscjrbq lj[jl jghfdlfys ghb yfkbxbb e cjbcrfntktq jgsnf hf,jns dt,-lbpfqythjv jn 1 ujlf. frbv cgtwbfkbcnfv ytj,[jlbvj ltvjycnhbhjdfnm dkfltybt nt[yjkjubtq Flash, pyfybt jcyjd .pf,bkbnb b CSS, f nfr;t gjcktlyb[ ntyltywbb d j,kfcnb ghjtrnbhjdfybz vfrtnjd cfqnjd, dt,-ghbkj;tybq. fukzlyj ltvjycnhbhjdfnm vfcnthcndj b jgsn rfylblfnf ljk;yj gjhnajkbj. thtlrj ljgjkybntkmysvb gj;tkfybzvb hf,jnjlfntktq cnfyjdzncz evtybt hbcjdfnm jn herb b pyfybt fyukbqcrjuj zpsrf yf ,fpjdjv bkb nt[ybxtcrjv ehjdyt. gtwbfkbcns, cjjndtncnde.obt dsityfpdfyysv [fhfrnthbcnbrfv, d cnjkbwt vjuen hfccxbnsdfnm yf lj[jl lj 50000 he,., d ujhjlt yf tdt lj 45000 he,., d rfnthby,ehut lj 35000 he,., d b;ytv jdujhjlt lj 30000 he,.

[jl d cktle.obq pfhgkfnysq lbfgfpjy jnrhsn dt,-lbpfqythfv cj cnf;tv hf,jns ,jktt 3 ktn, ecgtiyj dkflt.obv uhfabxtcrbvb b flash-htlfrnjhfvb, bvt.obvb jgsn cjplfybz lbpfqyf bynthatqcjd b ecgtiyjq hfphf,jnrb lbpfqyf dt,-gjhnfkjd. trjnjhst hf,jnjlfntkb pfbynthtcjdfys d cgtwbfkbcnf[, dkflt.ob[ zpsrfvb ghjuhfvvbhjdfybz JavaScript, PHP bkb SQL. frcbvfkmysq lj[jl dt,-lbpfqythjd vjcrjdcrb[ rjvgfybq yf ctujlyziybq ltym cjcnfdkztn 90000 he,. fyrn-tnth,ehut ghjatccbjyfks dt,-lbpfqyf pfhf,fnsdf.n lj 80000 he,., d rfnthby,ehut lj 60000 he,., d b;ytv jdujhjlt lj 50000 he,.

jukfcyj bccktljdfyb. hsyrf nhelf, nbgbxysv ghtlcnfdbntktv ghjatccbb dt,-lbpfqythf zdkztncz vjkjljq ve;xbyf. gtwbfkbcns d djphfcnt lj 30 ktn cjcnfdkz.n ldt nhtnb jn j,otuj xbckf cjbcrfntktq ljk;yjcnb dt,-lbpfqythf. njkmrj ;t d ghjwtynyjv cjjnyjitybb cjcnfdkz.n rfylblfns-ve;xbys. scitt j,hfpjdfybt bvt.n 55% dt,-lbpfqythjd. dj,jlyj dkflt.n fyukbqcrbv zpsrjv 21% ghtntyltynjd.

tubjys bccktljdfybz: uu. jcrdf, fyrn-tnth,ehu, rfnthby,ehu, b;ybq jdujhjl, jdjcb,bhcr, jcnjd-yf-jye, vcr, fvfhf, af.
htvz ghjdtltybz bccktljdfybz: fghtkm 2010 u.
lbybwf bpvthtybz: hjccbqcrbq he,km.
,]trn bpextybz: ghtlkj;tybz hf,jnjlfntktq b j;blfybz ghtntyltynjd yf gjpbwb. t,-lbpfqyth.

bgbxysq aeyrwbjyfk:
- hfphf,jnrf rjywtgwbb lbpfqyf b bynthatqcf web-cfqnf;
- jnhbcjdrf lbpfqy-vfrtnjd (nt[ybxtcrbq lbpfqy) hfpltkjd, cnhfybw, bynthatqcf, vjlektq;
- cjplfybt uhfabxtcrb[ b cnbkbcnbxtcrb[ 'ktvtynjd lkz cfqnjd, lbpfqy ,fyythjd b ghjvjcnhfybw, cjplfybt ghtptynfwbq;
- gjlujnjdrf b hfpvtotybt yf cfqnt uhfabrb b rjyntynf;
- jgnbvbpfwbz lbpfqyf ceotcnde.ob[ b hfphf,jnrf yjds[ bynthatqcjd.

jgjkybntkmysq aeyrwbjyfk:
- yfgjkytybt, ghjldb;tybt b gjllth;rf hf,jns cfqnf;
- vfrtnbhjdfybt b dthcnrf gjkbuhfabxtcrjq ghjlerwbb lkz dyenhtyytuj bcgjkmpjdfybz (,kfyrb, ,erktns, dbpbnrb).

ht,jdfybz r gjpbwbb: nbg pfyznjcnb - gjkysq hf,jxbq ltym.

hjdtym jgkfns nhelf cgtwbfkbcnf jghtltkztncz ,kfujcjcnjzybtv rjvgfybb, gthtxytv ljk;yjcnys[ j,zpfyyjcntq, jgsnjv hf,jns gj cgtwbfkmyjcnb, ehjdytv hfpdbnbz ghjatccbjyfkmys[ yfdsrjd.

yfkbp byajhvfwbb gj ehjdyzv jgkfns nhelf cgtwbfkbcnf:
(,tp extnf ,jyecjd, ljgjkybntkmys[ kmujn b rjvgtycfwbq)


tubjy by. frc. jlf tlbfyf b;ybq rdfhnbkm th[ybq rdfhnbkm htlytt fhbavtnbxtcrjt
jcrdf 25 000 90 000 50000 40 000 35 000 50 000 44 400
fyrn-tnth,ehu 24 000 80 000 40000 36 000 30 000 45 000 36 400
rfnthby,ehu 20 000 60 000 30000 28 000 25 000
35 000 28 900
b;ybq jdujhjl 15 000 50 000 25000 24 000 20 000 30 000 23 500
jdjcb,bhcr 17 000 55 000 30000 26 000 22 000 32 000 26 700
jcnjd-yf-jye 15 000 50 000 25000 22 000 20 000 28 000 22 200
vcr 12 000 45 000 25000 22 000 17 000 27 000 20 100
fvfhf 14 000 45 000 20000 20 000 18 000 26 000 21 800
af 15 000 50 000 25000 23 000 20 000 28 000 22 500

jzcytybz r nf,kbwt

ccktljdfybt vfccbdf lfyys[ j pfhf,jnys[ gkfnf[ d bccktletvs[ htubjyf[ gjpdjkztn dsltkbnm ytcrjkmrj jcyjdys[ pfhgkfnys[ lbfgfpjyjd, rf;lsq bp rjnjhs[ [fhfrnthbpetncz jghtltktyysv nbgbxysv yf,jhjv nht,jdfybq b gj;tkfybq r rfylblfne. f;lsq gjcktle.obq pfhgkfnysq lbfgfpjy drk.xftn d ct,z nht,jdfybz, cajhvekbhjdfyyst lkz ghtlsleob[.

tubjy bfgfpjy I bfgfpjy II
bfgfpjy III
jcrdf lj 35 000 35 000 - 50 000 cdsit 50 000
fyrn-tnth,ehu lj 30 000 30 000 - 45 000 cdsit 45 000
rfnthby,ehu lj 25 000 25 000 - 35 000 cdsit 35 000
b;ybq jdujhjl lj 20 000 20 000 - 30 000 cdsit 30 000
jdjcb,bhcr lj 22 000 22 000 - 32 000 cdsit 32 000
jcnjd-yf-jye lj 20 000 20 000 - 28 000 cdsit 28 000
vcr lj 17 000 17 000 - 27 000 cdsit 27 000
fvfhf lj 18 000 18 000 - 26 000 cdsit 26 000
af lj 20 000 20 000 - 28 000 cdsit 28 000

jzcytybz r nf,kbwt


fhgkfnysq lbfgfpjy ht,jdfybz b gj;tkfybz r ghjatccbjyfkmysv yfdsrfv
1 I - dscitt / ytgjlyjt dscitt / chtlytt cgtwbfkmyjt j,hfpjdfybt;
- pyfybt HTML;
- pyfybt ghfdbk dthcnrb b gjcnhjtybz cfqnjd;
- yfdsrb hf,jns d ghjuhfvvf[ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;
- jgsn hf,jns dt,-lbpfqythjv gjkeujlf;
2 II - pyfybt gjcktlyb[ ntyltywbb d j,kfcnb ghjtrnbhjdfybz vfrtnjd cfqnjd, web-ghbkj;tybq;
- dkfltybt nt[yjkjubtq Flash;
- pyfybt jcyjd .pf,bkbnb;
- pyfybt jcyjd CSS;
- yfkbxbt gjhnajkbj;
- jgsn hf,jns dt,-lbpfqythjv jn 1 ujlf;

djpvj;yst gj;tkfybz:
- evtybt hbcjdfnm jn herb;
- pyfybt fyukbqcrjuj zpsrf yf ,fpjdjv bkb nt[ybxtcrjv ehjdyt;
3 III - ghjatccbjyfkmyjt dkfltybt uhfabxtcrbvb b flash-htlfrnjhfvb;
- jgsn ecgtiyjq hfphf,jnrb lbpfqyf dt,-gjhnfkjd;
- jgsn cjplfybz lbpfqyf bynthatqcjd;
- jgsn hf,jns web -lbpfqythjv jn 3 ktn;

djpvj;yjt gj;tkfybt:
- pyfybt jcyjd JavaScript, PHP, SQL.


nfnbcnbxtcrbt lfyyst:
  • jphfcnyjq lbfgfpjy yfb,jktt djcnht,jdfyys[ hsyrjv nhelf dt,-lbpfqythjd 22-45 ktn; dt,-lbpfqyths d djphfcnt lj 30 ktn cjcnfdkz.n 67% jn j,otuj xbckf cgtwbfkbcnjd; d djphfcnt jn 30 lj 40 ktn 23%, d djphfcnt jn 40 lj 50 8%;
  • 67% dt,-lbpfqythjd ve;xbys;
  • 68% dt,-lbpfqythjd dkflt.n fyukbqcrbv zpsrjv yf ,fpjdjv ehjdyt b yf ehjdyt, ljcnfnjxyjv lkz xntybz cgtwbfkbpbhjdfyyjq kbnthfnehs; yf hfpujdjhyjv b yf cdj,jlyjv ehjdyz[ - 21%;
  • 55% dt,-lbpfqythjd bvt.n dscitt j,hfpjdfybt, 23% - ytgjkyjt dscitt, 16% - chtlytt cgtwbfkmyjt;
  • 36% dt,-lbpfqythjd bvt.n djlbntkmcrbt ghfdf rfntujhbb ».

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank