SEO + PR =


   www.romver.ru
/ / SEO + PR



( )

f cnsrt yfer

f;t ltnb pyf.n, xnj ,jhjlfnsq b ytk.lbvsq vfntvfnbr thtkmvfy htibk jlye bp pflfx nsczxtktnbz, pf xnj tve ,tpecgtiyj gsnf.ncz dcexbnm vbkkbjy ljkkfhjd. j yt dct pyf.n, xnj thtkmvfy cdjbv ljcnb;tybtv dj vyjujv j,zpfy nhflbwbzv hjccbqcrjq vfntvfnbxtcrjq irjks, rjnjhfz exbn hfccvfnhbdfnm pflfxe d ibhjrjv rjyntrcnt b bcgjkmpjdfnm vtnjls cvt;ys[ j,kfcntq. j-yfcnjzotve nhelyst b rk.xtdst ghj,ktvs yt htif.ncz njkmrj chtlcndfvb jlyjq yferb. exibt htitybz, pf rjnjhst gkfnzn vbkkbjy, yf[jlzncz yf cnsrt yfer.

kz rkbtynf SEO-rjvgfybb vbkkbjy 'nj gjnjr wtktdjuj nhfabrf b hjcn ghb,skb. brnj yt pfrfpsdftn jgnbvbpfwb. cfqnf kbim lkz njuj, xnj,s jrfpfnmcz yf gthds[ vtcnf[ d yltrct. fr b d vfntvfnbrt, kexibt cgjcj,s gjvjxm rkbtyne dsbuhfnm ghbp yf vbkkbjy b gj,jkmit pfhf,jnfnm cfvjve yf[jlzncz yf cnsrt hfpys[ yfghfdktybq bynthytn-ghjldb;tybz: SEO b PR, SEO b rjyntrcnyjq htrkfvs, SEO b hfcrhenrb d cjwbfkmys[ vtlbf (SMM) b nfr lfktt. xbcnjv SEO, ,tp ghbvtctq, ghjhsdjd yt ;lbnt, njkmrj jlyjj,hfpyfz b enjvbntkmyfz buhf d rjirb-vsirb c yltrcjv. jnbnt cthmtpys[ ljcnb;tybq gjghj,eqnt jlby bp rjrntqktq.

PR 'nj yt njkmrj PageRank

[jxe gjlhj,ytt jcnfyjdbnmcz yf nfrjv cjxtnfybb byuhtlbtynjd: gjbcrjdfz jgnbvbpfwbz b PR. f;t enjvktyyst ynthytnjv jgnbvbpfnjhs cgjcj,ys dcgjvybnm lheujt, ,jktt cnfhjt, pyfxtybt f,,htdbfnehs PR Public Relations, cdzpb c j,otcndtyyjcnm.. PR dcnhtxf.ncz nthvbys, jxtym gj[j;bt yf nt, xnj bcgjkmpe.ncz d SEO, yfghbvth, cnfntqyjt ghjldb;tybt. jkmrj d PR cnfntqyjt ghjldb;tybt jpyfxftn yfgbcfybt eybrfkmys[ cnfntq lkz ge,kbrfwbb d (ufptnf[, ;ehyfkf[, bynthytn-vtlbf).

dct-nfrb PR cbkmyj jnkbxftncz jn SEO. xfcnyjcnb, pltcm gjxnb yt bvttn pyfxtybz rjywtynhfwbz rk.xtds[ ckjd b ge,kbrfwbz yf cfqnf[ c dscjrbvb gjrfpfntkzvb b Google PR (Page Rank). en df;ytt cjlth;fybt, eujk jcdtotybz ntvs, felbnjhbz b lheubt nhelyjbpvthbvst vfnthbb.

SEO 'nj nhfyrdbkbpfnjh lkz cfqnf, rjnjhsq gjvjuftn ,scnhj gjlyznmcz yf dthibye [jkvf b cnfnm ,jktt pfvtnysv. PR gj[j; yf vbrhjdjkyjdre, rjnjhfz hfpvjhf;bdftn gjkeaf,hbrfn b ltkftn tuj ghbujlysv lkz lfkmytqitq j,hf,jnrb b gjnht,ktybz. heubvb ckjdfvb, ghtdhfoftn [jkjlyjuj b hfdyjleiyjuj r rjvgfybb / ghjlerne / eckeut xtkjdtrf d gjntywbfkmyjuj gjnht,bntkz.

SEO yf 'nj yt cgjcj,ty. jbcrjdfz jgnbvbpfwbz njkmrj pfpsdftn k.ltq yf cfqn, yj yt vj;tn ghjlfnm lf;t gexjr nhfds ckexfqyjve gjctnbntk.. lyfrj pfrfpxbre SEO ye;ys yt gthdst vtcnf d yltrct, f rkbtyns b ghjlf;b. jn pltcm-nj b ghb[jlbn yf gjvjom djkit,yfz cbkf rjrntqkz SEO+PR.

nj yfv lftn PR?

) fpjuhtd. kfujlfhz PR yf hfcrhextyysq cfqn ghb[jlbn yt ghjcnj wtktdfz felbnjhbz, f felbnjhbz, hfpjuhtnfz yf lheub[ bynthytn-gkjoflrf[. tgksv b ujhzxbv gjctnbntkzv ghjlfdfnm njdfhs b eckeub yfvyjuj ghjot, xtv f,cnhfrnyjve nhfabre.

jdhtvtyysq gjnht,bntkm botn cdtltybz j ghjlerwbb b eckeuf[ d tnb, b xtv ckj;ytt ghbyznm htitybt j ds,jht, ntv ,jkmitt pyfxtybt ghbj,htnftn byajhvfwbz bp hfpyjj,hfpys[ ytpfdbcbvs[ bcnjxybrjd , ajhevjd b lheub[ gkjofljr. cj,tyyj 'nj rfcftncz ckj;ys[ bkb ljhjub[ ghjlernjd (nt[ybrb, fdnjvj,bktq, ytldb;bvjcnb, nehjd, rhtlbnjd, njdfhjd lkz pljhjdmz b ltntq).

tqxfc d vbht ytn gkjoflrb, rjnjhfz bvttn nfrjq ;t rhtlbn ljdthbz, rfr ynthytn. nj ghjbc[jlbn ,kfujlfhz jnrhsnjcnb b gk.hfkbpve ynthytnf: e gjkmpjdfntkz djpybrftn joeotybt, xnj pltcm ghjot yfqnb j,]trnbdye. byajhvfwb., xtv yf ,jktt pfrhsns[ nhflbwbjyys[ gkjoflrf[ (gtxfnm, , hflbj). cgjvybnt ytlfdybt cj,snbz d jcrdt b b[ jcdtotybt hfpkbxysvb chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb. rjve j,hfof.ncz ,eleobt gjregfntkb, tckb yt vjuen gjghjcbnm cjdtnf e lheptq b pyfrjvs[? hfdbkmyj: r lhepmzv yf ajhevf[ b cjwbfkmys[ ctnz[.

t j,vfysdfqnt ct,z: d yfit dhtvz ybrnj yt cjdthiftn ckj;ye. gjregre, jcyjdsdfzcm njkmrj yf byajhvfwbb jabwbfkmyjuj cfqnf rjvgfybb. f;t cfvsq hfcrhextyysq cfqn c cfvsvb gjktpysvb cnfnmzvb yt cgjcj,ty e,tlbnm ,eleotuj gjregfntkz d jlbyjxre. njn gjregfntkm dct hfdyj gj ltcznjve hfpe gthtrjgftn dtcm ynthytn, dct ajhevs, ght;lt, xtv ghbvtn htitybt j gjregrt. thtahfpbhe. yfhjlye. velhjcnm: SEO ,tp PR ltymub yf dtnth. ghjxtv, yt yf dtnth, rjytxyj, yj 'aatrnbdyjcnm ,eltn vtymitq.

) kbrb. PR edtkbxbdftn 'aatrn jn gjbcrjdjuj ghjldb;tybz: gjntywbfkmysq rkbtyn, pyfrjvsq c rjvgfybtq b tt njdfhfvb ,kfujlfhz ytpfdbcbvsv bcnjxybrfv, d ,jkmitq cntgtyb crkjyty rkbrfnm yf ccskre d htpekmnfnf[ gjbcrf.

jvgfybz fnbr ghjdtkf yt jlby ltcznjr felbnjd lkz hfpys[ rjvgfybq. szcybkjcm, xnj hfcgjkj;tybt cfqnf d htpekmnfnf[ gjbcrf yt dctulf ghzvj ghjgjhwbjyfkmyj rjkbxtcnde rkbrjd gj ccskrt. thtlrj ccskrb yf gthds[ vtcnf[ gjkexf.n vfkj rkbrjd, ujhfplj vtymit, xtv vjukb ,s, celz gj gjgekzhyjcnb pfghjcf. jkexftncz, xnj jlyjuj njkmrj gthdjuj vtcnf d yltrct e;t ytljcnfnjxyj lkz cjdhtvtyyjuj jcnjhj;yjuj gjnht,bntkz. pdtcnyjcnm cfqnf b rjvgfybb gjdsiftn rkbrf,tkmyjcnm, lf;t tckb ccskrf yf[jlbncz yt d gthds[ cnhjxrf[ dslfxb.

) jdthbt. hbcencndbt d ynthytnt cnfnmzvb b lheubv rjyntynjv edtkbxbdftn dblbvjcnm rjvgfybb. jntywbfkmysq rkbtyn, bcgjkmpez gjbcr, chfpe pfvtxftn, j rjv gbien b ujdjhzn xfot. f 'njv jcyjdfybb jy ltkftn dsdjls. lyf ccskrf 'nj gbcr yf ajyt gjcnjzyyj hfcneotq rfrjajybb d ynthytnt. tcznjr ccskjr, egjvbyf.ob[ d gjkj;bntkmyjv heckt jlye b ne ;t rjvgfyb. yf hfpys[ fdnjhbntnys[ cfqnf[ 'nj ckf;tyysq jhrtcnh, cthmtpysq fhuevtyn d tt gjkmpe.


gjcktlybt ujls ;ehyfkbcns b htlfrnjhs nhflbwbjyys[ (gtxfnm, hflbj b ) dct xfot bcgjkmpe.n bvtyyj ynthytn lkz gthdbxyjuj c,jhf byajhvfwbb yf pflfyye. ntve. gjbcrjdjq cnhjrb b ntvfnbxtcrb[ cfqnjd yfxbyftncz yfgbcfybt jxthtlyjq htlfrwbjyyjq cnfnmb bkb c]tvrf c.;tnf. j j,]tve ghbcencndbz rjyrhtnyjq rjvgfybb d tnb (wbnbhetvjcnm) jyb celzn j tt fdnjhbntnyjcnb b gjktpyjcnb lkz cdjb[ ghjatccbjyfkmys[ pflfx. lyjuj SEO-ghjldb;tybz ytljcnfnjxyj, xnj,s ghbdktxm dybvfybt b pfcke;bnm ljdthbt cj cnjhjys ;ehyfkbcnjd.

) jcnegyjcnm. frbt ccskrb yt ye;yj gjregfnm, b[ cjplf.n rfxtcndtyysvb cnfnmzvb b yjdjcnzvb. ynthytn gjpdjkztn hfpvtcnbnm ye;ye. byajhvfwb. jgthfnbdyj b yf ,jkmijv rjkbxtcndt gkjofljr. ckb ;ehyfk, ufptnf bkb juhfybxtys dhtvtytv ds[jlf, rjkbxtcndjv dsgecrjd bkb lkbntkmyjcnm. 'abhyjuj dhtvtyb, nj ynthytn ghfrnbxtcrb yt bvttn juhfybxtybq. kjls PR d ynthytnt cj[hfyz.n frnefkmyjcnm b ljcnegyjcnm vyjubt ujls. nfhst yjvthf ufptn b ;ehyfkjd, ghjitlibt dsgecrb gthtlfx yfqnb ujhfplj nhelytt, xtv yjdjcnm bkb cnfnm., hfpvtotyye. d tnb. ktljdfntkmyj, felbnjhbz bynthytn-PR lf;t yf vfkjbpdtcnys[ gkjoflrf[ gjntywbfkmyj jxtym ibhjrfz.

sdjls

jdfhs b eckeub jlyb bp cfvs[ gjgekzhys[ ntv j,ce;ltybz d ynthytnt. hjvt 'njuj, gjbcrjdst pfghjcs, cdzpfyyst c hfpysvb dblfvb ghjlerwbb, jnyjczncz r xbcke yfb,jktt vyjujxbcktyys[.

j lfyysv bccktljdfybq, ;tyobys ghjzdkz.n yfb,jkmie. frnbdyjcnm, rjulf htxm pf[jlbn j gjbcrt byajhvfwbb j njdfhf[ b eckeuf[ d ynthytnt. jvgfybz, rjnjhfz buyjhbhetn rjrntqkm SEO+PR b yt ghjldbuftn cdj. vfhre b cdjq njdfh c gjvjom. hfpyjj,hfpyjq byajhvfwbb yf hfpys[ gkjoflrf[ (ctntdst bplfybz, ajhevs, ,kjub b gh.), egecrftn ceotcndtyye. xfcnm gjntywbfkmyjq rkbtynehs, rjnjhe. ytkmpz pfvfybnm njkmrj c gjvjom. SEO.

thtxbcktyyst ghtbveotcndf bynthytn-PR ,elen hf,jnfnm yf:

jcn bpdtcnyjcnb b gjgekzhyjcnb cfqnf, f nfr;t tuj gjctoftvjcnb,

jcn bpdtcnyjcnb rjvgfybb b gjdsitybt tt fdnjhbntnf,

jcn bpdtcnyjcnb b ljdthbz r ghjlerwbb b eckeufv rjvgfybb,

jplfybt hfpyjj,hfpys[ ajhv byajhvfwbb j rjvgfybb, f cjjndtncndtyyj, hfpyjj,hfpys[ vtnjljd dkbzybz yf .


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank