. (LiveJournal) Google AdSense


   www.romver.ru
/ /( )

22.09.09 10:58

: jycnfynby ertvjd

: "fptnf.Ru"

LiveJournal b Google ghtlkj;bkb ,kjuthfv pfhf,fnsdfnm yf htrkfvt. nj bpvtybn d kexie. cnjhjye jnyjitybt gjkmpjdfntktq r htrkfvt, cxbnf.n hfphf,jnxbrb. j 'rcgthns ghtleght;lf.n, xnj ,kjuj[jcnbyu, yfghjnbd, hbcretn kbibnmcz ljdthbz ,kjuthjd.

bdjq ;ehyfk (LiveJournal) b cthdbc rjyntrcnyjq htrkfvs Google AdSense j,]zdbkb j pfgecrt cjdvtcnyjuj ghjtrnf fi ;ehyfk dfib ltymub. y, rfr j,tof.n hfphf,jnxbrb, lfcn djpvj;yjcnm gjkmpjdfntkzv c gkfnysvb frrfeynfvb pfhf,fnsdfnm yf cdjb[ lytdybrf[. kz 'njuj ,kjuths ljk;ys ,elen cjukfcbnmcz gjrfpsdfnm htrkfve cdjbv xbnfntkzv.

gthdst e ,kjuthjd gjzdbkfcm djpvj;yjcnm pfhf,jnfnm yf cdjb[ jykfqy-lytdybrf[, pfzdbkf dj dnjhybr utythfkmysq lbhtrnjh SUP (dkfltktw LiveJournal) yytkbc dfy lty tkmn.

s lfdyj hfpvsikzkb j djpvj;yjcnz[ vjytnbpfwbb b jxtym ljdjkmys ntv, rfrjq ghjcnjq cgjcj, byntuhfwbb ghtlkj;bkf ghjuhfvvf Google AdSense API. j cenb, SUP cyf,lbkf LiveJournal cthdbcjv Google AdSense. njn cthdbc ntgthm dcnhjty d bynthatqc yfcnhjtr ,kjuf.

jrfpsdfnm htrkfve, nfr ;t rfr b jnrfpfnmcz jn tt ghjcvjnhf, cvjuen njkmrj nt ,kjuths, rjnjhst pfgkfnbkb pf cdjb lytdybrb. kz 'njuj bv ye;yj ,eltn pfdtcnb bkb yfcnhjbnm frrfeyn Google AdSense, erfpfd ntvfnbre cdjtuj ;ehyfkf b gfhfvtnhs gjrfpf htrkfvs. jckt 'njuj d ,kjut gjzdzncz j,]zdktybz jn Google AdSense, xbnfntkb yfxyen gj ybv rkbrfnm, f ,kjuth gjkexfnm pf 'nj ltymub.

lyfrj pfhf,jnfnm vyjuj ,eltn ytghjcnj. fghbvth, tckb yf ,fyyth ,elen rkbrfnm hfp d ltym b eckjdyfz cnjbvjcnm jlyjuj rkbrf cjcnfdbn $1, nj 'nj ghbytctn d vtczw $30, gjlcxbnfk herjdjlbntkm ghjtrnf LiveJournal jhbc dxbyybrjd.

hjvt njuj, lkz nt[, rnj ,eltn pfhf,fnsdfnm ytvyjuj, djpybryen ljgjkybntkmyst ckj;yjcnb c gjkextybtv ltytu jn Google AdSense. fcnhjqrb 'njuj cthdbcf gjpdjkz.n dsdtcnb bp ytuj cevve yt vtytt $100. yjubv ;ehyfkfv ghbltncz ljkuj frrevekbhjdfnm 'ne cevve.

fnj, gj vytyb. dxbyybrjdf, yt jxtym gjgekzhysq, yj nfhutnbhjdfyysq ;ehyfk cvj;tn gjkexbnm ,jkmit, xtv ,kju c vyjujxbcktyyjq felbnjhbtq. y ujdjhbn, xnj vyjubt gjkmpjdfntkb ,kfujlfhz 'njve cvjuen, yfghbvth, jregbnm cdjq gkfnysq frrfeyn.

fhf,jnjr gjkmpjdfntkz ,eltn pfdbctnm jn rjkbxtcndf rkbrjd b cnjbvjcnb jlyjuj rkbrf, rjnjhe. pflf.n htrkfvjlfntkb yf cnfylfhnyjv ferwbjyt.

lj[jl vt;le cj,jq gjltkzn Google b dkfltktw ,kjuf. hb 'njv Google j,toftn jnghfdkznm yfghzve. gjkmpjdfntkzv ,jkmie. xfcnm lj[jlf, f LiveJournal djj,ot jnrfpsdftncz jn rfrjq-kb,j vfh;b. bcntvjq ghtlecvjnhtyj, xnj gjkmpjdfntkm d k.,jq vjvtyn cvj;tn dsqnb bp ghjuhfvvs bkb dhtvtyyj ghbjcnfyjdbnm gjrfp j,]zdktybq.

gthdst 'rcgthbvtynbhjdfnm c htrkfvjq, yf rjnjhjq vjuen pfhf,jnfnm ,kjuths, LiveJournal yfxfk dvtcnt c dtleobv gjgekzhyjuj ,kjuf hntvbtv t,tltdsv. hfphtitybz flvbybcnhfwbb LiveJournal jy cnfk ge,kbrjdfnm d cdjtv ;ehyfkt htrkfve c erfpfybzvb, xnj hfpvtotybt 'njq byajhvfwbb jgkfxtyj b jge,kbrjdfyj yf ghfdf[ 'rcgthbvtynf. rcgthbvtyn ghjljk;fkcz ytcrjkmrj vtczwtd, t,tltd htrjvtyljdfk xbnfntkzv cdjtuj ;ehyfkf gjcnegfnm nfr ;t. nj cktle.obq ifu gjckt 'rcgthbvtynf c hntvbtv t,tltdsv, crfpfk dxbyybrjd. j tuj ckjdfv, jgsn gjlndthlbk yjhvfkmye. htfrwb. felbnjhbb yf yjdst htrkfvyst htitybz dyenhb ƻ.

gjvjom. 'njuj cthdbcf LiveJournal hfccxbnsdftn ghjlfnm ,jkmit gkfnys[ frrfeynjd, cnjbvjcnm rjnjhs[ yfxbyftncz jn $19,95 d ujl. s pfgecnbkb cthdbc ctujlyz d 2 xfcf yjxb gj jcrdt b e;t gjkexbkb 300 yjds[ pfhtubcnhbhjdfyys[ gkfnys[ gjkmpjdfntktq.

hbxtv 'nb frrfeyns e;t jlj,htys Google AdSense, crfpfkf yytkbc dfy lty tkmn. fphf,jnxbrb yflt.ncz, xnj ghjtrn

fi ;ehyfk dfib ltymub yt njkmrj gjyhfdbncz gjkmpjdfntkzv, nfr rfr lfcn bv djpvj;yjcnm pfhf,fnsdfnm, yj b bpvtybn b[ jnyjitybt r htrkfvt d ,kjuf[. lyfrj 'rcgthns ghtleght;lf.n, xnj vj;yj lj,bnmcz j,hfnyjq htfrwbb. cyjdyfz vfccf k.ltq, djjleitdbdib[cz gthcgtrnbdjq kturjuj b ghbznyjuj pfhf,jnrf, j,yfhe;fn, xnj gjctoftvjcnm b[ ,kjujd yt ljcnfnjxyf lf;t lkz njuj, xnj,s jregbnm cnjbvjcnm paid-frrfeynf, ghtlcrfpsdftn dbwt-ghtpbltyn Mail.Ru yyf hnfvjyjdf. jghtltktyysq ghjwtyn egjhys[ gjkmpjdfntktq, gj tt vytyb., vj;tn ghtdhfnbnm lytdybrb d c,jhybrb yteybrfkmyjuj rjyntynf, crjgbhjdfyyjuj c lheub[ htcehcjd d yflt;lt ,scnhj gjlyznm felbnjhb. ,kjuf. frbt lytdybrb ,elen lbcrhtlbnbhjdfnm cnfnec b ljdthbt r ,kjuj[jcnbyue d wtkjv, ghtleghtlbkf 'rcgthn.


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank