"1-: "


   www.romver.ru
/ /( )

fkthbq jh;jd, Computerworld jccbz

jvgfybz "1-bnhbrc" lj,fdbkf d yjde. dthcb. cdjtuj akfuvfycrjuj ghjlernf "1-bnhbrc: ghfdktybt cfqnjv 8.5" wtksq rjvgktrc bycnhevtynjd lkz ekexitybz ghjbpdjlbntkmyjcnb Web-ghbkj;tybq b gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb. fphf,jnxbrb gjcnfhfkbcm lfnm gjkmpjdfntkzv cdjtq CMS-gkfnajhvs (Content Management System - "cbcntvf eghfdktybz rjyntynjv") chtlcndf lkz cfvjcnjzntkmyjuj gjbcrf eprb[ vtcn d hfphf,jnfyys[ bvb Web-ghbkj;tybz[ b jgnbvbpfwbb cfqnjd lkz kexitq b[ dblbvjcnb gjbcrjdsvb vfibyfvb.

lby bp yjds[ rjvgjytynjd, ghbpdfyys[ gjvjxm d edtkbxtybb ghjbpdjlbntkmyjcnb, - bycnhevtyn ntcnbhjdfybz yfcnhjtr. y gjpdjkztn jwtybnm ghjbpdjlbntkmyjcnm Web-cbcntvs c gjvjom. hfphf,jnfyyjuj d "1-bnhbrc" cbyntnbxtcrjuj byltrcf. ghjwtcct dsxbcktybz lfyyjuj gjrfpfntkz CMS exbnsdftn nbg ecnfyjdktyyjuj d cthdtht wtynhfkmyjuj ghjwtccjhf, j,]tv ljcnegyjq jgthfnbdyjq gfvznb, f nfr;t crjhjcnm hf,jns lbcrjds[ gjlcbcntv, bynthghtnfnjhf PHP, Web-cthdthf b ,fps lfyys[. f jcyjdt 'nb[ bpvthtybq dsxbckztncz rjvgktrcysq byltrc, rjnjhsq vj;yj cjjnytcnb c j,otq ghjbpdjlbntkmyjcnm. ghbkj;tybz yf gkfnajhvt "bnhbrc". tv dsit byltrc, ntv dsit ghjbpdjlbntkmyjcnm cbcntvs d wtkjv.

jvgfybz jge,kbrjdfkf htpekmnfns fyfkjubxys[ ntcnjd lkz nfr yfpsdftvjq 'nfkjyyjq rjyabuehfwbb c jgekbrjdfyysvb [fhfrnthbcnbrfvb. ckb ghb chfdybvs[ [fhfrnthbcnbrf[ htfkmyjq fggfhfnehs dscxbnfyysq byltrc ghjbpdjlbntkmyjcnb ,eltn pyfxbntkmyj yb;t byltrcf 'nfkjyyjq cbcntvs, pyfxbn, xnj-nj yfcnhjtyj ytghfdbkmyj. 'njv ckexft cfvf CMS fyfkbpbhetn gjrfpfntkb rjyrhtnyjq ecnfyjdrb, chfdybdftn b[ c [fhfrnthbcnbrfvb 'nfkjyf b lftn htrjvtylfwbb gj ekexityb. rjyabuehfwbb. jnltkmys[ ckexfz[ gjlj,ysq vt[fybpv jgnbvbpfwbb hf,jns CMS gjpdjkztn yf gjhzljr edtkbxbnm j,oe. ghjbpdjlbntkmyjcnm hf,jns cfqnf njkmrj pf cxtn ghfdbkmyjq yfcnhjqrb rjvgktrcyjq cbcntvs r'ibhjdfybz (r'ibhe.ncz SQL-pfghjcs, rfhnbyrb, gjcnhjtyyst 'ktvtyns vty., ujnjdst cnhfybws b lheubt rjvgjytyns).

jvgjytyn vjybnjhbyuf -- tot jlby bycnhevtyn edtkbxtybz ghjbpdjlbntkmyjcnb ghbkj;tybq. ckb jy drk.xty, cbcntvf abrcbhetn dct cj,snbz, rjnjhst ghjbc[jlzn dj dhtvz hf,jns Web-ghbkj;tybq, ghbxtv ghb j,hf,jnrt htfkmys[ pfghjcjd gjkmpjdfntktq. jnz dj dhtvz vjybnjhbyuf j,ofz ghjbpdjlbntkmyjcnm ytcrjkmrj gflftn, gjkextyysq htpekmnfn gjpdjkztn jwtybnm rfxtcndj hfphf,jnrb cfqnf b gjdscbnm ghjbpdjlbntkmyjcnm pf cxtn 'aatrnbdyjuj gjbcrf jib,jr ghjuhfvvbhjdfybz rjyrhtnyjuj ghbkj;tybz.

thutq s;brjd, utythfkmysq lbhtrnjh "1-bnhbrc", ghbdtk ghbvth Web-ghbkj;tybz, ult lkz utythfwbb jlyjuj vty. nht,jdfkbcm nsczxb pfghjcjd r ,fpt lfyys[. 'nj vty. dsdjlbkb gznm yfb,jktt gjgekzhys[ njdfhjd, dczrbq hfp pfyjdj dscnhfbdfz htqnbyu. kz dszdktybz gjlj,ys[ jib,jr ,sdftn ljcnfnjxyj drk.xbnm ht;bv vjybnjhbyuf hf,jns cfqnf yf gznm vbyen, f lkz htitybz ckj;ys[ ghj,ktv vj;yj edtkbxbnm dhtvz fyfkbpf lj gjkexfcf.

hjvt njuj, xnj,s ecrjhbnm hfpdthnsdfybt b gthtyjc Web-ghbkj;tybq, d "1-bnhbrc" hfphf,jnfkb cgtwbfkmye. dbhnefkmye. vfibye, d rjnjhjq ecnfyjdktys dct ytj,[jlbvst lkz hf,jns cfqnf rjvgjytyns: jgthfwbjyyfz cbcntvf Ubuntu Linux, MySQL, Web-cthdth, PHP-bynthghtnfnjh b cj,cndtyyj CMS. jyabuehfwbz dct[ rjvgjytynjd jgnbvbpbhjdfyf lkz ,scnhjuj hfpdthnsdfybz ghbkj;tybz c vbybvfkmyjq yfcnhjqrjq b d rhfnxfqibt chjrb.

yfcnjzott dhtvz rjvgfybz ghtlkfuftn dbhnefkmye. vfibye lkz ubgthdbpjhf VMware, f cj dhtvtytv gkfybhetncz cjplfnm fyfkjubxyst ghjlerns b lkz ubgthdbpjhjd Amazon EC2 (Xen) b Virtuozzo. tfkbpfwbz ghbkj;tybz d gjlj,yjq dbhnefkbpjdfyyjq chtlt gjpdjkztn ,scnhj hfpdthyenm cfqn yf gkjoflrt jlyjuj bp ghjdfqlthjd eckeu [jcnbyuf dbhnefkmys[ vfiby, rjnjhsq gjllth;bdftn htitybz VMware (d njv xbckt VMCO, "fcnth[jcn", "tyjy" b "jcnbyu-tynh"). lyj bp ljcnjbycnd nt[yjkjubb - djpvj;yjcnm ,scnhjq cvtys ghjdfqlthf, ghbxtv gjckt gthttplf yf yjde. gkjoflre yt gjnht,etncz gthtyfcnhjqrb cbcntvs.

ot jlybv df;ysv 'ktvtynjv jgnbvbpfwbb zdkztncz rjvgjytyn, rjnjhsq gjpdjkztn ghjbpdtcnb gjbcrjde. jgnbvbpfwb. cfqnf. kz 'njuj r pyfxbvsv ljrevtynfv ljcnfnjxyj ghjkj;bnm vfrcbvfkmyj rjhjnrbt genb - yfghbvth, c gjvjom. ghfdbkmyj yfcnhjtyyjq rfhns cfqnf. hjvt njuj, dthcbz "ghfdktybt cfqnjv 8.5" gjpdjkztn eghfdkznm HTML-n'ufvb lkz gjbcrjds[ vfiby nfr, xnj,s hj,jn yt nhfnbk dhtvz yf vty. b hfpkbxyst yfdbufwbjyyst 'ktvtyns, f nfr;t yf cnhfybws c le,kbhjdfyysv cjlth;bvsv, yj hfpysvb URL. jhhtrnye. hf,jne 'njuj rjvgjytynf ghjdthzkf rjvgfybz "ivfyjd b gfhnyths", gj htpekmnfnfv ,sk dslfy cjjndtncnde.obq cthnbabrfn. wtkjv e rkbtynjd "1-bnhbrc" gjzdbkbcm j,ibhyst djpvj;yjcnb lkz jgnbvbpfwbb.

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank