SEO ?


   www.romver.ru
/ / SEO ?( )

fhrtnbyujdsv b SEO-futyncndfv gjhf pf;bufnm pdtpls. nj ye;yj yt rjve-yb,elm, rfr ujdjhbk fzrjdcrbq, f cfvbv futyncndfv. gfcb,j rhbpbce: e yfc lkz 'njuj tcnm dct pfrjyyst ghtlgjcskrb.

rfrb[ pdtplf[ htxm? jpdjkmnt cltkfnm yt,jkmijq 'rcrehc d ,bpytc-fcnhjyjvb.. j cb[ gjh yt,jcrkjy ,bpytcf ,sk, rfr ,s crfpfnm, ytgjkyjwtyysv. uj erhfifkb b ghjljk;f.n erhfifnm pdtpls njkmrj gthdjq dtkbxbys: dkfltkmws ,jkmib[ pfdjljd b gfhj[jljd b njg-vtytl;vtyn rjvgfybq. jcvjnhbnt, rnj htuekzhyj gjzdkztncz d b ynthytnt. dtpl vtymitq dtkbxbys d yt,t ,bpytcf ghjcnj yt ceotcndetn. b jlyjve njg-vtytl;the d ujkjde yt ghbltn ghjldbufnm pf cdjq cxtn hzljdjuj cjnhelybrf bkb [jnz ,s eghfdktywf chtlytuj pdtyf. f;t cfvst gthcgtrnbdyst bp hf,jnybrjd jcnf.ncz d ntyb.

kexitv ckexft [jhjibq cgtwbfkbcn vj;tn cfv, pf cdjq cxtn jhufybpjdfnm gthcjyfkmysq ,kju bkb dsdtcbnm d ynthytnt htp.vt, yj ghb 'njv tuj ,eltn crjdsdfnm ,jkmijt xbckj juhfybxtybq:

ytkmpz dsdtibdfnm gjhnajkbj hf,jn, n. r. jyj ghbyflkt;bn rjvgfybb,

ytkmpz gbcfnm j cj,snbz[ d rjvgfybb b lfdfnm bv kbxye. jwtyre,

ytkmpz dscnegfnm jn cdjtuj bvtyb d b ujdjhbnm jn kbwf rjvgfybb.

jj,ot ytkmpz frnbdyj ghjldbufnm cdjt bvz b yfdsrb: 'nj chfpe dspjdtn gjljphbntkmyjt bkb lf;t dhf;lt,yjt jnyjitybt cj cnjhjys herjdjlcndf.

j vyjub[ ckexfz[ gjpbwbz herjdjlcndf gjyznyf b jghfdlfyf, jcj,tyyj rjulf vs ujdjhbv j vfhrtnbyujds[ b SEO-futyncndf[. thtcxeh hfcrhextyysq cgtwbfkbcn vj;tn pfpdtplbnmcz b yfxfnm gthtvfybdfnm rkbtynjd, f gjnjv b djdct, edjkbdibcm, jnrhsnm rjynjhe-rjyrehtynf. tcrjynhjkmysq cjnhelybr vj;tn yfujdjhbnm dczrjq xeib d cdjtv ,kjut bkb jn bvtyb rjvgfybb lfnm nfrjq rjvvtynfhbq , xnj gjnjv ybrfrjq fybi yt gjvj;tn jncnbhfnm gznyf jn bcgfxrfyyjq htgenfwbb.

dct-nfrb ghbikj dhtvz pflevfnmcz j cjplfybb yt,jkmijq rjkktrwbb ghbldjhys[ pdtpl vtymitq dtkbxbys. gthbjl rhbpbcf djphjckf hjkm xtkjdtxtcrjuj afrnjhf ghb ds,jht futyncndf. pdtcnyjve cgtwbfkbcne ljdthz.n ,jkmit, xtv uhjvrjve bvtyb abhvs. trjnjhst rjvgfybb ghjcnj yt gjybvf.n, pfxtv gkfnbnm futyncnde pf SEO, rjulf rfxtcndtyysq cgtwbfkbcn (vyt nen tuj gjcjdtnjdfkb) cltkftn dct nj ;t cfvjt pf vtymibt ltymub. frbt cgtwbfkbcns yf[jlzncz c gjvjom. pyfrjvs[, xthtp cfqns nbgf hbkfyc.he, yf ajhevf[, f nfr;t c gjvjom. cjwbfkmys[ ctntq lkz vtytl;thjd (RB, Professionali, Facebook, LinkedIn).

ynthtcyj, xnj dkfltkmws b njg-vtytl;ths yfxfkb jcjpyfdfnm df;yjcnm kbxyjcnb d ghbdktxtybb b elth;fybb rkbtynf. fghbvth, djpybrkf vjlf yf rjhgjhfnbdyst rfktylfhb c bpj,hf;tybtv cjnhelybrjd. erjdjlbntkb hzlf rjvgfybq yfxfkb dscnhfbdfnm gjkbnbre d cnbkt f dct jndtxf. kbxyj z b fkeqntcm kbxyj vyt, dcktl pf xtv yf cfqnf[ gjzdbkbcm gthcjyfkmyst rjynfrnyst lfyyst utythfkmys[ lbhtrnjhjd b lf;t dkfltkmwtd.
j cnjhjys dkfltkmwf 'nj rhfcbdsq b cbkmysq ;tcn, yj c njxrb phtybz 'aatrnbdyjcnb nfrfz ghfrnbrf yfgjvbyftn ytlfdy.. bcnjhb. ghj cfhfnjdcrb[ xbyjdybrjd. ckb rnj-nj yt gjvybn: d yjdjcnz[ gjrfpfkb, rfr cfhfnjdcrbq xbyjdybrb, drk.xfz, rf;tncz, ukfde flvbybcnhfwbb, dsikb c kjgfnfvb hfcxbofnm ljhjub jn cytuf. byjdybrb [jntkb ntv cfvsv ghjltvjycnhbhjdfnm cdj. ,kbpjcnm r yfhjle b ujnjdyjcnm gjvjxm d cdzpb c nz;tksvb gjujlysvb eckjdbzvb. f cfvjv ltkt, cfhfnjdcrjt yfxfkmcndj ljrfpfkj dctq cnhfyt ytcgjcj,yjcnm jhufybpjdfnm hf,jne rjvveyfkmys[ cke;,, n. t. nt[, rnj ljk;ty jxbofnm ujhjl jn cytuf. ckb dct ljhjub b genb dtlen r cfvjve ukfdyjve - 'nj gjdjl yt lkz ujhljcnb, f lkz gthtcnhjqrb d jhufybpfwbb.

ckb rkbtyne df;yj yt njkmrj nj, c rfrbv futyncndjv jy hf,jnftn, yj b rnj bvtyyj pfybvftncz tuj ghjtrnfvb, lfdfqnt cjplfdfnm pf cxtn futyncndf b c tuj gjvjom. bp kexib[ cjnhelybrjd pdtpl. frbv j,hfpjv, vs cvj;tv cjplfnm VIP-zlhj cjnhelybrjd, rjnjhjt ,eltn pfybvfnmcz cfvsvb ckj;ysvb b ghb,skmysvb ghjtrnfvb, f nfr;t exfcndjdfnm d cfvs[ ytghjcns[ ntylthf[. thcjyfkmyfz bpdtcnyjcnm b jgsn cgtwbfkbcnf vj;tn bcgjkmpjdfnmcz rfr jlby bp fhuevtynjd lkz ghbdktxtybz yjdjuj rkbtynf.

eotcnde.n hfpyst vtnjls ajhvbhjdfybz pdtplyjq rjvfyls. fvsvb 'aatrnbdysvb vjuen cnfnm:

 • cjplfybt gthcjyfkmyjuj ,kjuf cgtwbfkbcnf,
 • cjplfybt jnltkmyjq cnhfybxrb yf cfqnt futyncndf,
 • cjplfybt gthcjyfkmyjuj cfqnf b tuj ghjldb;tybt pf cxtn futyncndf,
 • dsltktybt ,.l;tnf yf ljgjkybntkmyst ghtlcnfdbntkmcrbt hfc[jls,
 • PR-ghjldb;tybt d yt njkmrj herjdjlcndf, yj b ytrjnjhs[ kexib[ cjnhelybrjd.

ct 'nb vthjghbznbz ghjdjlzncz pf cxtn futyncndf, pflfxf pdtpls - cjjndtncndjdfnm bvbl;e gthdjrkfccyjuj ghjatccbjyfkf. kz nfrb[ cgtwbfkbcnjd vj;tn ,snm cjplfy hzl gjckf,ktybq. v ,eltn hfphtityj ,tp kbiyb[ jukzljr yf herjdjlcndj rjvvtynbhjdfnm cj,snbz b jndtxfnm yf djghjcs , ujdjhbnm jn bvtyb futyncndf b jn cdjtuj bvtyb exfcndjdfnm d rjyathtywbz[ b ctvbyfhf[. njbn kb ujdjhbnm, xnj gjntywbfkmyfz djpvj;yjcnm ds,bnmcz d pdtpls cnfytn ljgjkybntkmysv cnbvekjv d rfhmthyjv ghjldb;tybb cjnhelybrf?

cnftncz jnrhsnsv djghjc j ,tpjgfcyjcnb futyncndf. fr pfcnhf[jdfnmcz jn ytlj,hjcjdtcnyjcnb pdtpls, rjnjhfz htibkf edtcnb rkbtynf? fr bp,t;fnm ytghjlevfyys[ ckjd b ltqcndbq VIP-cgtwbfkbcnf? vjue ghtlkj;bnm cktle.obt ghjabkfrnbxtcrbt chtlcndf:

 • frk.xtybt ljgjkybntkmyjuj ljujdjhf cj pdtpljq, ult ,elen jgbcfys tt ghfdf b j,zpfntkmcndf gthtl futyncndjv,
 • fghtn yf jnrhsnbt rjyrehbhe.otuj ,bpytcf d ntxtybt, yfghbvth, 1 ujlf gjckt edjkmytybz,
 • nhfayst cfyrwbb d ckexft gthtvfybdfybz rjyrehtynf. fghbvth, pdtplf ljk;yf ,eltn rjvgtycbhjdfnm bplth;rb yf cdj. hfcrhenre.
 • frk.xtybt chjxys[ rjynhfrnjd (yfghbvth, yf 1 ujl) c j,zpfntkmyjq rjvgtycfwbtq, tckb pdtplf htibkf ljchjxyj hfpjhdfnm rjynhfrn.

ycnbnen vfks[ pdtpl gjrf njkmrj pfhj;lftncz, yj tuj vj;yj dcnhtnbnm dyt futyncnd. fghbvth, rjvgfybz Diskus, ctnm vfufpbyjd gj ghjlf;t j,jheljdfybz lkz lfqdbyuf, yf cdjtv cfqnt ghjldbuftn jnltkmys[ cjnhelybrjd, vtytl;thjd gj ghjlf;fv.
jvgfybz fhb;fyrf (;tycrjt ,tkmt) c gjvjom. cdjtuj gjgekzhyjuj ,kjuf lftn djpvj;yjcnm dsltkbnmcz ytrjnjhsv herjdjlbntkzv pdtymtd. ,kjujcatht gjkexbkj bpdtcnyjcnm bvz kmub dfyjdjq, vtytl;thf rjvgfybb E-pochta, ,kju rjnjhjq gjkmpetncz gjllth;rjq rjvgfybb.


3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank