. superjob.ru


   www.romver.ru
/ /( )

htlkfuf. fitve dybvfyb. vj. cj,cndtyye. 'rcgthnye. jwtyre cfqnf superjob.ru

tkm cnfnmb: dscrfpfnm cdjt vytybt j cfqnt b epyfnm vytybt k.ltq, yfcrjkmrj z ghfd bkb yfcrjkmrj z jib,f.cm d cdjtq 'rcgthnyjq jwtyrt. hjie xbnfntktq 'njq cnfnmb yt njgbnm vtyz b vj. yjdjcnm, n.r z yt [jxe ybrjuj j,bltnm bkb eybpdbnm. jz wtkm - epyfnm vytybt k.ltq.

htlkfuf. fitve dybvfyb. vj. cj,cndtyye. 'rcgthnye. jwtyre cfqnf superjob.ru


1. ytiybq dbl
bpfqy vj;yj j,ce;lfnm ljkuj b tlbycndtyyj, xnj z njxyj pyf. ytdjpvj;yj cjplfnm cfqn, rjnjhsq ,s yhfdbkcz f,cjk.nyj dctv, 'nj frcbjvf. jgsnf.cm cjcnfdbnm vytybt j superjob c njxrb phtybz j,sxyjuj gjctnbntkz. nfr, yfxye.

.
juj vyt jy yt yhfdbncz, ybxtuj pfgjvbyf.otujcz, d cjplfybt nfrjuj kjujnbgf lbpfqyth yt dkj;bk xfcnbxrb cdjtq leib, cdjtq kbxyjcnb.
, yt bvt.obq ybrfrjuj jgsnf hf,jns d ajnjijgt, cjplfv gjlj,ysq pf 4 vbyens. j,]zcybnt vyt, pfxtv d kjuj 2 hfpf gbcfnm yfpdfybt cfqnf? vtyz ckj;bkjcm joeotybt, xnj nfrjq kjuj vyt ujdjhbn: 'q, pfgjvyb yfpdfybt cfqnf, cgtwbfkmyj lkz nfrb[, rfr ns, ytdybvfntkmys[, hfcctzyys[ .pthjd, z gjdnjhz. 2 hfpf.
jxtve cegthl;j, nfr jnyjcbncz r k.lzv? fxtv nfr djn, chfpe dtlm jyb vtyz cjdthityyj yt pyf.n j;tn 9 ktn yfpfl lfyysq lbpfqy b ,sk frnefkty yj ctqxfc gjrjktybt .pthjd cvtybkjcm, z [jxe, xnj,s vtyz edf;fkb (bkb [jnz ,s jnyjcbkbcm ytqnhfkmyj).
tot: yf ukfdyjq cnhfybwt cfqnf kjuj zdkztncz ccskrjq yf ukfdye. cnhfybwe - pfxtv??? pfhe,t;yjv bytnt 'nj gkj[jq njy
thlbrn: kjuj ytj,[jlbvj chjxyj vtyznm. wtyrf: 2 ,fkkf bp 10.

.
dble njuj, e yb[ yf cnhfybwf[ jxtym vyjuj byajhvfwbb, ,tksq ajy 'nj bltfkmyjt htitybt lkz 'njuj cfqnf. dtnjdjt dsltktybt pfujkjdrjd ujdjhbn j hf,jnt .pf,bkbnb-cgtwbfkbcnf.
j,otv vjue crfpfnm, xnj j,obq lbpfqy rfr-nj crelyjdfn, dct dsukzlbn cdfktyysv d jlye rexe. tvs, rjnjhst yf[jlzncz gj ,jrfv, ye;yj jnltkbnm jn byajhvfwbb d wtynht, frwtynbhjdfybt dybvfybz gjkmpjdfntkz njkmrj kbim c gjvjom. ihbanjd hfpkbxyjuj wdtnf b hfpvthf zdyj ytljcnfnjxyj, n.r. d gjbcrt ye;yjq byajhvfwbb ukfpf ,tuf.n nelf-c.lf, gsnfzcm gjyznm tcnm kb yf 'njq cnhfybwt ye;yfz byajhvfwbz b ult jyf?
fr;t yf cfqnt vyjuj byajhvfwbb cthsv cgkjiysv ihbanjv (ljcnfnjxyj vtkrbv) tuj nfr ytelj,yj xbnfnm ukfpf yfghzuf.ncz, ecnf.n ljdjkmyj ,scnhj.
thlbrn: nht,etncz ,jktt dybvfntkmyfz ghjhf,jnrf. ,obq lbpfqy 5 ,fkkjd bp 10.


2. trkfvf yf cfqnt
trkfvs jxtym vfkj, xnj zdkztncz ytcjvytyysv gk.cjv htcehcf. wtyrf: 9 bp 10 ,fkkjd


3. hbdfnyjcnm
hbdfnyjcnm jncencndetn, rjynfrnyfz byajhvfwbz ghjlftncz hf,jnjlfntk.. t ctrhtn, xnj d bynthytnt xfcnj ghjbc[jlzn [frthcrbt fnfrb b djhetncz nfrfz kbxyfz byajhvfwbz xtkjdtrf, rfr ntktajy, flhtc b gh., nfr;t djhetncz e-mail, yf rjnjhsq dgjcktlcndbb yfxbyf.n cgfvvbnm
thlbrn: yf jncencndetn djpvj;yjcnm dtcnb gjbcr hf,jns d fyjybvyjv ht;bvt, ceotcndetn dthjznyjcnm dpkjvf b entxrb gthcjyfkmyjq byajhvfwbb. wtyrf: 3 bp 10 ,fkkjd.


4. ,cke;bdfybt
gjcj, vjytnbpfwbb pltcm cnfylfhnty lkz htcehcjd gjlj,yjq ntvfnbrb dpbvftncz gkfnf c hf,jnjlfntktq pf hfpvtotybt dfrfycbq. nj ;, nfrfz c[tvf vjytnbpfwbb d lfyysq vjvtyn bcgsnsdftn rhbpbc b z levf., dctv gjyznyj gjxtve :).
fletn njkmrj jlyj - c cjbcrfntktq yt gsnf.ncz cj,hfnm ltymub (jnghfdrf cvc-cjj,otybz yf cgtwbfkmysq yjvth) lkz gjlyznbz tuj htp.vt ddth[ (xnj yf cfvjv ltkt f,cjk.nyj yt'aatrnbdyj). t,znf, fkkj, 'nj e;t yt hf,jnftn!
thlbrn: ytj,[jlbvj gjcvjnhtnm yf ghjtrn cdt;bv dpukzljv, extcnm ntreott cjcnjzybt 'rjyjvbrb. f lfyysq vjvtyn superjob - 'nj ubufyn c ukbyzysvb yjufvb. wtyrf: 3 bp 10.


5. t[yjkjubb
jxyj yt pyf. rfrbt jyb bcgjkmpe.n nt[yjkjubb ghjuhfvvbhjdfybz, yj d htpekmnfnt bcgjkmpjdfybz cfqnf cltkfk nfrbt dsdjls, xnj dthcnrf cltkfyf uhfvjnyj, bcgjkmpetncz Ajax. j ghb dctv 'njv tcnm ,jkmijq ytljcnfnjr: gjxtve d vtcnf[, ult vj;yj (b ye;yj) dct htfkbpjdfnm xthtp javascript, hfpvtotyf j,sxyfz ccskrf, pfxtv ghb ghjcvjnht htp.vt jnrhsdftncz yjdjt jryj
fvjt ukfdyjt d cjdhtvtyys[ cfqnf[ yt edjlbnm gjkmpjdfntkz jn cnhfybws, yf rjnjhjq jy yf[jlbncz d lfyysq vjvtyn, ye;yj cnhtvbncz bp,tufnm vyj;tcndf jrjy b ,tccvscktyys[ gthtpfuhepjr cnhfybw
fxtv 'nj dct, tckb ceotcndetn zpsrb ghjuhfvvbhjdfybz, gjpdjkz.obt cltkfnm dct rhfcbdj c yfbvtymibvb pfnhfnfvb dhtvtyb yf ghjcvjnh b gjbcr ye;yjq byajhvfwbb?
thlbrn: ht,znrfv bp ye;yj jghtltkbnmcz, xnj jyb [jnzn, cltkfnm felbn cfqnf yf ghtlvtn cjjndtncndbz cjdhtvtyysv cgjcj,fv ghjuhfvvbhjdfybz. ghtlgjkfuf. yfkbxbt vyjub[ rjcnsktq - nht,etncz hthfqnbyu rjlf. wtyrf: 5 bp 10 ,fkkjd.


6. pf,bkbnb
jxtym ljkuj vjue hfccrfpsdfnm j .pf,bkbnb, gjcnfhf.cm ,snm gjrjhjxt b lfnm fv bynthtcye. byajhvfwb..

nj ;, vj;yj ,s cltkfnm dct yfvyjuj kexit nfrjdj vjt vytybt.
nfr, xnj vyt yt yhfdbncz? [jl d cbcntve yf[jlbncz yf cfvjv dth[e cfqnf b pfybvftn jxtym vyjuj ghjcnhfycndf pfxtv? ckb z pfitk, nj 'nj yt pyfxbn, xnj z chfpe [jxe pfhtubcnhbhjdfnmcz b djqnb d cdjq rf,bytn. ghbitk yf cfqn yfqnb hf,jne b nfrjt frwtynbhjdfybt yf d[jlt bkb htubcnhfwbb yt ye;yj ltkfnm gjcvjnhbnt pfgflyst htcehcs b s gjqvtnt j xtv z ujdjh..
tktajys nfr;t yf[jlbncz cdth[e b pfybvf.n vyjuj ghjcnhfycndf pfxtv? j,sxysq .pth b pfxtv vyt fv pdjybnm? nj ye;yj njkmrj d njv ckexft, tckb s yfqltnt vyt hf,jne (bkb cjnhelybrf) gj ntktajye. s ghtlkfuftnt nfrjq dbl eckeu? ckb ytn, nj ytpfxtv b ntktajys yf nfrjt dblyjt vtcnj hfpvtofnm. jdthmnt, k.lb pyf.n, xnj nfrjt ryjgjxrf jynfrns b yf;ven yf ytt, tckb pf[jnzn fv gjpdjybnm
jcnfkmyjv cfqn cltkfy gj cnfylfhnyjve ghbywbge c ytrjnjhsvb yt,jkmibvb dfhbfwbzvb yf ntve - dct njn ;t cgbcjr gjcktlyb[ ujhzxb[ dfrfycbq (cvsck 'njuj ,kjrf jxtym cjvybntkty vyt jxtym bynthtcyj pyfnm, rnj-yb,elm yfitk hf,jne xthtp 'njn ,kjr???). pfxtv j,pjh pfhgkfn cltkfy? djn, yfghbvth, cdfhobr b rjulf edb;e, xnj jg-vtytl;th pfhf,fnsdftn 300.000, d nj dhtvz rfr z dctuj 5.000 z jxtym hfccnhj.cm b ,ele cjrheifnmcz ye pfxtv ;t z d vjkjljcnb yt gjitk exbncz, gjxtve z ,sk nfrbv ,fk,tcjv j z hfccnhj.cm lf;t d njv ckexft, tckb ,ele jg-vtytl;thjv, rjulf edb;e crjkmrj gjkexf.n vjcrjdcrbt njgs (ljgecnbv, z bp vcrf).
jj,otv, z yfpsdf. 'njn ,kjr yajhfccnhjqcndj. dfrfycbb dtleob[ rjvgfybq lkz xtuj cktdf gjrfpfys? jndtxe lkz xtuj: ghjcnj 'nb rjvgfybb pfgkfnbkb pf hfpvtotybt b[ kjujnbgjd d 'njv vtcnt vyt djn djj,ot yt bynthtcyj, rnj hfpvtcnbk dfrfycbb z pfitk yf cfqn yfqnb ct,t hf,jne, nfr pfxtv vtyz jndktrfnm???
thlbrn: j,sxysq, cnfylfhnysq cgjcj, gjlfxb lfyys[, d rjnjhjv tcnm vyjuj ytye;yjq, ytbynthtcyjq byajhvfwbb lkz gjkmpjdfntkz. ybvfybt gjkmpjdfntkz vj;tn ,snm jndktxtyj yf ytye;yst tve dtob, d htpekmnfnt ghjbc[jlbn gjnthz dhtvtyb b ltpjhbtynfwbz yf cfqnt. wtyrf: 4 bp 10.


7. jllth;rf gjkmpjdfntktq.
jllth;rf gjkmpjdfntktq e yb[ nfr ct,t tlbycndtyyjt, xnj hfletn, nfr 'nj yfkbxbt ntktajyf d rjlt 8-800, ,tcgkfnyjuj lkz dct[ htubjyjd. yjulf z pdjy. bv b ckeif. vbyen 5 vepsre f pf vt;leujhjlybq pdjyjr jyb gkfnzn ltymub djn nfr z b[ b cltkf. ,fyrhjnfvb. wtyrf: 8 bp 10.


8. ,otybt
ltcm gjkyjcnm. jncencndetn djpvj;yjcnm ghjqnb cj,tctljdfybt ghzvj yf cfqnt. nj nen ujdjhbnm? e yt vj;tnt s gjujdjhbnm c hf,jnjlfntktv b dct nen wtyrf: 0 bp 10 ,fkkjd.


9. yajhvfwbz (yfkbxbt cnfntq, htpekmnfnjd bccktljdfybq b gh.)
yjuj bynthtcyjuj vfnthbfkf j hf,jnt, cnfntq b j,pjhjd, bccktljdfybq 'nj [jhjij. j djn djghjc, yfcrjkmrj 'nf byajhvfwbz gjktpyf lkz jnltkmyj dpznjq kbxyjcnb?
ge,kbrjdfybt cnfntq yf j,obt ntvs b hfpvtotybt htpekmnfnjd bccktljdfybq pfxtv nfrfz byajhvfwbz ye;yf vyt? tfkmyfz pyfxbvjcnm 'nb[ lfyys[ yt,jkmifz b bynthtcyf njkmrj d gjpyfdfntkmys[ wtkz[.
thlbrn: dtcm vfccbd 'njq byajhvfwbb cj,hfy c jlyjq wtkm., f bvtyyj ghtlkj;bnm gjkmpjdfntk. gjxbnfnm [jnm kbnthfnehe, gjnjve xnj gjkmpjdfntkm yt yfitk ye;yjq byajhvfwbb j dfrfycbz[. wtyrf: 9 bp 10 ,fkkjd.


10. fpdbnbt
ltcm jyj pfrjyxbkjcm, ybxtuj yjdjuj ,jkmit yt ,eltn. wtyrf: 0 bp 10.

njuj: 48 ,fkkjd bp 110 djpvj;ys[.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank