www.romver.ru
/ /( )

"hb xerjncrb[ velhtwf
ndthlzn-ndthlzn vyt ,tp rjywf:
"tnfkk yt ghbytctn gkjlf,
buhf yt cnjbn cdtx, f htpekmnfn - nhelf!"


(jq, "kk.vbybtdst juehws")

,sxyj rfr dczrbq edf;f.obq ct,z ghjgjdtlybrgcb[bfnjh ukfdhtl, gbie rjkjyre ghj ,eleott. hjiksq hfp ,sk cdznjxysq rb,thgfyr, nj tcnm rfr ,s afynfcnbrf. tgthm z gj rjynhfcne htibk yfgbcfnm ytxnj ghfrnbxyjt.

jxytt, ghjljk;bnm. jt ghjikjujlytt gjcj,bt lkz heccrb[ cnfhnfgobrjd cjlth;fkj ctvm fynb-cjdtnjd. hbnbrb jcj,tyyj heufkb cjdtn #4, ghj "dsvjhf;bdfybt cnfhnfgf" - ltcrfnm, e yfc nen dct nfr ,scnhj, rjyrehtywbz, njhvjpbnm ytkmpz. e, ntgthm z vjue ghbpyfnmcz: cjdtns 'nb z ghjdthzk yf cj,cndtyyjv cnfhnfgt.

uj bltz djpybrkf ktn djctvm yfpfl - yj d cjjndtncndbb c gthdsv ghfdbkjv dsitegjvzyenjuj fynb-gjcj,bz, bltz vyjujrhfnyj jnrkflsdfkfcm d cgtwbfkmysq ltdfqc gjl yfpdfybtv longbox. fntv, dtcyjq 2007 ujlf, ,sk cltkfy ldb;jr - b "pfvjhj;ty" yf gjknjhf ujlf, rfr cjdtnetn nj ;t gjcj,bt. brfrb[ bynthtcys[ fyfkjujd d eytnt pf 'nj dhtvz yt gjzdbkjcm, ybrfrb[ hfpjxfhjdfybq jn njhvj;tybz z yt bcgsnfk. fnj cthmtpyj gthtcvjnhtk rjywtgwb., rjulf dthyekcz r ytq d 2008 ujle.

nfr, ghjikjq jctym. vjq cnfhnfg yfrjytw jnrhskcz... d dblt pfrhsnjuj rke,f gj kbxysv ghbukfitybzv (jgznm ;t, rfr cjdtnjdfkjcm d njv ;t fynb-gjcj,bb). ntgthm z ghtlkfuf. dfv tot gfhe fynb-cjdtnjd lkz heccrb[ cnfhnfgobrjd. j;t yf cj,cndtyyjv jgsnt.

(8) htptyneqnt ghjlerns, f yt "djpvj;yjcnb"

fdthyjt, z jxtym fh[fbxysq xtkjdtr. j rjulf z ghb[j;e d htcnjhfy, vtyz cjdctv yt bynthtcetn "djpvj;yjcnm gjcvjnhtnm nhfyckzwbb dtleob[ cntqrjd vbhf" bkb "djpvj;yjcnm ghbujnjdbnm cj,cndtyysq cntqr bp cj,cndtyys[ ghjlernjd yf xe;jq gkbnt". thjznyj, z djj,ot cjwbjgfn, gjnjve xnj vtyz lf;t yt bynthtcetn "djpvj;yjcnm j,celbnm cntqrb ghjiks[ ktn c jlyjrkfccybrfvb". tyz bynthtce.n njkmrj cntqrb, b[ cnjbvjcnm b xtv ,s b[ pfgbnm.

jpdhfofzcm d eytn, z yf,k.lf. cjdthityyj lheue. rfhnbye. jhjib[ byajhvfwbjyys[ ghjlernjd pltcm ghfrnbxtcrb ytn. fnj ,ehyj ghjwdtnftn "hsyjr djpvj;yjcntq" - jn djpvj;yjcnb djqnb d tnm yf rfrjq-nj pfghtltkmyjq crjhjcnb (pfxtv?) lj djpvj;yjcnb gjrhfcbnm pf,jh rfrjuj-nj ktdjuj jvf jqthf, pfgkfnbnm pf 'nj ltymub b tot jrfpfnmcz bpyfcbkjdfyysv htrkfvjq b [frthfvb (e rjuj ytlfdyj erhfkb gfhjkm r - ds xedcndetnt xnj-nj gj[j;tt, f?)

nj yt xtq-nj gkfy, nfrjdf ghbhjlf cfvjq chtls. turjcnm rjgbhjdfybz wbahjds[ j,]trnjd, d cjxtnfybb c bpkbiytq jnrhsnjcnm. ynthytnf dtlen r [fkzdjyjvbrt, nj tcnm r nfrjq vjltkb ,bpytcf, rjulf ghjlern hfplftncz ,tcgkfnyj. ,tcgkfnyfz hfplfxf, d cdj. jxthtlm, dtltn r bltt cyb;tybz ct,tcnjbvjcnb ghjlernf lj yekz. nfrjq cbcntvt yfb,jktt dsujlysv ghjlernjv cnfyjdbncz .

bjkjub lj cb[ gjh cgjhzn, zdkztncz kb dbhec ajhvjq ;bpyb: c jlyjq cnjhjys, jy hfpvyj;ftncz, yj c lheujq - 'nj yt jnltkmysq jhufybpv, f kbim gfhfpbnysq recjr jlf. jdyj nf ;t bcnjhbz c yfibv ctntdsv gctdlj-ghjlernjv "djpvj;yjcntq". fxtv dshfobdfnm rjhjd b jdtw, tckb vj;yj cjplfdfnm jxtym ltitdst dbhecs, rjnjhst ecgtiyj dsrfxbdf.n ltymub - kb,j yfghzve. (abibyu), kb,j d rfxtcndt igbjycrj-htrkfvyjuj bycnhevtynf. tubcnhfwbz d bkb "tqc,ert" - djn ns b pfhf;ty. titdkt, xtv pf uhji.

frbv j,hfpjv, vjq fynb-cjdtn "ghtptynjdfnm ghjlerns" zdkztncz gjktpysv [jnz ,s gjnjve, xnj htpekmnfnjv dfitq hf,jns vj;tn cnfnm ytxnj, xtuj yt ltkf.n lheubt. pyfxbn, 'nj vj;tn cnfnm jxtym djcnht,jdfyysv. ybrfkmyjt jhujdjt htlkj;tybt, tckb ujdjhbnm yf ithifdjv zpsrt vjhutnbyuf. (s yt pyftnt, xnj nfrjt "vjhutnbyu"? nj yjdsq 'rjyjvbxtcrbq nthvby gfljyrjd, rjnjhst dctulf cnhtvzncz gjkexbnm ,jkmit: more_getting).

(9) fr 'nj ltkfnm? "s, njdfhbo, czlmnt yf gjk..."

jpvj;yj, dfc elbdbkj jgbcfyyjt dsit ujcgjlcndj dbhecjd. tlm cxbnftncz, xnj ynthytn - 'nj rkfltpm byajhvfwbb. trcns, ajnrb, abkmvs: hfpdt 'nj yt "ghjlerns"? rcnfnb, ,bjkjubxtcrfz fyfkjubz pltcm nj;t hf,jnftn - bvtyyj dbhecs jndtncndtyys pf hfpyjj,hfpbt ajhv ;bpyb yf tvkt. jxyj nfr ;t dbhecyfz [fkzdjyjvbrf ynthytnf d rfxtcndt gj,jxyjuj 'aatrnf cjplfkf vyj;tcndj dczrjuj rjyntynf. nj b tcnm "ghjlern"?

t cjdctv. htlcnfdmnt ct,t vjht-jrtfy. ytuj dgflftn vyj;tcndj ghtcys[ htr b hexmtd. j yf[jlzcm gjchtlb vjhz, ds vj;tnt evthtnm jn j,tpdj;bdfybz, gjnjve xnj yt vj;tnt dsxthgyenm bp vjhz cnfrfy ghtcyjq djls. tot d vjht vyjuj hs,s. j ds evhtnt jn ujkjlf, gjnjve xnj yt vj;tnt tt gjqvfnm.

f ctujlyziybq ltym dct eljxrb lkz kjdkb byajhvfwbb d ynthytnt ckbirjv ytghjcns. flj bvtnm hf,jnf.obq rjvg bkb cvfhnajy, jgkfxtyyjt gjlrk.xtybt r ynthytne, ,hfepth, gjxne, gjbcrjdbr, fuhtufnjh (rf;ljt - cj cdjbv jnltkmysv zpsrjv yfcnhjtr) b tot nhb-xtnsht yf,jhf kjubyjd b gfhjktq d hfpys[ cthdbcf[... f[ lf, tot fynbdbhec, xnj,s yt erhfkb 'nb gfhjkb. tot ye;yj htuekzhyj "j,yjdkznm" , ,hfepth b dct jcnfkmyjt. rjvg nj;t. dct 'nj njkmrj lkz njuj, xnj,s ghjxtcnm yjdjcnm bkb crfxfnm bynthtcye. ryb;re? telbdbntkmyj, xnj j,sxysq xtkjdtr "njytn" d 'njv vjht. b,j yfxbyftn gbnfnmcz gthdsvb gjlceyensvb tve cehhjufnfvb b cbvekzrhfvb.

fr vj;yj bpvtybnm cbnefwb.? rhe;f.obt vjhutnjkjub e,t;lf.n cdjb[ hf,jnjlfntktq, xnj dct yfkflbncz c hjcnjv ynthytnf. tcrfnm, dct hf,jxbt b rjk[jpybws d rjywt rjywjd gjlrk.xfncz, b ahtyljdfnmcz yfexfncz, b RSS-gjlgbcrb jajhvkznm, b gjbcrjv gjkmpjdfnmcz. uf, ofc. fpvtxnfkbcm.

xtdblyj, xnj htitybtv ghj,ktvs "wbahjdjuj ythfdtycndf" ljk;ys pfybvfnmcz yt gjnht,bntkb, f cj,cndtyyj nt, rnj ghjbpdjlbn "wbahjdjt". flj ghjcnj hfpltkbnm ghjbpdjlcndj ghjlernf (ynthytn) b tuj ljytctybt lj gjkmpjdfntkz (yt ynthytn, f ,jktt ghjcnst b ghbdsxyst rfyfks). f vyjuj kb djj,ot djpvj;yj "yjds[" bynthatqcjd lkz xtkjdtrf, xmz fyfnjvbz yt vtyztncz nsczxtktnbzvb? j;tn kb jy yjhvfkmyj djcghbybvfnm nhb 'rhfyf c ltcznm. jryfvb, rjulf e ytuj ldf ukfpf?

f 'njv cnhjbncz rjywtgwbz "ytjfh[fbrb", rjnjhe. z jgbcsdfk rjulf-nj d hjvfyt "2048". yf "t,gkfytnt" nfrbt inerb vtkmrfkb yt hfp. rf;tv, 'vgfnbxtcrbt cbufhtns, ytrbq hfpdktrfkmyj-rjvveybrfwbjyysq ltdfqc, pfvfcrbhjdfyysq fh[fbxysv bynthatqcjv. heujq ghbvth - d hfccrfpt "kz;rf".

kb;t r yfitq htfkmyjcnb: yf jcyjdt ,kjujd e;t ltkf.ncz ,evf;yst ufptns b ,evf;yst rybub. p ctntds[ gjlrfcnjd vj;yj cj,hfnm rkfccbxtcre. hflbjcnfywb.. bp ctntdjuj fcnhjkjubxtcrjuj cthdbcf - yfcnjzotuj jhfrekf d dblt rfvtyyjq ,f,s yf [jkvt.

jytxyj, nfrjq gjl[jl nht,etn kjvrb cnthtjnbgjd. tjfh[fbrf geuftn hfabybhjdfyys[. njq ;t ryb;rt "2048" e vtyz egjvbyfkcz "nfvgjy-;ehyfk". fpfkjcm ,s, elj,yfz inerf - b yjdjcnb hfccrfpsdftn, b ububtyf jlyjdhtvtyyj, f gjnjv d eybnfpt hfcndjhztncz. ds, yt dct ujnjds ghbyznm nfrjt yjditcndj. tczw yfpfl z egjnht,bk dshf;tybt "nfvgjy-;ehyfk" d jnyjitybb bplfybz "Mamas&Papas" (ghfdbkmysq heccrbq gthtdjl - "fvjxrb&syrb"). nbv ukzywtv lkz pfktntdib[ f,hb herjdjlbn bpdtcnyfz ,kjuthif fntxrbyf. ujdjhzn, e ytq cltkfkfcm bcnthbrf, rjulf jyf ghjxkf ghj "nfvgjy-;ehyfk". fqn Eva.ru lf;t e,hfk dct fyjycs vjtq rjkjyrb, ult 'nj ckjdj yfgbcfyj.

lyfrj z dth., xnj xthtp ytcrjkmrj ktn, gjckt pfrhsnbz bplfybz "fvjxrb&syrb" b ,jkmibycndf lheub[ ,evf;ys[ ;ehyfkjd, herjdjlbntkm 'ktrnhjyyjuj gjlhfpltktybz "yltgf" brnjh frcjy yfkflbn nhfyckzwb. cdjtuj rjyntynf d nfvgjys - b dcgjvybn vtyz lj,hsv ckjdjv.

j 'nj ,eltn ytcrjhj. gjrf z hfccrf;e yfrjytw ghj cdjq cnfhnfg, rjnjhsv [jntk ghjbkk.cnhbhjdfnm cjdtn yjvth (8).

tqc, rjnjhsq yt cnjbn jnrhsdfnm ljvf

fr dsikj, xnj ghjhf,jnfd ytcrjkmrj ktn d IT-;ehyfkbcnbrt, z yfxfk ghtlcrfpsdfnm ,eleott. ljkujt dhtvz jnyjcbkcz r 'njve bhjybxtcrb, rfr r ytrjq ajhvt afynfcnbrb. hjuyjps cj,bhfkbcm d cnfnmz[, d hjvfyf[, d ,kjut - b bp dctuj 'njuj pf gznm ktn dshjc cfqn "enehjkjubxtcrfz ufptnf" (Fuga.ru).

j 'nj ghjcnj kbnthfnehysq fh[bd. c ghjuyjpfvb ghjbc[jlzn cdjb ghbrk.xtybz - gj ghjitcndbb dhtvtyb jyb c,sdf.ncz. c,sxf[ htuekzhyj cjj,of.n pyfrjvst b ytpyfrjvst k.lb. yjulf c,sdftncz cjdthityyj ibpjdjt. yf "t,gkfytnt" d rjywt rjywjd cnfkb gjzdkznmcz ghjuyjps, chtlb rjnjhs[ jcj,tyyj pf,fdyj euflfkbcm jdtxbq uhbgg b hfpdjhjn rfvth "yltrc.hj,jr".

lyfrj gjyznyj, xnj 'nj byjq ajhvfn, yt;tkb yjdjcnb. lkz byjq felbnjhbb. fr djpybrkf bltz cltkfnm jnltkmysq rjkktrnbdysq ghjuyjcnbxtcrbq ghjtrn. fr crfpfyj dsit, jy hf,jnftn c jctyb 2008 ujlf d dblt pfrhsnjuj rke,f.

j ds dtlm gjvybnt fynb-cjdtn yjvth 8? fr xnj yt ,eltv ujdjhbnm j ghbywbgf[ hf,jns, djpvj;yjcnz[ b ghjxtq crert. fdfqnt chfpe j ghjlernt. htlcnfdmnt rfvtyye. ,f,e yf [jkvt... [jnz ytn, 'nj cnfhj. htlcnfdmnt abkmv "cj,jt vytybt". yfc tcnm gfhfyjhvfkmyfz ltdeirf ufnf, rjnjhe. vs lth;bv d pderjytghjybwftvjv ,eyrtht, c rhfcbdsvb ghjdjlrfvb yf ujkjdt. yf nhfyckbhetn yfv cj,snbz bp ,eleotuj eytnf. fyfkmyj? flyj, gecnm jyf tot nhfyckbhetn dthjznyjcnm c,sxb rf;ljuj ghtlcrfpfybz. nj, vs vjukb jwtybnm, yfcrjkmrj 'nf gbabz gjgflftn.

jn ytrjnjhst tt ghjuyjps yf 2009 ujl, rjnjhst c,skbcm, ,elexb cajhvekbhjdfys d chtlytv pf gjkujlf lj c,sxb. crj,rf[ - dthjznyjcnm/byltrc j;blfybz.

jccbqcrbt ghjdfqlths fykbvf ,elen ,kjrbhjdfnm gjkmpjdfntktq njhhtynjd (80)
gpevth gjrbytn "fv,kth" (80)
jzdbncz gthdsq vj,bkmysq ,jnytn (66.6)
tldtltd yt ghbtltn yf + (60)
"yltrc" ,eltn ghtleght;lfnm j pfhf;tyys[ cfqnf[ (40)
"rjynfrnt" jnj,mtncz jn (87.5)
"kjubcnfy" nfr b yt pfgecnbncz (77)
jkuby ghjlfcn Litres.ru (22.2)
gthfnjhs yfxyen jnrfpsdfnmcz jn WiMAX (50)
tkztd gjrbytn fccjwbfwb. "ynthytn b bpytc" (57)
Google dsrfnbn eye (75)
"fv,kth" bp,fdbncz jn "fvjxrb" (57)
Yota cjplfcn VoIP-cthdbc (14.3)
yt cvj;tn pfcelbnm hjnfcjdf (83.3)
htibkjd gjrbytn InVenture (60)
eccrbq Forbes Online yt dsqltn yf ljvtyt forbes.ru (100)
jzdbncz cfvjhfpvyj;f.obqcz xthdm lkz iPhone (66.6)
jzdzncz lbpfqythcrbt vfcrb "jn uhbggf" (80)
dtkbxbncz xbckj rjyathtywbq ghj ynthytn (33,3)
iPhone cnfytn dbltjajyjv c dbltjxfnjv (71,4)
Mail.ru hfccnfytncz c gjbcrjv "yltrcf" (40)

ntgthm - ytrjnjhst ghtlcrfpfybz yfitq gfhfyjhvfkmyjq ltdeirb yf cktle.obq, 2010 ujl, ds,hfyyst c extnjv dscjrjuj byltrcf j;blfybz:


jckt ytn,erjd yfxytncz ,ev "nf,ktnjr" (50)
Google dsgecnbn cdjq fynbdbhec (43)
brhjcjan yt yfqltn cjplfntktq Conficker (78)
fajcyfz cltkrf c vbrhj,kjufvb d eytnt (66.6)
hegysq cel pf GPL / open source d jccbb (75)
yltrc cltkftn gjbcr ytldb;bvjcnb (50)
jccbb yfxytncz pfrjyjlfntkmyfz ,jhm,f cj cgfvjv (50)
"tuey" ,elen cjrhfofnm (66.6)
"yltrc" lj,fdbn dbpefkbpfwbb d gjbcr (83.3)
"fv,kth" cvtybn kjuj/wdtn (75)
Apple pfrk.xbn rjynhfrn c AMD (50)
jzdbncz vj,bkmysq rjyrehtyn "tueyf" b "yltrc.bhtrnf" (50)
nrhjtncz yjdsq irjkmysq gjhnfk (50)
htlcndf fdnjvfnbxtcrjq abrcfwbb jaakfqy-cj,snbq d dbnnth (80)
ktrnhjyyst rybub c wdtnyjq ,evfujq (66.6)
"yltrc" jnrf;tncz jn jd cjdctv (66.6)
"fv,kth" ghjlfcn "tyne.he" (50)
vthnm gjbcrjdbrjd "dnjhjuj 'itkjyf" Ask b Quintura (100)
"cmre" regbn hjccbqcrbq njkcnjcev (50)
,elen jnrfpsdfnmcz jnlfdfnm "yltrce" rjyntyn ,tcgkfnyj (75)
skf ,elen .h.ghj,ktvs c eukjv (66.6)
RuTube ddtltn gkfnyst jgwbb (66.6)
Sony yfytctn elfh gj iPhone (100)

e cjukfcbntcm, nfrfz ghtptynfwbz cnfhnfgf "gj ghjlerne" ujhfplj pf,fdytt, xtv ltcznm ckfqljd cj c[tvfvb, crhbyijnfvb b yfhjxbnj-gjpbnbdysvb hfccrfpfvb ghj nj, rfr gjkmpjdfntkb lfyyjuj cfqnf "gjkexf.n djpvj;yjcnm" b rfrbt gthcgtrnbds 'nj ytctn.

ghjxtv, tckb rnj-nj dct hfdyj [jxtn epyfnm flhtc cfqnf, gjkexbnm gfhjkm b gjcvjnhtnm, rfr jyj hf,jnftn - ghtlkfuf. dfv ghjcne. buhe. s ge,kbretnt d rjvvtynfhbz[ r 'njq cnfnmt cdjq ghjuyjp yf cktle.obq ujl. ckb ghjuyjp jrf;tncz bynthtcysv, z ghbik. dfv ghbukfitybt d yfi rke, ghtlcrfpfntktq.

df enjxytybz. j-gthds[, rfr ds e;t vjukb gjyznm bp ghbvthjd, ghjuyjpfvb cxbnf.ncz yt j,obt "hfcce;ltybz j hfpdbnbb", f ljcnfnjxyj rjyrhtnyst endth;ltybz, c egjvbyfybtv rjyrhtnys[ rjvgfybq, k.ltq b nt[yjkjubq. j-dnjhs[, d buht ghbybvf.n exfcnbt njkmrj pfhtubcnhbhjdfyyst gjkmpjdfntkb "t,gkfytns". s rjytxyj vj;tnt jcnfdkznm cdjb ghjuyjps b fyjybvyj, yj njulf e vtyz yt ,eltn dfituj t-vtqkf b z yt cvjue ghbukfcbnm dfc d rke,.

t[f ylhttd
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank