www.romver.ru
/ /( )

jcrdf, 10-11 atdhfkz 2010 ujlf

tynh ,bpytc j,hfpjdfybz New Line Business (NLB) b jccbqcrfz ccjwbfwbz trkfvyfz tlthfwbz tubjyjd ()

ghb gjllth;rt

rhegytqitq vt;leyfhjlyjq ccjwbfwbb IAB (Interactive Advertising Bureau), j,]tlbyz.otq cgtwbfkbcnjd ynthytn-vfhrtnbyuf

ghjdjlzn yjdsq ghfrnbxtcrbq ctvbyfh

rnefkmyst fcgtrns bynthfrnbdyjq htrkfvs

k.xtdst ntvs ghfrnbxtcrjuj ctvbyfhf:

 • nj df;yj pyfnm b evtnm d yjds[ eckjdbz[ hfpdbnbz hsyrf bynthytn-htrkfvs
 • ynthytn: rfr yfqnb cdj. felbnjhb.
 • cj,tyyjcnb bynthytn-vfhrtnbyuf: xnj ye;yj pyfnm j, byntuhbhjdfyyjq rfvgfybb d ynthytnt
 • fr gjkexbnm j;blftve. 'aatrnbdyjcnm htrkfvyjq rfvgfybb b jgnbvbpbhjdfnm pfnhfns yf hfpvtotybt htrkfvs d bynthytnt
 • ct j djpvj;yjcnz[ vtlbqyjq htubjyfkmyjq htrkfvs yf dtleob[ vtlbqys[ gkjoflrf[
 • bpytc-rtqcs kexib[ htrkfvys[ rfvgfybq b bynthytn-ghjtrnjd

tvbyfh ghtlyfpyfxty lkz herjdjlbntktq b cgtwbfkbcnjd htrkfvys[ b bynthytn futyncnd, vtlbf-rjvgfybq, rjvgfybq htrkfvjlfntktq, pfbynthtcjdfyys[ d cjplfybb 'aatrnbdys[ htrkfvys[ rfvgfybq d ynthytnt b cnhtvzob[cz erhtgbnm pyfybz cgtwbabrb digital- htrkfvs b yfdsrb on-line rjvveybrfwbq.

hjuhfvvf ctvbyfhf drk.xftn ldf ghfrnbrevf, d [jlt rjnjhs[ ,elen jnhf,fnsdfnmcz gjkextyyst ntjhtnbxtcrbt pyfybz b ghfrnbxtcrbt yfdsrb yf jcyjdt:

 • ltvjycnhfwbb hf,jns d ynthatqct lkz htrkfvys[ futyncnd rjvgfybb fdfyuf;
 • hf,jns d futyncrjv bynthatqct yltrc bhtrn b cjplfybz htrkfvyjq rfvgfybb rkbtynf: gjifujdfz nt[yjkjubz hfpvtotybz rjyntrcnyjq htrkfvs d yltrc bhtrn.

nfr ;t eybrfkmysq jgsn, fdnjhcrbt vtnjlbrb, b bycnhevtyns jn dtleob[ cgtwbfkbcnjd-ghfrnbrjd, 'rcgthnjd d j,kfcnb bynthytn-vfhrtnbyuf.

ynthytn: rfr yfqnb cdj. felbnjhb.

 • ynthytn d jccbqcrjq tlthfwbb, bccktljdfybz, nhtyls
 • tubjyfkmyfz cnfnbcnbrf
 • jdtltyxtcrbt [fhfrnthbcnbrb cjdhtvtyyjq felbnjhbb
 • jhvfns bynthytn-htrkfvs b jwtyrf b[ 'aatrnbdyjcnb

trkfvf d ynthytnt

 • kfybhjdfybt On-line frnbdyjcnb: gjl[jls, vtnhbrb, vjltkb jgnbvbpfwbb ,.l;tnf. yfkbp felbnjhbb
 • cyjdyst 'nfgs gkfybhjdfybz rfvgfybb d ynthytnt: jghtltktybt wtkb htrkfvyjq rfvgfybb, ,.l;tnf, ghbvth htfkmyjq rfvgfybb, jwtyrf 'aatrnbdyjcnb
 • yfkbp gjdtltybz felbnjhbb yf cfqnt

cj,tyyjcnb bynthytn- vfhrtnbyuf: xnj ye;yj pyfnm j, byntuhbhjdfyyjq rfvgfybb d ynthytnt

 • ycnhevtyns djpltqcndbz yf felbnjhb. (ghjlernjdst htcehcs, ghjvj bycnhevtyns, dbhecyst bycnhevtyns, cjwbfkmyst htcehcs, hfpdktrfntkmyst bycnhevtyns b gh)
 • ycnhevtyns ghbdktxtybt felbnjhbb (ytcnfylfhnyst ,fyyths, rjyntrcnyfz htrkfvf, SEO, cjwbfkmyst vtlbf, cgtw. ghjtrns, chfdytybt 'aatrnbdyjcnb) fyfkbp bycnhevtynjd yf ghbvtht rtqcjd.

jpvj;yjcnb vtlbqyjq htubjyfkmyjq htrkfvs yf dtleob[ vtlbqys[ gkjoflrf[

 • jpvj;yjcnb vtlbqyjq htubjyfkmyjq htrkfvs
 • jpvj;yjcnb dbltjhtrkfvs
 • jpvj;yjcnb New media
 • jyntrcnyfz htrkfvf

hfrnbxtcrbt pfyznbz

 • hfrnbrev gj ntvt tvjycnhfwbz hf,jns d ynthatqct lkz htrkfvys[ futyncnd

cyjds hf,jns, yfcnhjqrb, jnckt;bdfybt 'aatrnbdyjcnb

 • hfrnbrev gj ntvt tvjycnhfwbz hf,jns d turjv ynthatqct bhtrnf.

tvbyfh dtlen:

erjdjlbntkb b cgtwbfkbcns-ghfrnbrb dtleob[ futyncnd b rjvgfybq:

TNS jccbz, SpyLog, 360D, fdfyuf, AdLabs, Comunica, AdFox.

tlencz gthtujdjhs j, exfcnbb c rjvgfybzvb:

yltrc, Mail.ru, Sup, fv,kth, tuey, RuTube, Newsttube, Advert, tlbf gk.c ( rjynfrnt).

njbvjcnm exfcnbz:

njbvjcnm exfcnbz d ctvbyfht ghb 100% ghtljgkfnt lj 20 zydfhz cjcnfdkztn 9 750 he,ktq, yt drk.xfz .

njbvjcnm exfcnbz d ctvbyfht ghb 100% ghtljgkfnt gjckt 20 zydfhz cjcnfdkztn 11 870 he,ktq, yt drk.xfz

cnjbvjcnm exfcnbz d[jlzn byajhvfwbjyyst vfnthbfks ctvbyfhf-ghfrnbrevf, j,tls b rjat-gfeps.

rblrb:

 • kz jhufybpfwbq - xktyjd ccjwbfwbb - 15%.
 • kz xktyjd , - 10%.
 • kz gfhnythjd ctnb rjvgfybq , -, jhgjhfwbz hflbj -10%.
 • kz rjvgfybq, exfcndjdfdib[ d ghjuhfvvf[ j,hfpjdfntkmyjuj wtynhf nhb b ,jktt hfp d ntxtybt ujlf, ghtlecvjnhtyf crblrf d hfpvtht 15% .

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank