" "


   www.romver.ru
/ /( )

jge,kbrjdfyyjv ctujlyz fynbdbhecyjq rjvgfybtq Sophos jnxtnt ujdjhbncz, xnj hjccbqcrbt jhufybpjdfyyst [frthcrbt uheggbhjdrb frnbdyj cjplf.n jnkf;tyyst cbcntvs lkz ghjldb;tybz dt,-cfqnjd, njhue.ob[ gjlltkmysv fynbdbhecysv ghjuhfvvysv j,tcgtxtybtv, afhvfwtdnbxtcrbvb ghtgfhfnfvb b gjlltkmysvb ghtlvtnfvb hjcrjib.

kz ghjlf;b njdfhjd vyjubt bp cfqnjd gjkfuf.ncz yf cjnyb nfr yfpsdftvs[ gfhnythcrb[ ctntq, zdkz.ob[cz gj cenb cjplfyysvb gkjoflrfvb lkz cjplfybz "gkj[b[ dt,-cfqnjd". , 'njv ujdjhbn dbhecysq fyfkbnbr Sophos vbnhbq fvjcctqrj. j tuj ckjdfv, gfhnythcrb[ ctntq e;t ljdjkmyj vyjuj d ",tkjv bynthytnt" b pltcm jyb ceotcnde.n lfdyj.

"lyfrj ,jkmibycndj yfb,jktt vjoys[ "ntvys[" b ghjnbdjhtxbds[ gfhnythcrb[ ctntq yf[jlzncz yf gkjoflrf[ bvtyyj hjccbqcrb[ bynthytn-ghjdfqlthjd. jccbb nfrbt ctnb yfpsdf.ncz "gfhnythrb" b d ,jkmibycndt ckexftd jyb cke;fn ytpfrjyysv wtkzv", - ujdjhbn fvjcctqrj.

rcgthn ujdjhbn, xnj gj ceotcnde ;tkf.obt ghtljcnfdbnm cdjb htcehcs yf gkfnyjq jcyjdt lkz lfkmytqituj hfcibhtybz "gfhnythrb" ljk;ys djqnb d hzl pfrhsns[ ajhevjd, hf,jnf.ob[ njkmrj gj ghbukfityb.. jckt ghjwtlehs gthdbxyjq fnntcnfwbb yjdsq gjlhzlxbr gjkexftn yf,jh htcehcjd lkz hf,jns b cjplfybz cfqnjd lkz ghjldb;tybz.

Sophos ujdjhzn, xnj gjl "ghjldb;tybtv" d lfyyjv ckexft gjybvftncz hfccskrf cgfvf, pfhf;tybt rjvgm.nthjd gjkmpjdfntktq ynthytnf dhtljyjcysv ghjuhfvvysv j,tcgtxtybtv b cgtwbfkmysvb ghjuhfvvfvb, gjlvtyz.obvb DNS-pfgbcb d rjvgm.ntht. jcktlytt ytj,[jlbvj lkz gthtyfghfdktybz gjkmpjdfntktq c ktubnbvys[ cfqnjd yf gjlltkmyst. fvb 'rcgthns ujdjhzn, xnj yf "gfhnythrb" b gjlltkmyst fynbdbhecs jyb yfnryekbcm xthtp hf,jne c bynthytn-gjbcrjdbrfvb.

njhsv gjgekzhysv cgjcj,jv "ghjldb;tybz" zdkztncz nfr yfpsdftvfz xthyfz SEO-jgnbvbpfwbz, ghtlecvfnhbdf.ofz cjplfybt cfqnf, ult bcgjkmpe.ncz hfpkbxyst nh.rb, wtkm rjnjhs[ - ddtltybt gjbcrjdjq cbcntvs d pf,ke;ltybt b gjlyznbt [frthcrjuj cfqnf d gjbcrjds[ htqnbyuf[. ltcm [frths xfcntymrj bpexf.n ghjtrns dhjlt Google Trends, ult jnj,hf;f.ncz yfb,jktt bynthtcyst b gjgekzhyst pfghjcs gjkmpjdfntktq.

hb gjvjob nfrb[ faabkbhjdfyys[ ljhdttd pkjevsiktyybrb xfcnj gthtflhtcjdsdf.n gjkmpjdfntktq yf cfqns, ghjlf.obt gjlltkmysq cjan bkb ghjvsikz.obt lheubvb dblfvb vjityybxtcndf. j ckjdfv fyfkbnbrjd, [frths cnfhf.ncz gjllth;bdfnmcz dscjrbt rj'aabwbtyns rjydthcbb, xnj,s hf,jnf gfhnythcrjq ctnb ,skf ,jktt ghb,skmyjq, xtv pfnhfns yf j,]tvs nhfaabrf, utythbhetvst ctnm., rjnjhst ghb[jlbncz jgkfxbdfnm pkjevsiktyybrfv.

"[tvf c gfhnythcrbvb ctnzvb rjdfhyf, yj pfxfcne. ghb,skmyf", - ujdjhbn fvjcctqrj. j tuj ckjdfv, Sophos bccktljdfkf jlye bp yfb,jktt gjgekzhys[ "gfhnythjr" - RefrteshStats. ltcm cfqns yf,bhf.n gfhnythjd lkz ghjldb;tybz ghjtrnjd, ghbye;lf.ob[ gjkmpjdfntktq crfxbdfnm gjlltkmyst rjltrb lkz rjvgm.nthjd. xtdblyj, xnj pltcm gjl dbljv rjltrf gjkmpjdfntkzv dhexftncz yf,jh dhtljyjcys[ ghjuhfvv.

cnm "gfhnythrb" lkz ghjlf;b pfghtotyys[ r hfcghjcnhfytyb. vtlbwbycrb[ ghtgfhfnjd, d xfcnyjcnb fyf,jkbxtcrb[ cnthjbljd. ghbvthe cfqn Dopingshop.ru pfybvftncz "njhujdktq" gjlj,ysvb ghtgfhfnfvb, jxtdblyj, xnj gjregfntkb njdfhf ybrjulf yt gjkexf.n, yj djn ltytu kbif.ncz. cnm "gfhnythrb", cgtwbfkbpbhe.obtcz yf lheub[ ntvf[.

fvjcctqrj gbitn, xnj tuj rjvgfybb elfkjcm dsqnb yf flvbybcnhfnjhf ctnb RefreshStats, rjnjhsq cjj,obk, xnj ujl yfpfl chtlybq lj[jl yf jlyjuj rjynhfrnjhf cjcnfdkzk 6 456 ljkkfhjd d vtczw. yjubt exfcnybrb gjkexfkb gj 25 ljkkfhjd pf rf;lsq ghjlfyysq gjlltkmysq fynbdbhec.

"j;yj kbim yfltznmcz, xnj ghfdjj[hfybntkmyst jhufys ghb gjllth;rt fynbdbhecys[ rjvgfybq ,elen ghtctrfnm gjlj,ye. ltzntkmyjcnm. ghjxtv, gjrf ytn ybrfrb[ dblbvs[ 'aatrnjd jn ltzntkmyjcnb jhufyjd, [frthcrfz bylecnhbz yt cj,bhftncz jcnfyfdkbdfnmcz", - ujdjhbn jy.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank