, :


   www.romver.ru
/ /( )

hflbwbjyyj rf;lsq htrkfvysq atcnbdfkm t;tujlyj j,yjdkztn cdjq abhvtyysq cnbkm. ylhtq judby hfccrfpsdftn j njv, jnrelf dpzkcz yjdsq bvbl; XI btdcrjuj t;leyfhjlyjuj atcnbdfkz htrkfvs, b gjxtve fdnjh jcnfyjdbkcz bvtyyj yf 'njv dfhbfynt.
ylhtq judbycnm frcbjvf ghfdbkmye. htrkfvye. blt. j,]zcyznm yt ye;yj,jyf cfvf dct j,]zcyztn. frfz bltz hf,jnftn rfr yfhrjnbr. jnht,bntkb c hfpysvb drecfvb b jgsnjv nhfrne.n bvbl; d vthe cdjtq bcgjhxtyyjcnb. rfqa jn ytuj gjkexf.n hfpysq. byjulf b djdct yt gjkexf.n. j d cevvt 'aatrn ufhfynbhjdfyyj gjkj;bntkmysq ghjlern gjregf.n, ,htyl pfgjvbyf.n.
bhtrnjh btdcrjuj atcnbdfkz htrkfvs, frcbv fpt,ybr, gjghjcbk vtyz yfgbcfnm ytcrjkmrj ckjd j njv, jnrelf dpzkcz bvbl; XI atcnbdfkz, gjxtve vs jcnfyjdbkbcm yf 'njv dfhbfynt b n. l. b n. g. f! tkj gbnthf vtnfnm vjkybb, f yt exbnm reh ytcnb pjkjnst zqwf. z ,s tuj dt;kbdj gjckfk ... yj dcgjvybk ctvbyfh d fhmrjdt, rjnjhsq ghjdjlbk ytcrjkmrj lytq yfpfl.
neltyns, ;ehyfkbcns b cbvgfnbyst ltdeirb dctulf pflf.n jlyb b nt ;t djghjcs gj gjdjle, rfpfkjcm ,s, jxtdblys[ dtotq: rfr gjzdbkfcm bltz, gjxtve ds tt cxbnftnt hf,jnf.otq, jnrelf nfrfz cnbkbcnbrf gjlfxb?
fr xnj 'njn ltcrhbgiy yt lkz vjycnhjd, f lkz k.ltq, rjnjhsv 'nj htfkmyj gjvj;tn cltkfnm hf,jne, yfgbcfnm ntrcn bkb e,tlbnmcz, xnj ujnjds[ htwtgnjd yt ,sdftn, yj ,k.lj vj;yj bcgjhnbnm ytghfdbkmysvb byuhtlbtynfvb.
frcbv j,jpyfxbk pflfxe ghb,kbpbntkmyj nfr: s dct pyftim cfv rnj vs, xnj vs, lkz rjuj vs. p j,zpfntkmys[ cbvdjkjd hs,rf, djrheu rjnjhjq dct rhenbncz, f, dghjxtv, vj;tn b yt dthntnmcz, rfr d ghjikjv ujle... dcgjvybk nen ;t ahfpe bp dfytwrjuj: jxtncz xtuj-yb,elm ytj,sxyjuj dj,ks, yfghbvth.
j cnfhbyyjve heccrjve j,sxf. vs cjcnfdbkb cgbcjr ckjd, rjnjhst zdkz.ncz jghtltkz.obvb ajhvjj,hfpe.obvb lkz ghjtrnf:
, , , , (rhfbyf).
ot r 'njve hzle ghjnbdyjq ghbkbgfkjq ghbcjcfkcz (yt dbyjdfnfz z jy cfv ghbitk!). ,hfnbdibcm r kbxyjve cfrhfkmyjve jgsne exfcnbz d atcnbdfkt (d btd, rfr yf ghfplybr ehj;fz, gjckt vhfxys[ nheljds[ ,elytq), z lj,fdbk tot d lbhtrnbdyjv gjhzlrt (jy ;t , bkb ) b (yt vjue njxyj crfpfnm, xnj 'nj nfrjt, yj yf ghfdbkmys[ atcnbdfkz[ jyj nfrb tcnm, b 'nj joeoftncz exfcnybrfvb, rfr [fcbls joeof.n ghbcencndbt uj e ntys kfxf). hjvt njuj, , yf vjq dpukzl, ljk;yf ghbcencndjdfnm d zdyjq bkb crhsnjq ajhvt d k.,jq htrkfvt (rfr b d k.,jv ghjbpdtltybb bcreccndf).
tp rjyakbrnf ytn lhfvfnehubb, ,tp lhfvfnehubb ytn bcnjhbb, ,tp bcnjhbb ytn htrkfvs. julf z gsnf.cm gjexfnm cneltynjd yf cxtn vtnjljkjubb yf[j;ltybz j,hfpjd, nfklsxe rfr ghjatccjh abkafrf: obnt d fccjwbfnbdyjv hzle ukfujks, jcj,tyyj ukfujks ltqcndbz 'nj ;bpym!.
thdsv ghb[jlbn d ujkjde cfvjt dthyjt htitybt. ,sxyj.
fr ujdjhzn ghfrnbrb pty b ntjhtnbrb ,jtds[ bcreccnd b htrkfvs.
fpj[bcns yf[jlzn tot cnj, f gjnjv djpdhfof.ncz r gthdjve.
f;t tckb yt djpdhfof.ncz, bp 'nb[ cnf ltcznm, rfr ghfdbkj, ghbujlys
kz ckbdf d ceylexjr bltq, rjnjhst vj;yj ghtlkfufnm lheubv rkbtynfv.
j'njve, 'nb ltcznm ghjwtynjd vs nen b yt gjrf;tv. ot ghbujlbncz djls yfgbnmcz...
thdsv gjzdbkcz j,hfp ytljxtkjdtrf.
jxtve ytlj? ytgjyznyj 'nj e ytuj xeghbyf (xe,), bkb ctuvtyn d jlye ldtyflwfne. bp ,firb dsyekb (bkb dkj;bnm cj,bhf.ncz). nj njxysq gjhnhtn gjnht,bntkz, e rjnjhjuj d ujkjdt jgsnysq kjubcnbr-vfhrtnjkju dctulf yfqltn gecnjt vtcntxrj lkz jxthtlyjq gjhwbb htrkfvyjq lhzyb b byajhvfwbjyyjuj vecjhf. frjq brjkf-,tpgznbldtyflwfnm. lyjdhtvtyyj jncskrf r wbaht 11 d cnfylfhnyjq cbnefwbb djcghbznbz wbath,kfnf.
bhvtyysq cnbkm  2010
j vs ytbcghfdbvst hjvfynbrb b lj cb[ gjh dthbv, xnj htrkfvf vj;tn ytcnb k.lzv lj,hjt, cdtnkjt, dtxyjt. (cj,tyyj yfif edthtyyjcnm d 'njv jrhtgkf gjckt exfcnbz d hfpys[ ghtlds,jhys[ rfvgfybz[))). jn b gjzdbkcz j,hfp s,s txnf.otq j dtplf[ (pdtpl yf yt,t hjdyj jlbyyflwfnm tckb rnj yt gjyzk). trkfvbcns jyb nfrbt..., njkmrj ujdjhzn j ltymuf[, ybpvtyyjv, f cfvb levf.n j djpdsityyjv, htrkfve cxbnf.n bcreccndjv b vtxnf.n ljcnfnm pdtple c yt,f (bcrk.xbntkmyj bp cjpdtplbz mdf). hj 'ne rfhnbyre vyt ;tyf crfpfkf: gjybvf., rjytxyj, xnj ukfdyst cj,snbz yf atcnbdfkz[ ghjbc[jlzn yjxm., yj dfv dtlm pfrfpfyf jabwbfkmyfz dthcbz cj,snbz, lytdyfz?!. huevtyn, jlyfrj.)))
bhvtyysq cnbkm  2010
lyf hs,wf, rcnfnb gjgsnfkfcm ljktntnm lj pdtpl, pf,sd ghj ,bpytc cjdctv, b ghj nj, xnj cnhfiysq tt vj;tn d gjktnt zroj yt p'cnb, nfr [jx gjyflreiedfnb.
fr b ghjbpjikj. fkf yf ntkt cjdctv yt jcnfkjcm, yj gjrf tcnm ujkjdf e htrkfvbcnf Everything will be Ok! hj 'ne rfhnbyre fpt,ybr crfpfk: f ij ; vyt dct rf;lsq ujl lj[ke. hs,e hbce.n? jkmit ytxtuj? s,f-nj tot yt clj[kf!. f, tnmrf, ghtlmzdbk ns fhuevtyn....
bhvtyysq cnbkm  2010
fr ,s nj yb ,skj, exfcnybrb atcnbdfktq dct-nfrb yt ;thnds j,cnjzntkmcnd, f [boybrb. yb yt negzn yf pdtpls jnrhsd hjn, b lf;t yt cnthtuen lj,sxe e djljgjz, f yjczncz d gjbcrf[ lj,sxb, b ;tcnjrj ,hfrjymthcnde.n d byajhvfwbjyys[ gjkz[... j;tn, yfghzve. 'nj b ghjbkk.cnhbhjdfnm? ktcyenm djls yf vtkmybwe fdnjhjd gthdjyfxfkmyjq 'v,ktvs atcnbdfkz? f 'nj ytcrjkmrj xtkjdtr [jhjv crfpfkb xnj-nj nbgf: kfvehysq d fnfrt!. rfr. t fhuevtyn, yj pdexbn rfr-nj eybxb;bntkmyj. tyfdb;e, rjulf e vtyz jn,bhf.n djpvj;yjcnm ghjdtcnb rfcnbyu!
fkmit bltn ghtrhfcyfz bltz, ye cjdctv d ntve, yj gjrfpfnm tt yt vjue, gjnjve xnj tt nen ;t cnshzn lkz rfrjuj-yb,elm lheujuj atcnbdfkz b ,elen ghfds eybdthcfkmyfz e; ,jkmyj. p-pf 'njq eybdthcfkmyjcnb vs tt b pf,hfrjdfkb. tlm vs yt njkmrj hjvfynbrb, yj tot b gjcktljdfntkmyst ,jhws c ukj,fkbpfwbtq. z nfr b djj,ot yf djghjc j njv, gjxtve jnhfcnbk xe,, jndtxf.: f. yfwijyfkmye ltynbxycnm!.
bhvtyysq cnbkm  2010
nj, xnj ;t tcnm d erhfbycrjv ajkmrkjht, cdzpfyyjt c vjhcrjq ntvfnbrjq, b jlyjdhtvtyyj c htrkfvjq b ghtckjdenjq bltynbxyjcnm.? hfdbkmyj! j, j xtv gtkb bnks, j xtv djkyjdfkjcm , b j xtv itgnfkbcm yf dct[ re[yz[ ! jldjlyfz kjlrf d cntgz[ rhfbys! hb xtv pltcm htrkfvf? cghjcbn htlrbq, negjq cneltyn. e, ds gjghj,eqnt ghjlfnm k.lzv nj, xnj bv zdyj yt ye;yj b njulf chfpe gjqvtnt, xnj gjldjlye. kjlre d cntgm hfpvtcnbnm djpvj;yj njkmrj bcgjkmpez ,tityst jnrfns, bltfkmye. cnhfntub., vjoye. pr-gjllth;re, ytnhflbwbjyyst vfhrtnbyujdst [jls, gjkysq pfcth cjwbfkmys[ ctntq b n. l. b n. g.
ot bp gthbcrjgf dblyf gthcgtrnbdf b ntyltywbb hfpdbnbz jnhfckb))).
hfn crfpfk, xnj gjlkjlrf cvtiyj b gjyznyj, fpt,ybr crfpfk, xnj 'nj jxtym cvtiyj b tve kturj j,]zcybnm 'njn j,hfp ct,t b lheubv. tkftv xnj kb?
bhvtyysq cnbkm  2010
tn, nen rfrfz-nj abuyz gjkexftncz, ... gjujyz pf lbcrehcjv e,bkf yfhhfnbdyjcnm. ckb gj-ghjcnjve, nf cfvfz lhfvfnehubz, pf rjnjhe. z nfr hfne., cghznfkfcm d 'ne cfve. gjldjlye. kjlre. nj nfv? nj jyb ltkf.n? f b yt hj,jn kb iktn cgfv c uke,bys? jj,ot nfv tcnm rnj? ckb tcnm, nj gjrf;bnt b[, yfpjdbnt b[ bvtyf, gecnm gjnht,bntkm pyftn cdjb[ dhfujd d kbwj.
f wthtvjybb pfrhsnbz 9-uj btdcrjuj atcnbdfkz, ghj[jlbdibv d cnbkt R-n-B df jdfhbof htxbnfnbdbkb: trkfvbcns, gjlybvbnt herb!. jntkjcm lj,fdbnm, xnj herb ljk;ys gjlybvfnm rkbtyns (gthtl yfibv ytjcgjhbvsv vfcnthcndjv gjvjufnm bv pfhf,fnsdfnm ltymub), xnj,s vs vjukb e yb[ dsuhtcnb dct bp rfhvfyjd (ye yt dct, f nfr, gj vtkjxb). djj,ot yfi ,bpytc, 'nj gjcnjzyyfz djqyf c gthtvtyysv ecgt[jv.
j r cthlwe ghb;ven, nj yf ... gjik.n. '', lf ds b ,tp vtyz 'nj pyftnt ghtrhfcyj.
j pyfrjdsvb cbcntvfvb z j,j;f. hf,jnfnm c ltncndf. yfrb 'nj bkf. bdbkbpfwbz b[ lkz njuj b dsrhbcnfkkbpjdfkf, xnj,s 'ne bke bcgjkmpjdfnm.
ckb yt gj,jbntcm, rjytxyj. rjkmprj yf 'njq ljhj;rt. cnhfiyj. nj yt ,jbncz byjulf dsbuhsdftn. yfrb-cbvdjks 'nj dctulf ghzvjkbytqyj, yt njyrj, pfnj gjxnb dctulf d kj, b ,jkmyj. s pfybvftvcz ctktrwbjyyjq hf,jnjq lfdyj, b ytcrjkmrj hfp vbxehbycrbt jgsns gj crhtobdfyb. cbvdjkjd elfdfkbcm ytcjvytyyj. fvst bpdtcnyst, (ghjcnbnt dtkbrjleiyj, rjkktub, yj 'nj lkz cneltynjd b ghtccs, rfr vs ljujdjhbkbcm, f yt vjq ujkbvsq gbfh) : gkfrfn bpym elfkfcm, b htrkfvyfz rfvgfybz lkz ;ehyfkf byfyc.
bhvtyysq cnbkm  2010
jn b njhryekj cvfcnthbnm bp j,otbpdtcnys[ cbvdjkjd rdbyn'cctywb. htrkfvyjuj ,bpytcf. nj dtxysq hfcrjk,fc dyenhb, dpfbvjjnyjitybz trkfvbcnf c kbtynjv. flfxb c tpekmnfnjv. tkfybq c jpvj;yjcnzvb. yz c ytv. Etc. (vjnhb dsit ghj djqye.)
jytxyj ;t, yfv lbrj gjdtpkj, xnj 'njn atcnbdfkm vj;yj j,jpyfxbnm rfr XI.
njn rhtcnbr c gfkjxrjq ecbkbkb j,hfp d nsczxe hfp, cdzpfkb tuj yfrhtgrj c cj,snbtv. jle (ytgh?) cdzpfkj c b ytj;blfyyj dsnfobkj ,'ruhfeyljv. bgf, evbhftv, yj yt clftvcz. kb yt enjgftv, yj dct hfdyj ghbrfksdftvcz. fqrf ,skf gjcktlybv inhb[jv d 'njv afhct btd yf dhtvz atcnbdfkz cnfyjdbncz rehjhnysv ujhjljv, 26-28 ! edcndetnt? t ,jhbntcm c cj,jq.
bhvtyysq cnbkm  2010
f, xenm yt pf,sk! jxtve herb ;tknst? rfrbvb bv tot ,snm yf ,kfrbnyjv ajyt??? , rfr jndtnbk cnfhsq ht,,t yf djghjc, pfxtv ye;yj j,htpfybt: djj,ot 'nj rhfcbdj!.
P. S. tot ytcrjkmrj jndtnjd yf rjyrhtnyst djghjcs, xnj,s yt gjdnjhznmcz.
rf;bnt, gj;fkeqcnf, yt zdkztncz kb yjdsq kjujnbg ckbirjv ghjdjrfwbjyysv?
nj yt kjujnbg atcnbdfkz, f htrkfvysq bvbl; XI . hbnthbb ghjdjrfwbjyyjcnb ecnfyjdktys gjrf yf ehjdyt ghjnbdyj-ytghjnbdyj. njn bvbl; yt ghjnbdysq.
frjuj htpekmnfnf ds [jntkb ljcnbxm?
ltkfnm dtom, rjnjhfz gjyhfdbkfcm ,s rfr vbybvev frfpxbre (lbhtrnjhe atcnbdfkz), f rfr vfrcbvev ct,t b rjkktufv.
jkexfkb kb ds jnpsds gj gjdjle kjujnbgf?
f, pdjybkb bp flvbybcnhfwbb htpbltynf (rfrjuj, yt enjxybkb) b crfpfkb, xnj rfhnbyrf ghbrjkmyfz.
nj dlj[yjdbkj yf tuj cjplfybt?
jpvj;yjcnm ghbt[fnm d btd, vfnm ujhjljd heccrb[.
hufybpfnjhs XI btdcrjuj t;leyfhjlyjuj tcnbdfkz trkfvs ghjrjvvtynbhjdfkb, xnj kjujnbg ghtrhfcyj jnhf;ftn yt njkmrj gjhzlrjdsq yjvth atcnbdfkz bkb yfkbxbt yf atcnbdfkt gj,tlbntktq, yj b yt cevtdib[ gjkexbnm yfuhfls. s cjukfcys c 'nbv vytybtv? fv yt rf;tncz, xnj 'nj ckbirjv cehjdj gj jnyjityb. r ntv, rnj eqltn c atcnbdfkz yb c xtv?
yt rf;tncz, xnj e htrkfvbcnjd b dhfxtq tcnm jlyj ghjatccbjyfkmyjt rfxtcndj, rjnjhjt gjvjuftn bv gtht;bdfnm ;bpytyyst nhelyjcnb b pfhf,fnsdfnm yf ;bpym [jhjitt xedcndj .vjhf.
, fdnjht
ylhtq judby heccrbq gkfrfnbcn b lbpfqyth d j,kfcnb htrkfvs.
,kflfntkm ,jktt 30 ghtvbq vt;leyfhjlys[ b hjccbqcrb[ rjyrehcjd lbpfqyf b htrkfvs, d njv xbckt: hfy-hb V , Grand-Prix yf I t;leyfhjlyjq btyyfkt gkfrfnjd jkjnfz gxtkf, jcrdf; Grand-Prix XVII atcnbdfkz gkfrfnf d jvjyt, hfywbz b lh.
ylhtq judby zdkztncz xktyjv jccbqcrjq rfltvbb uhfabxtcrjuj lbpfqyf b Alliance Graphique International (AGI). y dscnegfk c ktrwbzvb b vfcnth-rkfccfvb d dtqwfhbb, ehwbb, hfywbb, rhfbyt, bnft.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank