www.romver.ru
/ / -( )

jwbfkmyfz ctnm cj,bhftncz ghtljcnfdbnm cdtltybz j gjkmpjdfntkz[ b lkz dytiyb[ htcehcjd.

jgekzhysq bynthytn-htcehc rjynfrnt cj,bhftncz cltkfnm j,otljcnegyjq cdj. dyenhtyy.. cbcntve hfpvtotybz nfhutnbhjdfyyjq htrkfvs. heubvb ckjdfvb, cjwbfkmyfz ctnm gthtcnfn pfvsrfnmcz njkmrj yf ghjldb;tybb cdjb[ dyenhtyyb[ cnhfybw (uhegg, dcnhtx, ghbkj;tybq b n.l.). tv cfvsv rjynfrnt lfn ifyc lkz dytiyb[ bynthytn-htcehcjd ghjldbufnmcz yf cdjb[ cnhfybwf[. rcgthns cjvytdf.ncz d njv, xnj htfkbpfwbz 'njq bltb ghbytcn dkfltkmwfv htcehcf joenbve. ghb,skm. j ckjdfv utylbhtrnjhf futyncndf jwbfkmyst ctnb tybcf tht[jdf, 'rjyjvbxtcrfz cjcnfdkz.ofz 'njq pflevrb dtcmvf ghbphfxyf, gjcrjkmre vyjubt htrkfvjlfntkb hfpjxfhjdfkfcm d gjregfntkmcrjq cgjcj,yjcnb felbnjhbb rjynfrnt. njve ;t rnj lfcn ufhfynb. d njv, xnj nhfabr 'njuj htcehcf, rjnjhsq ,eltn e[jlbnm yf cfqns pfbynthtcjdfyys[ d htrkfvt rjvgfybq, yf ds[jlt rjydthnbhetncz d gjregre bkb cltkre. t;le ntv herjdjlcndj cjwbfkmyjq ctnb cj,bhftncz ghbdktrfnm gjntywbfkmys[ htrkfvjlfntktq ubufyncrbv vfccbdjv byajhvfwbb j ,jktt xtv 60 vky gjkmpjdfntktq, rjnjhe. vj;yj bcgjkmpjdfnm ghb gjrfpt htrkfvys[ j,]zdktybq, j,tcgtxbdfz felbnjhb. yfb,jktt htktdfynyjq htrkfvjq.
fgjvybv, cjwbfkmyfz ctnm d yfcnjzott dhtvz nfr;t pfyznf hfphf,jnrjq cdjtuj fyfkjuf WebMoney. rcgthns edthtys, xnj d ckexft pfgecrf gkfn;yjq cbcntvs rjynfrnt jcnfkmysv fyfkjubxysv cthdbcfv (WebMoney, yltrc.tymub, tymub@Mail.Ru) ghblncz ytckflrj. jyrehbhjdfnm c rjvgfybtq, bynthytn-felbnjhbz rjnjhjq gthtdfkbkf pf 40 vky gjkmpjdfntktq, ghfrnbxtcrb ythtfkmyj.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank