: IT


   www.romver.ru
/ /( )

j dhtvtyf 'rjyjvbxtcrjuj ,evf b vfccs cdj,jlys[ ltytu yf hsyrt cnfhnfgs hjckb rfr uhb,s gjckt lj;lz, b r hf,jnt d yb[ ghbdktrfkbcm nfkfynkbdst cgtwbfkbcns. lyfrj jctym. 2009 ujlf cbnefwbz d ynthytnt rfhlbyfkmyj bpvtybkfcm, b ytghb,skmyst ghjtrns cnfkb pfrhsdfnmcz, f pyfxbn yf hsyrt gjzdbkbcm cdj,jlyst cgtwbfkbcns.

syre nhelf d ynthytnt cdjqcndtyys j,obt ntyltywbb rhbpbcf d 'njq catht. s vj;tv rjycnfnbhjdfnm afrn evtymitybz pfhgkfn, edtkbxtybt rjkbxtcndf j,zpfyyjcntq ,tp rfrb[-kb,j rjvgtycfwbq, cjrhfotybt xbckf cjnhelybrjd (ghbxtv ythtlrj yf ekbwt jcnf.ncz ljcnfnjxyj rdfkbabwbhjdfyyst cgtwbfkbcns, rjnjhst bkb eikb cfvb, yt cjukfcbdibcm c yjdsvb eckjdbzvb nhelf, bkb gjgfkb gjl cjrhfotybt). ct 'nj yfpsdftncz jgnbvbpfwbtq hfc[jljd yf gthcjyfk cj cnjhjys hf,jnjlfntkz.

hbpbc: gj ltke

j ckjdfv herjdjlbntkz ghjtrnf Rabota.ru, dutybb fnbkjdjq, rhbpbc d ynthytnt pfnhjyek ,jkmit dctuj rjgbhfqnthjd b jykfqy-;ehyfkbcnjd, bynthytn-vfhrtnjkjujd, flvbybcnhfnjhjd cfqnjd. jcyjdyjv, 'nj kb,j ghjatccbb, xm. hf,jne vj;tn kturj dsgjkybnm lheujq cjnhelybr d rfxtcndt yfuheprb r jcyjdysv j,zpfyyjcnzv (yfghbvth, hf,jnf flvbybcnhfnjhf yt,jkmijuj cfqnf yt cnjkm ckj;yf, xnj,s d rhbpbc gjpdjkbnm ct,t lkz ytt jnltkmye. infnye. tlbybwe), kb,j nt, rnj yt jrfpsdftn ceotcndtyyjuj (gjkj;bntkmyjuj, hfpevttncz) dkbzybz yf ghb,skm rjvgfybb.

ckb ujdjhbnm j wbahf[ gj cjjnyjityb. rjkbxtcndf dfrfycbq b cgtwbfkbcnjd, boeob[ hf,jne, gj chfdytyb. c ljrhbpbcysv gthbjljv, nj gj lfyysv rjvgfybb HeadHunter (hh.ru), yfxbyfz c jrnz,hz 2008 ujlf yf cfqnt yf,k.lfkcz hjcn "byltrcf HeadHunter" - gjrfpfntkz, jghtltkz.otuj djcnht,jdfyyjcnm nt[ bkb bys[ cgtwbfkbcnjd. d zydfht 2009 ujlf yf jlye dfrfycb. d bynthytn-rjvgfybb ghb[jlbkj d chtlytv 290 jnrkbrjd!

hfdlf, ctqxfc yfghz;tyyjcnm yf hsyrt nhelf yfxfkf cgflfnm, b d b.yt yf jlye dfrfycb. d catht IT / ynthytn d chtlytv ghb[jlbkjcm 225 jnrkbrjd. , 'njv ;t ujdjhbn cnfnbcnbrf cfqnf rabota.ru, ult xbckj dfrfycbq gj chfdytyb. c ljrhbpbcysv gthbjljv cjrhfnbkjcm ~ d 2 hfpf, f xbckj htp.vt dshjckj ~ yf 20% (chfdytybt lfyys[ pf fduecn 2008 b b.km 2009 ujlf). jnz, tckb tot ujl yfpfl cghjc yf cgtwbfkbcnjd cj cnjhjys hf,jnjlfntktq dldjt ghtdsifk ghtlkj;tybt cj cnjhjys cjbcrfntktq, nj ctujlyz xbckj dfrfycbq b htp.vt d 'njv ctuvtynt yf[jlbncz ghb,kbpbntkmyj yf jlyjv ehjdyt.

fpevttncz, ynthytn, rfr yfbvtytt pfobotyysq b yfb,jktt ,tcgkfnysq ctuvtyn, fnfre.n vjityybrb, cnhtvzobtcz pfhf,jnfnm yf rhbpbct xbckj ghtlkj;tybq cnfnm j,hf,jnxbrjv 'ktrnhjyyjq gjxns bkb gthtdtcnb ltymub yf 'ktrnhjyysq rjitktr djphjckj d hfps. j rjkbxtcndj htfkmys[ dfrfycbq jn lj,hjcjdtcnys[ hf,jnjlfntktq, ntv yt vtytt, yf[jlbncz yf ljcnjqyjv ehjdyt, lf;t ytcrjkmrj ghtdsif.otv xbckj htp.vt bynthytn-cgtwbfkbcnjd, rjvvtynbhetn cbnefwb. yf hsyrt dutybz fnbkjdf.

kmuf herjdcrfz, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue b PR uheggs rjvgfybq HeadHunter, jnvtxftn, xnj cjrhfotybt pfhgkfn d ynthytnt j,]zcyztncz yt njkmrj gjzdktybtv yf hsyrt pyfxbntkmyjuj xbckf cdj,jlys[ bynthytnxbrjd, yj b ntv, xnj lj rhbpbcf jyb ,skb ytjghfdlfyyj pfdsitys. dutybz fnbkjdf> nfr ghjrjvvtynbhjdfkf lfyyst bpvtytybz yf hsyrt jkmit cnfkj dfrfycbq c ehjdytv pfhgkfn 10-20-30 nsczx b vtymit 50-60-70. ghjxtv, b[ b hfymit ,skj ytvyjuj. nj [fhfrnthyj, j;blfybz cjbcrfntktq, erfpsdftvst d htp.vt, gjlcnhjbkbcm gjl 'ne ntyltywb. b j vbkkbjyf[ yf gjpbwb. vtytl;thf ghjtrnf e;t vfkj rnj uhtpbn.

fhgkfns d bynthytnt

hfrnbxtcrb e dct[ bynthytn-cgtwbfkbcnjd cjrhfnbkbcm pfhgkfns. nj j,]zcyztncz ntv, xnj, dj-gthds[, lj rhbpbcf jyb ,skb ytjghfdlfyyj pfdsitys, f dj-dnjhs[, gjzdktybtv yf hsyrt pyfxbntkmyjuj xbckf cdj,jlys[ bynthytnxbrjd.

j ckjdfv ktrctz f[fhjdf, ghtpbltynf htrhenbyujdjuj gjhnfkf SuperJob, chtlythsyjxyfz pfhf,jnyfz gkfnf vtytl;thf gj bynthytn-ghjtrnfv d jcrdt cjcnfdkztn 48000 he,., rjyntyn-vtytl;thf 25000 he,., vtytl;thf gj bynthytn-htrkfvt 35000 he,. fduecnt 2008 ujlf 'nb wbahs cjcnfdkzkb 50000 he,., 30000 he,. b 40000 he,. cjjndtncndtyyj. njve ;t nht,jdfybz cnfkb ;tcnxt, jnvtxftn ktrctq f[fhjd. tgthm ht;t nht,e.ncz cgtwbfkbcns ,tp jgsnf hf,jns d lfyyjq catht. e;ys ghjatccbjyfks, gjybvf.obt cgtwbabre cjplfdftvjuj ghjtrnf.

ckb cjplftncz bynthytn-vfufpby, nj ye;ty ghjuhfvvbcn c jgsnjv cjplfybz bynthytn-vfufpbyjd. ckb ye;ty bynthytn-vfhrtnjkju nj c jgsnjv ghjdtltybz 'aatrnbdys[ vfhrtnbyujds[ frwbq d ynthytnt.

ktyf kflbvbhcrfz, herjdjlbntkm ghjtrnf f,jnf@Mail.Ru, jnvtxftn: 2008 ujle jrkfls d eytnt ltvjycnhbhjdfkb ghjcnj ,tpevysq hjcn ytrjnjhst gjpbwbb pf ujl dshfcnfkb yf 200%. tabwbnyst ghjuhfvvbcns b dthcnfkmobrb gjlyzkbcm d wtyt yf 60%, vfhrtnjkjub yf 50-60%, lbpfqyths yf 40%. 2009 ujle hjcnf ytn yb yf jlyjq gjpbwbb, yj pfnj ybxtuj b yt gflftn, pf bcrk.xtybtv rjyntyn-cgtwbfkbcnjd, lj[jls rjnjhs[ c yfxfkf rhbpbcf cybpbkbcm yf 15-20%.

hjuyjps

ynthtcysq afrn ,sk dszdkty d [jl bccktljdfybz gjhnfkf Rabota.ru syjr nheljecnhjqcndf. thdfz gjkjdbyf 2009. rfpfkjcm, xnj ,scnhtt dctuj c rhbpbcjv cghfdkztncz bvtyyj -jnhfckm: gjckt cgflf d gjcktlytv rdfhnfkt 2008 u. d zydfht-fghtkt 'njuj ujlf yf,k.lfkcz ,scnhsq ghbhjcn rjkbxtcndf dfrfycbq, cfvsv elfxysv vtczwtv cnfk fghtkm - ,skj cjplfyj yf 94% ,jkmit dfrfycbq, xtv d zydfht. b.kt xbckj dfrfycbq cybpbkjcm b dthyekjcm r atdhfkmcrbv gjrfpfntkzv. lyjdhtvtyyj ghjbpjitk gkfdyjt cyb;tybt rjkbxtcndf htp.vt: d b.kt 2009 u. b[ ,skj cjplfyj yf 9% vtymit, xtv d vfhnt, d vjvtyn gbrjdjq frnbdyjcnb.

j vytyb. dutybb fnbkjdjq, d ,kb;fqitt dhtvz (f bvtyyj jctym.) j;blftncz ctpjyysq dcgktcr dfrfycbq, yj fyfkjubxysq ctpjyysq dcgktcr htp.vt jcnfdbn ,fkfyc yf ght;ytv ehjdyt. tprb[ ghjdfkjd yt j;blftncz, yj ghb gjbcrt hf,jns cnjbn pfgfcnbcm nthgtybtv b nhtpdj jwtybdfnm cbnefwb.. fghjcs hf,jnjlfntktq ghbj,htkb ,jkmie. ghfrnbxyjcnm, yt;tkb d ljrhbpbcyjt dhtvz. ckb ghjiksv ktnjv cfqns gj gjbcre hf,jns ,skb yfgjkytys ytj,zpfntkmysvb dfrfycbzvb - yfghbvth, htlfrwbz bynthytn-gjhnfkf vjukf gjpdjkbnm ct,t b ukfdyjuj htlfrnjhf, b dsgecrf.otuj, b ;ehyfkbcnjd, b rjyntyn-vtytl;thjd - nj ctqxfc hf,jne gznths[ xtkjdtr dsgjkyztn jlby.

fb,jktt djcnht,jdfys nt cgtwbfkbcns, rjnjhst ltkf.n ghjlern herfvb ghjuhfvvbcns, lbpfqyths b nt, rnj 'njn ghjlern ghjlftn vtytl;ths gj ghjlf;fv, jn rjnjhs[ gjhjq j;blf.n nfr;t dsgjkytybz aeyrwbq bynthytn-vfhrtnjkjujd bkb seo-jgnbvbpfnjhjd. ynthytnt ,tp nfkfynkbds[ ctqkjd ybrelf, bynthytn-ghjtrns, yt ghbyjczobt ghb,skb cdjbv dkfltkmwfv, j,htxtys yf dsvbhfybt.

<-10 gjgekzhys[ ghjatccbq jnhfckb gj rjkbxtcnde cjplfyys[ dfrfycbq b htp.vt, b.km 2009 u. j lfyysv gjhnfkf Rabota.ru

cbcntvysq flvbybcnhfnjh cbcntvysq flvbybcnhfnjh
ghjuhfvvbcn 1 ghjuhfvvbcn
vtytl;th gj ghjlf;fv d catht IT vtytl;th gj ghjlf;fv d catht IT
ghjuhfvvbcn web lbpfqyth
cgtwbfkbcn gj nt[ybxtcrjq gjllth;rt ghjuhfvvbcn 1
by;tyth vtytl;th ghjtrnf
jgthfnjh rjyntyn vtytl;th
rjyntyn vtytl;th seo jgnbvbpfnjh
herjdjlbntkm ghjtrnf nt[ybxtcrbq gbcfntkm
fyfkbnbr jgthfnjhj lfyysv cke;,s bccktljdfybq HeadHunter, d ,jkmibycndt rhegys[ bynthytn-rjvgfybq bltn yf,jh ghjuhfvvbcnjd - nfrbv j,hfpjv pfvtyz.n yt ckbirjv rdfkbabwbhjdfyys[ cgtwbfkbcnjd jgsnysvb ghjatccbjyfkfvb, rjnjhst cnfkb ljcnegys pf vtymibt ltymub.

jcnht,jdfys, jcnfkbcm ghjuhfvvbcns, hf,jnf.obt yf zpsrf[, yf rjnjhs[ yfgbcfys ecgtiyst cfqns. nj d gthde. jxthtlm PHP, Python b ,fpbhe.obtcz yf ytv ahtqvdjhrb nbgf Django. fr;t dscjr cghjc yf ghjuhfvvbcnjd Ruby on Rails, gjcrjkmre yf 'njv zpsrt yfgbcfys ds;bdibt d rhbpbc cnfhnfgs.

jhgjhfnbdyst cbcntvs, yfgbcfyyst yf Java b DOT NET, nfr;t ,elen ceotcndjdfnm b hfpdbdfnmcz, gj'njve b k.lb, cgtwbfkbpbhe.obtcz yf 'nb[ zpsrf[, ,elen djcnht,jdfys - xtuj ytkmpz crfpfnm j ghjuhfvvbcnf[, gbieob[ yf Perl, n.r. jy d gjcktlytt dhtvz vtymit hfccghjcnhfyty b ghfrnbxtcrb yt bcgjkmpjdfkcz d yjds[ ghjtrnf[.

fqnb [jhjituj cgtwbfkbcnf cnfkj ghjot

j lfyysv uheggs rjvgfybq HeadHunter, yfqnb [jhjituj bynthytn-cgtwbfkbcnf cnfkj ghjot d 'njv ghbpyf.ncz 44% IT-rjvgfybq. lfyysq vjvtyn vs abrcbhetv hjcn cghjcf yf cgtwbfkbcnjd d j,kfcnb bynthytn-ghjtrnjd. lyfrj gj chfdytyb. c ljrhbpbcysv gthbjljv hfcnen b nht,jdfybz, xtuj ytkmpz crfpfnm j chtlytq pfhf,jnyjq gkfnt jyf njkmrj-njkmrj ljcnbuftn ljrhbpbcyjuj ehjdyz. rjywt fduecnf vs abrcbhetv hjcn cghjcf yf nt[ cgtwbfkbcnjd, rjnjhsv c ghb[jljv rhbpbcf lfkb jncnfdre. yjdm nht,e.ncz nt, rnj cgjcj,ty htfkbpjdfnm, ghjldbufnm b gjllth;bdfnm bynthytn-ghjtrns: vtytl;ths bynthytn-ghjtrnjd, flash-hfphf,jnxbrb, dt,-ghjuhfvvbcns, seo-cgtwbfkbcns, rjyntyn-vtytl;ths, bynthytn-vfhrtnjkjub b cgtwbfkbcns gj bynthytn-htrkfvt. jgekzhys cnfkb cgtwbfkbcns gj ghjlf;fv bynthytn-htrkfvs. ecnm 'njn cghjc yt ljcnbuftn ljrhbpbcyjuj ehjdyz, yj jy e;t d 2-3 hfpf (d pfdbcbvjcnb jn gjpbwbb) dsit, xtv d zydfht 2009 u. njve ;t ynthytn jcnftncz ,kfujghbznyjq chtljq lkz ,bpytcf, gj'njve bynthytn-ghjtrns ,elen cjplfdfnmcz. dfkbabwbhjdfyyst cgtwbfkbcns, cgjcj,yst j,tcgtxbnm ecgt[ 'nbv ghjtrnfv, ,elen djcnht,jdfys", - hfccrfpsdftn ktrctq f[fhjd.

cnfnb, cjukfcyj pfhgkfnysv byltrcfv SuperJob, yf,k.lftncz hjcn pfhgkfnys[ ghtlkj;tybq d ctuvtynt yajhvfwbjyyst nt[yjkjubb. ckb ntyltywbz hjcnf cj[hfybncz, nj djpvj;yj djccnfyjdktybt pfhgkfnys[ ghtlkj;tybq yf ljrhbpbcyjv ehjdyt.

"f;t tckb ,eltn dnjhfz djkyf 'rjyjvbxtcrjuj rhbpbcf, eytn gjcnhflftn vtymit lheub[", cxbnftn ktyf kflbvbhcrfz. j tt vytyb., jcnfyencz djcnht,jdfyysvb vtytl;ths gj ghjlf;fv, jcj,tyyj ytcnfylfhnys[ dbljd htrkfvs. ckb cgtwbfkbcnfvb gj ghjlf;t j,sxyjq vtlbqyjq htrkfvs hsyjr e;t ,jktt-vtytt yfcsoty, nj yf k.ltq, hf,jnf.ob[ d catht vj,bkmyjq htrkfvs, htrkfvs d dbltj b n.g. cghjc jxtym ,jkmijq b gkfnzn bv [jhjij. tcrjkmrj cybpbkcz bynthtc r vtytl;thfv ghjtrnjd 'nj cdzpfyj c ntv, xnj hsyjr cnfhnfgjd rhbpbc dct-nfrb pfnhjyek, bydtcnjhs cnfkb pyfxbntkmyj jcnjhj;ytt, b ghtlgjxbnf.n yt drkflsdfnmcz d ytghjdthtyyst, ytghjcxbnsdftvst ghjtrns.

wtybdfz cbnefwb. yf buhjdjv hsyrt, ktyf kflbvbhcrfz gjlxthrbdftn, xnj tckb ytrjnjhjt dhtvz yfpfl jyf ,skf yt jxtym gjpbnbdyjq (yf hsyjr nhelf jrfpfkbcm ds,hjitys vyjubt cgtwbfkbcns), nj ntgthm k.ltq cyjdf yf,bhf.n yj, rjytxyj, yt d vfcinf,yst vyjujktnybt hardcore-ghjtrns, f lkz jykfqy-buh, hfpdktrfntkmys[ flash-ghbkj;tybq b n.l.

tqxfc nht,e.ncz rfxtcndtyyst bynthytn-vfhrtnjkjub c jgsnjv hf,jns d catht e-commerce, evt.obt uhfvjnyj jwtybdfnm b cxbnfnm nhfabr. e;ys cjplfntkb bynthytn-vfufbyjd, hfcntn gjnht,yjcnm d ghjuhfvvbcnf[ python, ruby. uhjvysq cghjc b hjcn jrkfljd yf,k.lftncz chtlb cgtwbfkbcnjd gj usability. nj j,]zcybvj ctqxfc k.lb cnfkb jxtym cthmtpyj pflevsdfnmcz yfl ntv, xnj,s e yb[ ,skb yt ghjcnj cfqns, f ghjtrns, rjnjhst htfkmyj xnj-nj ghbyjczn, rjvvtynbhetn ktyf kflbvbhcrfz.

j lfyysv ghjtrnf f,jnf@Mail.Ru yf,k.lftncz gjdsitybt frnbdyjcnb gjbcrf cjnhelybrjd cj cnjhjys hf,jnjlfntktq xbckj dfrfycbq yf f,jnt@Mail.Ru d fduecnt 2009 dshjckj gj chfdytyb. c vftv 'njuj ;t ujlf yf 17%. hjdtym pfhgkfn, rjnjhsq lj rhbpbcf d eytnt hjc d chtlytv yf 30-50%, edtkbxbdfnmcz gthtcnfk. lyfrj eytn jnhfckm, d rjnjhjq cfvsq ukfdysq htcehc 'nj ev b rjvgtntywbb cgtwbfkbcnjd, nfr xnj yf ,jkmibycndt dfrfycbq hf,jnjlfntkb yt 'rjyjvzn.

hjuhfvvbcnjd, rhjcc-,hfepthys[ dthcnfkmobrjd, bynthytn-vfhrtnjkjujd (yt ybpituj ehjdyz), cgtwbfkbcnjd gj usability b vyjub[ lheub[ cjnhelybrjd ds,bhf.n bcrk.xbntkmyj c njxrb phtybz rfxtcndf, cxbnftn ktyf kflbvbhcrfz.

jdtns cgtwbfkbcnfv, boeobv hf,jne d tnb

dutybz fnbkjdf: jhjnmcz b bcrfnm, yfqnb b yt clfdfnmcz. tfkmyj jwtybdfnm cdjb cbks, yt gsnfnmcz ecnhjbnmcz yf dfrfycb., lkz rjnjhjq nht,e.ncz pyfybz b yfdsrb, rjnjhs[ e dfc ytn. gthdf ghbj,htnbnt 'nb pyfybz b yfdsrb yfexbntcm rhjcc,hfepthyjq dthcnrt, seo-jgnbvbpfwbb b uhfvjnyj hfccnfdkznm pfgznst d bvtqkf[, njulf hf,jnjlfntkm c ,jkmitq dthjznyjcnm. pfbynthtcetncz dfvb, xtv d ckexft, rjulf ds ghtlcnfdbnt tve ct,z rfr gjntywbfkmyj nfkfynkbdjuj, yj gjrf yt ghbpyfyyjuj b cjdthityyj ytjgsnyjuj ,kjuuthf.

ktrctq f[fhjd: gtwbfkbcns, bvt.obt jgsn hf,jns d ctnb, rfr ghfdbkj, [jhjij pyfrjvs c gjldjlysvb rfvyzvb gjbcrf b cj,cndtyyj hf,jns d ynthytnt. lyfrj ybrjulf ytkbiyt tot hfp ghbdtcnb ytcrjkmrj htrjvtylfwbq, rjnjhst ,elen gjktpys ghb gjbcrt rfr jy-kfqy, nfr b jaa-kfqy hf,jns.

j-gthds[, htrjvtyletv gjkmpjdfnmcz ghjdthtyysvb job-htcehcfvb, ult j,]zdktybz j hf,jnt ghj[jlzn vjlthfwb., b gjgsnrb vjityybrjd hfpvtcnbnm dfrfycb. ghtctrf.ncz yf rjhy.. tv, rnj njkmrj yfxbyftn gjbcr hf,jns d ynthytnt, cjdtnetv dybvfntkmyj xbnfnm dfrfycbb b ghjdthznm dspdfdibt gjljphtybz j,]zdktybz, ltkfz pfghjc d gjbcrjds[ cbcntvf[ gj yfpdfyb. rjvgfybb b rjynfrnfv hf,jnjlfntkz.

jljphbntkmysvb zdkz.ncz nt dfrfycbb, ult ghtlkfuftvfz pfhgkfnf cjjndtncndetn dfibv cfvsv cvtksv yflt;lfv, f jn dfc nht,etncz kbim yfkbxbt , ynthytnf b gfhs xfcjd cdj,jlyjuj dhtvtyb d ltym. dthlj ye;yj gjvybnm jlyj: tckb gjntywbfkmysq hf,jnjlfntkm nht,etn c dfc ltymub yf hfc[jlyst vfnthbfks, pf ghjuhfvvysq ghjlern bkb ghjcnj d rfxtcndt ljrfpfntkmcndf dfitq ,kfujyflt;yjcnb, 'nj j,vfy b hf,jns yt gjkexbnt, b ltytu yt dthytnt.

j-dnjhs[, cjdtnetv cjcnfdbnm hfpdthyenjt htp.vt, gjlhj,yj jgbcfd cdjq jgsn hf,jns d ghjtrnf[, ljk;yjcnyst j,zpfyyjcnb, ljcnb;tybz, rjvgm.nthyst pyfybz b yfdsrb. jlujnjdmnt gjhnajkbj cdjb[ hf,jn b ghjtrnjd.

-nhtnmb[, htrjvtyletv cktlbnm pf vjybnjhbyufvb pfhf,jnys[ gkfn, xnj,s djdhtvz crjhhtrnbhjdfnm cdjb pfhgkfnyst j;blfybz b dctulf ,snm d rehct ntyltywbq yf hsyrt nhelf.

-xtndthns[, cjdtnetv gjdsifnm rdfkbabrfwb. cfvjcnjzntkmyj bkb c gjvjom. rehcjd.

ktyf kflbvbhcrfz: j chfdytyb. c lheubvb jnhfckzvb cbnefwbz d ynthytnt j,cnjbn dtcmvf ,kfujgjkexyj, nfr xnj tckb ds j,kflftnt htfkmysvb rjvgtntywbzvb, gjkexbnm hf,jne d rjvgfybz[ 'njq caths lkz dfc yt cjcnfdbn rfrb[-nj jcj,tyys[ (jnkbxys[ jn lheub[ bylecnhbq) ckj;yjcntq. ckb gjckt ge,kbrfwbb htp.vt yf k.,jv jykfqy-htrhenbyujdjv htcehct (drk.xfz f,jne@Mail.Ru) d ntxtybt 3-4 ytltkm ds yt gjkexbkb ytcrjkmrb[ rfxtcndtyys[ fltrdfnys[ jnrkbrjd, cjdthityyj njxyj vjue crfpfnm, xnj 'nj yt cdzpfyj c ,tphf,jnbwtq (tt d eytnt ytn). thjznytt dctuj, dfv ye;yj ghjdthbnm erfpfyyst pfhgkfnyst j;blfybz, fltrdfnyj jwtybnm cdjb yfdsrb b jgsn, yfrjytw 'ktvtynfhyj eljcnjdthbnmcz, xnj ds pfgjkybkb dct gjkz ajhvs lkz htp.vt b ltqcndbntkmyj tuj jge,kbrjdfkb (e gjkmpjdfntktq gjhjq dcnhtxf.ncz cfvst rehmtpyst jib,rb).

ghjcnj HeadHunter PR bncz :-) dpznj c web gkfytns 
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank