, -, ,


   www.romver.ru
/ / , -( )

jnytn, bkb pjv,b-ctnm, 'nj ctnm rjvgm.nthjd, pfhf;tyys[ dhtljyjcyjq ghjuhfvvjq, gjpdjkz.otq pkjevsiktyybrfv elfktyyj eghfdkznm xe;bvb vfibyfvb ,tp dtljvf b[ dkfltkmwtd. gjcktlybt ujls pjv,b-ctnb cnfkb cnf,bkmysv bcnjxybrjv lj[jlf lkz rb,thghtcnegybrjd. tbpvtyyj ybprbt bplth;rb b vbybvev pyfybq, ytj,[jlbvs[ lkz eghfdktybz ,jnytnfvb, cgjcj,cnde.n hjcne gjgekzhyjcnb, f pyfxbn, b rjkbxtcndf ,jnytnjd. f DDoS-fnfrf[ bkb cgfv-hfccskrf[, jceotcndkztvs[ c gjvjom. pjv,b-ctntq, pkjevsiktyybrb b b[ pfrfpxbrb pfhf,fnsdf.n nsczxb ljkkfhjd.

fhf;ty kb vjq rjvgm.nth ,jnjv?

fr d jryt ctntdjuj vjybnjhf Etherape dsukzlbn ,jnytn Storm, j,]tlbyz.obq vbkkbjys  gj dctve vbhe

ndtnbnm yf 'njn djghjc ytghjcnj. tkj d njv, xnj jncktlbnm dvtifntkmcndj ,jnjd d gjdctlytdye. hf,jne ghfrnbxtcrb ytdjpvj;yj, gjcrjkmre jyj ybrfr yt jnhf;ftncz yf ,scnhjltqcndbb cbcntvs. tv yt vtytt ceotcndetn ytcrjkmrj ghbpyfrjd, gj rjnjhsv vj;yj jghtltkbnm, xnj d cbcntvt ghbcencndetn ,jn:

  • ytbpdtcnyst ghjuhfvvs gsnf.ncz jceotcndbnm cjtlbytybt c ynthytnjv, j xtv gthbjlbxtcrb djpveotyyj ljrkflsdftn ,hfylvfe'h bkb fynbdbhecyjt ;
  • bynthytn-nhfabr cnfyjdbncz jxtym dtkbr, [jnz ds gjkmpetntcm tnm. dtcmvf evthtyyj;
  • d cgbcrt pfgeotyys[ cbcntv ys[ ghjwtccjd gjzdkz.ncz yjdst, vfcrbhe.obtcz gjl j,sxyst ghjwtccs Windows (r ghbvthe, ,jn vj;tn yjcbnm bvz scvhost.exe 'nj yfpdfybt jxtym gj[j;t yf yfpdfybt cbcntvyjuj ghjwtccf Windows svchost.exe; pfvtnbnm hfpybwe ljdjkmyj ckj;yj, yj vj;yj).

fxtv cjplf.ncz ,jnytns

jnytns cjplf.ncz, xnj,s pfhf,fnsdfnm ltymub. j;yj dsltkbnm ytcrjkmrj cath rjvvthxtcrb dsujlyjuj ghbvtytybz pjv,b-ctntq: DDoS-fnfrb, c,jh rjyabltywbfkmyjq byajhvfwbb, hfccskrf cgfvf, abibyu, gjbcrjdsq cgfv, yfrhenrf rkbr-cxtnxbrjd b gh. flj pfvtnbnm, xnj ghb,skmysv ,eltn k.,jt yfghfdktybt, rfrjt ,s pkjevsiktyybr yb ds,hfk, ghbxtv ,jnytn gjpdjkztn jceotcndkznm dct gthtxbcktyyst dbls ltzntkmyjcnb jlyjdhtvtyyj.

hjdtltybt DDoS-fnfr

DDoS-fnfrf (jn fyuk. Distributed Denial-of-Service) 'nj fnfrf yf rjvgm.nthye. cbcntve, yfghbvth yf dt,-cfqn, wtkm. rjnjhjq zdkztncz ljdtltybt cbcntvs lj gfltybz, nj tcnm cjcnjzybz, rjulf jyf ,jkmit yt cvj;tn ghbybvfnm b j,hf,fnsdfnm pfghjcs ktubnbvys[ gjkmpjdfntktq. lby bp cfvs[ hfcghjcnhfytyys[ vtnjljd ghjdtltybz DDoS-fnfrb jnghfdrf vyjujxbcktyys[ pfghjcjd yf rjvgm.nth bkb cfqn-;thnde, xnj b ghbdjlbn r jnrfpe d j,cke;bdfybb, tckb htcehcs fnfretvjuj rjvgm.nthf ytljcnfnjxys lkz j,hf,jnrb dct[ gjcnegf.ob[ pfghjcjd. DDoS-fnfrb zdkz.ncz uhjpysv jhe;btv [frthjd, f ,jnytn bltfkmysv bycnhevtynjv lkz b[ ghjdtltybz.

jv,b blen!

DDoS-fnfrb vjuen ,snm rfr chtlcndjv ytlj,hjcjdtcnyjq rjyrehtynyjq ,jhm,s, nfr b frnfvb rb,thnthhjhbpvf. jpzby ,jnytnf vj;tn jrfpfnm eckeue k.,jve yt ckbirjv otgtnbkmyjve ghtlghbybvfntk. ghjdtcnb DDoS-fnfre yf cfqn tuj rjyrehtynf. nfretvsq htcehc gjckt nfrjq yfuheprb kz;tn, pfrfpxbr fnfrb gjkexbn dhtvtyyjt ghtbveotcndj, f rb,thghtcnegybr crhjvyjt (bkb yt jxtym) djpyfuhf;ltybt.

frbv ;t j,hfpjv cfvb dkfltkmws ,jnytnjd vjuen bcgjkmpjdfnm DDoS-fnfrb lkz dsvjufybz ltytu e rhegys[ rjvgfybq. hb 'njv rjvgfybb ghtlgjxbnf.n dsgjkyznm nht,jdfybz rb,thghtcnegybrjd, gjcrjkmre kbrdblfwbz gjcktlcndbq elfxys[ DDoS-fnfr cnjbn dtcmvf ljhjuj. fghbvth, d zydfht 2009 ujlf jlby bp rhegytqib[ [jcnthjd GoDaddy.com gjldthucz DDoS-fnfrt, d htpekmnfnt rjnjhjq nsczxb cfqnjd, hfpvtotyys[ yf tuj cthdthf[, jrfpfkbcm ytljcnegysvb gjxnb yf cenrb. byfycjdst gjnthb [jcnthf ,skb juhjvys.

atdhfkt 2007 ujlf ,sk ghjdtlty hzl fnfr yf rjhytdst DNS-cthdths, jn hf,jns rjnjhs[ yfghzve. pfdbcbn yjhvfkmyjt aeyrwbjybhjdfybt dctuj ynthytnf. fkjdthjznyj, xnj wtkm. 'nb[ fnfr ,skj j,heitybt ctvbhyjq ctnb, dtlm ceotcndjdfybt pjv,b-ctntq djpvj;yj njkmrj ghb eckjdbb, xnj ceotcndetn b yjhvfkmyj aeyrwbjybhetn ynthytn. jkmit dctuj 'nj ,skj gj[j;t yf ltvjycnhfwb. cbks b djpvj;yjcntq pjv,b-ctntq.

trkfvf eckeu gj jceotcndktyb. DDoS-fnfr jnrhsnj hfpvtotyf yf vyjub[ ajhevf[ cjjndtncnde.otq ntvfnbrb. tys yf fnfrb rjkt,k.ncz jn 50 lj ytcrjkmrb[ nsczx ljkkfhjd pf cenrb ytghthsdyjq hf,jns DDoS-,jnytnf. j lfyysv cfqnf shadowserver.org, pf 2008 ujl ,skj ghjdtltyj gjhzlrf 190 nsczx DDoS-fnfr, yf rjnjhs[ rb,thghtcnegybrb cvjukb pfhf,jnfnm jrjkj 20 vbkkbjyjd ljkkfhjd. cntcndtyyj, d 'ne cevve yt drk.xtys lj[jls jn ifynf;f, rjnjhst ghjcnj ytdjpvj;yj gjlcxbnfnm.

,jh rjyabltywbfkmyjq byajhvfwbb

jyabltywbfkmyfz byajhvfwbz, rjnjhfz [hfybncz yf rjvgm.nthf[ gjkmpjdfntktq, dctulf ,eltn ghbdktrfnm pkjevsiktyybrjd. fb,jkmibq bynthtc ghtlcnfdkz.n yjvthf rhtlbnys[ rfhn, abyfycjdfz byajhvfwbz b gfhjkb r hfpkbxysv cke;,fv: gjxnjdsv zobrfv, FTP-cthdthfv, vtcctyl;thfv b lh. hb 'njv cjdhtvtyyst dhtljyjcyst ghjuhfvvs gjpdjkz.n pkjevsiktyybrfv ds,bhfnm bvtyyj nt lfyyst, rjnjhst bv bynthtcys, lkz 'njuj ljcnfnjxyj pfuhepbnm yf cjjndtncnde.obq vjlekm. kjevsiktyybrb vjuen kb,j ghjlfnm erhfltyye. byajhvfwb., kb,j bcgjkmpjdfnm tt d cdjb[ bynthtcf[. f vyjujxbcktyys[ ajhevf[ d tnb rf;lsq ltym gjzdkz.ncz cjnyb j,]zdktybq j ghjlf;t ,fyrjdcrb[ extnys[ pfgbctq.

njbvjcnm erhfltyys[ gthcjyfkmys[ lfyys[ yfghzve. pfdbcbn jn cnhfys, d rjnjhjq ;bdtn b[ pfrjyysq dkfltktw. fghbvth, gjkyst lfyyst ;bntkz cnjzn 58 ljkkfhjd. f xthyjv hsyrt jcj,tyyj wtyzncz lfyyst ;bntktq dhjcj.pf jyb d ldf-nhb hfpf ljhj;t lfyys[ uhf;lfy b fyfls. nj vj;yj j,]zcybnm ntv, xnj nfrbvb lfyysvb ghtcnegybrb vjuen gjkmpjdfnmcz d k.,jq cnhfyt, d[jlzotq d . chtlytv gj vbhe wtyf gjkyjuj gfrtnf lfyys[ j, jlyjv xtkjdtrt cjcnfdkztn gjhzlrf $7.

njbvjcnm extnyjq pfgbcb pfdbcbn jn rjkbxtcndf ltytu yf cxtne gjkmpjdfntkz b cjcnfdkztn jn 1 lj 1500 ljkkfhjd pf cxtn. b;yzz uhfybwf cdbltntkmcndetn j njv, xnj d [jlt rjyrehtynyjq ,jhm,s rb,thghtcnegybrb, pfybvf.obtcz nfrjuj hjlf ,bpytcjv, dsye;ltys cyb;fnm wtys. nj,s pfhf,jnfnm ltqcndbntkmyj vyjuj, bv ytj,[jlbv cnf,bkmysq ghbnjr cdt;b[ lfyys[, f lkz 'njuj j,zpfntkty cnf,bkmysq hjcn pjv,b-ctntq.

cj,tyyj bynthtcyf abyfycjdfz byajhvfwbz rfhlthfv pkjevsiktyybrfv, pfybvf.obvcz gjlltkrjq ,fyrjdcrb[ rfhn. njv, yfcrjkmrj dsujlys nfrbt jgthfwbb, vj;yj celbnm gj bpdtcnyjq bcnjhbb c uheggjq ,hfpbkmcrb[ rb,thghtcnegybrjd, rjnjhst ,skb fhtcnjdfys ldf ujlf yfpfl. yb cvjukb cyznm c ,fyrjdcrb[ cxtnjd ghjcns[ gjkmpjdfntktq 4,74 vbkkbjyf ljkkfhjd, bcgjkmpez erhfltyye. c rjvgm.nthjd byajhvfwb.. ghbj,htntybb gthcjyfkmys[ lfyys[, yt bvt.ob[ ghzvjuj jnyjitybz r ltymufv gjkmpjdfntkz, pfbynthtcjdfys b ghtcnegybrb, rjnjhst pfybvf.ncz gjlltkrjq ljrevtynjd, jnrhsnbtv afkmibds[ ,fyrjdcrb[ cxtnjd, cjdthitybtv ytpfrjyys[ cltkjr b n.l.

ot jlybv dbljv cj,bhftvjq ,jnytnfvb byajhvfwbb zdkz.ncz flhtcf 'ktrnhjyyjq gjxns, ghbxtv, d jnkbxbt jn yjvthjd rhtlbnjr b extnys[ pfgbctq, bp flhtcyjq rybub jlyjuj pfhf;tyyjuj vj;yj bpdktxm vyj;tcndj 'ktrnhjyys[ flhtcjd. j,hfyyst flhtcf dscnfdkz.ncz yf ghjlf;e, ghbxtv byjulf yf hfpdtc gjvtuf,fqnyj. cyjdysvb gjregfntkzvb gjlj,yjuj njdfhf zdkz.ncz cgfvths. gbcjr bp vbkkbjyf e-mail-flhtcjd cnjbn jn 20 lj 100 ljkkfhjd, f pfrfpfyyfz cgfvthfv hfccskrf yf 'njn ;t vbkkbjy flhtcjd 150200 ljkkfhjd. sujlf jxtdblyf.

htcnegybrfv nfr;t bynthtcys extnyst pfgbcb hfpkbxys[ gkfnys[ cthdbcjd b bynthytn-vfufpbyjd. tpeckjdyj, jyb j,[jlzncz ltitdkt ,fyrjdcrb[ extnys[ pfgbctq, yj b[ htfkbpfwbz cdzpfyf c vtymibv hbcrjv ghtcktljdfybz cj cnjhjys ghfdjj[hfybntkmys[ jhufyjd.

fccskrf cgfvf

;tlytdyj gj dctve vbhe rehcbhe.n vbkkbjys cgfv-cjj,otybq. fccskrf ytpfghjityyjq gjxns zdkztncz jlyjq bp jcyjdys[ aeyrwbq cjdhtvtyys[ ,jnytnjd. j lfyysv f,jhfnjhbb fcgthcrjuj, jrjkj 80% dctuj cgfvf hfccskftncz xthtp pjv,b-ctnb. rjvgm.nthjd pfrjyjgjckeiys[ gjkmpjdfntktq jnghfdkz.ncz vbkkbfhls gbctv c htrkfvjq bfuhs, rjgbq ljhjub[ xfcjd, jykfqy-rfpbyj b n. g., pf,bdf.ob[ rfyfks cdzpb b gjxnjdst zobrb. frbv j,hfpjv [frths cnfdzn gjl elfh rjvgm.nths yb d xtv yt gjdbyys[ gjkmpjdfntktq: flhtcf, c rjnjhs[ dtltncz hfccskrf, gjgflf.n d xthyst cgbcrb fynbdbhecys[ rjvgfybq.

gjcktlybt ujls cfvf cathf cgfv-eckeu hfcibhbkfcm: gjzdbkcz ICQ-cgfv, cgfv d cjwbfkmys[ ctnz[, ajhevf[, ,kjuf[. 'nj nj;t pfckeuf dkfltkmwtd ,jnytnjd: dtlm cjdctv ytckj;yj ljgbcfnm r ,jn-rkbtyne ljgjkybntkmysq vjlekm, jnrhsdf.obq ujhbpjyns lkz yjdjuj ,bpytcf cj ckjufyfvb nbgf gfv d Facebook. tljhjuj. tys yf cgfv dfhmbhe.ncz d pfdbcbvjcnb jn wtktdjq felbnjhbb b rjkbxtcndf flhtcjd, yf rjnjhst dtltncz hfccskrf. fp,hjc wty yf wtktdst hfccskrb jn 70 ljkkfhjd pf cjnyb nsczx flhtcjd lj 1000 ljkkfhjd pf ytcrjkmrj ltcznrjd vbkkbjyjd flhtcjd. f ghjitlibq ujl cgfvths pfhf,jnfkb yf hfccskrt gbctv gjhzlrf 780 vbkkbjyjd ljkkfhjd.

jplfybt gjbcrjdjuj cgfvf

ot jlby dfhbfyn bcgjkmpjdfybz ,jnytnjd gjdsitybt gjgekzhyjcnb cfqnjd d gjbcrjds[ cbcntvf[. f,jnfz yfl gjbcrjdjq jgnbvbpfwbtq, flvbybcnhfnjhs htcehcjd cnfhf.ncz gjdscbnm gjpbwb. cfqnf d htpekmnfnf[ gjbcrf, gjcrjkmre xtv jyf dsit, ntv ,jkmit gjctnbntktq pfqltn yf cfqn xthtp gjbcrjdst cbcntvs b, cktljdfntkmyj, ntv ,jkmit ,eltn dshexrf dkfltkmwf cj,cndtyyjuj cfqnf, yfghbvth jn ghjlf;b htrkfvys[ gkjofltq yf dt,-cnhfybwf[. yjubt rjvgfybb gkfnzn dt,-vfcnthfv ytvfkst ltymub, xnj,s jyb dsdtkb cfqn yf gthdst gjpbwbb d gjbcrjdbrf[. kfltkmws ,jnytnjd gjlcvjnhtkb ytrjnjhst b[ ghbtvs b fdnjvfnbpbhjdfkb ghjwtcc gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb.

frhenrf rkbr-cxtnxbrjd

trkfvyst rjvgfybb, hf,jnf.obt jykfqy gj c[tvt PPC (Pay-perClick), gkfnzn ltymub pf eybrfkmyst rkbrb gj ccskrfv yf hfpvtotyys[ d ynthytnt j,]zdktybz[. kz dkfltkmwtd ,jnytnf j,vfy nfrb[ rjvgfybq zdkztncz ghb,skmysv pfyznbtv. kz ghbvthf vj;yj dpznm bpdtcnye. ctnm Google AdSense. [jlzobt d ytt htrkfvjlfntkb gkfnzn Google pf rkbrb gj hfpvtotyysv j,]zdktybzv d yflt;lt, xnj pfukzyedibq yf jujytr gjkmpjdfntkm xnj-yb,elm e yb[ regbn. Google d cdj. jxthtlm hfpvtoftn rjyntrcnye. htrkfve yf hfpkbxys[ cfqnf[, exfcnde.ob[ d ghjuhfvvt AdSense, gkfnz dkfltkmwe cfqnf ghjwtyn c rf;ljuj rkbrf. ds, yt dct dkfltkmws cfqnjd xtcnyst. vtz pjv,b-ctnm, [frth vj;tn utythbhjdfnm nsczxb eybrfkmys[ rkbrjd d ltym gj jlyjve c rf;ljq vfibys, xnj,s yt dspsdfnm jcj,s[ gjljphtybq e Google. frbv j,hfpjv, ltymub, gjnhfxtyyst yf htrkfvye. rjvgfyb., gthtntren d rfhvfy r [frthe. cj;fktyb., yt ,skj tot yb jlyjuj ckexfz, rjulf pf gjlj,yst frwbb rjuj-kb,j ghbdktrfkb r jndtncndtyyjcnb. j lfyysv rjvgfybb Click Forensics, d 2008 ujle gjhzlrf 1617% dct[ gtht[jljd gj htrkfvysv ccskrfv ,skb gjlltkmysvb, bp yb[ vbybvev nhtnm utythbhjdfkfcm ,jnytnfvb. sgjkybd ytckj;yst dsxbcktybz, vj;yj gjyznm, xnj d ghjikjv ujle dkfltkmws ,jnytnjd yfrkbrfkb 33 000 000 ljkkfhjd. tgkj[jq lj[jl jn otkxrjd vsim.!

julf ds dblbnt d rjvvtynfhbz[ r cdjtq pfgbcb d bdjv ehyfkt bkb elfxyjq ajnjuhfabb, dskj;tyyjq yf ajnj[jcnbyut, vyj;tcndj ccskjr, cjplfyys[ ytbpdtcnysv dfv xtkjdtrjv, f byjulf b dfibv ahtyljv, yt elbdkzqntcm: ghjcnj rnj-nj pfrfpfk hfcrhenre cdjtuj htcehcf [jpztdfv ,jnytnf. gtwbfkmyj cjplfyyfz ghjuhfvvf pfuhe;ftncz yf pjv,b-rjvgm.nth b jn bvtyb tuj dkfltkmwf jcnfdkztn yf gjgekzhys[ htcehcf[ rjvvtynfhbb cj ccskrfvb yf hfcrhexbdftvsq cfqn. htlyzz wtyf yf ytktufkmyst eckeub gjbcrjdjuj cgfvf gjhzlrf 300 ljkkfhjd d vtczw.

: !

jityybrb jnghfdkz.n c pf[dfxtyys[ rjvgm.nthjd 'ktrnhjyyst cjj,otybz. [ gjkexfntkzv ghtlkfuftncz jnrhsnm kbgjde. dt,-cnhfybwe

jv,b blen!

b ddtcnb yf ytq, yfghbvth, htrdbpbns cdjtuj ,fyrjdcrjuj cxtnf. jukfcyj gjlcxtnfv rjvgfybb gj j,tcgtxtyb. ,tpjgfcyjcnb SRI International, jlby-tlbycndtyysq rjvgm.nth, yf[jlzobqcz dj dkfcnb ,jnf, vj;tn t;tlytdyj gjcskfnm ,jktt 28 000 cjj,otybq! ntgthm ghtlcnfdmnt ct,t, rfrjq nhfabr vjukf cutythbhjdfnm, r ghbvthe, ghtcnegyfz ,jn-ctnm Storm, rjnjhfz d ghjikjv ujle pf[dfnbkf vbkkbjys rjvgm.nthjd gj dctve vbhe!

fr cjplf.ncz ,jnytns

cj;fktyb., njve, rnj htibk c yekz jhufybpjdfnm ,jnytn, yt cjcnfdbn jcj,juj nhelf yfqnb d ynthytnt bycnherwb. gj cjplfyb. pjv,b-ctnb. thdsq ifu: cjplfnm yjde. pjv,b-ctnm. kz 'njuj ye;yj pfhfpbnm rjvgm.nths gjkmpjdfntktq cgtwbfkmyjq ghjuhfvvjq ,jnjv. kz pfhf;tybz bcgjkmpe.ncz cgfv-hfccskrb, gjcnbyu cjj,otybq yf ajhevf[ b d cjwbfkmys[ ctnz[ b lheubt ghbtvs; xfcnj ,jn yfltkztncz aeyrwbtq cfvjhfcghjcnhfytybz, rfr dbhecs bkb xthdb.

nj,s pfcnfdbnm gjntywbfkmye. ;thnde ecnfyjdbnm ,jn, bcgjkmpe.n ghbtvs cjwbfkmyjq by;tythbb. fghbvth, ghtlkfuf.n gjcvjnhtnm bynthtcyjt dbltj, lkz xtuj nht,etncz crfxfnm cgtwbfkmysq rjltr. jckt pfuheprb b pfgecrf nfrjuj afqkf gjkmpjdfntkm, rjytxyj, yt cvj;tn gjcvjnhtnm ybrfrjuj dbltj b crjhtt dctuj yt pfvtnbn djj,ot ybrfrb[ bpvtytybq, f tuj jrf;tncz pfhf;ty b cnfytn gjrjhysv ckeujq, dsgjkyz.obv dct rjvfyls [jpzbyf ,jnytnf.

jv,b blen!

njhsv ibhjrj bcgjkmpetvsv vtnjljv pfhf;tybz ,jnfvb zdkztncz drive-by-pfuheprf. hb gjctotybb gjkmpjdfntktv pfhf;tyyjq dt,-cnhfybws yf tuj rjvgm.nth xthtp hfpkbxyst lshs d ghbkj;tybz[ ght;lt dctuj d gjgekzhys[ ,hfepthf[ pfuhe;ftncz dhtljyjcysq rjl. kz 'rcgkefnfwbb ckf,s[ vtcn bcgjkmpe.ncz cgtwbfkmyst ghjuhfvvs 'rcgkjqns. yb gjpdjkz.n yt njkmrj ytpfvtnyj pfuhepbnm, yj b ytpfvtnyj pfgecnbnm dbhec bkb ,jn. frjq dbl hfcghjcnhfytybz dhtljyjcyjuj yfb,jktt jgfcty, dtlm, tckb dpkjvfy gjgekzhysq htcehc, pfhfpzncz ltcznrb nsczx gjkmpjdfntktq!

kjevsiktyybrfv b ytxbcnsv yf here ,bpytcvtyfv cjdctv yt j,zpfntkmyj cdjbvb cbkfvb cjplfdfnm ,jnytn c yekz. jnytns cfvs[ hfpys[ hfpvthjd b ghjbpdjlbntkmyjcnb jyb vjuen regbnm bkb fhtyljdfnm e [frthjd yfghbvth, j,hfnbdibcm yf cgtwbfkbpbhjdfyyst ajhevs.

njbvjcnm ujnjdjuj ,jnytnf, hfdyj rfr b cnjbvjcnm tuj fhtyls, yfghzve. pfdbcbn jn rjkbxtcndf d[jlzob[ d ytuj rjvgm.nthjd. fb,jkmitq gjgekzhyjcnm. ujnjdst ,jnytns gjkmpe.ncz yf fyukjzpsxys[ ajhevf[.

htylf gjxnjdjuj ,jnytnf cj crjhjcnm. hfccskrb gjhzlrf 1000 cgfvjds[ gbctv d vbyene (ghb 100 yf[jlzob[cz d jykfqyt pjv,b-vfibyf[) j,jqltncz ghbvthyj d 2000 ljkkfhjd d vtczw.

fktymrbt ,jnytns, cjcnjzobt bp ytcrjkmrb[ cjnty ,jnjd, cnjzn jn 200 lj 700 ljkkfhjd. hb 'njv chtlyzz wtyf jlyjuj ,jnf cjcnfdkztn ghbvthyj 50 wtynjd. jktt rhegyst ,jnytns cnjzn ,jkmib[ ltytu.

jv,b-ctnm Shadow, rjnjhfz ,skf cjplfyf ytcrjkmrj ktn yfpfl 19-ktnybv [frthjv bp jkkfylbb, yfcxbnsdfkf ,jktt 100 nsczx rjvgm.nthjd, hfcgjkj;tyys[ gj dctve vbhe, ghjlfdfkfcm pf 25 000 tdhj. f 'nb ltymub vj;yj regbnm yt,jkmijq ljvbr d cgfybb, jlyfrj ghtcnegybr bp hfpbkbb ghtlgjxtk ghbj,htcnb ,jnytn.

jn vj;yj yfltkbnm aeyrwbtq cfvjhfcghjcnhfytybz gj rjvgm.nthysv ctnzv. fghbvth, jy vj;tn hfcghjcnhfyznmcz gentv pfhf;tybz dct[ ljcnegys[ bcgjkyztvs[ afqkjd bkb gentv gjbcrf b pfhf;tybz ezpdbvs[ rjvgm.nthjd ctnb.

jv,b blen!

fhf;tyyst rjvgm.nths ybxtuj yt gjljphtdf.ob[ gjkmpjdfntktq cjplfntkm ,jnytnf vj;tn rjynhjkbhjdfnm c gjvjom. rjvfylyjuj wtynhf ,jnytnf, cdzpsdfzcm c ,jnfvb xthtp IRC-rfyfk, dt,-cjtlbytybt bkb c gjvjom. k.,s[ lheub[ ljcnegys[ chtlcnd. jcnfnjxyj j,]tlbybnm d ctnm ytcrjkmrj ltcznrjd vfiby, xnj,s ,jnytn yfxfk ghbyjcbnm cdjtve [jpzbye lj[jl. hbxtv 'njn lj[jl yf[jlbncz d kbytqyjq pfdbcbvjcnb jn ecnjqxbdjcnb pjv,b-ctnb b ntvgjd tt hjcnf.

jv,b blen!

htlcndf pfobns jn ,jnytnjd

1 gthde. jxthtlm 'nj fybnbdbhecyst ghjuhfvvs b rjvgktrcyst gfrtns lkz pfobns jn bynthytn-euhjp c htuekzhyj j,yjdkztvsvb ,fpfvb. yb gjvjuen yt njkmrj djdhtvz j,yfhe;bnm jgfcyjcnm, yj b kbrdblbhjdfnm tt lj njuj, rfr dfi ghtdhfotyysq d pjv,b dthysq ;tktpysq lheu yfxytn hfccskfnm cgfv bkb hjyznm cfqns. jvgktrcyst gfrtns, yfghbvth Kaspersky Internet Security 2009, cjlth;fn gjkysq rjvgktrn pfobnys[ aeyrwbq, eghfdkznm rjnjhsvb vj;yj xthtp j,obq rjvfylysq wtynh.

  • ynbdbhecysq vjlekm d ajyjdjv ht;bvt dsgjkyztn crfybhjdfybt df;ytqib[ cbcntvys[ j,kfcntq b rjynhjkbhetn dct djpvj;yst genb dnjh;tybz dbhecjd: dkj;tybz 'ktrnhjyyjq gjxns b gjntywbfkmyj jgfcyst dt,-cfqns.
  • hfylvfe'h cktlbn pf j,vtyjv lfyysvb vt;le gthcjyfkmysv rjvgm.nthjv b ynthytnjv. y ghjdthztn dct gfrtns lfyys[, gjkexftvst bp tnb bkb jnghfdkztvst nelf, b ghb ytj,[jlbvjcnb ,kjrbhetn ctntdst fnfrb b ghtgzncndetn nfqyjq jnghfdrt kbxys[ lfyys[ d ynthytn.
  • gfv-abkmnh pfoboftn gjxnjdsq zobr jn ghjybryjdtybz htrkfvys[ cjj,otybq. tuj pflfxb nfr;t d[jlbn dszdktybt abibyujds[ gbctv, c gjvjom. rjnjhs[ pkjevsiktyybrb gsnf.ncz dselbnm e gjkmpjdfntkz byajhvfwb. j tuj lfyys[ lkz d[jlf d jykfqyjdst gkfnt;yst bkb ,fyrjdcrbt cbcntvs.

2 tuekzhyjt j,yjdktybt jgthfwbjyyjq cbcntvs, dt,-,hfepthjd b lheub[ ghbkj;tybq, hfphf,jnxbrb rjnjhs[ j,yfhe;bdf.n b kbrdblbhe.n vyjubt ,htib d b[ pfobnt, f nfr;t ckf,st vtcnf, bcgjkmpetvst pkjevsiktyybrfvb.

3 gtwbfkmyst ghjuhfvvs-ibahjdfkmobrb pfobnzn dfib gthcjyfkmyst lfyyst, lf;t tckb ,jn e;t ghjybr yf rjvgm.nth, dtlm lkz ljcnegf r ybv tve ghbltncz dpkjvfnm gfhjkm.

4 lhfdsq cvsck b jcnjhj;yjcnm. ckb ds [jnbnt juhflbnm cdjb lfyyst jn hfpyjuj hjlf euhjp, yt cnjbn crfxbdfnm b ecnfyfdkbdfnm ghjuhfvvs ytbpdtcnyjuj ghjbc[j;ltybz, jnrhsdfnm fh[bds c afqkfvb djghtrb ghtleght;ltybzv fynbdbhecf, pf[jlbnm yf cfqns, rjnjhst ,hfepth gjvtxftn rfr jgfcyst, b n.l.


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank