UXalliance


   www.romver.ru
/ /( )

jcrdf (30 yjz,hz 2009) fhnyths UXalliance, fkmzycf dtleob[ rjvgfybq d catht vt;leyfhjlys[ .pf,bkbnb-bccktljdfybq, j,]zdbkb ghtldfhbntkmyst htpekmnfns vfcinf,yjuj bccktljdfybz dt,-cfqnjd bpdtcnys[ fdbfrjvgfybq.

tkm. bccktljdfybz ,skj bpexbnm, yfcrjkmrj [jhjij flfgnbhjdfys kjrfkmyst dthcbb cfqnjd r gjnht,yjcnzv gjkmpjdfntktq, zpsre b rekmnehysv jcj,tyyjcnzv rf;ljq cnhfys, d rjnjhjq ghjdjlbkjcm bccktljdfybt. fqns jwtybdfkbcm gj 30 rhbnthbzv, d n.x. yfcrjkmrj cfqn uhfvjnyj gthtdtlty, bcgjkmpetncz kb ghfdbkmysq ajhvfn lfn b dhtvtyb, vtcnyfz dfk.nf, rfrbt bcgjkmpe.ncz ihbans, cbcntvf vth, cj,k.ltys kb vtcnyst rekmnehyst jcj,tyyjcnb ghb ds,jht bpj,hf;tybq lkz cfqnf.

fyyjt bccktljdfybt zdkztncz jlybv bp cfvs[ vfcinf,ys[, d ytv exfcndjdfkj ,jktt 70 cgtwbfkbcnjd bp 17 rjvgfybq pbb, dhjgs, tdthyjq b ;yjq vthbrb. n hjccbqcrjq rjvgfybb UIDesign Group d bccktljdfybb ghbybvfkb exfcnbt 5 'rcgthnjd, rjnjhst jwtybkb cfqns 10 fdbfrjvgfybq. ckb cfqns yt ,skb flfgnbhjdfys lkz gjkmpjdfntktq bp jccbb (gthtdtltys yf heccrbq b n.l.), 'rcgthns fyfkbpbhjdfkb dthcbb, rjnjhsvb vjuen gjkmpjdfnmcz heccrbt gentitcndtyybrb.

kz bccktljdfybz ,skb ds,hfys dt,-cfqns fdbfrjvgfybq, djitlib[ d cgbcjr 10 kexib[ gj htpekmnfnfv vt;leyfhjlyjuj rjyrehcf Skytrax World Airline Award d 2009. j,tlbntktq ghtcnb;yjq ghtvbb ds,bhfkb jrjkj 16 vky. fdbfgentitcndtyybrjd. gtwbfkbcns UXalliance [jntkb dszcybnm, ghtljcnfdkz.n kb fdbfrjvgfybb cdjbv jykfqy-gjkmpjdfntkzv bp hfpys[ cnhfy vbhf j,cke;bdfybt nfrjuj ;t dscjxfqituj rfxtcndf rfr d djple[t.

j htpekmnfnfv bccktljdfybz cfqns fdbfrjvgfybq Emirates, Quantas b Qatar Airways gjkexbkb yfbdscibt jwtyrb c njxrb phtybz cjjndtncndbz j;blfybzv b gjnht,yjcnzv kjrfkmys[ gjkmpjdfntktq bp hfpys[ cnhfy vbhf. ghtltkz.obvb afrnjhfvb cnfkb yfkbxbt byajhvfwbb yf hjlyjv lkz gjkmpjdfntktq zpsrt, bcgjkmpjdfybt jgnbvfkmys[ ihbanjd, wdtnjds[ ufvv b bpj,hf;tybq, yt ghjnbdjhtxfob[ rekmnehysv jcj,tyyjcnzv rf;ljq cnhfys, b cjjndtncnde.obq ajhvfn rfktylfhz. dbfrjvgfybb, rjnjhst pfyzkb gjcktlybt vtcnf d htqnbyut, jrfpfkbcm vtytt flfgnbhjdfys bkb ghtlcnfdktys yf kjrfkmys[ hsyrf[. jkysq htqnbyu fdbfrjvgfybq ghbdtlty yb;t:

dbfrjvgfybz wtyrf tcnj
Emirates 7.76 1
Quantas 7.32 2
Qatar 7.27 3
Singapore 7.26 4
CathayPacific 7.21 5
NewZealand 7.15 6
Thai 6.88 7
Etihad 6.76 8
Asiana 6.49 9
Malaysia 6.37 10

kfujlfhz cdjtve j,ibhyjve jgsne 'rcgthns UXalliance pyf.n, xnj rjvgfybb, rjnjhst ghbkfuf.n ecbkbz r flfgnfwbb cdjb[ kjrfkmys[ cfqnjd, bvt.n ,jkmit ifycjd ecnfyjdbnm ghjxye. cdzpm cj cdjbvb gjregfntkzvb b vfrcbvbpbhjdfnm lj[jl jn kjrfkmys[ cfqnjd. ckb rjvgfybz hf,jnftn yf vt;leyfhjlyjv hsyrt, jyf ytbp,t;yj cnjkrytncz c djghjcfvb kjrfkbpfwbb dcktlcndbt zpsrjds[, cjwbjrekmnehys[, bcnjhbxtcrb[ b ghjxb[ hfpkbxbq d gjdtltybb gjkmpjdfntktq. fr gjrfpsdftn ghfrnbrf, njkmrj [jhjituj gthtdjlf cfqnf dct-nfrb ytljcnfnjxyj. t eltkzz ljcnfnjxyjuj dybvfybz flfgnfwbb kjrfkmys[ cfqnjd, rjvgfybb hbcre.n cjrhfnbnm rjydthcb. b edtkbxbnm hfc[jls yf cke;,e gjllth;rb, n.r. gjkmpjdfntkzv ,eltn ckj;ytt dsgjkyznm jcyjdyst pflfxb yf cfqnt, - ujdjhbn fnfkmz bhbkkjdf, rjvvthxtcrbq lbhtrnjh UIDesign Group.

lfyysq vjvtyn dtltncz hf,jnf gj gjlujnjdrt gjlhj,yjuj jnxtnf. nxtn ,eltn ljcnegty yf fyukbqcrjv b heccrjv zpsrf[.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank