www.romver.ru
/ / yandex( )

hpfvfc 1.5 j,yjdbk htubjyfkmye. ajhveke hfy;bhjdfybz, rjnjhfz bcgjkmpetncz lkz hfy;bhjdfybz htpekmnfnjd gj utj-pfdbcbvsv pfghjcfv d cktle.ob[ htubjyf[: fyrn-tnth,ehut, rfnthby,ehut, jdjcb,bhcrt, hfcyjzhcrt, vcrt, jcnjdt-yf-jye, hfcyjlfht, b;ytv jdujhjlt, at, thvb, fpfyb, fvfht, tkz,bycrt, kflbdjcnjrt, tvthjdj, hrencrt, fhyfekt b jhjyt;t. tqxfc yjde. ajhveke vj;yj ghjntcnbhjdfnm yf buki.yandex.ru.

jckt ntcnbhjdfybz yt,jkmijuj rjkbxtcndf dscjrjxfcnjnys[ pfghjcjd, vj;yj jnvtnbnm, xnj htubjyfkmyst cfqns, ltqcndbntkmyj, gjlhjckb d dslfxt. kz rfnthby,ehuf, yfghbvth, rjkbxtcndj htubjyfkmys[ cfqnjd d jg-10 edtkbxbkjcm d chtlytv d ldf hfpf gj chfdytyb. c dslfxtq, rjnjhe. ctqxfc jnj,hf;ftn jcyjdyjq yandex.ru.

,ofz ajhvekf hfy;bhjdfybz, rjnjhfz jndtxftn pf gjhzljr htpekmnfnjd gjbcrf gj utj-ytpfdbcbvsv pfghjcfv b pfghjcfv bp ujhjljd, ult ytn hpfvfcf, ,skf ekexityf yltrcjv ytcrjkmrj lytq yfpfl. ,kjut yltrc.jbcrf jnvtxftncz, xnj vjcrjdcrfz ajhvekf hfy;bhjdfybz gjrf yt vtyzkfcm. fr;t yt bpvtybkjcm hfy;bhjdfybt gj rhfbyt, tkfhecb, fpf[cnfye b htubjye cnfkmyjq vbh.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank