.


   www.romver.ru
/ /( )

fr bpdtcnyj, cj,snbt vtczxyjq lfdyjcnb dpdjkyjdfkj SEO-j,otcndtyyjcnm. bvtyyj nj, xnj yltrc j,yjdbk xfcnm fkujhbnvf, cdzpfyye. c ntrcnjdsv hfy;bhjdfybtv. frbv j,hfpjv yltrc wtypehbhetn seo-ntrcns, d gthde. jxthtlm ghtlyfpyfxtyyst lkz hj,jnjd, f yt lkz k.ltq.
jukfcyj bccktljdfyb. cgtwbfkbcnjd rjvgfybb hbkfy, jgnbvfkmyjt rjkbxtcndj ckjd yf cnhfybwt ljk;yj evtofnmcz d bynthdfk 2900 4000 ckjd. cnhfybwfv c nfrbv j,]vjv ntrcnjd yltrc jnyjcbncz kjzkmytt b ghb hfy;bhjdfybb lfn ,jktt dscjrbt gjpbwbb. htlyzz gjpbwbz nfrb[ cnhfybw vtymit 21, cjj,oftn hbkfy.
hb cjplfybb rfvgfybb d cthdbct fdnjvfnbpbhjdfyyjuj ghjldb;tybz WebEffector gjzdkztncz k.,jgsnyfz cyjcrf jn thutz .lrtdbxf, herjdjlbntkz jnltkf fyfkbnbrb rjhgjhfwbb : cdzpb c gjcktlybvb yjdjddtltybzvb yltrcf vs yfcnjzntkmyj htrjvtyletv yf ghjldbuftvs[ cnhfybwf[ pfrhsnm d NOINDEX ahfuvtyns ntrcnjd, cjlth;fobt dscjre. rjywtynhfwb. rk.xtds[ ckjd. fr gjrfpsdftn jgsn, d gthbjl j,extybz fkujhbnvjd dslfxf jcnftncz ytcnf,bkmyjq 1-3 vtczwf. s ghjljk;bv bpextybt yjdjddtltybq yltrcf b j,zpfntkmyj cjj,obv dfv j, frnefkmys[ vtnjlf[ jgnbvbpfwbb rjyntynf.
djbvb yf,k.ltybzvb ltkzncz exfcnybrb cjjndtncnde.otq ntvs yf ajhevt Searchengines.ru: jxnb dct rjyrehtyns-cnfhj;bkb, uhtibdibt gjhnzyrfvb b ghjctdibt d dslfxt gjckt ddtltybz abkmnhf, ceotcndtyyj gjhtpfkb bkb gjpfrhsdfkb ntrcns noindex b dthyekbcm yf cdjb vtcnf. j ytrjvvthxtcrbv utjytpfdbcbvsv pfghjcfv d jgf[ lj cb[ gjh cnjzn cfqns c j,]tvysvb ntrcnfvb, yj 'nj dgjkyt kjubxyj lkz nfrb[ pfghjcjd.
ckexft, tckb gjpbwbb dc-nfrb ghjctlf.n, f gj,jhjnmcz pf yb[ [jxtncz, SEOpult ghbdjlbn hzl vtnjlbr:
1. cnfdkztv ceotcnde.obq ntrcn e,bhftv njxyst d[j;ltybz egfdib[ pfghjcjd, pfvtyzz b[ yf cbyjybvs (vj;yj bcgjkmpjdfnm ghfde. rjkjyre lbhtrnf bkb nj, xnj ghbltn d ujkjde) fghbvth: bys vtyztv yf htpbyf, gjrhsirb b n.l.
2. cnfdkztv ceotcnde.obq ntrcn, yj e,bhftv f,pfws ntrcnf, cjlth;fobt ,jkmijt rjkbxtcndj d[j;ltybq rk.xtdjuj ckjdf. ,bhfnm ye;yj njkmrj njn ntrcn, rjnjhsq yt ghtlcnfdkztn lkz gjkmpjdfntkz gjkmpe.
3. trcn gthtgbcsdftv yf yt,jkmijq (yt ,jktt 4-5 d[j;ltybq rk.xtdjuj ckjdf, lf;t , j,]tv lj 3000 cbvdjkjd), cnfhsq ntrcn e,bhftv. ckb ghjldbufkjcm vyjuj pfghjcjd yf 'ne cnhfybwe, nj ytj,[jlbvj egjnht,kznm 4-5 hfp, 2-3 hfpf, ljcnfnjxyj 1 hfp.
4. thtgbcsdftv ntrcn ckj;ysv cgjcj,jv. thdjt dsltkztv pfghjc bp ghjldbuftvs[ yf cnhfybwe, cvjnhbv gj ytve yf gthdst 10-20 htpekmnfnjd dslfxb yltrcf. sltkztv lkz ct,z, rfre. gjktpye. byajhvfwb. lkz gjkmpjdfntktq ghtlkfuf.n yf 'nb[ cfqnf[.

jhbubyfk searchengines.ru/news/archives/008497.html
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank